Connect with us

Featured

Alocuțiunea susținută de Președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul deschiderii oficiale a Reuniunii ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze

Publicat

pe

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut vineri, 3 februarie 2023, la Baku, Republica Azerbaidjan, o alocuțiune în cadrul deschiderii oficiale a Reuniunii ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze.

 

Vă prezentăm în continuare alocuțiunea Președintelui României din cadrul evenimentului (traducerea în limba română și textul original în limba engleză):

Stimate domnule Președinte Ilham Aliyev,

Stimată doamnă Comisar Kadri Simson,

Distinși Miniștri, Înalți Oficiali și Reprezentanti,

În primul rând, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră în această prestigioasă întâlnire anuală dedicată Coridorului Sudic de Gaze. Sunt încântat și onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră.

Aceasta este deja a șasea participare a României și aș dori să îi mulțumesc în particular Președintelui Ilham Aliyev pentru invitație si pentru găzduirea noastră la Baku.

Coridorul Sudic de Gaze și-a demonstrat, dincolo de orice dubiu, în cei doi ani de când este operațional, importanța strategică pentru securitatea energetică a Europei. Trebuie să îi salutăm în mod particular pe toți cei care au dat dovadă de viziune, voință politică și hotărâre pentru a face din acest Coridor o realitate.

Acest Coridor devine cu atât mai important acum, când războiul de agresiune al Rusiei  împotriva Ucrainei a schimbat în mod drastic contextul geopolitic, în special atunci când ne referim la securitate energetică. În acest context, Uniunea Europeană și Statele Membre au întreprins pași decisivi pentru a reduce substanțial dependența de gaz provenit din surse nesigure, deoarece acesta vine cu un cost geopolitic mult prea mare.

Această orientare strategică în favoarea unor parteneri de încredere, cum este cazul Azerbaidjanului, a fost de mult timp susținută de către România.

Iar noi ne-am bucurat de beneficiile Parteneriatului Strategic dintre România și Azerbaidjan de la momentul lansării acestuia în 2009.

Răspunsurile la întrebările Europei în materie de energie necesită solidaritate, cooperare regională și o diversificare a surselor și rutelor de transport. Acestea sunt principii cheie care sunt înglobate în proiecte precum Coridorul Sudic de Gaze.

Doamnelor și Domnilor,

Cu toți am avut de înfruntat provocări energetice fără precedent în 2022: deficit de gaz sau lipsa unor surse de gaz la un preț accesibil, fluctuații ale prețului, turbulențe în piață. Aceste provocări au necesitat politici complexe și schimbări de reglementări. Gazul din Azerbaidjan, livrat prin Coridorul Sudic, a venit ca o plasă de siguranță pentru multe state din regiune.

Asigurările date de Azerbaidjan, în mod personal de către Președintele Aliyev, în ceea ce privește disponibilitatea gazului caspic pentru piața europeană, au oferit o atât de necesară stabilitate și predictabilitate într-o perioadă critică pentru piețe. Încheierea Memorandumului de Înțelegere asupra Parteneriatului Strategic în domeniul energiei, semnat de către Uniunea Europeană și Azerbaidjan în iulie 2022, deschide calea pentru consacrarea suplimentară a rolului Coridorului Sudic  ca element esențial în strategia de diversificare a UE.

De la bun început, România a recunoscut contribuția importantă pe care Azerbaidjanul și Coridorul Sudic de Gaze o au în acoperirea nevoilor energetice ale Europei.

România a oferit garanția angajamentului său neîntrerupt de a fi parte a eforturilor menite să dezvolte și să extindă Coridorul către noi piețe în Europa Centrală și de Sud-Est. Rămânem puternic interesați în accesarea de volume suplimentare de gaz caspic pentru a acoperi consumul nostru național aflat în creștere.

Doamnelor și Domnilor,

În ultimii ani, țara mea a făcut investiții substanțiale în dezvoltarea capacității de transport a gazului, dar și în conectivitatea cu țările vecine.

În primul rând, am construit o infrastructură nouă de transport de-a lungul României – conducta de gaz BRUA – și am finalizat extinderea interconectorilor cu Bulgaria și Ungaria.

În al doilea rând, compania română Transgaz și-a unit forțele cu operatorii sistemelor de transmisie de gaz din Grecia, Bulgaria și Ungaria, pentru a dezvolta Coridorul Vertical. Memorandumul de Înțelegere actualizat și semnat de cele patru companii în decembrie 2022 va permite un flux de gaze bidirecțional între sudul și centrul Europei, prin România, îmbunătățind securitatea furnizării în toată regiunea.

În al treilea rând, începând din ianuarie 2022 și ca urmare a investițiilor făcute de operatorul român de furnizare a gazului, conducta de gaz Trans-Balkan poate opera în regim de flux invers. Acest lucru oferă o alternativă pentru lanțul de furnizare a volumelor de gaze din Azerbaidjan, prin Turcia, Bulgaria și România, dar și mai departe pentru piețe în aval.

Iar în al patrulea rând, aș dori să subliniez aici un proiect important pentru România, care are o semnificație strategică pentru vecinul nostru, Republica Moldova: conducta de gaz care conectează rețeaua românească de gaz cu capitala Chișinău a fost dată în folosință în octombrie 2021 și este acum pe deplin funcțională. Conducta poate transporta suficient gaz pentru a acoperi consumul anual al Republicii Moldova pe malul drept.

În concluzie, toate aceste eforturi susținute și investiții solide făcute de România oferă opțiuni solide pentru extinderea Coridorului Sudic de Gaze către noi piețe în Europa Centrală și de Sud-Est. Aceasta este o situație reciproc avantajoasă: geografia exporturilor de gaz din Azerbaidjan se diversifică, în timp ce securitatea energetică a Europei este întărită.

Dragi participanți,

Gazul natural rămâne un element critic complementar în sprijinul procesului de decarbonizare. În cadrul Uniunii Europene, România a militat activ pentru includerea gazului natural și a energiei nucleare în taxonomia verde, ca tehnologii esențiale în procesul de tranziție spre o economie fără carbon. Din acest motiv, noi vedem o utilizare predictibilă și pe termen lung a gazului natural în economia UE.

România este în momentul de față un producător important de hidrocarburi în Europa, un rol pe care intenționăm să îl dezvoltăm cu rezervele de gaz deja descoperite în Marea Neagră. În plus, volume adiționale substanțiale vor deveni disponibile în 2026-2027. România va putea să contribuie în continuare la securitatea energetică și reziliența din Europa.

Astfel, angajamentul nostru de a promova cooperarea energetică în regiune este puternic, atât prin capitalizarea potențialului disponibil pentru producția de energie, cât și prin infrastructura transfrontalieră de transport a energiei. Un exemplu important în această privință este Acordul de Parteneriat Strategic în domeniul dezvoltării și furnizării energiei verzi între Guvernele din Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria, semnat în timpul vizitei Președintelui Aliyev la București, la 17 decembrie 2022. Prin acest Acord, vom dezvolta un cablu submarin pentru energie electrică verde la Marea Neagră, oferind o contribuție valoroasă pentru o securitate energetică europeană mai puternică.

Acest Parteneriat Strategic este totodată în concordanță cu planul REPowerEU și va consolida creșterea economică, securitatea, reziliența și acțiunile climatice pentru Europa și pentru partenerii noștri.

Doamnelor și domnilor,

Cooperarea energetică între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Azerbaidjan, pe de altă parte, are o prioritate strategică și, mai mult decât atât, este cerută de logica pieței.

Dați-mi voie să vă reasigur de angajamentul solid și continuu al țării mele pentru cooperarea regională, ca modalitate de a găsi soluții sustenabile la provocări comune, în mod particular pentru securitatea noastră energetică comună.

Vă mulțumesc!


 

Mister President Ilham Aliyev,

Madam Commissioner Kadri Simson,

Distinguished Ministers, High Officials and Representatives,

First of all, thank you for the opportunity to address this prestigious annual meeting dedicated to the Southern Gas Corridor. I am delighted and honoured to be with you today.

This is already Romania’s sixth participation and I would like to thank in particular President Ilham Aliyev for extending the invitation and for hosting us in Baku.

The Southern Gas Corridor has proven beyond any doubt, in the two years since it became operational, its strategic importance to Europe’s energy security.

We have to commend all those who showed vision, political will and determination to make this Corridor a reality.

The Corridor becomes even more important at this particular time, when Russia’s war of aggression against Ukraine has drastically changed the geopolitical context, especially when we talk about energy security. Against this background, the European Union and the Member States have taken decisive steps to substantially reduce the dependence on unreliable gas sources, as they carry a geopolitical price tag that is just too high to pay.

This strategic course of action towards trustworthy partners such as Azerbaijan, has been long advocated by Romania.

And we have enjoyed the benefits of the Strategic Partnership between Romania and Azerbaijan, since its launch in 2009.

The answers to Europe’s energy questions involve solidarity, regional cooperation and diversification of sources and transport routes. These are key principles, which are encapsulated by projects such as the Southern Gas Corridor.

Ladies and Gentlemen,

We have all faced unprecedented energy challenges in 2022: gas shortages or lack of affordable gas supplies, price volatility, market turbulence. These challenges required complex policies and regulatory shifts. The gas from Azerbaijan, delivered through the Southern Corridor, came as a safety net for many states in the region.

The assurances given by Azerbaijan, personally by President Aliyev, on the availability of Caspian gas for the European market, have provided much-needed stability and predictability at a very stressful juncture for the markets. The conclusion of the Memorandum of Understanding on a Strategic Partnership in the field of Energy signed by the European Union and Azerbaijan in July 2022 opens the way for further cementing the role of the Southern Corridor as an essential component of the EU’s diversification strategy.

Since the very beginning, Romania has recognized the important contribution that Azerbaijan and the Southern Gas Corridor bring to fulfilling Europe’s energy needs.

Romania has pledged its continuous commitment to be part of the efforts aimed at developing and expanding the Corridor towards new markets in Central and South-East Europe. And we remain highly interested in accessing additional volumes of Caspian gas to cover our own growing national consumption.

Ladies and Gentlemen,

In recent years, my country has made substantial investments in developing gas transit capacity and connectivity with neighbouring countries.

First, we have laid a brand-new transport infrastructure across Romania – the so-called BRUA gas pipeline – and completed the upgrade of interconnectors with Bulgaria and Hungary.

Second, Romania’s Transgaz has joined forces with gas transmission system operators in Greece, Bulgaria, and Hungary for the development of the Vertical Corridor. The renewed Memorandum of Understanding signed by the four companies in December 2022 will enable bi-directional gas flows between South and Central Europe, through Romania, enhancing the security of supply in the whole region.

Third, since January 2022, and also as a result of investments made by the Romanian gas transmission operator, the Trans-Balkan gas pipeline can operate in reverse-flow mode. This provides an alternative supply route to gas volumes from Azerbaijan, through Türkiye, Bulgaria, and Romania, and onwards to markets downstream.

And fourth – I would like to highlight here an important project for Romania, which carries a strategic significance to our neighbour, the Republic of Moldova: the gas pipeline connecting the Romanian gas network to the capital city of Chișinău has been commissioned in October 2021 and is now fully operational. The pipeline can carry enough gas to cover the yearly consumption of right-bank Moldova.

Summing up – all these consistent efforts and solid investments made by Romania offer solid options for expanding the Southern Gas Corridor towards new markets in South-East and Central Europe.

This is a win-win situation: the geography of Azerbaijan gas exports is diversifying, while strengthening Europe’s energy security.

Dear Participants,

Natural gas remains a critical complementary element in supporting the decarbonisation process. Within the European Union, Romania has been actively advocating for the inclusion of natural gas and nuclear energy in the green taxonomy, as essential technologies in the transition process to a carbon-free economy. We thus see a predictable and long-term use of natural gas in the European Union’s economy.

Romania is currently a significant producer of hydrocarbons in Europe, a role that we intend to enhance with the gas reserves already discovered in the Black Sea. Moreover, additional substantial volumes will become available in 2026-2027. Romania will be able to contribute further to the energy security and resilience in Europe.

Thus, our engagement in promoting energy cooperation in the region is strong, both through capitalizing on available energy production potential and on cross-border energy transport infrastructure. An important example in this respect is the Agreement on Strategic Partnership in the field of green energy development and transmission between the Governments of Azerbaijan, Georgia, Romania, and Hungary, signed during the visit of President Aliyev to Bucharest, on 17 December 2022. Through this Agreement, we will develop a Black Sea Green Electricity submarine cable, providing valuable contributions to a stronger European energy security.

This Strategic Partnership is also in line with the REPowerEU plan and will strengthen economic growth, security, resilience and climate action for Europe and for our partners.

Ladies and Gentlemen,

Energy cooperation between the European Union and its Member States on one hand, and Azerbaijan on the other hand, has strategic priority and, furthermore, is required by the logic of the market.

Let me reassure you of my country’s solid and continuous commitment to regional cooperation as the way to finding sustainable solutions to common challenges, in particular for our common energy security.

Thank you very much!

Exclusiv

Ziua Poliției Române – 25 martie 2023

Publicat

pe

De

Ziua Poliţiei Române este sărbătorită la 25 martie, zi în care este prăznuită sărbătoarea creştină a Bunei Vestiri, al cărei simbol se afla pe primul steag al Marii Agii, preluat ulterior şi pe actualul drapel al Poliţiei Române, după cum se arată pe site-ul oficial al Poliţiei Române, www.politiaromana.ro.

Agia era instituţia care avea atribuţii poliţieneşti în cele două Principate Române, până la Revoluţia din 1848, şi funcţiona în capitalele Bucureşti şi Iaşi, la conducerea ei aflându-se un agă, cuvânt de origine turcească care, potrivit „Dicţionarului Explicativ al Limbii Române”, desemnează comandantul pedeştrilor însărcinaţi cu paza oraşului de reşedinţă, iar ulterior şeful agiei.

Primul drapel al Agiei era confecţionat din mătase de culoare galben-crem şi înfăţişa, pe o faţă, un chenar de aur cu o ghirlandă tot din aur, în interiorul căreia se afla o acvilă cruciată neagră, care se sprijinea pe un munte de culoare verde. Ghirlanda era timbrată cu o coroană regală, în spatele ei încrucişându-se tuiuri, drapele, buzdugan, stindarde, lănci, săbii, puşti, topoare, tobe. Sub acvilă se afla o inscripţie, care atesta realizarea acestui drapel, iar sub această inscripţie se afla o balanţă. În colţurile din partea superioară, erau ilustrate luna şi soarele. Pe cealaltă faţă a drapelului erau ilustrate aceleaşi obiecte, cu excepţia interiorului ghirlandei, unde era înfăţişată Maica Domnului, înaintea îngerului ce-i aduce vestea cea bună (Buna Vestire).

Acest steag al Agiei i-a fost înmânat, în 1822, de Grigorie Dimitrie Ghica, primul domn pământean al Ţării Româneşti (1822-1828), Marelui Agă, Mihăiţă Filipescu, şeful poliţiei din acele vremuri, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Bucureşti, moment ce a marcat legalizarea funcţionării acestei instituţii. Prin Regulamentele Organice din anul 1831, Agia a devenit Poliţie şi astfel a fost creată Poliţia din Capitală, cu atribuţii asemănătoare celor actuale. În timpul Revoluţiei de la 1848 are loc reorganizarea poliţiei, prin apariţia instituţiei şefului poliţiei Capitalei, căruia i se subordonează Guardia municipală, se menţionează pe site-ul amintit mai sus.

Competenţele poliţiei au fost extinse începând cu Legea de organizare a poliţiei, emisă în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (4 noiembrie 1860), urmată de Legea lui Vasile Lascăr (1 aprilie 1903) şi de Legea pentru organizarea poliţiei generale a statului (8 iulie 1929).

Prin Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 se înfiinţează Miliţia, apoi, prin Decretul – Lege nr. 2/27 decembrie 1989 se reînfiinţează Poliţia Română ale cărei competenţe vor fi reglementate, ulterior, prin Legea nr. 26 din 18 mai 1994 şi prin Legea 218 din 23 aprilie 2002, indică, de asemenea, site-ul www.politiaromana.ro.

În prezent, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române sunt legiferate de Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002, care stipulează, la art. 1, că ”Poliţia Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii”. Ziua Poliţiei Române a fost instituită prin articolul 49 din prezenta lege.

În 2023 sunt organizate numeroase manifestări dedicate Zilei Poliţiei Române.

Jurnaliştii acreditaţi pe lângă Inspectoratul General al Poliţiei Române sunt invitaţi să participe vineri, 24 martie 2023, la un eveniment de celebrare a 201 ani de atestare documentară a Poliției Române.

Primirea reprezentanţilor mass-media se va realiza la sediul Cercului Militar Național (Sala de marmură) din București, strada Constantin Mille, nr. 1-3, sector 1, în intervalul orar 10.00-10.30.

Citeste in continuare

Exclusiv

„Cu afaceri ilegale ma ocup și fac multi bani”, pare sa fie motto-ul „celebrului” Muresan Catalin de la Recop Recycling SRL

Publicat

pe

De

Prima victima din dosarul disjuns cu paletii (am dezvaluit, in exclusivitate ca sunt doua dosare disjunse, unul pe spalare de bani, altul pe un dosar cu „paletii buclucasi”)  in care este implicat Muresan Catalin de la Recop Recycling SRL  –  s-a spanzurat, Paun Catalin, precizam intr-un articolul precedent.

Modus operandi

Fosta firmă Cataoil Production SRL și-a schimbat denumirea dupa cateva dosare penale și în prezent se numește Recop Recycling SRL.

Cataoil cumpara paleti de la diferite firme, in mod fictiv, de la anumite doamne care sunt arestate in prezent la Bucuresti in afacerea „Ghighiu” (cu perchezitiile privind produsele petroliere) si le revindeau catre firme fantome precum ADEPAL, ECOPAL, etc. Surse din anturajul „celebrului” Muresan Catalin ne-au pus la dispozitie documente pe care le vom publica in acest serial. De remarcat este faptul ca acesti paleti buclucasi sunt doar scriptic in contabilitatea firmei si cantitati importante de paleti au fost achizitionate cu tiruri de la „Chichirez” si firmele coordonate de acesta (Cimbrul, Eftelar, etc). Vom reveni cu amanunte picante cum aceasta caracatita si grupare de crima organizata  a avut protectia celor de la Serviciul Economic din cadrul IPJ Prahova (si nu numai).

Reamintim ca, povestea din spatele afacerii „Bomba ecologica de la Pleasa” este demna de un film cu mafioti turnat la Holywood.
Datele afacerii sunt explozive şi mai mulţi lideri din MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR, Garda Nationala de Mediu, Garda de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova si Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova par a avea legătura cu ea.

                                                           Echilibristica incercata de APM Prahova

La data de 18.11.2022, organele de cercetare penala din cadrul IPJ Prahova, prin adresa nr 239025/18.11.2022, au confirmat dezvaluirile ziarului Incisiv de Prahova cu privire la “Bomba ecologica de la Pleasa”, precizand in clar: reprezentantii Recop Recycling SRL Pleasa NU au respectat prevederile legale!

Mai mult, prin adresa nr 149166/25.11.2022, IPJ Prahova confirma si ca Recop Recycling SRL Pleasa NU a respectat NICI legislatia in domeniul mediului, respectiv HG 1061/2008 si OUG nr 92/2021.

Prin aceste doua adrese, organele de cercetare penala din cadrul IPJ Prahova au confirmat in TOTALITATE dezvaluirile noastre de la inceputul investigatiilor noastre din serialul „Bomba ecologica de la Pleasa/Atentat la siguranta nationala/IPJ Prahova, Penitenciarul Ploiesti si Tymbark”.

Nu am publicat raspunsurile IPJ Prahova si modul operativ in care aceasta institutie si-a facut datoria (chiar daca confirma in totalitate dezvaluirile noastre) pentru a monitoriza reactiile Recop Recycling SRL Pleasa si ale interlopului Muresan Catalin (atat noi cat si organele de specialitate). 

Si, bine am facut!

Astfel, sursele noastre l-au reperat pe interlopul Muresan Catalin, la sfarsitul saptamanii trecute, chiar la Cabinetul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, unde s-a plans ministrului de resort ca este „fata mare” si ca respecta in totalitate legea si legislatia in vigoare dar este „haituit” pe nedrept de Incisiv de Prahova (saracutul „cu duhul” interlopul Muresan Catalin care habar NU avea ca deja organele de cercetare penala din IPJ Prahova ne confirmase ca a incalcat legea si legislatia in domeniul mediului, respectiv HG 1061/2008 si OUG nr 92/2021, EXACT ce am dezvaluit si noi).

Tot fara sa stie ca avem confirmarea dezvaluirilor noastre, interlopul Muresan Catalin si Recop Recycling SRL Pleasa, prin acelasi „modus operandi” a incercat sa ne intimideze.

Astfel, mai intai, prin anumite interpusi a incercat sa stopeze dezvaluirile noastre si/sau sa acrediteze ideea falsa ca „favorulile oferite Comisarului șef de poliție penitenciară Valentin MATEI – sef interimar la Penitenciarul Ploieşti  (unde erau trimisi la munca detinuti) ERAU „FAVORURI OFERITE pe baza relatiilor de “prietenie” si NU de “dependenta”.

Cum dezvaluirile noastre au continuat (avand si confirmarea totala a organelor de cercetare penala), tupeul interlopului Muresan Catalin, Recop Recycling SRL Pleasa si al crimei economico-financiar organizate din care fac parte, prin acelasi „modus operandi”, a incercat sa ne intimideze, pe modelul consacrat.

Reamintim ca, la toti, politie, Garda, etc care au venit in control, simpaticul interlop Muresan Catalin le-a facut plangere penala, doar pentru a ii  intimida si santaja.

Mai mult, interopul Muresan Catalin a amenintat si santajat oameni de afaceri, a amenintat integritatea sotiilor acestora si al copiilor acestora prin metode specifice crimei organizate iar dosarele penale pe numele acestuia sunt „oprite” de „maini nevazute” pentru necunoscatori (nasi cu fini, un almagam CU PARANDARATURI PRIN ANGAJAREA DE SOTII DE OFITERI DIN IPJ PRAHOVA LA FIRMA MENTIONATA).

Iata ca, dupa reactia profesionala si rapida a IPJ Prahova, a Prim-ministrului României – reactioneaza si Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode,  prin I.G.P.R care  sesizeaza organele de cercetare penala competente cu privire la „Bomba ecologica de la Pleasa” si atentatul la siguranta nationala!

Asteptam masuri similare din partea Corpului de Control al ministrului Justiției si ANP cu privire la derapajele de la lege ale Comisarului șef de poliție penitenciară Valentin MATEI – sef interimar la Penitenciarul Ploieşti si legaturile sale periculoase cu mafia deseurilor si bomba ecologica de la Pleasa patronata de Muresan Catalin (unde erau trimisi la munca detinuti, pe baza relatiilor de “prietenie” si/sau “dependenta”).

Credem ca cei de la Garda Nationala si Garda de Mediu Prahova „pot” oferi explicatii despre cum a fost posibil ca pe sub „nasul lor” sa se dezvolte o astfel de grupare de criminalitate economico-financiar-organizata si un adevarat atantat la siguranta nationala prin „Bomba ecologica de la Pleasa”.

Este de mentionat si echilibristica incercata de APM Prahova care incearca sa paseze toata vina pe Garda Nationala si Garda de Mediu Prahova. Ar fi avut sens aceasta „pasare” a responsabilitatii daca Recop Recycling SRL Pleasa si  interlopului Muresan detineau autorizatie de mediu integrata, pana la proba contrara sunt in aceeasi culpa:

Referitor la incercarile de indimidare ale Recop Recycling SRL Pleasa si ale interlopului Muresan Catalin reiteram ce am declarat in primul episod din acest serial: investigatia NU poate fi oprita, NU putem fi intimidati si vom devoala toate increngaturile din aceasta caracatita.

Nu ne este teama nici de clanurile interlope de prin Galati si/sau ale oamenilor politici din aceea zona care ofera protectie asa cum NU ne este teama nici de clanurile autohtone de prin Barcanesti de unde Recop Recycling SRL Pleasa si  interlopul Muresan Catalin isi primeste „lumina” si anumite resurse finaciare.

Asa cum am precizat inca de la inceputul primului episod, dupa ce vom primi TOATE raspunsurile de la toate institutiile sesizate vom reveni cu documente si inregistrari audio concludente/explozive/explicite privind aceasta grupare de crima organizata.

Pana in prezent au reactionat prompt IPJ Prahova, Prim-ministrul României (prin Corpul de control al prim-ministrului) si Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, prin I.G.P.R care a sesizat organele de cercetare penala cu privire la „Bomba ecologica de la Pleasa” si atentatul la siguranta nationala:

 

:

Ramane suspecta tacerea celor de la Garda Nationala si Garda de Mediu Prahova si nu vrem sa facem conotatii, deocamdata, cu privire la comasarea de rezervisti MAI in aceste institutii.

Reamintim ca, in data de 25.11.2022, a aruncat deseurile la vecini (poate IPJ Prahova ne va raspunde oficial si in aceasta speta):

   

„Mafia deseurilor” este noul fir roșu al Strategiei Naționale de Apărare a Țării si se incadreaza la atentat la siguranta nationala.
Recop Recycling SRL (CIF 31066129 J29/22/2013) Str. Fabricilor 9 Pleasa este o adevarata bomba ecologica care intr-un stat in care autoritatile functioneaza era de foarte mult timp inchisa.
Detalii necunoscute din viața miliardarului de carton Muresan Catalin: este „creierul” afacerilor cu deseuri derulate de Recop Recycling SRL, firma in care administrator si patron figureaza sotia acestuia (Catalina Muresan). Firma are ca obiect de activitate colectarea, transportul și procesarea deșeurilor periculoase.
Muresan Catalin a detinut inainte o alta societate dar a preferat sa deruleze afacerile prin firma sotiei sale deoarece este cercetat penal cu fosta firma intr-un dosar aflat inca in lucru la D.N.A. (societate care si-a transformat numele in Recop Recycling SRL, si ca o scuza, nu este la DNA dosarul ci, la DIICOT).
PROTECTIA ASIGURATA DE ANGAJATI DIN IPJ PRAHOVA
Muresan Catalin este protejat de „Nasicul de la Mascati din IPJ Prahova si de doi fini ai celui din urma (un fin ofițer la BCCO Ploiești si alt fin la SERVICIUL DE INVESTIGAŢII CRIMINALE).
In fapt, cand nu umbla sub influenta drogurilor (o sa publicam o inregistrarea audio-video cu acesta cand se droga – NU AM UITAT DE ACEASTA PROMISIUNE), „Nasicul de la Mascati” din IPJ Prahova ameninta cu retinerea oameni de afaceri concurenti cu Muresan Catalin si in afara orelor de program intervine in conflictele acestuia cu cetateni de etnie romă din alte judete.
Tot „Nasicul de la Mascati” din IPJ Prahova sifoneaza catre clanurile din Prahova cand vor avea loc eventualele perchezitii contra unor mici favoruri.

Antecedentele firmei protejate

In data de 13.02.2022
La Recop Recycling SRL Pleasa sute de baterii au explodat după ce duba în care se aflau a luat foc.
Autoritatile au tacut „malc”.

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/incendiu-de-amploare-langa-ploiesti-sute-de-baterii-au-explodat.html

In data de 17 mai 2022
La Recop Recycling SRL Pleasa izbucneste un incendiu cu degajare mare de fum. Incendiul s-a manifestat la membrana de izolație a unui rezervor de 50 de tone dezafectat.
Cu toate acestea, bomba ecologica a functionat bine mersi pe mai departe. Mai mult, chiar in timpul incidentului Muresan Catalin isi permitea sa injure si sa ameninte de fata cu organele de politie. Asa este cand te simti „bazat” pe „Nasicul de la Mascati” din IPJ Prahova si pe finii acestuia.

Va prezentam cca 2 minute de inregistrare video (din cele 60 minute realizate) cu ATENTATUL LA SIGURANTA NATIONALA – BOMBA ECOLOGICA DE LA PLEASA SAU MAI BINE ZIS CE ACOPERA TOTI CEI SUS MENTIONATI, INCLUSIV INSTITUTIILE STATULUI DE DREPT.
Dupa vizionarea probelor toti cei din MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR, Garda Nationala de Mediu, Garda de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova si Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova implicati in protejarea acestei bombe ecologice ar trebui sa isi prezinte demisia sau sa fie anchetati de organele de cercetare penala.

Care sunt legaturile periculoase dintre Penitenciarul Ploieşti si Muresan Catalin
Nu stim ce o sa mai scorneasca directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, in favoarea protejatului sau Valentin MATEI – sef interimar la Penitenciarul Ploieşti cu asemenea prietenie dar NU credem ca Ministrul Justitiei ar gira ca sa puna in periocol viata detinutilor in „BOMBA ECOLOGICA” de la Pleasa, indiferent de mita si/sau prietenia dintre Valentin MATEI si Muresan Catalin.
In mod surprinzator pentru investigatia noastra, in ecuatia „Bomba ecologica de la Pleasa”, a aparut si Grupul chinez Haier care detine o fabrica de 53 mil. euro in Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova.

Compania Haier Tech România, parte a Haier Group, prin unitatea de producţie de echipamente frigorifice din Europa isi recicleaza deseurile (spuma poliuretanica de la fabrica de frigidere) tocmai la „Bomba ecologica de la Pleasa”, adica la Recop Recycling SRL coordonata de Muresan Catalin.
BOMBA ECOLOGICA DE LA PLEASA UNDE Recop Recycling SRL Pleasa INCALCA TOATE LEGISLATIILE SI LEGILE IN DOMENIU.

.

                           

Vom reveni, cu dezvaluiri senzationale. (Cerasela N.).

N.R – Asteptam si monitorizam infiintarea firmei de paza cu un alt renumit interlop din Prahova si contractele obtinute, mai ales ca la CSM Ploiesti s-a „plantat” primul om de incredere!

Citeste in continuare

Anchete

Proiectul de reconstrucție al sediului Poliție Oraș Popești-Leordeni va fi cel de al 7-lea proiect astfel derulat în ultima perioadă

Publicat

pe

De

La data de 23.03.2023 pe site-ul Poliției Române, la categoria Achiziții în derulare a fost postat încă o invitație de participare la licitații care are ca obiect „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni – I.P.J. Ilfov”, în urma publicării Documentației de Licitație pentru procedura de achiziție – Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni – I.P.J. Ilfov”

Iată că astfel, așa cum anunțam proiectul de reconstrucție al sediului Poliție Oraș Popești-Leordeni va fi cel de al 7-lea proiect astfel derulat în ultima perioadă, precizeaza cei de la SIDEPOL.

Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru a sprijini implementarea Proiectului privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență („Proiectul”) și intenționează să aloce o parte din fondurile acestui împrumut pentru finanțarea contractului de lucrări aferent obiectivului de investiții Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni – I.P.J. Ilfov.

Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru a sprijini implementarea Proiectului privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență („Proiectul”) și intenționează să aloce o parte din fondurile acestui împrumut pentru finanțarea contractului de lucrări aferent obiectivului de investiții Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni – I.P.J. Ilfov.

Extras din proiect:

Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic in spatii tehnice, spatii anexa, casa scara, grupuri sanitare, camera armament, pe perioada rece a anului s-a proiectat o instalatie de incalzire cu radiatoare, alimentate de la centrala termica situata intr-un spatiu propriu ce indeplineste toate conditiile impuse de nomativ.

Pentru birouri, Sali de sedinta, sala de mese si sala de sport, asigurarea parametrilor necesari realizarii microclimatului interior pe tot parcursul anului se va realiza prin intermediul unei instalatii cu functionare in pompa de caldura de tip VRV , cu agent frigorific Freon R410A, compusa din unitati interioare tip caseta cu montaj in plafonul fals,  conectate la unitati exterioare.

Sistemul de climatizare cu Freon R410A  este unicul sistem de incalzire , astfel incat se va dimensiona pentru o temperature exterioara de -15 gr C.

Unitatile exterioare se vor amplasa pe terasa , asigurandu-se conditiile de mentenanta.

Toate echipamentele vor fi prevazute cu posibilitate de racordare la sistemul BMS al cladirii.

Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa rece a clădirii se va face de la reteaua publica existenta, printr-un bransament cu contorizare amplasat in incinta, la limita acesteia. Proiectarea bransamentului nu face obiectul prezentei documentatii.

Alimentarea cu apă rece a obiectelor sanitare la parametrii necesari de debit si presiune se asigura de la o gospodarie de apa rece potabila amplasata la subsol, formata din rezervor de apa, grup de pompare, recipient de hidrofor.

Prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare se face cu ajutorul unor boilere bivalente alimentate cu agent termic de la punctul termic. Boilerele sunt amplasate în spatiul tehnic.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational catre reteaua din incinta si conduse la caminul de racord canalizare amplasat in incinta la limita de proprietate. Racordul de canalizare nu face obiectul prezentei documentatii.

Se prevede receptor de pardoseala/basa la platforma pentru gunoi”, mai precizeaza cei de la SIDEPOL.

VEZI AICI PROIECTUL INTEGRAL

 

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv9 ore ago

Sfidare cu ocazia Zilei Poliției Române/ Congresul Extraordinar al PMP a demosntrat ca se sterge la „cur” cu instanta  

Congres Extraordinar PMP Partidul Mișcarea Populară s-a reunit sâmbătă, 25.03.2023, ora 12.00, la Palatul Parlamentului, în cadrul unui Congres Extraordinar....

Exclusiv2 zile ago

Ziua Poliției Române – 25 martie 2023

Ziua Poliţiei Române este sărbătorită la 25 martie, zi în care este prăznuită sărbătoarea creştină a Bunei Vestiri, al cărei...

Exclusiv2 zile ago

„Cu afaceri ilegale ma ocup și fac multi bani”, pare sa fie motto-ul „celebrului” Muresan Catalin de la Recop Recycling SRL

Prima victima din dosarul disjuns cu paletii (am dezvaluit, in exclusivitate ca sunt doua dosare disjunse, unul pe spalare de...

Exclusiv3 zile ago

Eutanasierea Poliției Române, o dramă cu final așteptat!

De ani buni asistăm la distrugerea controlată a Poliției Române prin subordonarea ei neaveniților care conduc țara, prin subfinanțarea ei,...

Exclusiv3 zile ago

Se continua acțiunile de protest pentru acordarea restanțelor salariale

Nu putem decât să constatăm că la acest moment Guvernul României dorește ca angajații din sistemul național de apărare, ordine...

Exclusiv4 zile ago

„Cred ca prefectura Prahova a devenit un fel de șef cu drept de veto in Ploiesti”

Cunoscutul avocat George Botez este recunoscut pentru intransigenta sa pentru legalitate si pentru luarile sale de pozitii pe aceasta tema....

Exclusiv4 zile ago

Afacerea BCR la next level si alba neagra cu legalitatea/Somnul ratiunii naste monstri/Update -O anchetă poate demara cineva din Consiliul Local Ploiesti?

Cu un tupeu iesit din comun s-a trecut la un next level: de albire si scapare de penal al edilului...

Exclusiv4 zile ago

Pentru că ASF nu a impus administrarea specială a Euroins încă din 2021, după 2 ani, gaura de la societate, plătită de asigurați și buget este de cel puțin 2 miliarde de lei

Legea obligă Autoritatea de Supraveghere FInanciară ca atunci când indicatorii de solvabilitate și lichiditate devin subunitari (sau cu corespondentul lor...

Exclusiv5 zile ago

Cutia Pandorei!/Halchin centrează si Zeus da cu capul!

       Ca pe Zeus, Neprihănitul!!! Matei Valentin, un director împuternicit de la Penitenciarul Ploiesti il protejeaza mafia M.J. via A.N.P....

Exclusiv5 zile ago

Complicitatea ASF la dimensiunea fraudei de la City Insurance/Intrebarea senatorului Ivan care l-a facut pe Presedintele ASF sa se bâlbâie si sa se inrosească.

Nu mai există nicăieri în lume un caz in care instituția desemnata de stat sa supravegheze vreo piata financiara bancara...

Exclusiv6 zile ago

Replica ,, Caracatiței”

          Urmare a articolelor noastre de investigații privind activitățile ilegale, conduse de  Mafia din Penitenciarul Ploiești, vă reamintim: suținută de...

Exclusiv6 zile ago

Don Quijote de la Mancha VS. Cei trei muschetari/Cavalerul tristei figuri VS. Cei trei mușca-tare/Ep.3: ÊTES-VOUS PRÊT(E)S ?

Personajul următor al serialului nostru nu a venit ca o surpriză pentru redacție când a fost făcută schema aceasta de...

Exclusiv6 zile ago

1 oră au avut la dispoziție șefii să propună polițiștii care vor fi avansați înainte de termen

Știm cu toții că pilele și cei cu “blazon” sunt deja cunoscuți și nu erau surprize, dar problema e că...

Exclusiv6 zile ago

Despre dreptul la compensatia de chirie pentru politistii care au achizitionat locuinte anterior legii 288/2018!

Pe 03.04.2023, intr-un dosar al sindicatului Diamantul, ICCJ ( complet dcd) este investita sa lamureasca daca politistii care au incheiat...

Exclusivo săptămână ago

,, Noaptea Minții” sau ,,Cum calculează Mafia”!!!/Episodul IV

În data de 02.06.2020 în Tabelul cu calculul perisabilităților legal admise întocmit de Logistică ,la nr.crt.7,  Rățușca cea urâtă trece...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!