Connect with us

Actualitate

„Existenţa unui popor nu se discută, ci se afirmă“

Incisiv

Publicat

pe

Patria este sanctuarul naţional al prezenţei noastre neîntrerupte pe aceste plaiuri care sunt ale noastre din veci şi pentru de-a pururi. Dacă alte „neamuri“ au venit şi s-au sălăşluit în acest spaţiu, în curs de secole, noi n-am venit: suntem de-aici! Patria este o fiinţă vie, care are o istorie desfăşurată pe pământul străbun. Sufletul acesteia este poporul căruia îi aparţinem şi care are certitudinea dăinuirii noastre neclintite la această răscruce de lumi. „Toţi românii dintr-o fântână au izvorât şi cură“, spunea Constantin Cantacuzino. Noi ne-am simţit una în toate, şi legături neîntrerupte ne-au ţinut în această unitate de conştiinţă românească.

Întreaga noastră istorie es­te străbătută ca un fir roşu de două carac­te­­ristici principale: con­tinuitatea de vieţuire pe te­ri­­toriul fostei Dacii şi unitatea de limbă, cultură, tradiţii şi cre­­dinţă. Deşi despărţite vea­curi în şir prin hotare politice ne­fi­reşti, cele trei ţări ro­mâ­neşti me­dievale au rămas într-o strân­să comuniune etnică şi bi­se­ricească. Carpaţii n-au fost ni­ciodată zid despărţitor între fraţi, ci, precum spunea Octa­vi­an Goga, ei au fost „coloana ver­tebrală“ a pământului ro­mâ­nesc. Cele trei provincii, la ca­re se adaugă şi Dobrogea, au fost u­nite printr-un şir ne­sfâr­şit de re­laţii economice, po­li­ti­ce, cul­tu­­rale şi mai ales bise­ri­ceşti.

Datorită acestor legături fră­ţeşti, prima unire româ­neas­că înfăptuită de Mihai Viteazul a­pare ca un act întru totul fi­resc. Unind, la 1600, pentru scur­tă durată, pe români sub un singur sceptru, marele voie­vod se intitula „din mila lui Dum­nezeu, Domn al Ţării Ro­mâ­neşti, al Ardealului şi a toa­tă Ţara Moldovei“. Unirea rea­li­­zată de el a străbătut cu­ge­te­le tuturor românilor, veacuri de-a rândul, întărind conştiinţa o­ri­ginii comune. De acum îna­in­te, conştiinţa unităţii apare ca o adevărată doctrină poli­ti­că în scrierile marilor cronicari şi istorici precum: Grigore Ure­che, Dimitrie Cantemir, Miron Cos­tin, Constantin Cantacu­zi­no, Samuil Micu, Gheorghe Şin­cai, Petru Maior, Ion Budai De­leanu, episcopul Chesarie al Râm­nicului şi atâţia alţii.

De pildă, Dimitrie Cante­mir, învăţatul domn mol­do­vean, în Hroniculsău, scria, prin­tre altele, că românii care au fost „din descălecatul de la Tra­ian, de-atunci într-însa (în Da­cia) aşezându-să, într-a­ce­eaşi şi până acum necontenit lă­cuiesc“. Iar dacă vrem să ci­tăm un teolog care a ridicat a­ceas­tă problemă, gândul ni se îndreaptă spre vrednicul mitro­po­­lit Varlaam al Moldovei, care a dat la lumină Cazania sa în a­nul 1643, tipărită, precum el în­suşi spune în a ei Prefaţă, pen­tru „toată seminţia ro­mâ­neas­că“. Prin osârdia sfântului mi­tropolit Simion Ştefan al Băl­gradului a apărut, la Alba Iu­lia, în 1648, Noul Testament, în a­ cărui Predoslovie se pune pro­blema unităţii limbii şi a poporului român.

Sosise timpul să se alcătuiască „o singură domnie“

Circulaţia cărţilor bisericeşti din­tr-o parte în cealaltă a Car­pa­ţilor, precum şi circulaţia das­călilor, a zugravilor de bise­rici, a călugărilor, preoţilor şi ie­rarhilor au contribuit, în e­ga­lă măsură, la întărirea con­şti­in­ţei unităţii de neam. Miş­că­ri­le demografice interromâneşti, foar­te puternice, mai ales în vea­cul al XVIII-lea, când asu­pri­rea naţională şi confesională a atins punctul maxim, au fost un alt factor care a contribuit la întărirea acestei conştiinţe.

În această epocă, s-a ajuns la înlocuirea termenilor de mol­do­vean, muntean, ardelean cu a­cela de român, la prefacerea trep­tată a termenilor de neam în naţiune şi a celor de Moldova şi Ţara Românească în cuvântul comun România. De aceea, Ion Budai Deleanu scria că „nea­mul românesc face în Da­cia o naţiune de frunte“, fiind con­vins că a sosit timpul să se al­cătuiască „o singură domnie“ sub numele „România“.

Lupta întruchipată de Tu­dor Vladimirescu, care dorea „slo­bozenie din afară şi din­lă­un­tru“, a fost continuată în 1848, când revoluţionarii ro­mâni de pretutindeni aveau do­ruri identice de „unire a între­gu­lui neam românesc“ într-o „Ro­­mânie independentă“. Cei a­proximativ 40.000 de participanţi la Marea Adunare de la Blaj se exprimau deschis: „Noi vrem să ne unim cu ţara“, a­ceas­tă dorinţă devenind o nece­si­tate istorică pentru destinul poporului român.

Marile idealuri proclamate de revoluţie au intrat de atunci şi mai mult în conştiinţa mul­ţi­mi­lor. La 24 ianuarie 1859 s-a fă­cut un prim pas spre rea­li­za­rea unităţii de stat, prin dubla a­legere a lui Alexandru Ioan Cu­za, care a dus la constituirea sta­tului independent România. De acum, calea spre împlinirile ul­terioare ale istoriei naţionale era deschisă viguros şi specta­cu­­los. Din acest moment, pri­vi­ri­le tuturor românilor din teri­to­­riile aflate sub dominaţia stră­i­nă se îndreaptă cu în­cre­de­re spre România, cu speranţa re­alizării unităţii statale şi po­li­tice depline.

„Existenţa unui popor nu se discută, ci se afirmă“

Această dorinţă de unitate sta­tală a românilor a fost do­ve­di­tă şi mai convingător în 1877, prin proclamarea independen­ţei de stat a României, consfin­ţi­tă prin sacrificiile materiale ale românilor de pretutindeni şi prin jertfele de sânge ale os­ta­şilor români. Cunoscutul „Me­­morandum“, înaintat de ro­mâ­nii transilvăneni Curţii din Vie­na în 1892, a dezvăluit opi­niei publice europene modul de o­primare a românilor. El a con­stituit un nou prilej de ma­ni­­festare a solidarităţii ro­mâ­neşti bazată pe convingerea că „e­xis­tenţa unui popor nu se dis­cu­­tă, ci se afirmă“, aşa cum spu­nea me­morandistul Ioan Ra­ţiu.

În august 1916, România a in­trat în Primul Război Mon­di­al nu cu gândul de a cuceri teri­to­rii străine, ci din dorinţa de în­tregire naţională şi statală. As­piraţiile poporului spre uni­ta­­te au fost exprimate în decla­ra­ţiile politice ale vremii, în pre­să şi în manifestaţii publice. La 18 octombrie 1918, un ro­mân citea în Parlamentul din Bu­­dapesta celebra declaraţie de autodeterminare, o ade­vă­ra­tă decizie prin care naţiunea ro­­mână îşi asuma dreptul de a-şi hotărî singură soarta. Timp de câteva săptămâni, Consiliul na­ţional a exercitat guvernarea a­supra teritoriilor transil­vă­ne­ne locuite de români. În acelaşi timp, naţiunea română şi-a con­stituit propriile ei organe po­litico-administrative – consi­li­ile naţionale locale.

Data de 1 decembrie 1918 a fost ziua de încheiere a unui pro­­ces îndelung dorit, a unor lup­­te îndelung purtate, a unor vo­­inţe hotărât exprimate, iz­vo­râ­­te din aceeaşi inimă ce fusese pâ­­nă atunci împărţită. Această ini­­mă românească s-a tot adu­nat şi a mers spre ţintă, până când, odată cu miile de transil­vă­­neni înarmaţi cu „creden­ţio­na­le“ de la toţi vecinii, a ajuns, la 1 decembrie 1918, la Alba Iu­lia. Ce dreptate avusese la 1542 car­dinalul Georg Marti­nuzzi,  când îi scria episcopului de Callosa dâen Sarriŕ, Spania: „Din vechime se frământă tran­sil­vănenii cu gândul să se des­fa­că de acest regat al Un­ga­riei şi să trăiască după exemplul Mol­dovei şi Munteniei, şi nu vor în­târzia să facă pasul a­ces­ta“! Iată că, la „plinirea vre­mii“, l-au fă­cut cu demnitate şi eroism.

Unitatea naţională – farul călăuzitor al neamului nostru

În această zi memorabilă, cei 1.228 de delegaţi oficiali au de­cre­tat solemn unirea ro­mâ­ni­lor din Transilvania şi Banat cu Ro­mâ­nia. Cei peste 100.000 de par­ti­cipanţi, adunaţi pe câmpul lui Ho­rea, au aprobat, în urale ne­sfâr­şite, ca într-un adevărat ple­biscit popular, istorica ho­tă­râ­re a­doptată atunci. La Alba Iu­lia s-a desăvârşit procesul regru­pă­rii într-o singură unitate, în­tr-o sin­gură fiinţă a ro­mâ­nilor din spa­ţiul carpato-da­nu­bi­ano-pontic, spaţiu din vremuri imemora­bi­­le al nostru, al c­e­lor născuţi în el. Visul de aur al românilor era să­vârşit astfel prin lupta eroică a maselor largi populare.

„Unitatea României – precum a­rată Ioan Lupaş – nu este nici o­pe­ra unui om, nici a unei pro­vin­cii, nici a unei generaţii. Ea este re­zultatul luptelor sus­ţi­nute vre­me de veacuri de cei mai buni fii ai poporului ro­mân. Unitatea noas­tră naţio­na­lă a fost cimen­ta­­tă nu numai prin sângele sol­da­ţilor noştri, ci şi prin jertfele gân­ditorilor şi scri­itorilor care, mai ales din se­colul al XV-lea în­coa­c­e, au în­du­rat, pentru ideile lor, te­mn­i­ţa şi exilul. Ei au fost pro­motorii mişcărilor şi luptelor ca­re au dus întru sfârşit la a­ceas­tă u­nitate atât de mult vi­sa­tă“. În­tr-adevăr, idealul unităţii na­­ţionale a fost, de-a lungul vea­cu­rilor, farul călăuzitor al nea­mului nostru.

Acum, la împlinirea a 95 de ani de la Marea Unire, ne ple­căm frunţile în faţa memoriei ce­lor care au clădit gândul şi fap­ta u­nirii, aducându-le prino­sul nostru postum de recu­noş­tin­ţă şi ve­ne­raţie. Ca urmaşi ai ma­rilor fă­u­ritori de ţară, noi tre­buie să le ur­măm exemplul lu­minos, iubind acest pământ iz­băvit, cân­tân­­du-i farmecul şi va­lori­fi­cân­du-i avuţiile prin mun­că înfră­ţi­tă. Având convin­ge­­rea că viaţa şi puterea noas­tră stau în unire, pu­tem fi con­tem­­porani cu cei ca­re au reali­zat acest act epocal din istoria Pa­triei. Astfel, cu fie­ca­re prilej, ca şi la acest popas a­ni­versar, ne mărturisim voinţa ne­­şo­vă­iel­nică de a fi mereu una, ne­lăsându-ne dezbinaţi de nimeni şi nimic, niciodată. (Irineu, Arhiepiscop al Alba-Iuliei)

 

Citeste in continuare
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Ministerul Educației: Peste 3.600 de unități de învățământ sunt în scenariul online

Incisiv

Publicat

pe

De

Numărul unităților de învățământ în care elevii fac cursuri online a depășit 3.600, arată informațiile centralizate vineri de Ministerul Educației.

Potrivit unui comunicat de presă, astăzi, 30 octombrie, în conformitate cu datele transmise de inspectoratele școlare județene (inclusiv al municipiului București), se înregistrează următoarea situație:

  • 9.113 de unități de învățământ în Scenariul 1 (S1): participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară.
  • 4.938 de unități de învățământ în Scenariul 2 (S2). Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
  • 3.605 de unități de învățământ în Scenariul 3 (S3) implică participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online. Dintre cele 3.605 de unități aflate în această situație, 369 de unități de învățământ figurează în acest scenariu din cauza cazurilor de COVID-19 înregistrate, iar 3.236 unități de învățământ figurează în acest scenariu ca urmare a ratei de incidență a cazurilor din localitatea în care funcționează ori a infrastructurii școlare/școli în care se execută diverse lucrări de reabilitare.

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și, implicit, schimbarea acestora, în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

 

Potrivit ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

 

Hotărârile privind scenariul de funcționare pe parcursul anului școlar se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

Citeste in continuare

Actualitate

Marian Oprișan, recent ales vicepreședinte al CJ Vrancea, „nu va primi nicio atribuţie”/ Șeful Consiliului Județean, liberalul Cătălin Toma: „Întâi să vedem dacă e în stare de ceva”

Incisiv

Publicat

pe

De

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că Marian Oprişan, ales vicepreşedinte al CJ cu 17 voturi din 32, „nu va primi nicio atribuţie în momentul acesta” din partea sa. Referitor la alegerea lui Marian Oprişan în funcţia de vicepreşedinte al CJ Vrancea, Cătălin Toma a susţinut că acesta a fost ales cu sprijinului celor doi consilieri ai ALDE Vrancea, care „au luat-o pe un drum greşit”.

„Cei doi vicepreşedinţi primesc delegări de atribuţii de la preşedinte. Vă spun de pe acum că domnul Oprişan n-o să primească nicio atribuţie în momentul acesta. Întâi să vedem dacă e în stare de ceva şi după aceea mai discutăm dacă îl şi punem la treabă şi în ce sens îl punem. În rest, vrâncenii sunt cei care decid, a declarat Cătălin Toma la o conferință de presă susținută vineri.

Cătălin Toma a explicat că vicepreşedinţii nu au o fişă a postului, fiind aleşi prin vot al consilierilor judeţeni şi având statutul de persoană eligibilă, nu au o fişă a postului

„Au atribuţii pe care preşedintele, adică eu, va trebui să le dau, în scris, în funcţie de pregătirea fiecăruia, de specialitatea fiecărui”, a declarat Cătălin Toma, citat de Agerpres.

Acesta a subliniat că, în ciuda faptului că Marian Oprişan ar putea să nu primească atribuţii, acesta va fi plătit conform funcţiei în care a fost ales.

„Vicepreşedintele nu are salariu, are indemnizaţie. (…) El îşi ia indemnizaţia oricum, conform legii. Dacă nu i-o dai, te dă în judecată. Asta înseamnă votul, asta înseamnă democraţia. Acestea sunt nişte carenţe din punct de vedere al raportului moralităţii faţă de cetăţean”, a precizat Toma.

Liberalul a precizat că cele două voturi decisive pentru alegerea lui Marian Oprișan în postul de vicepreședinte al CJ nu au fost la PNL-USR-PLUS, ci au fost la ALDE

Referitor la alegerea lui Marian Oprişan în funcţia de vicepreşedinte al CJ Vrancea, Cătălin Toma a susţinut că acesta a fost ales cu sprijinului celor doi consilieri ai ALDE Vrancea, care „au luat-o pe un drum greşit”.

„Am avut discuţii cu reprezentanţii ALDE Vrancea, în special cu domnul Cel-Mare, care a avut tendinţa să ne spună că va susţine o majoritate în ceea ce priveşte alegerea vicepreşedinţilor. Ce s-a întâmplat, ce farmece i-au făcut, ce lucruri s-or fi petrecut în mintea şi sufletul celor de la ALDE, chiar nu mă mai interesează”, a spus Toma.

În cadrul şedinţei ordinare a CJ Vrancea de joi, Marian Oprişan a fost ales vicepreşedinte al CJ Vrancea, cu 17 voturi din cele 32 posibile, în timp ce contracandidatul său, Mihăiţă Lepădatu, propus de PNL şi USR, a fost votat de 15 consilieri judeţeni. Celălalt vicepreşedinte al CJ Vrancea va fi Ionel Cel-Mare (ALDE), care a fost ales cu 31 de voturi din 32 posibile.

„Asta este politica, asta este democraţia. Din acest moment, este clar că avem o situaţie nu tocmai plăcută. Există în acest moment o construcţie politică nu tocmai prietenoasă. Dar asta nu înseamnă că nu o putem face favorabilă pentru tot ceea ce înseamnă proiectele viitoare. (…) Echipa PNL-USR-PLUS şi-a făcut treaba. Trădarea celor de la ALDE a fost pe faţă şi din acest punct de vedere nu pot să spun decât că ALDE a luat-o pe un drum greşit. Era deja pe un drum greşit. Noi le oferisem posibilitatea să vină alături de o echipă care îşi doreşte dezvoltarea acestui judeţ”, a subliniat Toma.

USR a acuzat PNL de un posibil blat în cazul alegerii lui Oprișan

USR Vrancea a scris pe pagina sa de Facebook că două voturi l-au ajutat pe Oprișan să devină vicepreședinte: de la ALDE sau PNL.

”Votul a fost secret, dar vechea tradiție USL-istă precum și trecutul PSD-ist și apropiat de Marian Oprișan al lui Catalin Toma ne ridică mari semne de îndoială cu privire la modul cum au votat consilierii PNL. Este desigur posibil ca cele două voturi ale lui Oprișan să vină și de la consilierii ALDE, care a avut o alianță de durată cu PSD”, a scris USR Vrancea.

Astfel USR Vrancea cere public conducerii PNL să anunțe cum au votat consilierii partidului și să ia măsuri urgente dacă vreun consilier liberal l-a votat astăzi pe Marian Oprișan în funcția de vicepreședinte.

”Mai ales în contextul în care reprezentanții PNL au primit astăzi mai multe funcții în instituții cheie din subordinea CJ, în timp ce reprezentanții USR PLUS nu au fost votați”, mai arată mesajul USR Vrancea.

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

Guvernul analizează posibilitatea ca Romgaz să preia întreaga participație de la Exxon din Marea Neagră

Incisiv

Publicat

pe

De

Compania de stat Romgaz ar putea ajunge să achiziționeze toată participația deținută de americanii de la Exxon în proiectul din Marea Neagră. Astfel, Romgaz ar urma să exploateze gazele aflate la mare adâncime, în perimetrul Neptun, alături de OMV Petrom care deține cealaltă jumătate din participații. „Guvernul evaluează un scenariu prin care Romgaz să preia întreaga participație a Exxon, să vină cu 50% în acest consorțiu, 50% este la Petrom, și împreună să scoată acele gaze din Marea Neagră”, a declarat ministrul economiei Virgil Popescu pentru EM360.

Acesta a spus că polonezii de la PGNiG s-au retras din consorțiul format cu Romgaz și OMV Petrom pentru preluarea participației de la Exxon.

Reamintim că americanii de la Exxon și-au manifestat intenția de a-și vinde participația sa de 50% din proiectul Neptun din Marea Neagră. Ar fi intersate mai multe companii de participația de 50% pe care Exxon Mobil o deține în proiectul Neptun de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagră, alături de OMV Petrom. Pe de-o parte se formase consorțiul compus din compania românească Romgaz, Compania naţională de gaze naturale din Polonia, PGNiG, și OMV Petrom care are drept de preemțiune. Dar, așa cum a spus ministrul, din acest consorțiu s-au retras polonezii. Pe de altă parte ar fi și compania rusească Lukoil.

Deciziile de investiție în Marea Neagră au întârziat foarte mult din cauza legislației nefavorabile companiilor care dețin licențele. OMV Petrom, care deține licență pentru perimetrul Neptun, alături de americanii de la Exxon, amână de la an la an decizia de investiții. Companiile solicită modificarea Legii Offshore, însă lipsește voința politică. Actualul Guvern spune că vrea modificare prin Parlament, însă doar când va exista consens politic.

Citeste in continuare

Harmony Beauty Salon Ploiesti

Salon HARMONY, str Cantacuzino din Ploiești (intersecția Moș Craciun )
Servicii oferite :
- micropigmentare sprâncene
-extensii gene
- coafor
-unghii gel
-Cosmetica / tratamente cosmetice
- sala Fitness pt femei
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Harmony-Beauty-Salon-278929815636909/

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Exclusiv5 ore ago

PROMO/In curand, inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu un ales “local”

In curand, Incisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local. In curand, inregistrari audio-video/stenograme care arunca in “aer”...

Aveti un Pont9 ore ago

Protejatul Ministrului Justitiei de la conducerea Penitenciarului Giurgiu se da în „stambă” si face spagat cu siguranta nationala/”Pilele” PNL incompetente: Retinere abuziva in Penitenciarul Giurgiu

In data de 16 octombrie, Incisiv de Prahova a dezvaluit, in exclusivitate, ca Predoiu Cătălin va participa la alegerile parlamentare...

Aveti un Pont2 zile ago

Gruparea interlopa care “sustine” PNL Prahova/IPJ Prahova isi continua somnul si „straja”…de „veghe”…

La data de 21.10.2020, Incisiv de Prahova publica articolul “Unul dintre Ionești va avea, probabil, norocul să fie iarăși în...

Aveti un Pont3 zile ago

Aduceti izoleta/Romania nu a mai vazut asta niciodata!

Deficitul bugetar la 9 luni a urcat la 67,27 miliarde lei (14 miliarde de Euro), adică 6,4% după numai primele...

chirugie-estetica chirugie-estetica
Diverse4 zile ago

Cele mai frecvente operatii de chirurgie estetica

Complexul legat de aspectul fizic este extrem de raspandit motiv pentru care numeoase sunt persoanele care apeleaza la chirurgia estetica....

Aveti un Pont4 zile ago

De asta se ocupa DNA in tara asta, fratilor, de maruntisuri?/ De asta platim procurorii DNA cu 15-20.000 de lei pe luna

Ionut Cristache: „Ma stiti ca nu-s vreun fan Scripcaru, dar, TOTUSI, asa ceva? De asta se ocupa DNA in tara...

Aveti un Pont5 zile ago

Vă invit să lecturați această sinteză, iar dacă vă pasă de viitorul vostru vă propun să votați acel partid/candidat care va pune pe tapet această problemă GRAVISSIMĂ.

„STAREA NAȚIEI ÎN 2020”, DESCRISĂ PE SCURT ÎN 6 PUNCTE, AR PUTEA FI CEL MAI TARE SUBIECT DE CAMPANIE ELECTORALĂ....

Aveti un Pont1 săptămână ago

Editorial/Epidemia omoară oamenii sau „democrația”?/In plin „JIHAD” la PNL Prahova se utilizeaza varianta „EBa” la alegerile parlamentare: Mihai Apostolache

Voturile prahovenilor sunt tratate, din nou, cu partea „dorsala” de catre PNL Prahova! Asa se procedeaza cu nemaurile, nu se...

Aveti un Pont1 săptămână ago

IN GUVERNAREA PNL, IN PRAHOVA – GOLANI CHELIOSI SI INTERLOPI TRANSMIT MESAJE, PROBABIL, PUSE „IN GURA” EDILULUI (NOU ALES), DE SCHIMBARI IN CADRUL UNOR INSTITUTII DE SIGURANTA NATIONALA

Nu credeam să existe atîta golănie în Poliție! Si, inca nu cred! Cred ca exista cheliosi – interlopi, (chiar puscariasi...

Aveti un Pont1 săptămână ago

Unul dintre Ionești va avea, probabil, norocul să fie iarăși în Parlament căci e perioada liberalismului ăla normal, educat și meritocratic (I)

PNL Prahova a propus un deputat condamnat pentru trafic de influență, pe locul III pe lista pentru Camera Deputaților si...

Exclusiv2 săptămâni ago

Guvernul PNL = Guvern CRIMINAL

Pentru vremelnicii care conduc astăzi Romania, luați o foaie de hârtie și notați. Cea mai mare CRIMĂ pe care o...

Exclusiv2 săptămâni ago

PNL Prahova a propus un deputat condamnat pentru trafic de influență, pe locul III pe lista pentru Camera Deputaților si pe locul I, un MINISTRU DE JUSTITIE care incalca legea/Cel de pe locul II va avea parte de o atentie „deosebita” din partea ziarului „Incisiv de Prahova”/In curand

Chiar ne-am „saturat” sa fim luati de „prosti”… Organizația PNL Prahova condusă de senatorul Iulian Dumitrescu, ajuns acum președinte al...

Aveti un Pont2 săptămâni ago

Coviduță nu se atinge de ștampile, saci, secții de vot/E un comunist, urăște alegerile și democrația/Cică e și foarte petrecăreț, îi plac mult cluburile, nunțile, botezurile, manelele, astea de distracție/Participă zi de zi, noapte de noapte, la pelerinaje și slujbe

Eram puțin îndoită, dar acum m-am convins: Coviduță nu se atinge de ștampile, saci, secții de vot. E un comunist,...

Aveti un Pont2 săptămâni ago

Obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii publice deschise nu exista in Legea nr 55/2020/Se instituie un abuz in serviciu al autoritatii fata de cetateni prin HG, norma secundara, infralegala in aplicarea legii

Prin HG nr.856/2020 se instituie in anexa 2 la art.3 si 4 masura purtarii mastii de protectie in spatii publice...

Aveti un Pont2 săptămâni ago

Incisiv de Prahova lanseaza, in curand, o platforma in care toti jurnalistii locali si/sau din presa centrala, toti „formatorii de opinie” si/sau toti detinatorii de site-uri sa isi dovedeasca „capacitatea” de formatori de opinie si sa prezinte diplomele reale obtinute care ii recomanda

Fiecare om e un „critic”. Viata e plina de „complimente surprinzatoare”, remarci dure, momente de „constienta de sine si de...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!