Connect with us

Actualitate

„Existenţa unui popor nu se discută, ci se afirmă“

Publicat

pe

Patria este sanctuarul naţional al prezenţei noastre neîntrerupte pe aceste plaiuri care sunt ale noastre din veci şi pentru de-a pururi. Dacă alte „neamuri“ au venit şi s-au sălăşluit în acest spaţiu, în curs de secole, noi n-am venit: suntem de-aici! Patria este o fiinţă vie, care are o istorie desfăşurată pe pământul străbun. Sufletul acesteia este poporul căruia îi aparţinem şi care are certitudinea dăinuirii noastre neclintite la această răscruce de lumi. „Toţi românii dintr-o fântână au izvorât şi cură“, spunea Constantin Cantacuzino. Noi ne-am simţit una în toate, şi legături neîntrerupte ne-au ţinut în această unitate de conştiinţă românească.

Întreaga noastră istorie es­te străbătută ca un fir roşu de două carac­te­­ristici principale: con­tinuitatea de vieţuire pe te­ri­­toriul fostei Dacii şi unitatea de limbă, cultură, tradiţii şi cre­­dinţă. Deşi despărţite vea­curi în şir prin hotare politice ne­fi­reşti, cele trei ţări ro­mâ­neşti me­dievale au rămas într-o strân­să comuniune etnică şi bi­se­ricească. Carpaţii n-au fost ni­ciodată zid despărţitor între fraţi, ci, precum spunea Octa­vi­an Goga, ei au fost „coloana ver­tebrală“ a pământului ro­mâ­nesc. Cele trei provincii, la ca­re se adaugă şi Dobrogea, au fost u­nite printr-un şir ne­sfâr­şit de re­laţii economice, po­li­ti­ce, cul­tu­­rale şi mai ales bise­ri­ceşti.

Datorită acestor legături fră­ţeşti, prima unire româ­neas­că înfăptuită de Mihai Viteazul a­pare ca un act întru totul fi­resc. Unind, la 1600, pentru scur­tă durată, pe români sub un singur sceptru, marele voie­vod se intitula „din mila lui Dum­nezeu, Domn al Ţării Ro­mâ­neşti, al Ardealului şi a toa­tă Ţara Moldovei“. Unirea rea­li­­zată de el a străbătut cu­ge­te­le tuturor românilor, veacuri de-a rândul, întărind conştiinţa o­ri­ginii comune. De acum îna­in­te, conştiinţa unităţii apare ca o adevărată doctrină poli­ti­că în scrierile marilor cronicari şi istorici precum: Grigore Ure­che, Dimitrie Cantemir, Miron Cos­tin, Constantin Cantacu­zi­no, Samuil Micu, Gheorghe Şin­cai, Petru Maior, Ion Budai De­leanu, episcopul Chesarie al Râm­nicului şi atâţia alţii.

De pildă, Dimitrie Cante­mir, învăţatul domn mol­do­vean, în Hroniculsău, scria, prin­tre altele, că românii care au fost „din descălecatul de la Tra­ian, de-atunci într-însa (în Da­cia) aşezându-să, într-a­ce­eaşi şi până acum necontenit lă­cuiesc“. Iar dacă vrem să ci­tăm un teolog care a ridicat a­ceas­tă problemă, gândul ni se îndreaptă spre vrednicul mitro­po­­lit Varlaam al Moldovei, care a dat la lumină Cazania sa în a­nul 1643, tipărită, precum el în­suşi spune în a ei Prefaţă, pen­tru „toată seminţia ro­mâ­neas­că“. Prin osârdia sfântului mi­tropolit Simion Ştefan al Băl­gradului a apărut, la Alba Iu­lia, în 1648, Noul Testament, în a­ cărui Predoslovie se pune pro­blema unităţii limbii şi a poporului român.

Sosise timpul să se alcătuiască „o singură domnie“

Circulaţia cărţilor bisericeşti din­tr-o parte în cealaltă a Car­pa­ţilor, precum şi circulaţia das­călilor, a zugravilor de bise­rici, a călugărilor, preoţilor şi ie­rarhilor au contribuit, în e­ga­lă măsură, la întărirea con­şti­in­ţei unităţii de neam. Miş­că­ri­le demografice interromâneşti, foar­te puternice, mai ales în vea­cul al XVIII-lea, când asu­pri­rea naţională şi confesională a atins punctul maxim, au fost un alt factor care a contribuit la întărirea acestei conştiinţe.

În această epocă, s-a ajuns la înlocuirea termenilor de mol­do­vean, muntean, ardelean cu a­cela de român, la prefacerea trep­tată a termenilor de neam în naţiune şi a celor de Moldova şi Ţara Românească în cuvântul comun România. De aceea, Ion Budai Deleanu scria că „nea­mul românesc face în Da­cia o naţiune de frunte“, fiind con­vins că a sosit timpul să se al­cătuiască „o singură domnie“ sub numele „România“.

Lupta întruchipată de Tu­dor Vladimirescu, care dorea „slo­bozenie din afară şi din­lă­un­tru“, a fost continuată în 1848, când revoluţionarii ro­mâni de pretutindeni aveau do­ruri identice de „unire a între­gu­lui neam românesc“ într-o „Ro­­mânie independentă“. Cei a­proximativ 40.000 de participanţi la Marea Adunare de la Blaj se exprimau deschis: „Noi vrem să ne unim cu ţara“, a­ceas­tă dorinţă devenind o nece­si­tate istorică pentru destinul poporului român.

Marile idealuri proclamate de revoluţie au intrat de atunci şi mai mult în conştiinţa mul­ţi­mi­lor. La 24 ianuarie 1859 s-a fă­cut un prim pas spre rea­li­za­rea unităţii de stat, prin dubla a­legere a lui Alexandru Ioan Cu­za, care a dus la constituirea sta­tului independent România. De acum, calea spre împlinirile ul­terioare ale istoriei naţionale era deschisă viguros şi specta­cu­­los. Din acest moment, pri­vi­ri­le tuturor românilor din teri­to­­riile aflate sub dominaţia stră­i­nă se îndreaptă cu în­cre­de­re spre România, cu speranţa re­alizării unităţii statale şi po­li­tice depline.

„Existenţa unui popor nu se discută, ci se afirmă“

Această dorinţă de unitate sta­tală a românilor a fost do­ve­di­tă şi mai convingător în 1877, prin proclamarea independen­ţei de stat a României, consfin­ţi­tă prin sacrificiile materiale ale românilor de pretutindeni şi prin jertfele de sânge ale os­ta­şilor români. Cunoscutul „Me­­morandum“, înaintat de ro­mâ­nii transilvăneni Curţii din Vie­na în 1892, a dezvăluit opi­niei publice europene modul de o­primare a românilor. El a con­stituit un nou prilej de ma­ni­­festare a solidarităţii ro­mâ­neşti bazată pe convingerea că „e­xis­tenţa unui popor nu se dis­cu­­tă, ci se afirmă“, aşa cum spu­nea me­morandistul Ioan Ra­ţiu.

În august 1916, România a in­trat în Primul Război Mon­di­al nu cu gândul de a cuceri teri­to­rii străine, ci din dorinţa de în­tregire naţională şi statală. As­piraţiile poporului spre uni­ta­­te au fost exprimate în decla­ra­ţiile politice ale vremii, în pre­să şi în manifestaţii publice. La 18 octombrie 1918, un ro­mân citea în Parlamentul din Bu­­dapesta celebra declaraţie de autodeterminare, o ade­vă­ra­tă decizie prin care naţiunea ro­­mână îşi asuma dreptul de a-şi hotărî singură soarta. Timp de câteva săptămâni, Consiliul na­ţional a exercitat guvernarea a­supra teritoriilor transil­vă­ne­ne locuite de români. În acelaşi timp, naţiunea română şi-a con­stituit propriile ei organe po­litico-administrative – consi­li­ile naţionale locale.

Data de 1 decembrie 1918 a fost ziua de încheiere a unui pro­­ces îndelung dorit, a unor lup­­te îndelung purtate, a unor vo­­inţe hotărât exprimate, iz­vo­râ­­te din aceeaşi inimă ce fusese pâ­­nă atunci împărţită. Această ini­­mă românească s-a tot adu­nat şi a mers spre ţintă, până când, odată cu miile de transil­vă­­neni înarmaţi cu „creden­ţio­na­le“ de la toţi vecinii, a ajuns, la 1 decembrie 1918, la Alba Iu­lia. Ce dreptate avusese la 1542 car­dinalul Georg Marti­nuzzi,  când îi scria episcopului de Callosa dâen Sarriŕ, Spania: „Din vechime se frământă tran­sil­vănenii cu gândul să se des­fa­că de acest regat al Un­ga­riei şi să trăiască după exemplul Mol­dovei şi Munteniei, şi nu vor în­târzia să facă pasul a­ces­ta“! Iată că, la „plinirea vre­mii“, l-au fă­cut cu demnitate şi eroism.

Unitatea naţională – farul călăuzitor al neamului nostru

În această zi memorabilă, cei 1.228 de delegaţi oficiali au de­cre­tat solemn unirea ro­mâ­ni­lor din Transilvania şi Banat cu Ro­mâ­nia. Cei peste 100.000 de par­ti­cipanţi, adunaţi pe câmpul lui Ho­rea, au aprobat, în urale ne­sfâr­şite, ca într-un adevărat ple­biscit popular, istorica ho­tă­râ­re a­doptată atunci. La Alba Iu­lia s-a desăvârşit procesul regru­pă­rii într-o singură unitate, în­tr-o sin­gură fiinţă a ro­mâ­nilor din spa­ţiul carpato-da­nu­bi­ano-pontic, spaţiu din vremuri imemora­bi­­le al nostru, al c­e­lor născuţi în el. Visul de aur al românilor era să­vârşit astfel prin lupta eroică a maselor largi populare.

„Unitatea României – precum a­rată Ioan Lupaş – nu este nici o­pe­ra unui om, nici a unei pro­vin­cii, nici a unei generaţii. Ea este re­zultatul luptelor sus­ţi­nute vre­me de veacuri de cei mai buni fii ai poporului ro­mân. Unitatea noas­tră naţio­na­lă a fost cimen­ta­­tă nu numai prin sângele sol­da­ţilor noştri, ci şi prin jertfele gân­ditorilor şi scri­itorilor care, mai ales din se­colul al XV-lea în­coa­c­e, au în­du­rat, pentru ideile lor, te­mn­i­ţa şi exilul. Ei au fost pro­motorii mişcărilor şi luptelor ca­re au dus întru sfârşit la a­ceas­tă u­nitate atât de mult vi­sa­tă“. În­tr-adevăr, idealul unităţii na­­ţionale a fost, de-a lungul vea­cu­rilor, farul călăuzitor al nea­mului nostru.

Acum, la împlinirea a 95 de ani de la Marea Unire, ne ple­căm frunţile în faţa memoriei ce­lor care au clădit gândul şi fap­ta u­nirii, aducându-le prino­sul nostru postum de recu­noş­tin­ţă şi ve­ne­raţie. Ca urmaşi ai ma­rilor fă­u­ritori de ţară, noi tre­buie să le ur­măm exemplul lu­minos, iubind acest pământ iz­băvit, cân­tân­­du-i farmecul şi va­lori­fi­cân­du-i avuţiile prin mun­că înfră­ţi­tă. Având convin­ge­­rea că viaţa şi puterea noas­tră stau în unire, pu­tem fi con­tem­­porani cu cei ca­re au reali­zat acest act epocal din istoria Pa­triei. Astfel, cu fie­ca­re prilej, ca şi la acest popas a­ni­versar, ne mărturisim voinţa ne­­şo­vă­iel­nică de a fi mereu una, ne­lăsându-ne dezbinaţi de nimeni şi nimic, niciodată. (Irineu, Arhiepiscop al Alba-Iuliei)

 

Actualitate

„Ceea ce am vazut eu la Spitalul Judetean a fost un miracol”

Publicat

pe

De

„Îi mulțumesc medicului chirurg Dan Oprea, șeful Secției Chirurgie Generală II de la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, pentru modul în care a descris ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani în acest spital.
Împreună cu doctorul Bogdan Cristian Nica, am reușit transformarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești într-unul dintre cele mai moderne și bine dotate spitale județene din țară. Avem un plan cu spitalul și ne ținem de el.
Schimbarea de la spital este garanția faptului că împreună – Bogdan Cristian Nica primar al Ploieștiului și eu președinte al Consiliului Județean Prahova – putem realiza lucruri extraordinare pentru ploieșteni”.
Citeste in continuare

Actualitate

Rușii au vorbit până de curând doar de o „operațiune militară specială”.

Publicat

pe

De

Momentul istoric actual global este deseori descris ca un posibil început al unui al treilea război mondial. Argumentul principal e războiul Ucrainian dintre Rusia și Occidentul Colectiv prin Ucraina ca proxy.

Rușii au vorbit până de curând doar de o „operațiune militară specială”. Conflictul intern din Palestina sau Israel oricât de violent și de comentat este nu prea are nimic de-a face cu un război mondial. Alte conflicte locale din Africa, Asia, America de Sud (Venezuela – Guyana) rămân totuși niște conflicte locale deși au în spate hegemonul american, Franța (în Africa) și Rusia – China – Iran (BRICS). Loviturile de stat și conflictele din Africa au totuși în comun cea de-a doua eliberare, cea adevărată, de sub dominația și exploatarea la sânge colonială occidentală.

Momentul istoric actual pare mai degrabă să fie punerea în operă, în practică a teoriilor lui Samuel Huntington din faimoasa sa carte „The Clash of Civilizations. Remaking of World Order” din 1996, tradusă, citită și apreciată în toată lumea. Aceasta este demonstrația convingătoare a celebrului autor francez Laurent Guyénot din „Les États-națions, c’est fini? La nouvelle geopolitique multipolaire”. Trăim de fapt un nou moment revoluționar comparabil cu 1848 sau chiar cu acela al revoluțiilor americană (1776) sau franceză (1789) de la sfârșitul secolului al XVIII-lea?

„Statele-națiune, așa cum le concepem astăzi, sunt o invenție europeană impusă ca model restului lumii în secolul al XIX-lea, câteodată cu mari lovituri de creion trasate cu rigla pe hărți, în disprețul identităților și rivalităților etnice. Acest decupaj al lumii în State-națiune nu a șters alte realități, faptul că anumite puteri cum sunt Rusia și China sunt State-multinaționale și nu State-națiune, chiar dacă ele posedă cartea de identitate de națiune la Națiunile Unite, la ONU.

Teza după care Statele-națiuni vor pierde rolul lor central în geopolitica mondială este apărată de Samuel Huntington în „Ciocnirea civilizațiilor”, apărută în 1996 și tradusă în lumea întreagă. Este o carte excelentă și chiar indispensabilă. Proasta sa reputație vine în parte de la titlu și de la exploatarea sa de neconservatori. Să notăm mai întâi că articolul publicat de Huntington în Foreign Affairs în 1993, cartea nu este decât o versiune augmentată, avea titlul „The Clash of Civilizations?” cu un semn de întrebare.” (Laurent Guyenot – Statele națiune, s-a terminat? Noua geopolitică multipolară, mai 2024, lesakerfrancophone.fr)

Laurent Guyenot merge mai departe: „Insist: nu putem înțelege politica externă americană din ultimele două decenii dacă nu luăm în considerare deturnarea geostrategiei imperiale tradiționale americane de neoconservatori. Marea viclenie a neoconservatorilor a fost să o drapeze în imperialism «civilizator» american pentru a împinge Statele Unite să distrugă Statele arabe inamice Israelului. Succesul lor cel mai spectaculos este acela de a fi obținut de Bush junior ceea ce tatăl său, care îi numea «nebuni», le-a refuzat în 1991: invazia Irakului și răsturnarea lui Saddam Hussein. Bush tatăl a respectat mandatul consiliului de securitate al ONU alungându-l pe Saddam din Kuweit, și și-a justificat refuzul său de a invada Irakul prin voința de a construi o «nouă ordine mondială» bazată pe dreptul internațional (discursul din 11 septembrie 1990 în fața Congresului). Și nici un președinte american nu a pus atâta presiune asupra Israelului în numele rezoluțiilor ONU, cum a făcut-o Bush tatăl prin secretarul său de stat, James Baker […]

Noua ordine mondială anunțată de Huntington este aproape aceeași cu cea pe care o susține Vladimir Putin: multipolaritatea, adică o lume organizată pe sfere civilizaționale, fiecare fiind centrată pe un stat far (core state în versiune originală) care asigură securitatea regională. „Lumea, a prezis Huntington, va găsi o ordine pe baza civilizațiilor, sau nu va găsi deloc”, „o nouă ordine mondială organizată pe baza civilizațiilor va apare. Societățile care au afinități culturale cooperează unele cu altele; tările se regrupează în jurul Statelor-far ale civilizației lor”. În această nouă configurație, previne Huntington „Occidentalii trebuie să admită că civilizația lor este unică dar nu universală și să se unească pentru ca să-i redea vigoarea împotriva provocărilor puse de societățile non-occidentale. Vom evita un război generalizat între civilizații dacă, în lumea întreagă, șefii politici admit că politica globală a devenit multicivilizațională și cooperează pentru a prezerva această stare de fapt” (Laurent Guyénot, op. cit)
„Rusia trebuie considerată ca un Stat-far al lumii ortodoxe și ca o putere regională esențială, care are interese legitime de securitate la frontierele sale din sud” „și în sfârșit și mai ales, trebuie admis că orice intervenție a Occidentului în afacerile altor civilizații este probabil cea mai periculoasă cauză de instabilitate și de conflict generalizat într-o lume a civilizațiilor multiple” (Samuel Huntington – Ciocnirea civilizațiilor, op. cit)

Analiza lui Laurent Guyénot bazată pe The Clash of Civilizations de Samuel Huntington este mult mai întinsă, analizează între altele și lumea arabo-musulmană ca o mare civilizație și de aceea merită să revenim asupra subiectului. Cei cu adevărat interesați pot merge direct la sursele citate și la bibliografia extinsă a lui Laurent Guyénot.

Petru Romoșan

Citeste in continuare

Actualitate

Târgul Internațional de Cai, Oi și Câini de Rasă din Tunari: O incursiune în lumea fascinantă a animalelor

Publicat

pe

De

Tunari targ international de cai, oi si caini de rasa

Pe data de 18 mai 2024, localitatea Tunari din județul Ilfov va fi gazda unui eveniment de excepție: Târgul Internațional de Cai, Oi și Câini de Rasă. O ocazie unică de a explora diversitatea lumii animale, de a admira exemplare superbe de rasă pură și de a participa la demonstrații interactive. Fie că ești pasionat de cai falnici, oi blânde sau câini adorabili, acest târg te va cuceri cu siguranță!

O incursiune în diversitatea lumii animale

Târgul va reuni crescători experimentați din România și din alte țări europene, care vor prezenta o gamă largă de rase de cai, oi și câini. Vei avea ocazia să admiri cai pur sânge impunători, oi pufoase de diverse culori și rase, precum și câini de diferite mărimi și temperamente, de la ciobănesc german la chihuahua jucăuși.

Oportunități de a învăța și de a te conecta

Pe lângă admirarea animalelor, târgul oferă o serie de oportunități de a învăța mai multe despre îngrijirea și dresajul animalelor de companie. Crescătorii experimentați vor fi la dispoziția ta pentru a oferi sfaturi și informații valoroase, iar demonstrațiile de dresaj te vor impresiona cu abilitățile excepționale ale animalelor.

O zi de neuitat pentru întreaga familie

Târgul Internațional de Cai, Oi și Câini de Rasă din Tunari este o ocazie perfectă pentru o ieșire în familie. Copiii se vor bucura de spectacole interactive cu animale, vor putea descoperi de aproape lumea blănoasă și vor crea amintiri de neuitat.

Muzică live, mâncare delicioasă și o atmosferă prietenoasă

Pe lângă animalele superbe, te așteaptă un program artistic bogat, cu muzică live interpretată de artiști talentați precum Laura Vas, Nicu Paleru și Formația Machedonii. De asemenea, te poți bucura de preparate delicioase de la producători locali și de o atmosferă prietenoasă, perfectă pentru a te relaxa și a te bucura de o zi specială.

Informații practice:

  • Data: 18 mai 2024
  • Locație: Strada Ghioceilor nr. 11, Tunari, Ilfov
  • Program: 09:00 – 18:00
  • Intrare: Liberă
  • Organizatori: Sorin Dumitru, Fane Bursucu (0767.716.828)
  • Sonorizare și concert: Laura Vas, Nicu Paleru, Formația Machedonii
  • Mâncare și băuturi: Contracost (asigurate de firme specializate)

Nu ratați șansa de a participa la Târgul Internațional de Cai, Oi și Câini de Rasă din Tunari! O zi plină de emoții, descoperiri și momente memorabile te așteaptă alături de animalele tale preferate!

Sursa

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv23 de ore ago

Compromisul (in)justitiei prahovene versus Forţa Dreptei, Orban, vrăjitoria, clanul Fabian si „imaculatul” George Ionescu

Suspecții crimei de la Padina, scoși din închisoare de judecători! Compromisul (in)justitiei prahovene Curtea de Apel Ploiești a dispus saptamana...

Exclusiv23 de ore ago

Politia Locala Ploiesti utilizata in campania electorala a PSD-istului Andrei Volosevici

Dupa ce Andrei Volosevici a facut presiuni asupra liderilor de sindicat din TCE pentru a face declarații publice de susținere...

Exclusiv2 zile ago

„În urmă cu doar câțiva ani – și ca să fiu mai exact, cam până la Guvernul Câțu – opțiunea tinerilor pentru structurile MAI se afla undeva după Facultatea de Drept sau Medicină.”

Motivele erau evidente pentru oricine: în ciuda vieții cazone și a restricțiilor specifice, tânărul avea perspectiva unui loc de muncă...

Exclusiv4 zile ago

Penitenciarul Ploiești câmp de război!

Nu mai este nimic de mirare. Totul se poate întâmpla în Penitenciarul Ploiești manageriat de comisarul șef Valentin Matei. In...

Exclusiv4 zile ago

Structurile din ordine si aparare ( MAI, MAN, SRI, etc) pot sa faca demersuri pentru acordarea cu textele directivei europene pe salarizare/7 iunie 2026 este doar termenul final de executare!

A fost publicata si a intrat in vigoare cea mai importanta directiva europeana pe salarizare din ultimii 10 ani si...

Exclusiv4 zile ago

Swinging-ul politic si protectia „divina” pentru aceasta grupare de criminalitate economico-financiar organizata din Prahova (I)

Pe noi, cei de la Incisiv de Prahova ne intriga aceasta secventa de subminare a economiei nationale, inca de pe...

D.N.A.5 zile ago

Coruptie la Prefectura Prahova/Un nou dosar penal/Vizat chiar Virgiliu Nanu – fost șef la OCPI, fost prefect de Prahova din partea PSD și candidat la postul de șef al Consiliului Județean Prahova (II)

Asa cum va dezvaluiam, in data de 09.05.2024, sub nr R33/459 a fost inregistrata plangerea penala la Parchetul de pe...

Exclusiv5 zile ago

Elevii Școlii de Agenți de Poliție din Câmpina au rămas fără pista de atletism iar normele de securitate la incendiu și iscirizare sunt încălcate!

Aceasta a fost distrusă în timpul lucrărilor la o sală de sport. Din această cauză, elevii sunt nevoiți acum să...

Exclusiv5 zile ago

Se confirmă faptul că răzbunările maleficului Ilie Marian au avut ca scop mazilirea directorului adjunct de la Penitenciarul de Femei Ploiesti Târgșorul Nou

Spectacolul evadărilor din poliția penitenciară băștinașă ar putea descalifica orice țară europeană de pe podiumul rușinii. Cu toate acestea, Franța...

Exclusiv5 zile ago

Din cauza unor judecatoare din TMB-Sectia contencios administrativ care aveau soti pilosi, cu influenta in PSD, s-a modificat in 2018, art 10 din legea 554/2004, astfel incat sa poata fi distruse dosarele colective ale sindicatelor

Cautand prin niste hotarari judecatoresti mai vechi, am dat de urmatoarea explicatie ( vezi foto) data de un judecator din...

Exclusiv5 zile ago

Raze de Soare ascunse prin municipiul Slobozia/Swinging-ul politic similar celui de la municipiul Ploiesti?

Dragos Soare este actualul primar al municipiului Slobozia care in anul 2023 recunostea public ca “i-a fost teribil de greu...

Exclusiv6 zile ago

Coruptie la Prefectura Prahova/Un nou dosar penal/Vizat chiar Virgiliu Nanu – fost șef la OCPI, fost prefect de Prahova din partea PSD și candidat la postul de șef al Consiliului Județean Prahova (I)

In data de 09.05.2024, sub nr R33/459 a fost inregistrata plangerea penala la Parchetul de pe Langa Inalta Curte de...

Exclusiv6 zile ago

După ce a fost deconspirat ca „marioneta secreta” a „Clanului Cosma”, domnul candidat a fost surprins cum „mângâia” afisul de campanie a lui Bogdan Cristian Nica, candidatul PNL la Primăria Ploiești.

După ce a fost deconspirat ca „marioneta secreta” a „Clanului Cosma”, domnul candidat a fost surprins cum „mângâia” afisul de...

Exclusiv6 zile ago

Noile condiții introduse pentru transportul săptămânal și bilunar, nu fac decât să limiteze accesarea acestui drept de către personalul care momentan beneficiază

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG  nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile...

Exclusiv7 zile ago

Cu obraznicia și tupeul marca PSD, Andrei Volosevici se filmează pozând în salvatorul cetății

Consilierul local Cristian Ganea, despre comportamentul primarului Volosevici care descopera…apa calda si se lauda cu proiecte incepute în mandatul trecut:...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv