Connect with us

Actualitate

Controlul Serviciilor Secrete, societatea civilă si mass-media

Publicat

pe

Deşi se admite faptul că  societatea civilă e un concept amorf, în general, ea este înţeleasă ca înglobând organizaţiile autonome care se plasează în spaţiul public între instituţiile statului şi viaţa privată a indivizilor şi comunităţilor. O astfel de definiţie include, de exemplu, mediul academic, organizaţiile negu­vernamentale (ONG-urile), grupurile de interese şi ordinele religioase. Un mare avantaj al organizaţiilor din societatea civilă în efectuarea supravegherii serviciilor de informaţii este capacitatea lor de a analiza şi critica fără restricţii politicile guvernului.

La fel ca organizaţiile societăţii civile, entităţile din mass-media utilizează ex­pertiza independentă (adică neguvernamentală) pentru a oferi un feedback constant cu privire la acţiunile serviciilor de informaţii. Îndeosebi jurnaliştii de investigaţie au un rol esenţial în sesizarea conduitei incorecte, ilegale, inefi­cace şi/sau ineficiente a serviciilor de informaţii. Odată sesizate, aceste cazuri de eşec sau acţiune reprobabilă devin adeseori obiectul unor anchete oficiale, conduse de comisiile parlamentare sau alte organisme independente de su­praveghere, aşa cum sunt organismele specializate de supraveghere, instituţiile de tip ombudsman sau instituţiile supreme de audit (SAI). În absenţa relatărilor făcute de mass- media, care atrag atenţia asupra unor astfel de chestiuni, acestea ar putea să nu fie investigate niciodată Fie că sunt sesizări ale unor fapte reprobabile sau pur şi simplu ştiri de presă despre politica executivului, relatările din mass-media tind totodată să plaseze pe agenda guvernului anumite probleme, făcând din ele subiecte de dezbatere publică. De pildă, seria de articole „Top Secret America” publicată de Washin­gton Post, a dezvăluit expansiunea uimitoare a comunităţii de informaţii din SUA în deceniul care a urmat atacurilor din 11 septembrie 2001, dând naştere unei aprinse dezbateri publice despre raportul cost-eficienţă al unei asemenea investiţii. Cu toate acestea, trebuie să se recunoască faptul că jurnalismul pu­ternic politizat sau subiectiv poate prejudicia supravegherea serviciilor de informaţii.

CICLUL DE SUPRAVEGHERE A SERVICIILOR DE INFORMAŢII

Supravegherea se poate efectua în diferite momente. Se poate face la începu­tul unei operaţiuni care a fost propusă, dar nu încă întreprinsă (supraveghere ex ante), se poate produce în timpul efectuării operaţiunii (supraveghere pe parcurs), sau poate avea loc după terminarea acesteia (supraveghere ex post).

Supravegherea ex ante

Cele mai comune activităţi de supraveghere ex ante includ: crearea unui cadru legal cuprinzător pentru serviciile de informaţii şi organismele care le suprave­ghează, stabilirea şi aprobarea bugetelor serviciilor de informaţii şi autorizarea operaţiunilor de informaţii care depăşesc un anumit prag de sensibilitate.

Pentru ca un cadru legal să fie eficace, el trebuie să stabilească cu claritate mandatul serviciului sau al organismului de supraveghere şi competenţele de care dispun aceste entităţi. Deşi poate că nu este o supraveghere în sensul convenţional, această activitate legislativă constituie un punct de plecare (şi un element sine qua non) pentru orice sistem de supraveghere util. Fără man­date şi competenţe clar definite, serviciile de informaţii şi organismele de su­praveghere nu pot funcţiona corect.

Agenţiile guvernamentale nu pot funcţiona fără fonduri. Aşa că parlamentul, care, într-o democraţie, controlează utilizarea fondurilor publice, trebuie să adopte bugete anuale pentru toate agenţiile guvernamentale, inclusiv pentru serviciile de informaţii. Bugetele propuse sunt, de regulă, prezentate comisiei parlamentare pertinente de către ministrul responsabil, care acţionează în propus din perspectiva politicii curente a executivului în domeniul intelligence. Deloc surprinzător, parlamentarii folosesc frecvent pro­cesul bugetar ca pe o oportunitate de a critica politica executivului şi priorităţile pe care acesta le-a stabilit pentru serviciile de informaţii.

Activităţile de intelligence care necesită o autorizare prealabilă implică de obi­cei utilizarea unor puteri speciale care încalcă drepturile individuale, ca, de exemplu, supravegherea electronică a comunicaţiilor personale. Cel mai ade­sea, această formă de supraveghere ex ante este efectuată de un judecător, însă, în anumite situaţii, ea poate fi realizată de un organism de supraveghere care nu e judiciar sau este cvasi-judiciar, precum Comisia G10 din Bundestag-ul german (denumită astfel după Articolul 10 din legea fundamentală germană, care se referă la caracterul privat al poştei şi telecomunicaţiilor).

Supravegherea pe parcurs

Supravegherea pe parcurs poate include investigaţii, inspecţii la faţa locului, audieri periodice şi raportarea regulată a activităţilor de către serviciile de informaţii şi de înseşi organismele de supraveghere. În plus, în unele state, ju­decătorii verifică periodic operaţiunile în curs, de culegere a informaţiilor, pre­cum interceptarea convorbirilor telefonice, pentru a stabili dacă operaţiunile în cauză se justifică în continuare.

În 2011, Comisia olandeză de Verificare a Serviciilor de Informaţii şi de securi­tate (CTIVD) a raportat că activităţile ei de supraveghere pe parcurs au inclus verificări regulate ale operaţiunilor de interceptare a convorbirilor telefonice, întreprinse de servicii, ale operaţiunilor de control de securitate efectuate de servicii şi ale prelucrării cererilor de acces la dosarele serviciilor. În plus, Comi­sia de Verificare a urmărit dacă serviciile şi-au îndeplinit obligaţia legală de a notifica persoanele în cauză că au fost supuse utilizării unor măsuri speciale de investigare. Un alt organism de supraveghere a serviciilor de informaţii cu un mandat specific de a efectua supraveghere pe parcurs este Comisia parlamen­tară norvegiană de supraveghere a serviciilor de informaţii .

Supravegherea ex post

Cele mai frecvente forme de supraveghere ex post sunt verificările tematice, verificările de caz, verificarea cheltuielilor şi verificările anuale. Totuşi, în anumite situaţii, aşa cum ar fi atunci când este se­sizată o presupusă faptă reprobabilă, supravegherea ex post poate lua forma unei anchete ad hoc. Asemenea anchete sunt iniţiate, în mod normal, pentru a cerceta şi a face recomandări cu privire la anumite evenimente.

De exemplu, în 2004, guvernul canadian a lansat o anchetă specială privind rolul jucat de Poliţia Regală Călare Canadiană (RCMP) în cazul Maher Arar, un cetăţean canadian care, în urma extrădării sale de către SUA în Siria, a fost tor­turat. Ancheta a avut două aspecte: o ve­rificare faptică şi o verificare a politicilor RCMP. Scopul verificării faptice a fost de „a investiga şi raporta cu privire la acţiunile oficialilor canadieni în legătură cu ceea ce i s-a întâmplat lui Maher Arar.” Scopul verificării politicilor a fost de „a face recomandări pentru un mecanism independent şi neutru de verifi­care a activităţilor RCMP legate de securitatea naţională.” Structurarea investigaţiilor ex post în această manieră, în două părţi, este utilă deoarece stabileşte adevărul despre ceea ce a fost deconspirat şi, în acelaşi timp, oferă o oportunitate pentru formularea unor politici adecvate.

O altă zonă importantă a supravegherii ex post este gestionarea reclamaţiilor (a se vedea Forcese – Instrumentul 9), care se poate realiza în diverse for­mate instituţionale. Deseori, reclamaţiile sunt gestionate de puterea judecăto­rească, însă ele pot fi gestionate şi pe cale nejudiciară, de entităţi precum instituţiile de tip ombudsman (de exemplu în Serbia), comisiile parlamentare (ca în Ungaria) sau organismele specializate de supraveghere (în Norvegia).

EVALUAREA SUPRAVEGHERII SERVICIILOR DE INFORMAŢII

Organismele de supraveghere a serviciilor de informaţii evaluează rezultatele serviciilor de informaţii, dar cine evaluează rezultatele sistemelor de suprave­ghere şi cum se face această evaluare? Persoanele care supraveghează servici­ile de informaţii şi teoreticienii au început numai de curând să îşi pună astfel de întrebări, deoarece, printre alte motive, în multe state, sistemele de supra­veghere a serviciilor de informaţii nu au fost înfiinţate decât începând cu anii 1990.

Puţine ţări au apelat la evaluarea externă a sistemelor lor de supraveghere a serviciilor de informaţii. În Canada, o comisie specială a Camerei Comunelor a făcut acest lucru ca parte a unei evaluări după cinci ani a Legii privind Serviciul Canadian pentru Informaţii de Securitate, în vreme ce în Olanda, la cererea CTIVD, un expert independent a efectuat o examinare similară a Legii privind serviciile de informaţii şi de securitate. In plus, unele ţări şi-au evaluat siste­mele de supraveghere ca parte a unor anchete parlamentare sau indepen­dente, referitoare la presupuse eşecuri sau acte reprobabile ale serviciilor de informaţii. Asemenea exemple includ Comisia 9/11 din SUA şi ancheta cazului Arar în Canada.

Următoarele principii pot ghida cercetările viitoare asupra acestui important subiect, a cărui complexitate, în ansamblul său, depăşeşte sfera lucrării de faţă:

 • Legea de reglementare trebuie să prevadă verificări periodice ale siste­mului de supraveghere a serviciilor de informaţii pentru a stabili dacă el serveşte în continuare scopului pentru care a fost creat.
 • Aceste verificări periodice trebuie să vizeze întreg sistemul de suprave­ghere – inclusiv conducerea superioară a serviciilor de informaţii, exe­cutivul, parlamentul, puterea judecătorească, organismele indepen­dente de supraveghere, societatea civilă şi mass-media.
 • Asemenea verificări trebuie să stabilească dacă mandatele organisme­lor de supraveghere a serviciilor de informaţii, atunci când sunt evalu­ate în ansamblu, acoperă cele mai importante aspecte din activitatea serviciilor. Ele trebuie să determine, în special, dacă mandatele aco­peră atât legalitatea, cât şi eficacitatea conduitei serviciilor.
 • Evaluarea organismelor specifice de supraveghere trebuie să se axeze pe capacitatea acestora de a trage la răspundere serviciile pe care le supraveghează. Cu alte cuvinte, competenţele şi resursele de care dis­pune un organism de supraveghere sunt suficiente pentru a-şi executa mandatul? Mai precis, este acest organism îndeajuns de independent faţă de executiv şi de serviciile de informaţii, poate accesa în suficientă măsură informaţiile clasificate, are competenţele necesare pentru in­vestigare şi dispune de un număr suficient de experţi în stafful său ?

DE CE ESTE IMPORTANTĂ SUPRAVEGHEREA SERVICIILOR DE INFORMAŢII?____________________________

Cele trei raţiuni principale pentru care statele creează sisteme de suprave­ghere a serviciilor de informaţii sunt întărirea guvernanţei democratice a servi­ciilor de informaţii (inclusiv a responsabilităţii lor în faţa electoratului),

 

Actualitate

Treziți oamenii din letargie, cu inteligență și spirit, cu bunătate și răbdare, că iubirea pare, deja, desuetă….

Publicat

pe

De

Pentru o națiune ce plutește în derivă de prea mult timp, gâlceava intelectualilor poate fi lovitura fatală. Căci ce altceva îi mai lipsește poporului, care se încaieră din cauza buzelor Dragușancei sau operațiilor Prodancei, decât o ceartă ca la ușa cortului între cei chemați să lumineze nația?

Este trist să vezi că oameni de o erudiție dincolo de orice dubiu, culți, cu doctorate făcute pe bune și la timp, se pot încăiera în spațiul public ca niște chivuțe florărese, numai pentru că nu pot să își armonizeze convingerile. Și, mai ales, nu pot să fie de acord că nu sunt de acord… Zânzania intelectualilor, aducătoare doar de prejudicii, are la bază, întotdeauna, promisiunile amăgitoare ale politicienilor, codița băgată de dracul cel degrabă promițător de fală și glorie efemeră.

Făcând pactul cu diavolul, oamenii de cultură ai cetății dau impresia că s-au vândut pe 30 de arginți unor neaveniți, care au știut, la vremea potrivită, să șmecherească tot ce mișcă și să își asigure un trai luxos. Pentru că pe politicienii de pretutindeni nu îi interesează omul, ci puterea și banul. Or, omul de cultură nu asta ar trebui să țintească. O națiune nu poate fi salvată decât prin educație. Iar oamenii politici sunt ultimii interesați să o facă, pentru că ei nu își doresc o națiune salvată ci o adunătură de oameni schilodiți sufletește și intelectual, masă bună de manevră și prosteală.

Ca un popor ce a experimentat Piteștiul și Sighetul, suntem specialiști în a ne distruge elitele, a promova subcultura și a ridica prostia la rang de virtute. Dihonia oamenilor de cultură ne va îngropa orice speranță de schimbare a unui popor ce se transformă, pe zi ce trece, într-o gașcă de creatori de conținut și influenceri ce nu știu a bălmăji alfabetul. Alături de ea, transformarea preoților, altădată esența comunității, în saci de box, chemați doar la nunți și înmormântări, buni de plimbat pentru a arăta ce cool poate fi Isus, va duce țara atât de jos încât nici Lucifer nu o va mai recunoaște.

E trist că țara care l-a avut pe Titulescu ministrul de externe mai poate oferi Europei doar culegători de căpșuni, interlopi și macete, dame de companie și copii de vânzare. Și vina este a noastră, a tuturor. De aceea, rogu-vă, nu vă mai certați. Mergeți și scrieți, vorbiți, arătați oamenilor că lumea înseamnă mult mai mult decât un meci de fotbal la care scuipi semințe și încerci să calculezi ce ai face cu banii dați pe un jucător ce nu își poate silabisi numele.

Vorbiți-le copiilor și adulților deopotrivă, despre cărți și muzică, despre artă. Despre frumos și firesc. Ieșiți în cetate și spuneți oamenilor că banii și puterea nu înseamnă nimic, dar pot distruge totul, în lipsa educației. Iar voi, preoți, ridicați-vă și strigați cât vă țin puterile că lumea este creația Lui, nu a omului și că fără El viața asta, așa cum o știm, va deveni curând amintire. Treziți oamenii din letargie, cu inteligență și spirit, cu bunătate și răbdare, că iubirea pare, deja, desuetă…. Eu asta voi face, cât voi putea.

Adriana Stoicescu

Citeste in continuare

Actualitate

Descoperă Stirispeciale.ro: Ghidul tău complet către jurnalismul autentic

Publicat

pe

De

stirispeciale.ro

Într-o lume dominată de fake news și informații neverificate, Stirispeciale.ro se impune ca o oază de jurnalism autentic și de încredere. Mai mult decât un simplu site de știri, Stirispeciale.ro este o platformă dedicată adevărului, transparenței și responsabilității în media.

Ce face Stirispeciale.ro unic?

 • Verificarea Riguroasă a Informațiilor: Echipa noastră de jurnaliști experimentați verifică cu atenție toate sursele și prezintă doar informații verificate și de încredere.
 • Diversitate Tematică: De la politică și economie la cultură și sport, Stirispeciale.ro acoperă o gamă largă de subiecte, oferind o perspectivă completă asupra lumii din jurul tău.
 • Analize Profunde și Interpretări Relevante: Nu ne limităm la relatarea faptelor, ci oferim analize detaliate și interpretări semnificative ale evenimentelor, ajutându-te să înțelegi mai bine contextul și implicațiile acestora.
 • Focus Pe Comunitate: Ne pasă de problemele locale și de impactul lor asupra comunităților, oferind o platformă pentru a le explora și a găsi soluții.

Stirispeciale.ro: Mai mult decât un site de știri:

 • Comunitate Interactivă: Alătură-te discuțiilor, exprimă-ți opinia și conectează-te cu alți cititori interesați de jurnalismul de calitate.
 • Evenimente și Reportaje Speciale: Descoperă o gamă variată de materiale multimedia, de la interviuri exclusive la reportaje si investigatii, care te vor informa și te vor inspira.
 • Resurse Educaționale: Găsește articole și materiale informative despre media și despre cum să discerni între informații verificate și fake news.

De ce să alegi Stirispeciale.ro?

 • Autenticitate: Ne angajăm să oferim informații veridicate și imparțiale, fără influențe politice sau comerciale.
 • Transparență: Suntem o platformă transparentă, care își asumă responsabilitatea pentru conținutul publicat.
 • Calitate: Echipa noastră de jurnaliști profesioniști este dedicată producerii de materiale informative de cea mai înaltă calitate.

Stirispeciale.ro este mai mult decât un simplu site de știri, este o voce puternică pentru jurnalismul autentic și o platformă esențială pentru o societate informată și democratică. Te invităm să descoperi o lume a informațiilor verificate și a jurnalismului de calitate, alăturându-te comunității Stirispeciale.ro!

Nu rata:

 • Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi zilnic o selecție a celor mai importante știri.
 • Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și Twitter pentru a fi la curent cu ultimele noutăți.
 • Implică-te activ: scrie comentarii, participă la sondaje și trimite-ne sugestii pentru a ne îmbunătăți platforma.

Împreună, construim o lume mai bine informată !

Stirispeciale.ro: Adevărul contează!

Citeste in continuare

Actualitate

Radioslatina.ro: Mai mult decât un simplu site de știri, o voce a comunității din Slatina

Publicat

pe

De

radioslatina.ro

Imaginează-ți un loc unde poți găsi cele mai proaspete știri din Slatina, prezentate într-un mod captivant și imparțial. Un loc unde poți fi la curent cu evenimentele locale, te poți informa pe teme diverse și te poți conecta cu ceilalți membri ai comunității. Aici intervine Radioslatina.ro, mai mult decât un simplu site de știri, o voce autentică a Slatinei.

Radioslatina.ro: O perspectivă unică asupra Slatinei:

 • Știri locale relevante: De la politică și economie la cultură și sport, Radioslatina.ro acoperă o gamă largă de subiecte care afectează viața de zi cu zi a slătinenilor.
 • Jurnalism de calitate: Echipa noastră de jurnaliști experimentați și dedicați oferă informații precise, verificate și bine documentate.
 • Format multimedia captivant: Articole detaliate, reportaje video, interviuri și podcast-uri aduc la viață știrile și te fac să te simți ca și cum ai fi chiar în centrul acțiunii.
 • Actualizări în timp real: Fii la curent cu cele mai recente evenimente din Slatina și din regiune, cu notificări instantanee și o platformă mereu actualizată.

Mai mult decât știri:

 • Comunitate interactivă: Participă la discuții, exprimă-ți opinia și conectează-te cu ceilalți membri ai comunității prin intermediul secțiunii de comentarii și a forumurilor dedicate.
 • Evenimente locale: Descoperă o agendă cuprinzătoare a evenimentelor din Slatina, de la concerte și spectacole la festivaluri și târguri.
 • Informații utile: Găsește resurse și informații practice despre Slatina, de la administrație locală la transport și educație.

Radioslatina.ro: O voce puternică pentru Slatina:

 • Promovarea transparenței: Ne angajăm să oferim o platformă imparțială și transparentă pentru dezbateri constructive și exprimarea liberă a opiniilor.
 • Sprijinirea cetățenilor: Ne dorim să contribuim la o societate civilă activă și informată, oferind acces la informații de calitate și facilitând dialogul dintre cetățeni și autorități.
 • Dezvoltarea comunității: Susținem proiectele locale și promovăm valorile civice, contribuind la o Slatină mai prosperă și mai unită.

Radioslatina.ro nu este doar un site de știri, ci o platformă dedicată comunității din Slatina. Te invităm să descoperi o lume a informațiilor complete, a dialogului deschis și a implicării active. Alătură-te nouă și fă parte din povestea Radioslatina.ro!

Nu rata:

 • Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi zilnic o selecție a celor mai importante știri din Slatina.
 • Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și Twitter pentru a fi la curent cu ultimele noutăți.
 • Implică-te activ: scrie comentarii, participă la sondaje și trimite-ne sugestii pentru a ne îmbunătăți platforma.

Împreună, construim o voce puternică pentru Slatina!

Radioslatina.ro: Informația care contează, la un click distanță.

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv10 ore ago

Caracatita WHITE TOWER (XIII – A) scoate la iveala putregaiul din IPJ Prahova si din varful MAI

Procurorii continuă să facă ample investigații într-o afacere imobiliară suspectă. Vorbim despre un dosar penal deschis în urma perchezițiilor care...

Exclusiv18 ore ago

Cica MAI ar avea un ofiter detasat (sau se zice infiltrat ?) la Ministerul Muncii si care a terminat facultatea de popi

Cica MAI ar avea un ofiter detasat (sau se zice infiltrat ?) la Ministerul Muncii si care a terminat facultatea...

Exclusiv18 ore ago

Cetățenii au fost nevoiți să aștepte până când la locul accidentului sa soseasca un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Giurgiu, de la o distanță de peste 60 km

Șeful IPJ Giurgiu a lăsat drumurile naționale fără polițiști rutieri, dezvaluie cei de la sindicatul Europol Pe DN 6 ce...

Exclusiv2 zile ago

Caracatita WHITE TOWER (XIII) scoate la iveala putregaiul din IPJ Prahova si din varful MAI – adeverinte false pentru credite pe numele unor politisti, mai rau ca la ultimii infractori! Maine, orele 13.00

“LA PIOVRA” Prahoveana din varful IPJ Prahova si din varful MAI Alt prejudiciu de aproximativ 1 milion de euro! Am...

Exclusiv2 zile ago

Politistii, fie activi sau pensionari, ghinionisti sa fie contemporani cu narcisistul sef al DGF, sufera consecintele

Despre erori si umbre la DGF! Despre narcisistul sef al DGF, salariul de excelenta si sporul de izolare!, dezvaluie Emil...

Exclusiv3 zile ago

Nu e logic ca lipsa de transparenta a Directiei Generale Financiara din MAI ascunde o greseala?

Aspectul care deranjeaza cel mai mult la Directia Generala Financiara din MAI este lasitatea, lipsa de barbatie. A fost si...

Exclusiv3 zile ago

Federatia Politistilor de Penitenciare pune in discutie interpretarea diferită din unități, cu privire la decontarea serviciilor turistice pentru cei care au efectuat concediu de odihnă anul trecut și au depus documentele justificative decontării in acest an

In data de 16.02.2024, incepând cu ora 10.30, a avut loc ședinta dintre conducerea ANP- federatii sindicale și conducerile unităților...

Exclusiv5 zile ago

Compromisul (in)justitiei prahovene pentru “albirea” procurorilor paraditori Onea, Portocala si Reileanu

Ne intrebam intr-un articol, pe buna dreptate, cat de impartiala poate fi judecata intr-un dosar in care inculpatii au ajuns...

Exclusiv5 zile ago

Pensionările cele mai multe se remarcă în rândul polițiștilor/MAI este total debusolat în privința măsurilor pe care ar urma să le ia în privința evitării dezastrului

Mai bine de un an în urmă, eram singura voce sindicală care a avertizat că majorarea vârstei de pensionare în...

Exclusiv5 zile ago

Conducerea IGPR nu a consultat organizațiile sindicale pentru acordarea majorărilor polițiștilor din subordine, în special pentru structurile DOS, DCCO

În data de 08.02.2024, începând cu ora 15:45 la sediul IGPR a avut loc o întâlnire între conducerea instituției și...

Exclusiv6 zile ago

Caracatița WHITE TOWER in orasul (Republica) lui Caragiale (XII)/Funcționarii Primăriei rămân în arest la domiciliu!/Noi plangeri penale!

Vorbim despre cea mai mare fraudă imobiliară din istoria Ploiestiului, cu un prejudiciu de peste un milion de euro. Investigaţiile...

Exclusiv6 zile ago

Cu mașina de serviciu și la Tribunal! Martorii care au mintit la comanda procurorului „Portocala” intr-un dosar fabricat

Imagini incredibile ne-au fost trimise pe adresa redacției de un cititor. Angajații Direcției Silvice Prahova folosesc mașinile instituției și pentru...

Exclusiv6 zile ago

„Decăpusirea” sistemului ar trebui să inceapă cu cei care l-au căpușit până la sufocare

In data de 14.02.2024, incepând cu orele 12.50, a avut loc intâlnirea on-line, intre conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor ,...

Exclusiv7 zile ago

M.A.I. – Repară inechitățile privind norma de echiparea a polițiștilor din promoțiile 2021-2023

La sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social ce a avut pe ordinea de zi ...

Exclusivo săptămână ago

„Acei chirurgi esteticieni pe care i-am mai văzut că profesau fără a avea studii superioare în domeniul medical, nu ar mai trebui să fie condamnați penal, atâta vreme cât același lucru se întâmplă în MAI”

„Prostituția profesională”, este un termen pe care l-am auzit în ultimii ani din gura colegilor care au ales să renunțe...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!