Connect with us

Actualitate

Controlul Serviciilor Secrete, societatea civilă si mass-media

Publicat

pe

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Deşi se admite faptul că  societatea civilă e un concept amorf, în general, ea este înţeleasă ca înglobând organizaţiile autonome care se plasează în spaţiul public între instituţiile statului şi viaţa privată a indivizilor şi comunităţilor. O astfel de definiţie include, de exemplu, mediul academic, organizaţiile negu­vernamentale (ONG-urile), grupurile de interese şi ordinele religioase. Un mare avantaj al organizaţiilor din societatea civilă în efectuarea supravegherii serviciilor de informaţii este capacitatea lor de a analiza şi critica fără restricţii politicile guvernului.

La fel ca organizaţiile societăţii civile, entităţile din mass-media utilizează ex­pertiza independentă (adică neguvernamentală) pentru a oferi un feedback constant cu privire la acţiunile serviciilor de informaţii. Îndeosebi jurnaliştii de investigaţie au un rol esenţial în sesizarea conduitei incorecte, ilegale, inefi­cace şi/sau ineficiente a serviciilor de informaţii. Odată sesizate, aceste cazuri de eşec sau acţiune reprobabilă devin adeseori obiectul unor anchete oficiale, conduse de comisiile parlamentare sau alte organisme independente de su­praveghere, aşa cum sunt organismele specializate de supraveghere, instituţiile de tip ombudsman sau instituţiile supreme de audit (SAI). În absenţa relatărilor făcute de mass- media, care atrag atenţia asupra unor astfel de chestiuni, acestea ar putea să nu fie investigate niciodată Fie că sunt sesizări ale unor fapte reprobabile sau pur şi simplu ştiri de presă despre politica executivului, relatările din mass-media tind totodată să plaseze pe agenda guvernului anumite probleme, făcând din ele subiecte de dezbatere publică. De pildă, seria de articole „Top Secret America” publicată de Washin­gton Post, a dezvăluit expansiunea uimitoare a comunităţii de informaţii din SUA în deceniul care a urmat atacurilor din 11 septembrie 2001, dând naştere unei aprinse dezbateri publice despre raportul cost-eficienţă al unei asemenea investiţii. Cu toate acestea, trebuie să se recunoască faptul că jurnalismul pu­ternic politizat sau subiectiv poate prejudicia supravegherea serviciilor de informaţii.

CICLUL DE SUPRAVEGHERE A SERVICIILOR DE INFORMAŢII

Supravegherea se poate efectua în diferite momente. Se poate face la începu­tul unei operaţiuni care a fost propusă, dar nu încă întreprinsă (supraveghere ex ante), se poate produce în timpul efectuării operaţiunii (supraveghere pe parcurs), sau poate avea loc după terminarea acesteia (supraveghere ex post).

Supravegherea ex ante

Cele mai comune activităţi de supraveghere ex ante includ: crearea unui cadru legal cuprinzător pentru serviciile de informaţii şi organismele care le suprave­ghează, stabilirea şi aprobarea bugetelor serviciilor de informaţii şi autorizarea operaţiunilor de informaţii care depăşesc un anumit prag de sensibilitate.

Pentru ca un cadru legal să fie eficace, el trebuie să stabilească cu claritate mandatul serviciului sau al organismului de supraveghere şi competenţele de care dispun aceste entităţi. Deşi poate că nu este o supraveghere în sensul convenţional, această activitate legislativă constituie un punct de plecare (şi un element sine qua non) pentru orice sistem de supraveghere util. Fără man­date şi competenţe clar definite, serviciile de informaţii şi organismele de su­praveghere nu pot funcţiona corect.

Agenţiile guvernamentale nu pot funcţiona fără fonduri. Aşa că parlamentul, care, într-o democraţie, controlează utilizarea fondurilor publice, trebuie să adopte bugete anuale pentru toate agenţiile guvernamentale, inclusiv pentru serviciile de informaţii. Bugetele propuse sunt, de regulă, prezentate comisiei parlamentare pertinente de către ministrul responsabil, care acţionează în propus din perspectiva politicii curente a executivului în domeniul intelligence. Deloc surprinzător, parlamentarii folosesc frecvent pro­cesul bugetar ca pe o oportunitate de a critica politica executivului şi priorităţile pe care acesta le-a stabilit pentru serviciile de informaţii.

Activităţile de intelligence care necesită o autorizare prealabilă implică de obi­cei utilizarea unor puteri speciale care încalcă drepturile individuale, ca, de exemplu, supravegherea electronică a comunicaţiilor personale. Cel mai ade­sea, această formă de supraveghere ex ante este efectuată de un judecător, însă, în anumite situaţii, ea poate fi realizată de un organism de supraveghere care nu e judiciar sau este cvasi-judiciar, precum Comisia G10 din Bundestag-ul german (denumită astfel după Articolul 10 din legea fundamentală germană, care se referă la caracterul privat al poştei şi telecomunicaţiilor).

Supravegherea pe parcurs

Supravegherea pe parcurs poate include investigaţii, inspecţii la faţa locului, audieri periodice şi raportarea regulată a activităţilor de către serviciile de informaţii şi de înseşi organismele de supraveghere. În plus, în unele state, ju­decătorii verifică periodic operaţiunile în curs, de culegere a informaţiilor, pre­cum interceptarea convorbirilor telefonice, pentru a stabili dacă operaţiunile în cauză se justifică în continuare.

În 2011, Comisia olandeză de Verificare a Serviciilor de Informaţii şi de securi­tate (CTIVD) a raportat că activităţile ei de supraveghere pe parcurs au inclus verificări regulate ale operaţiunilor de interceptare a convorbirilor telefonice, întreprinse de servicii, ale operaţiunilor de control de securitate efectuate de servicii şi ale prelucrării cererilor de acces la dosarele serviciilor. În plus, Comi­sia de Verificare a urmărit dacă serviciile şi-au îndeplinit obligaţia legală de a notifica persoanele în cauză că au fost supuse utilizării unor măsuri speciale de investigare. Un alt organism de supraveghere a serviciilor de informaţii cu un mandat specific de a efectua supraveghere pe parcurs este Comisia parlamen­tară norvegiană de supraveghere a serviciilor de informaţii .

Supravegherea ex post

Cele mai frecvente forme de supraveghere ex post sunt verificările tematice, verificările de caz, verificarea cheltuielilor şi verificările anuale. Totuşi, în anumite situaţii, aşa cum ar fi atunci când este se­sizată o presupusă faptă reprobabilă, supravegherea ex post poate lua forma unei anchete ad hoc. Asemenea anchete sunt iniţiate, în mod normal, pentru a cerceta şi a face recomandări cu privire la anumite evenimente.

De exemplu, în 2004, guvernul canadian a lansat o anchetă specială privind rolul jucat de Poliţia Regală Călare Canadiană (RCMP) în cazul Maher Arar, un cetăţean canadian care, în urma extrădării sale de către SUA în Siria, a fost tor­turat. Ancheta a avut două aspecte: o ve­rificare faptică şi o verificare a politicilor RCMP. Scopul verificării faptice a fost de „a investiga şi raporta cu privire la acţiunile oficialilor canadieni în legătură cu ceea ce i s-a întâmplat lui Maher Arar.” Scopul verificării politicilor a fost de „a face recomandări pentru un mecanism independent şi neutru de verifi­care a activităţilor RCMP legate de securitatea naţională.” Structurarea investigaţiilor ex post în această manieră, în două părţi, este utilă deoarece stabileşte adevărul despre ceea ce a fost deconspirat şi, în acelaşi timp, oferă o oportunitate pentru formularea unor politici adecvate.

O altă zonă importantă a supravegherii ex post este gestionarea reclamaţiilor (a se vedea Forcese – Instrumentul 9), care se poate realiza în diverse for­mate instituţionale. Deseori, reclamaţiile sunt gestionate de puterea judecăto­rească, însă ele pot fi gestionate şi pe cale nejudiciară, de entităţi precum instituţiile de tip ombudsman (de exemplu în Serbia), comisiile parlamentare (ca în Ungaria) sau organismele specializate de supraveghere (în Norvegia).

EVALUAREA SUPRAVEGHERII SERVICIILOR DE INFORMAŢII

Organismele de supraveghere a serviciilor de informaţii evaluează rezultatele serviciilor de informaţii, dar cine evaluează rezultatele sistemelor de suprave­ghere şi cum se face această evaluare? Persoanele care supraveghează servici­ile de informaţii şi teoreticienii au început numai de curând să îşi pună astfel de întrebări, deoarece, printre alte motive, în multe state, sistemele de supra­veghere a serviciilor de informaţii nu au fost înfiinţate decât începând cu anii 1990.

Puţine ţări au apelat la evaluarea externă a sistemelor lor de supraveghere a serviciilor de informaţii. În Canada, o comisie specială a Camerei Comunelor a făcut acest lucru ca parte a unei evaluări după cinci ani a Legii privind Serviciul Canadian pentru Informaţii de Securitate, în vreme ce în Olanda, la cererea CTIVD, un expert independent a efectuat o examinare similară a Legii privind serviciile de informaţii şi de securitate. In plus, unele ţări şi-au evaluat siste­mele de supraveghere ca parte a unor anchete parlamentare sau indepen­dente, referitoare la presupuse eşecuri sau acte reprobabile ale serviciilor de informaţii. Asemenea exemple includ Comisia 9/11 din SUA şi ancheta cazului Arar în Canada.

Următoarele principii pot ghida cercetările viitoare asupra acestui important subiect, a cărui complexitate, în ansamblul său, depăşeşte sfera lucrării de faţă:

  • Legea de reglementare trebuie să prevadă verificări periodice ale siste­mului de supraveghere a serviciilor de informaţii pentru a stabili dacă el serveşte în continuare scopului pentru care a fost creat.
  • Aceste verificări periodice trebuie să vizeze întreg sistemul de suprave­ghere – inclusiv conducerea superioară a serviciilor de informaţii, exe­cutivul, parlamentul, puterea judecătorească, organismele indepen­dente de supraveghere, societatea civilă şi mass-media.
  • Asemenea verificări trebuie să stabilească dacă mandatele organisme­lor de supraveghere a serviciilor de informaţii, atunci când sunt evalu­ate în ansamblu, acoperă cele mai importante aspecte din activitatea serviciilor. Ele trebuie să determine, în special, dacă mandatele aco­peră atât legalitatea, cât şi eficacitatea conduitei serviciilor.
  • Evaluarea organismelor specifice de supraveghere trebuie să se axeze pe capacitatea acestora de a trage la răspundere serviciile pe care le supraveghează. Cu alte cuvinte, competenţele şi resursele de care dis­pune un organism de supraveghere sunt suficiente pentru a-şi executa mandatul? Mai precis, este acest organism îndeajuns de independent faţă de executiv şi de serviciile de informaţii, poate accesa în suficientă măsură informaţiile clasificate, are competenţele necesare pentru in­vestigare şi dispune de un număr suficient de experţi în stafful său ?

DE CE ESTE IMPORTANTĂ SUPRAVEGHEREA SERVICIILOR DE INFORMAŢII?____________________________

Cele trei raţiuni principale pentru care statele creează sisteme de suprave­ghere a serviciilor de informaţii sunt întărirea guvernanţei democratice a servi­ciilor de informaţii (inclusiv a responsabilităţii lor în faţa electoratului),

 

Citeste in continuare

Actualitate

Directorul adjunct al TCE Ploieşti, Raul Petrescu, îşi prezintă raportul de activitate, la doi ani de mandat

Publicat

pe

De

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Raul Petrescu ocupă postul de director adjunct al Societăţii Transport Călători Expres Ploieşti de la începutul anului 2021.
La doi ani de la preluarea mandatului de director adjunct al SC TCE Ploieşti, Raul Petrescu a prezentat un raport de activitate, un instrument cardinal al procesului de transparenţă decizională. În raportul actual, regăsim principalele sale realizări.
Vorbim despre achiziţionarea, prin finanţare europeană, a nu mai puţin de douăzeci de troleibuze, de ultimă generaţie, valoarea totală a acestora fiind de zece milioane de euro, investiţie care a marcat, în totalitate, substituirea vechiului parc auto (troleibuze).
Totodată, societatea, la conducerea căreia se află, a dobândit, tot cu sprijinul fondurilor europene, nouă autobuze electrice, acestea urmând a fi introduse zilele următoare în circulaţie, aceasta fiind o gură de oxigen binevenită pnetru ceea ce înseamnă calitatea transportului urban. În lista reuşitelor sale se numără, de asemenea şi  substituirea, pe cale de consecinţă, a parcului auto – categoria tramvaie, pâna la finele anului curent urmând a fi livrate douăzeci de tramvaie ultra moderne, din actualul parc doar o treime urmând a mai rămâne in circulaţie.
Înnoirea şi dezvoltarea parcului auto al TCE Ploieşti nu se opreşte aici.
Raul Petrescu s-a implicat şi în elaborarea, respectiv aprobarea, de dată recentă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a unui proiect de achiziţionare a douăzeci de autobuze electrice, menit să genereze un plus valoare pentru parcul auto şi o creştere considerabilă a confortului pasagerilor.
Totodată, acesta se ocupă şi de demararea procesului de elaborare a unui proiect sustenabil din fonduri europene/norvegiene pentru amenajarea unor staţii ultramoderne pe raza municipiului Ploieşti, care să marcheze înlocuirea celor vechi, generatoare a unui disconfort sporit ; dar şi de construirea unei autobaze noi aferente transportului public local de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă,  în zona de vest a oraşului, la terminalul de pe strada Podul Înalt, ca urmare a semnării unui contract de finanţare europeană.
Toate aceste acţiuni au ca scop final confortul călătorilor ploieşteni.
Conducerea TCE Ploieşti îşi propune să le ofere cetăţenilor servicii de calitate atunci când aleg să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun.
Citeste in continuare

Actualitate

PSD ridică zi după zi ștacheta pretențiilor legate de formarea prezumtivului guvern Ciolacu:

Publicat

pe

De

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

(Preluare Inpolitics):

PSD ridică zi după zi ștacheta pretențiilor legate de formarea prezumtivului guvern Ciolacu: într-un interviu pentru ”Adevărul”, PSD anunță, prin deputatul Gabriel Zetea că miniștrii cu probleme de integritate – nu penali, atenție! – nu se vor mai regăsi în noul cabinet. Membrii guvernului cu asemenea probleme sunt Nicolae Ciucă și Lucian Bode, ambii acuzați de plagiat și Virgil Popescu, acuzat de conflict de interese. Cum Ciucă oricum pleacă, înseamnă că victimele anunțului pesedist rămîn ministrul de Interne și cel al Energiei.

Zetea a vorbit în interviu despre renunțarea la cota unică de impozitare și introducerea unei taxe de solidaritate pentru marile companii, despre faptul că nu e momentul comasării alegerilor ori despre nevoia tergiversării legilor educației pînă la forma optimă. Cu toate, subiecte extrem de delicate pentru liberali și care provoacă tensiuni maxime în coaliție.

De data asta, PSD vine cu o nouă teză, și mai incandescentă:

”Nu cred că putem să ne ascundem după deget și să spunem în acest moment că nu există probleme la nivelul vizibilității sau percepției guvernului în ochii românilor. Există probleme de integritate în ceea ce îi privește pe anumiți miniștri. În Guvernul în care premier va fi președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu se vor accepta asttfel de probleme de integritate la niciun ministru, fie el PSD, fie el PNL. Aceste probleme sunt în ceea ce îi privește acum pe miniștri PNL. Dacă ar fi fost membri ai PSD, niciunul nu ar mai fi fost membru al Guvernului. Asta a vrut să spună Marcel Ciolacu” mai transmite Zetea.

PSD a mai indicat un ministru cu probleme de integritate: recent, în cadrul unei emisiuni, același Gabriel Zetea l-a acuzat pe ministrul Virgil Popescu de conflict de interese pentru afacerile pe care familia sa le are cu mai multe benzinării. L-a indicat astfel vinovat pentru scăparea pe care ar putea să o aibă OMV Petrom de la plata taxei de solidaritate.

Citeste in continuare

Actualitate

Sfaturi pentru cei care își cumpără mașină nouă – De ce ar trebui să ții cont?

Publicat

pe

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Cumpărarea unei mașini noi este unul dintre cele mai importante momente din viața oricui. Nu încape îndoială că o mașină este un element absolut esențial pentru oricine și atunci când vine momentul să faci o achiziție nouă, vrei să te asiguri că nu ai luat decizia greșită.

 

Însă înainte de orice, cel mai bun sfat pe care îl poți primi este să te documentezi serios cu privire la ceea ce urmează să faci. Ar trebui să fii conștient că un cumpărător informat este întotdeauna unul mai înțelept și asta va aduce și achiziții mai bune.

 

Mașinile au devenit extrem de importante în stilul nostru de viață, iar deplasarea cu mașina personală, fie că vorbim de banalul drum la muncă sau de o excursie cu mașina, trebuie să fie o experiență cât mai plăcută și sigur. De aceea, vei dori să achiziționezi cea mai bună mașină pentru nevoile tale.

 

Ca să fii informat, citește în continuare pentru a afla care sunt lucrurile de bază pe care nu ar trebui să le ignori când vine vorba de cumpărarea unei mașini.

 

La ce să te uiți când îți cumperi o mașină nouă? Nu rata aceste trei elemente

1. Fă-ți un plan bine stabilit dinainte

Înainte să te uiți concret de o mașină, ar fi bine să iei o foaie de hârtie și să scrii niște criterii. Ideea este să îți faci în mare parte o imagine în cap cu ceea ce îți dorești tu de la noua ta mașină, fără să ai deja niște variante în fața. Ideal, aici ar trebui să stabilești niște criterii clare de la care nu te abați sub nicio formă (cum ar fi să fie în patru uși sau să aibă aer condiționat) și alte criterii la care mai este loc de compromis (pentru că va fi nevoie de un compromis, ca la orice achiziție, aici nu este loc de îndoială). O variantă excelentă dacă vrei cât mai puține compromisuri sunt mașinile noi de pe dibas.ro, de exemplu.

2. Consultă-te cu cei apropiați

Asta este cu atât mai important dacă mașina va fi una de familie. Gândește-te că un autoturism de familie trebuie să răspundă nevoilor tuturor, nu doar ale tale. Tocmai de aceea, este indicat să iei în calcul opiniile tuturor. Chiar dacă e o mașină personală în care vei urca doar tu în cea mai mare parte a timpului, este bine să apelezi la sfaturi de la prieteni pentru că ei vor privi problema din alt unghi și ar putea să vină cu idei la care tu nu te-ai fi gândit.

3.Culoarea

Poate să pară cel mai neimportant aspect, însă gândește-te că nu vei mai putea (sau nu foarte ușor) să o schimbi apoi. În plus, poate că nu e o idee rea să te gândești și la cât de mult vrei să se vadă praful pe mașina ta, deci poate să alegi o culoare mai prietenoasă din acest punct de vedere.

Drept urmare, când alegi o mașină nouă, ține cont de criteriile de mai sus.

 

sursa foto: unsplash.com

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv16 ore ago

De la „Bomba ecologica de la Pleasa” la pacura si …dosarul penal de la Parchetul General

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIeri, peste 60 de percheziții au fost desfășurate de polițiștii economici de la sectorul 2 al Capitalei în București...

Exclusiv1 zi ago

O dovada de tampenie institutionala este secretizarea ROF-urilor unitatilor de politie

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Potrivit, art.5 (1) litera a) din Legea 544/2001 (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice...

Exclusiv1 zi ago

E posibil MODIFICARE RSLD ( OMJ 4800/2018)?

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinZilele acestea ne aflăm la finalul unui alt demers, acela de modificare a RSLD-ului, fapt ce va putea face...

Exclusiv1 zi ago

După ce contrabandiștii cu țigări au constatat că folosirea dronelor sau a elicopterelor nu este una eficienta pe timp de iarnă, au trecut la un nivel rudimentar – low level

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Pe principiul „di, di, di murgule, di”, aceștia au legat mai multe crengi de brad în spatele unui...

Exclusiv2 zile ago

Inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local” (II)/”Bai vino maine cand esti treaz ca deja ai venit beat si esti prost”

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIn acest serial, asa cum am precizat ca vom publica inregistrari audio urmate de documente pentru ca opinia publica sa...

Actualitate3 zile ago

Noi inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local” (II)/ Maine, 03.02.2023, orele 12.00

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIncisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara organizata, intr-un serial, în ...

Exclusiv3 zile ago

Inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local” (I)/”Am vorbit cu asta care-i sef la Politia Locala, cu Albu…”

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIncisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara organizata, intr-un...

Exclusiv3 zile ago

Inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local”/Azi, orele 12.00

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin  Incisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara organizata,...

Exclusiv3 zile ago

Ce fel de morala sa fie, atunci cand in comisie, pe functia de lei au fost instalati magari?

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIntr-o padure ursul lucra pe functie de iepure. Cum s-a intamplat asta: padurea avea nevoie de urs dar era...

Exclusiv4 zile ago

PROMO/In curand, inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local”

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIn curand, Incisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara...

Exclusiv4 zile ago

“SECRETUL LUI POLICHINELLE” si gasca de criminalitate economico-financiara organizata din Prahova

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinDefilarea pe care o face DNA de trei zile in dosarul mastilor achizitionate pe vremea Covid in care sunt...

Exclusiv4 zile ago

Acest mod de repartizare specific ”roții țigănești” ce are la bază principiul ”cine împarte, parte-și face” nu reprezintă decât o vulnerabilitate a MAI

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinÎn modul caracteristic discreționar, Ministerul Afacerilor Interne are mari lapsusuri când vine vorba de echitate și recompensarea personalului pe...

Exclusiv4 zile ago

Ati auzit ca se face serviciul de zi pe unitate, de acasa?

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Ca sa va poata pacali cu permanenta la domiciliu, au secretizat ordinul S/108/2011 si dispozitia IGPR S/51/2011, dezvaluie...

Exclusiv5 zile ago

Comandamentul de iarna, bachus, zapada si termia

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinNinsoarea de vineri a dat peste cap circulația auto din Ploiești, ploieștenii remarcând lipsa implicării autorităților locale în activitatea...

Exclusiv5 zile ago

Valentin Stefan si combinatiile cu iz penal de la conducerea Postei Romane

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinMinunile  reformei in Posta Romana!!! Valentin Stefan a trimis notificari de incetare a contractelor de munca pe motiv de…reorganizare...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!