Connect with us

Actualitate

Controlul Serviciilor Secrete, societatea civilă si mass-media

Incisiv

Publicat

pe

Deşi se admite faptul că  societatea civilă e un concept amorf, în general, ea este înţeleasă ca înglobând organizaţiile autonome care se plasează în spaţiul public între instituţiile statului şi viaţa privată a indivizilor şi comunităţilor. O astfel de definiţie include, de exemplu, mediul academic, organizaţiile negu­vernamentale (ONG-urile), grupurile de interese şi ordinele religioase. Un mare avantaj al organizaţiilor din societatea civilă în efectuarea supravegherii serviciilor de informaţii este capacitatea lor de a analiza şi critica fără restricţii politicile guvernului.

La fel ca organizaţiile societăţii civile, entităţile din mass-media utilizează ex­pertiza independentă (adică neguvernamentală) pentru a oferi un feedback constant cu privire la acţiunile serviciilor de informaţii. Îndeosebi jurnaliştii de investigaţie au un rol esenţial în sesizarea conduitei incorecte, ilegale, inefi­cace şi/sau ineficiente a serviciilor de informaţii. Odată sesizate, aceste cazuri de eşec sau acţiune reprobabilă devin adeseori obiectul unor anchete oficiale, conduse de comisiile parlamentare sau alte organisme independente de su­praveghere, aşa cum sunt organismele specializate de supraveghere, instituţiile de tip ombudsman sau instituţiile supreme de audit (SAI). În absenţa relatărilor făcute de mass- media, care atrag atenţia asupra unor astfel de chestiuni, acestea ar putea să nu fie investigate niciodată Fie că sunt sesizări ale unor fapte reprobabile sau pur şi simplu ştiri de presă despre politica executivului, relatările din mass-media tind totodată să plaseze pe agenda guvernului anumite probleme, făcând din ele subiecte de dezbatere publică. De pildă, seria de articole „Top Secret America” publicată de Washin­gton Post, a dezvăluit expansiunea uimitoare a comunităţii de informaţii din SUA în deceniul care a urmat atacurilor din 11 septembrie 2001, dând naştere unei aprinse dezbateri publice despre raportul cost-eficienţă al unei asemenea investiţii. Cu toate acestea, trebuie să se recunoască faptul că jurnalismul pu­ternic politizat sau subiectiv poate prejudicia supravegherea serviciilor de informaţii.

CICLUL DE SUPRAVEGHERE A SERVICIILOR DE INFORMAŢII

Supravegherea se poate efectua în diferite momente. Se poate face la începu­tul unei operaţiuni care a fost propusă, dar nu încă întreprinsă (supraveghere ex ante), se poate produce în timpul efectuării operaţiunii (supraveghere pe parcurs), sau poate avea loc după terminarea acesteia (supraveghere ex post).

Supravegherea ex ante

Cele mai comune activităţi de supraveghere ex ante includ: crearea unui cadru legal cuprinzător pentru serviciile de informaţii şi organismele care le suprave­ghează, stabilirea şi aprobarea bugetelor serviciilor de informaţii şi autorizarea operaţiunilor de informaţii care depăşesc un anumit prag de sensibilitate.

Pentru ca un cadru legal să fie eficace, el trebuie să stabilească cu claritate mandatul serviciului sau al organismului de supraveghere şi competenţele de care dispun aceste entităţi. Deşi poate că nu este o supraveghere în sensul convenţional, această activitate legislativă constituie un punct de plecare (şi un element sine qua non) pentru orice sistem de supraveghere util. Fără man­date şi competenţe clar definite, serviciile de informaţii şi organismele de su­praveghere nu pot funcţiona corect.

Agenţiile guvernamentale nu pot funcţiona fără fonduri. Aşa că parlamentul, care, într-o democraţie, controlează utilizarea fondurilor publice, trebuie să adopte bugete anuale pentru toate agenţiile guvernamentale, inclusiv pentru serviciile de informaţii. Bugetele propuse sunt, de regulă, prezentate comisiei parlamentare pertinente de către ministrul responsabil, care acţionează în propus din perspectiva politicii curente a executivului în domeniul intelligence. Deloc surprinzător, parlamentarii folosesc frecvent pro­cesul bugetar ca pe o oportunitate de a critica politica executivului şi priorităţile pe care acesta le-a stabilit pentru serviciile de informaţii.

Activităţile de intelligence care necesită o autorizare prealabilă implică de obi­cei utilizarea unor puteri speciale care încalcă drepturile individuale, ca, de exemplu, supravegherea electronică a comunicaţiilor personale. Cel mai ade­sea, această formă de supraveghere ex ante este efectuată de un judecător, însă, în anumite situaţii, ea poate fi realizată de un organism de supraveghere care nu e judiciar sau este cvasi-judiciar, precum Comisia G10 din Bundestag-ul german (denumită astfel după Articolul 10 din legea fundamentală germană, care se referă la caracterul privat al poştei şi telecomunicaţiilor).

Supravegherea pe parcurs

Supravegherea pe parcurs poate include investigaţii, inspecţii la faţa locului, audieri periodice şi raportarea regulată a activităţilor de către serviciile de informaţii şi de înseşi organismele de supraveghere. În plus, în unele state, ju­decătorii verifică periodic operaţiunile în curs, de culegere a informaţiilor, pre­cum interceptarea convorbirilor telefonice, pentru a stabili dacă operaţiunile în cauză se justifică în continuare.

În 2011, Comisia olandeză de Verificare a Serviciilor de Informaţii şi de securi­tate (CTIVD) a raportat că activităţile ei de supraveghere pe parcurs au inclus verificări regulate ale operaţiunilor de interceptare a convorbirilor telefonice, întreprinse de servicii, ale operaţiunilor de control de securitate efectuate de servicii şi ale prelucrării cererilor de acces la dosarele serviciilor. În plus, Comi­sia de Verificare a urmărit dacă serviciile şi-au îndeplinit obligaţia legală de a notifica persoanele în cauză că au fost supuse utilizării unor măsuri speciale de investigare. Un alt organism de supraveghere a serviciilor de informaţii cu un mandat specific de a efectua supraveghere pe parcurs este Comisia parlamen­tară norvegiană de supraveghere a serviciilor de informaţii .

Supravegherea ex post

Cele mai frecvente forme de supraveghere ex post sunt verificările tematice, verificările de caz, verificarea cheltuielilor şi verificările anuale. Totuşi, în anumite situaţii, aşa cum ar fi atunci când este se­sizată o presupusă faptă reprobabilă, supravegherea ex post poate lua forma unei anchete ad hoc. Asemenea anchete sunt iniţiate, în mod normal, pentru a cerceta şi a face recomandări cu privire la anumite evenimente.

De exemplu, în 2004, guvernul canadian a lansat o anchetă specială privind rolul jucat de Poliţia Regală Călare Canadiană (RCMP) în cazul Maher Arar, un cetăţean canadian care, în urma extrădării sale de către SUA în Siria, a fost tor­turat. Ancheta a avut două aspecte: o ve­rificare faptică şi o verificare a politicilor RCMP. Scopul verificării faptice a fost de „a investiga şi raporta cu privire la acţiunile oficialilor canadieni în legătură cu ceea ce i s-a întâmplat lui Maher Arar.” Scopul verificării politicilor a fost de „a face recomandări pentru un mecanism independent şi neutru de verifi­care a activităţilor RCMP legate de securitatea naţională.” Structurarea investigaţiilor ex post în această manieră, în două părţi, este utilă deoarece stabileşte adevărul despre ceea ce a fost deconspirat şi, în acelaşi timp, oferă o oportunitate pentru formularea unor politici adecvate.

O altă zonă importantă a supravegherii ex post este gestionarea reclamaţiilor (a se vedea Forcese – Instrumentul 9), care se poate realiza în diverse for­mate instituţionale. Deseori, reclamaţiile sunt gestionate de puterea judecăto­rească, însă ele pot fi gestionate şi pe cale nejudiciară, de entităţi precum instituţiile de tip ombudsman (de exemplu în Serbia), comisiile parlamentare (ca în Ungaria) sau organismele specializate de supraveghere (în Norvegia).

EVALUAREA SUPRAVEGHERII SERVICIILOR DE INFORMAŢII

Organismele de supraveghere a serviciilor de informaţii evaluează rezultatele serviciilor de informaţii, dar cine evaluează rezultatele sistemelor de suprave­ghere şi cum se face această evaluare? Persoanele care supraveghează servici­ile de informaţii şi teoreticienii au început numai de curând să îşi pună astfel de întrebări, deoarece, printre alte motive, în multe state, sistemele de supra­veghere a serviciilor de informaţii nu au fost înfiinţate decât începând cu anii 1990.

Puţine ţări au apelat la evaluarea externă a sistemelor lor de supraveghere a serviciilor de informaţii. În Canada, o comisie specială a Camerei Comunelor a făcut acest lucru ca parte a unei evaluări după cinci ani a Legii privind Serviciul Canadian pentru Informaţii de Securitate, în vreme ce în Olanda, la cererea CTIVD, un expert independent a efectuat o examinare similară a Legii privind serviciile de informaţii şi de securitate. In plus, unele ţări şi-au evaluat siste­mele de supraveghere ca parte a unor anchete parlamentare sau indepen­dente, referitoare la presupuse eşecuri sau acte reprobabile ale serviciilor de informaţii. Asemenea exemple includ Comisia 9/11 din SUA şi ancheta cazului Arar în Canada.

Următoarele principii pot ghida cercetările viitoare asupra acestui important subiect, a cărui complexitate, în ansamblul său, depăşeşte sfera lucrării de faţă:

 • Legea de reglementare trebuie să prevadă verificări periodice ale siste­mului de supraveghere a serviciilor de informaţii pentru a stabili dacă el serveşte în continuare scopului pentru care a fost creat.
 • Aceste verificări periodice trebuie să vizeze întreg sistemul de suprave­ghere – inclusiv conducerea superioară a serviciilor de informaţii, exe­cutivul, parlamentul, puterea judecătorească, organismele indepen­dente de supraveghere, societatea civilă şi mass-media.
 • Asemenea verificări trebuie să stabilească dacă mandatele organisme­lor de supraveghere a serviciilor de informaţii, atunci când sunt evalu­ate în ansamblu, acoperă cele mai importante aspecte din activitatea serviciilor. Ele trebuie să determine, în special, dacă mandatele aco­peră atât legalitatea, cât şi eficacitatea conduitei serviciilor.
 • Evaluarea organismelor specifice de supraveghere trebuie să se axeze pe capacitatea acestora de a trage la răspundere serviciile pe care le supraveghează. Cu alte cuvinte, competenţele şi resursele de care dis­pune un organism de supraveghere sunt suficiente pentru a-şi executa mandatul? Mai precis, este acest organism îndeajuns de independent faţă de executiv şi de serviciile de informaţii, poate accesa în suficientă măsură informaţiile clasificate, are competenţele necesare pentru in­vestigare şi dispune de un număr suficient de experţi în stafful său ?

DE CE ESTE IMPORTANTĂ SUPRAVEGHEREA SERVICIILOR DE INFORMAŢII?____________________________

Cele trei raţiuni principale pentru care statele creează sisteme de suprave­ghere a serviciilor de informaţii sunt întărirea guvernanţei democratice a servi­ciilor de informaţii (inclusiv a responsabilităţii lor în faţa electoratului),

 

Citeste in continuare
Publicitate
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

EXCLUSIV/ALBU FELICIA ISABEL. ASOCIATIILE, PREJUDICIEREA BUGETULUI SI LEGATURILE CU POLITICUL

Incisiv

Publicat

pe

De

I. La alegerile locale din anul 2012, ALBU FELICIA ISABEL a sprijinit formatiunea ALDE in campania electorala, fiind in prietenie mare cu Gratiela Gavrilescu.

 1. Dupa acest sprijin, rasplata nu s-a lasat prea mult asteptata. Cu concursul lui “El comandante”, directorul general “suspendat” al Politiei Locale Ploiesti (omul Gratielei Gavrilescu). ALBU FELICIA ISABEL a reusit sa prejudicieze aceasta instiututie din poziţia de prestator de servicii de pregătire/formare profesională angajată / reprezentantă la ASOCIATIA PENTRU SPRIJIN SI TRAINING RESURSE UMANE (A.S.T.R.U.) şi ASOCIATIA „SANSE LA UN VIITOR MAI BUN”.

     Cauza se afla pe rolul DNA – Serviciul Teritorial Ploieşti şi face obiectul dosarului nr. 255/P/2015 în care s-a început urmărirea penală.

Reamintim ca, prin REFERATUL DE NECESITATE nr. 1098 / 30.06.2015, semnat indescifrabil pentru sef Serviciu resurse umane, juridic, contracte, procedure, s-a solicitat si obtinut aprobarea pentru efectuarea de catre 31 cursanti, in perioada iulie – august 2015 (cu mentiunea „conform anexelor”) a “unor programe de formare profesionala/perfectionare, destinate dezvoltarii competentei si aptitudinilor necesare cresterii calitatii rezultatelor obtinute in exercitarea atributiilor”, costul estimativ fiind de 000,00 lei.

Semnatura apartine numitei MANOLACHE ROXANA, consilier juridic in cadrul serviciului sus amintit, iar aprobarea a fost data de GHEORGHE CARMEN DANIELA, director general al Politiei Locale Ploiesti.

Sintagma „conform anexelor” face trimitere la 3 (trei) coli format A4, nedatate, nesemnate, in care, tabelar, sunt nominalizati nu numai cursantii propusi, dar si, deja, elemente care nu puteau fi cunoscute in acea faza, respectiv:

 • – perioadele concrete, efective de desfasurare;
 • – locatia / hotelurile in care urma sa aiba loc fiecare curs („RIO” – Jupiter, „RALUCA” – Venus, „LIDO” – Mamaia), toate identice ofertei care va fi fost declarata castigatoare – celei a Asociatiei „Sanse la un viitor mai bun ”.
 1. A doua zi, pe 2015, s-au inregistrat la secretariatul Politiei Locale Ploiesti doua oferte:

– cea cu nr. 1647/01.07.2015 a ASOCIATIEI „SANSE LA UN VIITOR MAI BUN” semnata de numitii ALBU ANDREI – presedinte Consiliu Director si ALBU FELICIA ISABEL – persoana de contact cu telefon 0724(******), oferta care indica exact hotelurile din anexele la REFERATUL DE NECESITATE;

– cea cu nr. 1648/01.07.2015 a ASOCIATIEI PENTRU SPRIJIN SI TRAINING RESURSE UMANE (A.S.T.R.U.), care nu are mentionate datele de identificare[2], semnata de LAZAR VALENTIN – presedinte si aceeasi ALBU FELICIA ISABEL persoana de contact cu telefon 0724(******) (care ofera locatii in Eforie Nord – hotel „IBIZA”, Saturn – hotel „CERNA” si Cap Aurora – hotel „MAJESTIC”);

Se sustine ca ar mai fi fost depusa si o a treia oferta, a „HARRISON CONSULTING” SRL, inregistrata la nr. 1646/01.07.2015, dar care nu a fost transmisa de respectiva entitate, nu este semnata si nici datata, nu are adresa de insotire, ci a fost listata de una din persoanele implicate din Politia Locala Ploiesti (probabil de Manolache Roxana, deoarece facturile privind contravaloarea serviciilor efectuate de firma castigatoare le-a adus personal la secretariat pentru a fi inregistrate, locatie in care a mentionat ca „le-a primit prin posta, la adresa de domiciliu”), din internet, pentru a se intruni, formal, numarul minim de trei oferte. De altfel, aceasta asa-zisa oferta nu este dedicata, documentatia listata fiind, de fapt, o prezentare generala exhaustiva a firmei, cu toate tipurile de cursuri pe care le ofera, niciunul pe profil „ordine publica, paza si control la institutiile publice locale”. Este foarte posibil ca „HARRISON CONSULTING” nici sa nu cunoasca ca a participat la o astfel de procedura de achizitie publica.

 1. In aceeasi zi cu primirea „ofertelor”, 2015, a avut loc la sediul Politiei locale Ploiesti sedinta de lucru a Comisiei de analiza a oportunitatii incheierii contractelor de achizitii publice stabilita prin Decizia nr. 91/05.06.2015, care s-a intrunit in urmatoarea componenta:

Presedinte

Teodorescu Florin – sef Birou comercial (Bravo Teo, probabil de asta va duceti la ziua de nastere a urmaritei penal? Sunteti cum bate vantul? Pacat…);

Membri:

– Manolache Roxana – consilier juridic in cadrul Serviciului resurse umane, juridic, contracte, proceduri;

– Constantinescu Camelia – politist local in cadrul Biroului protectia mediului;

– Tatu Loredana – politist local in cadrul Biroului disciplina in constructii si afisaj stradal;

– Dumitrescu Lavinia – sef Birou relatii cu publicul, comunicare si managementul calitatii;

– Popa Mihail – armurier in cadrul Biroului administrativ, logistica si sanatate si securitate a muncii;

– Buligescu George – sef Birou ordine publica I;

– Soare Mihaela – consilier in cadrul Biroului financiar – contabilitate;

– Francu Melania – politist local in cadrul Serviciului Disciplina in constructii, afisaj stradal si protectia mediului;

Secretar:

– Zafiu Mihaela – consilier juridic in cadrul Serviciului resurse umane, juridic, contracte, proceduri.

Comisia a stabilit ca oferta cea mai avantajoasa este cea prezentata de Asociatia „Sanse la un viitor mai bun” inregistrata cu nr. 1647/01.07.2015.

 1. Aspectul ca locatiile din oferta declarata castigatoare pe 01.07.2015 erau cunoscute din 30.06.2015, data intocmirii si aprobarii REFERATULUI DE NECESITATE si a ANEXELOR la acesta.
 2. Sub aspectul infractiunii de luare de mita: directorul general GHEORGHE CARMEN DANIELA a primit din partea ASOCIATIEI „SANSE LA UN VIITOR MAI BUN”, pentru sine, fiica sa si prietenul acesteia (3 persoane), foloase necuvenite materializate intr-un sejur complet (cazare in camere single si una dubla pentru 7 nopti / 8 zile) in perioada 12 – 19.08.2015, la hotelul „LIDO” din Mamaia.

Valoarea foloaselor, conform ofertei, a fost de 8295 lei (3 x 2765), la care se adauga contravaloarea meselor (3 persoane x 3 mese/zi x 8 zile).

 1. Secretara Comisiei, ZAFIU MIHAELA – consilier juridic in cadrul Serviciului resurse umane, juridic, contracte, proceduri, a fost recompensata cu un sejur gratuit pe Litoral, intr-una din locatiile unde au fost organizate aceste cursuri.
 2. Liderul uneia din organizatiile sindicale constituita la nivelul Politiei Locale Ploiesti, FANAREANU DRAGOS (sef Birou ordine publica II) a beneficiat – pentru a nu denunta frauda – tot de un sejur, in aceleasi conditii.
 3. Diferit de caracterul fraudulos al intregii proceduri de achizitie publica, inteleg sa evidentiez si totala lipsa de utilitate / eficienta a acestor asa-numite „cursuri de perfectionare profesionala”, prin ducerea acestora in derizoriu.

Astfel, printr-o adresa (probabil transmisa prin e-mail), ALBU FELICIA ISABEL (care indica calitatea de „coordonator formare”) aduce la cunostinta conducerii Politiei Locale Ploiesti ca hotelul „RALUCA” din statiunea Venus nu ofera conditii corespunzatoare de cazare si masa, motiv pentru care cursurile din perioada 26.07 – 02.08.2015 au fost relocate la hotelul „DELTA” din Jupiter care – pentru buna desfasurare a cursurilor de perfectionare profesionala pe profil ordine publica si paza / control obiective – a oferit:

►la restaurant – ambianta romantica, momente comice, muzica (canzonete italiene, chansonete frantuzesti de pe malurile Senei), dans, magie, animatori si o atmosfera intima, teatru pentru copii cu eroi din basme si desene animate;

►pe plaja – amenajari speciale pentru mamici, tatici si bunici;

►in Parcul Copiilor „Baby Land” – tobogane, plase elastice, curse cu obstacole, iar ca invitati speciali in fiecare seara tematic pe Batman, Spiderman, zana Ariel, pirati si indieni.

Intreaga suma a fost cheltuita din bani publici pentru cate un concediu pe Litoral in vara anului 2015 al unor angajati anume selectionati (peste 31, la care se aduga persoane din afara institutiei), petrecut sub pretextul participarii la cursuri de perfectionare profesionala, servicii care nu s-au prestat in realitate.

S-a creat aparenta de legalitate a procedurii simplificate de cerere de oferte reglementata de art. 124 si urm., coroborat cu art. 19, toate din OUG nr. 34/2006, deoarece:

– doua oferte apartin, practic, unor entitati aflate in intelegere si conduse de aceleasi persoane;

– a treia oferta nu a existat de fapt;

– intreaga procedura s-a derulat in doua zile: 30.06.2015 si 01.07.2015, castigatoarea fiind deja cunoscuta dinainte;

– serviciile de formare / perfectionare profesionala nu s-au prestat, intocmindu-se documente fictive care ar atesta efectuarea cursurilor.

GHEORGHE CARMEN DANIELA, fosta MUSAT, actualul director general “suspendat” al Politiei Locale Ploiesti, a detinut, in perioada mandatelor fostului primar PSD al Municipiului Ploiesti, Calota Emil (2000-2008), functiile de sef Serviciu Control si, apoi, de director al Directiei Control si Relatii Publice a Primariei Ploiesti. ALBU FELICIA ISABEL i-a fost subordonata, fiind incadrata, in aceeasi perioada, pe functia de referent la Serviciul control si libera practica din structura directiei susmentionate.

 

De la ALDE la P.M.P, de la Gratiela Gavrilescu la Catalina Bozianu

 1. In alegerile locale din anul 2016, ALBU FELICIA ISABEL a fost implicata alaturi de Catalina Bozianu in campania electorala a PMP Prahova, afisand fata de aceasta o prietenie suspecta.

Nici de aceasta data “rasplata” nu s-a lasat prea mult asteptata.

ALBU FELICIA ISABEL a luat “examenul” la CSM Ploiesti.

Entitatea ale cărei patrimoniu şi interese au fost păgubite/lezate este Clubul Sportiv Municipal Ploieşti (CSM), structură sportivă de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti (HCL nr. 108/31.08.2004 şi Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul) şi coordonată de Primarul Municipiului Ploieşti.

Raporturile juridice stabilite de CSM Ploieşti cu FUNDAŢIA CENTRUL de FORMARE APSAP FUNDAŢIA CENTRUL de FORMARE APSAP (CIF _____, cu sediul în Bucureşti, str. Ştefan cel Mare nr. _), bl. _, sc. _, ap. _, Sector _) este ofertanta pe care numita ALBU FELICIA ISABEL, şef Birou achiziţii publice şi organizare competiţii la CSM Ploieşti, a propus-o prin Referatul nr. 4346/06.07.2017 să i se atribuie serviciul Cursuri de perfecţionare profesională prin achiziţie directă.

   Serviciile au inclus formare profesională pe 2017 şi pachet servicii hoteliere pentru 25 de persoane.

Menţionăm că Nota justificativă privind valoarea estimată şi aprobare achiziţie directă nr. 3801/16.06.2017 este un fals material, modificându-se vizibil / grosolan data şi nr. documentului. Atât ofertele FUNDAŢIEI CENTRUL de FORMARE APSAP cât şi celelalte documente interne ale CSM Ploieşti (rapoarte, referate, note justificative) în legătură cu această achiziţie, sunt întocmite concordant, în înţelegere, pentru a crea aparenţa de legalitate, respectiv de respectare a Legii nr. 98 / 201 privind achiziţiile publice, observându-se eforturile conjugate ale mai multor salariaţi de a favoriza unicul ofertant, FUNDAŢIA CENTRUL de FORMARE APSAP.

„Perfecţionările” au avut loc în lunile iulie-august 2017, în următoarele „centre” de pregătire:

MAMAIA – HOTEL GRAND ASTORIA, HOTEL COMANDOR AMIRAL ORFEU,

EFORIE NORD – HOTEL STEAUA DE MARE

COSTINEŞTI – VOX MARIS GRAND RESORT

BĂILE FELIX – HOTEL PRESIDENT

POIANA BRAŞOV – HOTEL ALPIN

Valoarea integrală totală plătită depăşeşte cuantumul pentru care legea prevede încredinţare directă. În secundar, este necesar a se evalua utilitate şi oportunitatea unor astfel de cheltuieli, în condiţiile în care situaţia financiară a clubului este precară, s-a aflat în incapacitate de plată / încetare de plăţi.

Surse judiciare au confirmat ca s-au conexat cele doua dosare si urmarirea penala va incepe si pe alti membrii din comisia de achizitii de la Politia Locala Ploiesti.

 

COINCIDENTE SAU “SUSPICIUNI REZONABILE” IN LEGATURA CU OAMENII DEPUTATULUI CATALINA BOZIANU, SEFA PMP PRAHOVA

 1. CSM Ploiesti semneaza la data de  23.05.2017 contractul nr 72 cu firma SOFEXPERT PROJECT SRL, cu sediul in comuna Sirna, pentru “lucrari de reparatii tencuieli interioare si exterioare la pereti si tavane special cu infiltratii” si nicidecum pentru reabilitarea totala a Bazinului Vega Ploiesti asa cum au fost pacalite autoritatile.

Sa va tineti bine! Omul din spatele acestei firme era membru P.M.P. la data semnarii contractului. Valoarea contractului semnat este nici mai mult, nici mai putin de 441.111,61 lei fara TVA, in urma actului aditional nr 1 semnat, IN MOD DUBIOS, la aceeasi data cu semnarea contractului, respectiv 23.05.2017.

Ce este interesant? CSM Ploiesti semneaza un alt contract cu aceeasi firma pentru stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti.

La fel ca si in cazul Bazinului Vega din Ploiesti, vechea conducere (Decu Crangasu) a C.S.M Ploiesti a trebuit sa aloce alti bani in afara contractului pentru a remedia starea stadionului declarat neconform de catre I.S.U Prahova. Totul pe bani publici. Culmea, Catalina Bozianu stia si era disperata ca aceasta firma nu avea autorizatie de constructie si spera sa nu afeteze imaginea P.M.P.

Declarația data reporterilor ziarului Incomod, de către Decu Crângașu, este spumoasă:

 1. Un alt “om” al deputatului Catalina Bozianu a luat “examenul” la Politia Locala Ploiesti

Petrescu Bogdan, secretar general al PMP, mana dreapta a deputatului Catalina Bozianu a luat “examenul” la Politia Locala Ploiesti, la Ordine Publica I, fapt descris de Incisiv de Prahova la vremea respectiva, probabil prin metoda “Mocanu Isabela Gabriela si Adrian Vaida”, metoda de succes in aceasta institutie. Din comisie a facut parte celebra Mocanu Isabela Gabriela si dupa “castigarea” concursului de catre concubin – au plecat impreuna la Gura Humorului. O fi dat si el spaga 1000 de Euro? Deci, nu este de neglijat  faptul ca, fostul secretar general al PMP este actualul “concubin” al sefei Oficiului Juridic din Politia Locala Ploiesti, Mocanu Isabela Gabriela si pentru el se “pregatise” un concurs prin care acesta sa devina seful la Serviciul de Interventie (mascati) din aceasta institutie, tot prin aceeasi metoda déjà patentata.

De ce am dat toate aceste legaturi “periculoase”? In contextul in care organele de cercetare penala intentioneaza sa inceapa urmarirea penala impotriva lui Albu Felicia Isabel, aceasta lanseaza si se lauda in spatiul public ca are o anumita “protectie” conferita de prietena sa Catalina Bozianu, deputat in Parlamentul Roamaniei si sefa PMP Prahova. Printre aceste aberatii lansate de Albu Felicia Isabel reiese si faptul ca, intentioneaza sa arunce toata vina pe fostele conduceri ale CSM Ploiesti, respectv ale Politiei Locale Ploiesti (asa cum a procedat si la Garda Financiara si/sau Corpul de Control al Primariei, etc) si, totodata ca isi va continua prejudicierea altor institutii nestingherita.

In acest sens, cu protrectia sus mentionata (probabil doar in capul acesteia, speram sa nu fie reala alegatia acesteia), Albu Felicia Isabel activeaza pe o alta fundatie…ASOCIATIA “AI SENS”, unde regasiti la contact numarul acesteia. (Gurile rele vorbesc ca in aceasta asociatie ar fi si un conilier PMP, lucru pe care nu il credem dar vom face verificari). Vom monitoriza ce institutii vor mai fi prejudiciate si ce ii mai “pica” in plasa acesteia. (Irinel I.).

 

N.R –Asa cum a sifonat-o pe Gratiela Gavrilescu si Carmen Ghoerghe, cu siguranta Felicia Albu Isabel o va “sifona” si pe Catalina Bozianu.

– Oare chiar nu stie Catalina Bozianu ce fac oamenii sai din subordine?

 

 

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/ Una din aberatiile juridice introduse in proiectul de lege de modificare a Cpp

Incisiv

Publicat

pe

De

Una din aberatiile juridice introduse in proiectul de lege de modificare a Cpp, aprobat in Senat acum trei zile. Sunt mai multe dar nu doresc acum sa le comentez!

Oare cum in cadrul unui proces judecatoresc inceput, organele de urmarire penala au rol determinant si nu judecatorul, presedintele instantei etc…

Va las sa apreciati „oportunitatea” textului de lege nou introdus. Oare cine o fi fost initiatorul de drept al textului in cauza pentru ca nu cred ca parlamentarii initiatori ce se regasesc in preambulul documentului sunt adevaratii creatori de norma! (Col ® SRI, Ion Dedu).

https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=21342

https://www.senat.ro/Legis/PDF/2018/18L239CR.pdf

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXPLOZIV/De la căldură: Gușă zice că există Stat Paralel, că DNA Ploiești e UM a Statului Paralel

Incisiv

Publicat

pe

De

Mă uit pe Realitatea (de la căldură, cred): Gușă zice că există Stat Paralel, că DNA Ploiești e UM a Statului Paralel, că nu e normal ca firmele și oamenii să fie prezentați pe la televiziuni cum că ar fi ”penali”, cu cătușe și cu dosare puse în cârcă. Iohannis cică e prea pasiv. Hai, dă-mă dreak! Ce s-o fi întâmplat cu mr. Gușă? Băi, Rifai, tu auzi, fată, ce zice șef-tu? Păi, ce-am făcut mă, nene, mă? Păi nu e cum zice Herr Ioha, că există doar un Stat, care este chiar EL? Că ”penalii minte”? Nu pare deloc prost Gușă la ora asta, din contră… ce-o fi fumat? Să dea și la alții… zik 🙂
Later edit: Gușă zice că Gitenstein a cam ”hoțomănit” prin România, pe la Fondul Proprietatea, pe care l-a cam jecmănit (așa am scris și eu la DNA) iar Klemm, prietenul lui Gitenstein, se târâie pe holuri pe la Sibiu… așa ceva ați mai pomenit?, precizeaza Ingrid Mocanu pe pagina sa de socializare. (Sava N.).

 

 

 

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate11 ore ago

EXCLUSIV/ALBU FELICIA ISABEL. ASOCIATIILE, PREJUDICIEREA BUGETULUI SI LEGATURILE CU POLITICUL

I. La alegerile locale din anul 2012, ALBU FELICIA ISABEL a sprijinit formatiunea ALDE in campania electorala, fiind in prietenie...

Actualitate11 ore ago

EXCLUSIV/ Una din aberatiile juridice introduse in proiectul de lege de modificare a Cpp

Una din aberatiile juridice introduse in proiectul de lege de modificare a Cpp, aprobat in Senat acum trei zile. Sunt...

Actualitate11 ore ago

EXPLOZIV/De la căldură: Gușă zice că există Stat Paralel, că DNA Ploiești e UM a Statului Paralel

Mă uit pe Realitatea (de la căldură, cred): Gușă zice că există Stat Paralel, că DNA Ploiești e UM a...

Actualitate11 ore ago

EXPLOZIV/Securitatea a preluat PMP-ul/ Cum a scăpat Securitatea și Tomac de Traian Băsescu

Astăzi se petrece ultima zi din cariera domnului Traian Băsescu de om politic, dar și ultima zi a PMP-ului, ca...

Actualitate11 ore ago

Wess Mitchell, adjunctul secretarului de stat american, va vizita Romania pe data de 18 iunie pentru a discuta despre securitate regionala si cooperare economica

Wess Mitchell, adjunctul secretarului de stat american pe Europa – pozitie ocupata anterior de Victoria Nuland –, va vizita Romania...

Actualitate3 zile ago

EXPLOZIV/Planul MALEFIC prin care îl voia „spânzurat în pădure la Păulești” pe un fost procuror/”PORTOCALA”, ORI ESTI NEBUN, ORI ESTI DEMENT/SA ITI FIE RUSINE!

Noi înregistrări incendiare cu procurorul de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu, au apărut joi seara, la Antena 3. Portocală voia...

Actualitate3 zile ago

EXCLUSIV/ABERATIILE JURIDICE ALE MINCINOASEI NON-VALORI MOCANU ISABELA GABRIELA, SEFA OFICIULUI JURIDIC DE LA POLITIA LOCALA PLOIESTI

O reglementare a Comisiei Europene înlocuiește legea autohtonă privind datele cu caracter personal cu o alta, mult mai severă din...

Actualitate3 zile ago

EXCLUSIV/INCISIV DE PRAHOVA A AVUT DREPTATE/DOCUMENTE/SINDICATUL „DIAMANTUL”DESFIINȚAT DE PREȘEDINTELE ALES (DE CĂTRE PĂSCUȚ EMIL)

În data de 05 mai 2018, Alexandru Firicel – liderul sindical „Diamantul” de la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Poliție și șef...

Actualitate3 zile ago

EXCLUSIV/In drept, Presedintele Romaniei prin nesemnarea decretului de revocare a procurorului sef DNA, incalca cel putin doua legi

– Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, „Art.11… (2) Deciziile și hotărârile se pronunță în numele legii....

Actualitate3 zile ago

EXPLOZIV/ Israel la SIE, SUA la SIE/”Nazi”, in genunchi in fata Tel Aviv!

Pe 3 mai dezvaluiam ca ”gata, Dragnea muta la SIE”, subliniind ca generalul Silviu Predoiu va pleca de buna voie...

Actualitate3 zile ago

Sefia SIE: Iohannis face un sacrificiu de tura in meciul cu PSD

COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB PRELUARE INPOLITICS.RO: Șocul dimineții: președintele Klaus Iohannis semnează decretul de propunere a lui Gabriel Vlase...

Actualitate3 zile ago

Haideti cu protocolul!

Am ascultat sedinta Plenului CSM de azi care a inceput cu cererea pe care am trimis-o Consiliului sa o intrebe...

Actualitate4 zile ago

EXCLUSIV/ZIARUL INCISIV DE PRAHOVA CONTRA ACTUALEI CONDUCERI A S.P.R. „DIAMANTUL”/ ȘI-AU VÂNDUT MEMBRII ADERSARILOR?

Dezvăluirile Ziarului Incisiv de Prahova în spațiul public cu privire la unele ilegalități grave din interiorul Sindicatului Polițiștilor din România...

Actualitate5 zile ago

EXCLUSIV/ “ Eu am 7 dosare penale si scap de toate…EU SUNT MARTORUL PRINCIPAL AL D.N.A, EU SUNT OMUL D.N.A.-ULUI”, declara ADRIAN VAIDA zis si “LACHE”, directorul interimar al Politiei Locale Ploiesti. (Episodul II)

ADRIAN VAIDA, directorul general interimar al Politiei Locale Ploiesti (zis si “LACHE”) a plecat vineri in jurul orelor 14.20 din...

Actualitate5 zile ago

EXCLUSIV/ Cei de la ICCJ nu cunosc legea aplicabila in domeniul emiterii mandatelor pe securitate nationala

Constatam cu surprindere din comunicatul ICCJ de ieri ca presedinta ICCJ nu cunoaste legea in domeniul securitatii nationale, respectiv induce...

Top Articole Incisiv