Connect with us

Anchete

Decizia 893 /2021 a directorului general al ANP prin care se instaurase un MARE ABUZ asupra polististilor care doreau să se pensioneze ca urmare a clasării Apt Limitat , a fost făcută ZOB de către Curtea de Apel Constanta

Avatar

Publicat

pe

In ciuda părerilor tuturor ” expertilor” ANP si, curios, și ai unor reprezentanti ai federațiilor reprezentative din sistemul penitenciar, Decizia 893 /2021 a directorului general al ANP prin care se instaurase un MAREEE ABUZ asupra polististilor care doreau să se pensioneze ca urmare a clasării Apt Limitat , a fost făcută ZOB de către Curtea de Apel Constanta, sens in care directorul general al ANP a ordonat:

” La loc comanda, incepând cu această zi! „

Toate cererile vor fi reanalizate si directorii trebuie să facă lobii pe lângă păgubitii care s-au adresat instantei si să-i convingă să le redepună la unitate pentru a mai fi reanalizate incă o dată , iar unitătile va aplica procedura de lucru de dinaintea facerii deciziei.

Când nu ai de lucru, iți faci!

Este incredibil cum ANP , sustinuta de către 2 federatii reprezentative, au girat acest Act pentru care, atat directorul general, directorul Directiei Juridice si cei doi presedinti de federatii, jurau că este perfect legal , in dorinta de a obtine o unanimitate pe această decizie, incăpătânarea Federatiei Politistilor de Penitenciare conducând in schimb la o ” aproape majoritare”.

In obedienta lor, cei 28 de directori imputerniciti au pus in aplicare acesta decizie care se vedea de la distanta ca este profund ILEGALĂ!

Federatia Politistilor de Penitenciare a inaintat o motivare scrisă directorului general, inainte de sedinta de consultare, insa, pentru că pozitia noastră a fost clară si impotriva decizie, nici măcar nu a fost citită, fapt ce ne-a confirmat că decizia era deja luată in consens cu cei care pâna la urmă s-au dovedit că o sustineau.

Am fost impotriva acestei decizii pentru ca:

Din preambului proiectului de Deciziei a Directorul General al Administrației Naționale a Penitenciarelor rezulta că prin acest act administrativ se adopta o procedură suplimentară și complementară pentru situația polițiștilor de penitenciare care solicită în temeiul art. 18 alin. 1 lit (b) din Legea 223/2015 dreptul la pensie anticipată parțială în situația în care au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca apt limitat de către comisiile de expertiză medico-militare.
Observând conținutul ”Instrucțiunilor” ce urmau să fie aprobate prin Decizia 893/20.082021 rezulta că Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor a reglementat prin actul administrativ cu caracter normativ emis o procedură care ar trebui urmată subsecvent emiterii de către comisiile de expertiză medico-legală a clasării ca ”apt limitat” în favoarea polițiștilor de penitenciare care îndeplinesc funcții de execuție și care au formulat cereri de încetare a raporturilor de serviciu pe acest temei.
Astfel, prin art. 1 din Instrucțiuni (Anexa la Decizia nr. 893/2021) se stabilește competența unei comisii constituită la nivelul fiecărei unități din sistemul administrației penitenciare prin decizie a conducătorului unității de a analiza cererile de încetare a raporturilor de serviciu ca urmare a clasării ”apt limitat” de către comisiile de expertiză medico-legale. Mai mult. Comisia are și atribuții de a clarifica aspectele referitoare la activitatea specifică polițistului de penitenciare în cauză, dacă analiza comisiei are în vedere un diagnostic medical/psihiatric corelat cu vulnerabilități psihologice din perspectiva exercitării atribuțiilor specifice, cu participarea unui psiholog de personal .
Observăm că, deși legiuitorul a stabilit prin acte normative cu forță juridică superioară deciziei atât competența cât și procedura încetării raporturilor de serviciu a polițiștilor de penitenciare ca urmare a clasării ca ”apt limitat” cu consecința obținerii dreptului la pensie de serviciu partial anticipate, printr-un act administrativ cu caracter normativ cu forță juridică inferioară sunt operate modificări cu privire la competența, atribuțiile și procedura de obținere a acestui drept (n.ns. drept la pensie de serviciu partial anticipate) reglementate deja prin lege și ordinal de ministru, intervenind și modificând, contrar acestor acte normative superioare, mai ales în aspecte în ceea ce privește factorul decizional al încetării raporturilor de muncă ca urmare a clasării ”apt limitat”.
Cadrul legal pentru a solicita și obține acest drept la pensie anticipată este stabilit prin lege organică, respectiv Legea 223/2015 privind pensile militare de stat. Astfel, Potrivit art. 18 alin. (1) li. (b) din Legea 223/2015 ”Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parțială militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectivă de minimum 20 de ani, dintre care cel puțin 10 ani vechime în serviciu, și care se află în una dintre următoarele situații:
b) sunt trecuți în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
Observăm din conținutul textului de lege enunțat că legiuitorul a stabilit organul competent a se pronunța cu privire la îndeplinirea condițiilor de ”inapt” sau ”apt limitat” în scopul intervenirii încetării raporturilor de muncă: comisiile de expertiză medico-militară.
De asemenea, art. 123 din Legea 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare (în vigoare de la 02 august 2016) prevede la aliniatul (2) că raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (1) se nasc și se exercită în baza actului de numire și se pot modifica, suspenda sau pot înceta numai în cazurile și în condițiile prezentei legi. Chiar și art. 133 din Statutul polițiștilor de penitenciare face trimitere la modul de reglementare al dreptului de pensionare exclusiv prin legea 223/2015
Mai mult, art. 62. Alin. (3) din aceeași lege prevede că ”metodologia de întocmire a dosarului de pensionare (subl. ns) se stabilește prin ordin comun al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”
Pensia de serviciu anticipate prevăzută la art. 18 din Legea pensiilor militare de stat face parte dintre cele trei categorii de pensie de serviciu prevăzute la art. 15 din aceeași lege, respectiv:

 • pensia de serviciu pentru limită de vârstă;
 • pensia de serviciu anticipată și
 • pensia de serviciu anticipate parțială
  Observăm că, în ciuda diferitelor categorii de pensii stabilite de lege, art 61 din secțiunea ”Stabilirea și plata pensiilor” nu face nici o disticție în ceea ce privește procedura de acordare a acestui drept în funcție de categoria de pensie: pensie de serviciu, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș. Astfel, art. 61 prevede la alin. (1) că Pensiile militare de stat se acordă la cererea persoanei îndreptățite, a tutorelui sau curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredințat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.
  Rezultă că toate dispozițiile din Legea 223/2015 și din Ordinul Ministerul Apărării Naționale – MapN ”Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare din 15.02.2016”în vigoare de la 19 februarie 2016 care se referă la competența, procedura și atribuțiile în ceea ce privește acordarea pensiilor militare se aplică inclusiv pensiei de serviciu anticipată parțială.
  Astfe, cererea de pensionare al cărei model este stabilită prin Anexa 1 la Ordin, nu reprezintă decât o manifestare a voinței unilaterale a angajatului de încetare a raporturilor de serviciu, iar legea organică, respectiv Legea nr. 223/2015 stabilește competența de stabilire a dreptului la pensie conform art. 61 alin. 6 și art. 64. alin. 1-3 din Legea 223/2015.
  Art. 61 alin 6) ”Casele de pensii sectoriale aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informații stabilesc și plătesc pensiile militarilor și funcționarilor publici cu statut special care aparțin Ministerului Justiției, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale, potrivit protocoalelor încheiate.”
  Art. 64
  (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 57/2015
  (2) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt și de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare, precum și termenul în care poate fi introdusă contestația.
  (3) Decizia casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

Față de dispozițiile legale menționate în precedent, în mod evident reglementările contrare din Decizia emisia de Director general al Administrației Naționale a penitenciarelor sunt nelegale întruct nicăieri în lege sau în ordin nu este stipulate posibilitatea ca directorul unității de care aparține angajatul care solicit încetarea raporturilor de muncă să exercite atribuții sau competențe cu privire la aprobarea cererii de încetare a raporturilor de serviciu ca urmare a clasării apt limitat de către comisiile de expertiză medico-legală. Directorul unității are atribuțiile prevăzute de art. 56 alin. 1 lit © din Codul Muncii în sensul de a constata încetarea de drept a raporturilor de muncă, prin decizie scrisă, la data comunicării deciziei de pensie , în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acesteia.
Sistemul actelor normative implică legături multiple între părțile care îl compun, diversele acte normative – legi, hotărâri, decizii – interferându-se în reglementarea raporturilor sociale. În momentul edictării de noi acte normative, legiuitorul trebuie să țină seama de totalitatea implicațiilor unei noi reglementări, de modificările normative subsecvente, de eventualele conflicte de reglementare.
Orice act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune. De asemenea, actul normativ întocmit în baza unui act normative de nivel superior nu poate depăși limitele competenței instituite prin acel act și nici nu poate contraveni principiilor și dispozițiilor acestuia. Actul normative cu forță juridică inferioară legii nu poate fi în contradicție cu reglementarea realizată anterior printr-o lege.
După modificările sucessive aduse art. 4 din Legea contenciosului administrative nr. 554/2004 prin legea nr. 262/2007, și, în special prin art. 54 pct 1 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de produră civilă, intenția legiuitorului a devenit extreme de clară, astfel încât în prezent, singura modalitate de control al actelor administrative cu catacter normativ este acțiunea în anulare. Doar în cadrul acțiunii în anulare exercitată la instanța de contencios administrativ se poate invoca nelegalitatea unui act administrativ normativ ca urmare a încălcării unui act normativ de forță juridică superioară.
În speță, este evidentă existența unui conflict între un act administrativ cu caracter normativ și acte normative superioare în ierarhie, consecința firească fiind lipsirea de efecte a actului administrativ cu caracter normativ inferior, ca effect juridic al anulării acestuia.
Înlăturarea aplicării unor dispoziții cuprinse în acte administrative cu caracter normativ în temeiul principiului ierarhiei actelor normative își are izvorul în dispozițiile art. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea unor acte normative, al art. 81 alin. (2) din aceeași lege, al principiului legalității reglementat de art. 1 alin. (5) din Constituție.

In concluzia- bine că mai există posibilitatea de a te adresa instantei pentru indreptarea interpretarilor juridice ale ” expertilor ” din ANP!

Ca si in cazul celor peste 240 de procese pierdute de ANP pe tema platii corecte a salariului pe timpul concediului de odihnă, si in acest caz, interpretarile astea juridice nu sunt gratis, ci provoacă cheltuieli si prejudicii enorme la bugetul de stat.

Pentru aceasta decizie ANP , doar dintr-un foc, conform deciziei Curtii de Apel Constanta, trebuie să plateasca 1885 ron. Si e doar un proces din multe altele, conchid cei din sindicatul Equitas Targsor. (Cerasela N.).

Citeste in continuare
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Anchete

Sorin Prioteasa, fost ofițer SRI, acuză foști colegi că au pactizat cu grupările interesate să pună mâna pe resursele minerale ale țări

Avatar

Publicat

pe

De

Una dintre cele mai grave acuzații îl vizează direct pe Ionel Arsene, cel care, în perioada guvernării PSD, a avut influență la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), unde infractorul Dorinel Ursărescu, om cu două condamnări la active pentru fapte de corupție, îl consilia pe directorul Dragomir, considerat de mulți drept un om de paie.
Fostul ofițer SRI s-a aflat în conflict cu fosta conducere a ANRM din perioda guvernării PSD, când director era Gigi Dragomir, consiliat de infractorul Dorinel Ursărescu, omul inculpatului Ionel Arsene de la Neamț.
Prioteasa afirmă că Arsene, care ar fi protejatul șefului SRI pe regiunea Moldova, Gabriel Constantinescu, ar controla majoritatea balastierelor din zonă.

„Arsene Ionel, protejat de argatul lui, Gabriel Constantinescu, șeful SRI pe regiunea Moldova, controlează majoritatea balastierelor din zonă. Din cauza asta, toți cei care nu sunt agreați sau nu cotizează, nu-și pot onora contractele (construcții de drumuri) aflate în derulare. Dacă cineva, din afara grupului lor de interese, câștigă o licitație este obligat să plătească un preț de trei ori mai mare pentru agregatele minerale sau să renunțe la contract”, arată Prioteasa.

Ofițerul mai vorbește și despre modul în care Aurel Gheorghe, fost director al ANRM înainte de Dragomir, a fost mazilit cu ajutorul celor doi ofițeri SRI din instituție (doi ofițeri monitorizează permanent activitatea ANRM, fiind agenție strategică de interes național), care ar fi fabricat informații false despre el. La acest plan ar fi participat și angajați din ANRM, dornici de promovări în funcții.
Prioteasa vorbește și despre o reeditare a găinăriei numită Roșia Montană, la care ar urma să ia parte un fost director din ANRM.

Nu este iertat nici actualul director al agenției, despre care Prioteasa afirmă, în stilul propriu, că are preocupări care s-ar încadra perfect în categoria infracțiunilor de corupție.

Declarația integrală a lui Sorin Prioteasa, în care sunt relatate mai multe episoade și informații despre oameni din SRI ce au făcut și fac jocurile celor care vor să pună mâna pe resursele minerale ale țării:

„Intrau generalii în bază… șase tipi, îmbrăcați în uniforme de camuflaj apretate… mâncau semințe și râdeau zgomotos, arătându-și dinții aurii. Îmi aduceau aminte de valutiștii de pe Lipscani, din anii 90. În jurul lor se învârteau doi soldați, înarmați regulamentar cu măturică și făraș, culegând cojile de semințe scuipate de ”valoroși”. Doi dintre generali își țineau armele pe burtă, că așa văzuseră ei în filmele de acțiune…
Stăteam pe o unitate de aer condiționat, împreună cu fiul unui ștab din Guvern, care îmi povestea cum era să se împuște singur, din greșeală, în sediul Ministerului Apărării, unul dintre cei doi proști … nefiind familiarizat cu Glock-ul, uitase unde era piedica și, când a dorit să se ”împodobească” pentru a-și face plimbarea de dimineață pe holurile instituției, a apăsat pe tragaci, facând întreaga audiență să șteargă podeaua cu uniformele de paradă.
Tatăl tipului de lângă mine era unul dintre cei care se ocupa de spălarea banilor murdari ai președintelui țării, făcând multe drumuri prin Europa, majoritatea în România …
Toată lumea era ocupată! Vânzătorii de drone lustruiau niște aripi, tehnicienii camerelor de termoviziune întindeau niște cabluri, rusul împărțea amortizoarele către băieții care urmau să pună în scenă ambuscada! Totul era un spectacol… dronele erau vândute la preț triplu și nu erau protejate de jammer-ele ”adversarului”, camerele de termoviziune costau de 10 ori mai mult (oricum, la jumătate față de cât fuseseră vândute în România!), iar amortizoarelor le fuseseră înlocuite niște piese din titan cu piese de oțel , reducându-li-se semnificativ durata de viață și eficiența, dar nu și prețul…
Mă simțeam ca acasă!”.

***
„Săptămâna trecută, documentul prin care un procuror a dispus neînceperea urmăririi penale, încă o dată, a ajuns pe la noi! De data asta, era vorba despre un denunț elaborat de către conducerea ANRM, referitor la divulgarea de informații secret de serviciu/nepublice de către fostul președinte Aurel Gheorghe.
Denunțul a fost elaborat de către persoane din cadrul ANRM, aflate în legătură cu ofițeri ai serviciului român de irigații…
Mai pe scurt, ofițerii serviciului român de irigații au primit ca sarcină de serviciu, mătrășirea din ANRM a lui Aurel Gheorghe. Revocarea din funcție au rezolvat-o simplu, punând sub nasul lui Mihai Tudose, posesor de doctorat achiziționat la taraba ANI, un document, structurat pe trei capitolașe, conținând INFORMAȚII FALSE!
Documentul a fost promovat agresiv de către Ivan Valeriu, un individ care, de 15 ani, cu sprijinul serviciului român de irigații, căpușează companiile de stat, pretinzând că i rupe sufletul de ”țărișoara” lui!
Sursa informațiilor false era un grup de angajați din cadrul ANRM, analfabeți funcțional, interesați de conservarea unor avantaje personale, precum și de ocuparea unor funcții de conducere.
Prin intermediul unor ofițeri din cadrul serviciului român de irigații, informațiile false au fost transformate în indicii și au stat la baza retragerii avizului de securitate al lui Aurel Gheorghe, generând concedierea acestuia.
În timp ce funcționarii serviciului român de irigații, împreună cu ceilalți proști din ANRM, oficializau minciuni, grupurile infracționale, care conțineu și ofițeri SRI, dădeau tunuri:
– Arsene Ionel, protejat de argatul lui, Gabriel Constantinescu, șeful SRI pe regiunea Moldova, controlează majoritatea balastierelor din zona. Din cauza asta, toți cei care nu sunt agreați sau nu cotizează, nu-și pot onora contractele (construcții de drumuri) aflate în derulare…. Dacă cineva, din afara grupului lor de interese, câștigă o licitație, este obligat să plătească un preț de trei ori mai mare pentru agregatele minerale sau să renunțe la contract…”

***

„Se pregătește o reeditare a găinăriei numită Roșia Montana… un fost președinte al ANRM, după ce a părăsit instituția, a fost angajat la o firmă care, în urma unui aport masiv de capital, constând în 20 de saltele, trei containere și două frigidere, a reușit performanța să se asocieze cu o societate controlată de Ministerul Economiei, preluînd controlul asupra unei licențe deținute de statul român… recunosc, a fost și un aport financiar al firmei private, dar sumele fost transferate în pungi și împărțite de Moș Crăciun băieților cuminți din Ministerul Economiei! Dintre care, cel puțin doi, se întâlnesc constant cu apărătorii siguranței și interesului național, omniprezenții și omnipotenții ofițeri sri….
Și-s multe alte situații… poate cel mai jenant aspect îl reprezintă faptul că suntem singura țară din lume fără un fond geologic național! Adică o arhivă în care să se regăsească TOATE documentele referitoare la resursele minerale!
În principiu, ANRM-ul s-a dus dracu… la conducere este un specimen arogant și prost, aflat de cel puțin șase ani în legătura unui ”specialist în informații” de la sri…
Dar, ca în orice situație penibilă din țara asta, există și ceva care mă încântă! La gigi dragomir, fost președinte al ANRM, era vorba despre obediența absolută și prostia lui eclatantă, care mă făceau să cred că este general acoperit al sri! La turdeanu, tot fost președinte al ANRM, atrăgea atenția șiretenia rurală și lipsa de caracter…
La norocel, actualul președinte al ANRM, atrage atenția lipsa norocului… când a primit șefia instituției a crezut că i-a pus Șeful ala mare mâna în cap! Norocel credea că la ANRM se află niște fonduri pentru redeschiderea minelor, așa că și-a adus ”prieteni” să gestioneze împreună fondurile… când și-a dat seama că fondurile visate nu există, s-a reprofilat.. 200 de euro permisul de exploatare agregate minerale! Dacă doriți, duminică dimineața, îl găsiți în târg la Vitan! Prima tarabă, pe dreapta! Ala cu trening ADIBAS! Cu patru dungi, fraierilor!
Dar să revenim la posesorii de stomăcele tetracamerale din cadrul serviciului român de irigații!
Am făcut plângere penală împotriva celor doi ratați de la UM 0905 București (alexandru șerb & razvan deac), acuzându-i de fals, abuz în serviciu e.t.c. Dosarul a ajuns pe la DNA, considerându-se că a fost vorba de și de grup infracțional organizat, la care au aderat mai mult de doi ofițeri sri…am fost audiat, știu că nu se va întâmpla nimic!
Nu pot spune prea mult despre situația asta, deoarece am fost direct implicat și nu cred că pot fi obiectiv!
Dar mă gândesc la situația de la Brașov, unde 12 ofițeri sri au inventat probe inutile, care au picat la primul termen de judecată https://www.mediafax.ro/…/12-ofiteri-sri-cercetati…
Acum sunt urmăriți penal… în principiu, evoluția lor profesională va fi aceasta – la început vor fi recompensați, pentru a nu vorbi! Între timp, conducerea SRI va face tot ce este posibil ca ofițerii să nu fie audiați individual! După un timp vor fi trecuți pe linie moartă și eliminați din cadrul serviciului! Nu pentru că sunt infractori sau proști, ci pentru că reprezintă o vulnerabilitate a celor care le-au ordonat să inventeze probe! Iar când cineva va analiza toată situația aia, o să își pună o întrebare normală ”de ce a fost nevoie ca 12 ofițeri sri să comită infracțiuni de abuz în serviciu , pentru a inventa niște probe inutile, într-un dosar beton?”
Dar întrebarea asta nu și-o va pune cineva din cadrul sri, pentru că în instituția asta nu există dileme, există doar certitudini!”

***
„Dacă analizăm activitatea din ultimii cinci ani a reprezentanților sri implicați în distrugerea ANRM, bilanțul este tragi-comic:
– Inducerea în eroare a decizionalilor prin transmiterea de informații false,
– Promovarea intereselor/protejarea membrilor grupurilor infracționale,
– Promovarea unor denunțuri calomnioase prin intermediul agenturii.
Nu-s specialist în informații ca elitele din sri, dar când am întocmit un denunț sau o plângere penală, procurorul nu a dispus niciodată NUP… Singura instituție care mi-a ignorat sesizările a fost chiar sri-ul, care a refuzat să își cerceteze disciplinar angajații proști, pe care i-am prins mințind…”

***
„Știu că ”băeții cu standarde gastronomice inexistente” de la sri citeau postările mele referitoare la mizeria din ANRM. Știu că unii se simțeau lezați de limbajul meu și de lipsa mea de respect față de instituție și foști colegi.
Am făcut multe lucruri care le-ar întoarce stomacul pe dos multor ”oameni normali”… pe unele le-am facut de teama că a doua zi m-aș condamna pentru că nu am reacționat… pe altele le-am făcut de milă sau scârbă… dar unele le-am făcut doar pentru că îmi place să fluier în biserică!
Așa că, pentru ”valoroșii” din sri, care nu au înțeles încă nimic, dar vor analiza pe îndelete informațiile, am un mesaj decent:
”Chiar nu vreau să răspundeți penal pentru faptele savârșite, deoarece ar trebui relocată o mare parte din defuncta direcție securitate economică la Târgșor sau Jilava (mă rog, majoritatea la Târgșor…). Nu vă vreau nici bolnavi de scabie sau gonoree, deși sună bine! Vreau să trăiți mult! Și să crăpați de sănătate! Așa, cam cum era Vișinescu! Dar, la un moment dat, atunci când vă uitați în oglindă și vă admirați, ar fi chiar haios să vă dați seama ce lichele lipsite de caracter sunteți! Și că v-ați vândut pe resturi, nu!?”

În sprijinul afirmaților sale, Sorin Prioteasa a făcut publice și câteva documente, inclusiv sesizarea făcută la SRI împotriva celor doi ofițeri de la ANRM. (Cristina T.).

Citeste in continuare

Anchete

În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele mai ample anchete financiare publicate sub numele de Pandora Papers

Avatar

Publicat

pe

De

Un număr de 21.175 de documente conţin cuvântul România, dar numărul lor poate fi mult mai mare având în vedere sistemul de tip matrioşka, prin care companii din România sunt deţinute de alte companii din România, aflate în proprietatea unor firme offshore deţinute la rândul lor de companii din România, dezvaluie Răzvan Nicolae in Newsweek Romania.

Documentele Pandora Pepers fac referire, de exemplu, la miliardarul Frank Timiş, despre care a scris şi Rise Project şi care a fost implicat în proiectul Roşia Montana, informează news.ro.

Noile documente menţionează un fost parlamentar român care a deschis o companie offshore pentru a controla un cont din Elveţia, în timp ce un oficial în funcţie este beneficiarul ascuns în două companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice care deţin la rândul lor companii în Cipru.

Aproximativ 35 de actuali şi foşti lideri şi peste 300 de oficiali publici figurează în Pandora Papers

Aproximativ 35 de actuali şi foşti lideri şi peste 300 de oficiali publici figurează în documentele de la companiile offshore, potrivit Pandora Papers, care dezvăluie că regele Iordaniei a acumulat proprietăţi în Marea Britanie şi Statele Unite în valoare de 70 de milioanr de lire sterline.

De asemenea, fostul premier Tony Blair şi soţia sa au evitat plata a 312.000 de lire la cumpărarea unui birou în Londra, cumpărând o firmă offshore care deţine clădirea.

Documentele arată o legătură între preşdintele rus Vladimir Putin cu active secrete din Monaco şi arată că premierul ceh Andrej Babis, care va trece prin alegeri în această săptămână, nu a declarat o companie offshore de investiţii utilizată pentru cumpărarea a două vile pentru 12 milioane de lire, în sudul Franţei.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de documente publicate de Pandora pepers în ultimii ani, după FinCen Files, Paradise Papers, Panama Papers şi LuxLeaks.

Corupţie, spălare de bani şi evaziune fiscală globală

Analiza documentelor este cea mai largă organizată de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie, la care participă peste 650 de reporteri.

O investigaţie comună a BBC Panorama, The Guardian şi ceilalţi parteneri mass-media a avut acces la aproape 12 milioane de documente şi dosare de la 14 companii de servicii financiare din ţări precum Insulele Virgine Britanice, Panama, Belize, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Singapore şi Elveţia.

Unii lideri se confruntă cu acuzaţii de corupţie, spălare de bani şi evaziune fiscală globală. Dar una dintre cele mai mari dezvăluiri este modul în care oamenii proeminenţi şi bogaţi au înfiinţat în mod legal companii pentru a cumpăra în secret proprietăţi în Marea Britanie.

Documentele relevă proprietarii unora dintre cele 95.000 de firme offshore din spatele achiziţiilor. Acesta evidenţiază eşecul guvernului britanic de a introduce un registru al deţinătorilor de proprietăţi offshore, în pofida promisiunilor repetate de a face acest lucru, pe fondul îngrijorărilor că unii cumpărători de proprietăţi ar putea ascunde activităţi de spălare a banilor.

Preşedintele azer Ilham Aliyev şi familia sa, care au fost acuzaţi că şi-au jefuit propria ţară, sunt un exemplu. Ancheta a constatat că Aliyev şi apropiaţii săi au fost implicaţi în secret în tranzacţii imobiliare în Marea Britanie în valoare de peste 400 de milioane de lire sterline.

Familia Aliyev din Azerbaidjan, acuzată de multă vreme de corupţie, a construit o vastă reţea offshore pentru a-şi ascunde banii Dosarele arată cum familia Aliyev şi asociaţii apropiaţi au fost implicaţi în tranzacţii imobiliare în Marea Britanie în valoare de peste 400 de milioane de lire sterline Acestea includ o proprietate de 33 de milioane de lire sterline din centrul Londrei cumpărată pentru fiul de 11 ani al preşedintelui. De asemenea, a vândut o proprietate către Crown Estate pentru 66 de milioane de lire sterline în 2018, după ce a plătit 35 de milioane de lire sterline cu 10 ani în urmă.

Dezvăluirile s-ar putea dovedi jenante pentru guvernul britanic, deoarece familia Aliyev par să fi obţinut un profit de 31 de milioane de lire sterline după ce şi-au vândut una dintre proprietăţile lor din Londra către Crown Estate – compania caei regale britanice, administrată de Trezorerie şi care strânge bani pentru naţiune.

Multe dintre tranzacţiile din documente nu implică nicio ilegalitate. Dar Fergus Shiel, de la ICIJ, a spus: „Nu a existat niciodată nimic pe această scară şi arată realitatea a ceea ce pot oferi companiile offshore pentru a ajuta oamenii să ascundă bani înşelători sau să evite impozitele”. El a adăugat: ”Folosesc acele conturi offshore, acele trusturi offshore, pentru a cumpăra proprietăţi în alte ţări în valoare de sute de milioane de dolari şi pentru a-şi îmbogăţi propriile familii, în detrimentul cetăţenilor lor”.

ICIJ consideră că ancheta ”deschide o cutie cu o mulţime de lucruri” – de unde şi numele Pandora Papers.

Conacele din Malibu ale regelui Iordaniei

Documentele financiare dezvăluite arată cum regele Iordaniei a adunat în secret un imperiu imobiliar în Marea Britanie şi SUA în valoare de peste 70 milioane de lire sterline (peste 100 de milioane de dolari).

Acestea identifică o reţea de companii offshore din Insulele Virgine Britanice şi alte paradisuri fiscale folosite de Abdullah II bin Al-Hussein pentru a cumpăra 15 case de când a preluat puterea în 1999. Acestea includ investiţii de 50 de milioane de lire sterline în trei proprietăţi cu vedere la ocean în Malibu, California, şi proprietăţi în Londra şi Ascot în Marea Britanie.

Interesele sale imobiliare au crescut în timp ce regele Abdullah a fost acuzat că prezidează un regim autoritar, în ultimii ani având loc proteste pe fondul măsurilor de austeritate şi al creşterii impozitelor.

Avocaţii regelui Abdullah au spus că toate proprietăţile au fost cumpărate cu averea personală, pe care o foloseşte şi pentru finanţarea proiectelor pentru cetăţenii Iordaniei. Ei au spus că este o practică obişnuită ca persoanele cu profil înalt să cumpere proprietăţi prin intermediul companiilor offshore din motive de confidenţialitate şi securitate.

Printre celelalte dezvăluiri din documentele Pandora: Preşedintele Kenyei Uhuru Kenyatta şi şase membri ai familiei sale deţin în secret o reţea de companii offshore. Acestea au fost legate de 11 firme – dintre care una a fost evaluată ca active de 30 de milioane de dolari.

Apropiaţi ai primului ministru pakistanez Imran Khan, inclusiv miniştrii cabinetului şi familiile lor, deţin în secret companii şi trusturi care au milioane de dolari.

Firma de avocatură fondată de preşedintele Nicos Anastasiades din Cipru pare să fi declarat proprietari falşi pentru a proteja adevăratul proprietar al unei serii de companii offshore – un fost politician rus acuzat de delapidare. Cu toate acestea, firma de avocatură neagă acest lucru

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi-a transferat participaţia într-o companie secretă offshore chiar înainte de a câştiga alegerile din 2019.

Preşedintele Ecuadorului, Guillermo Lasso, fost bancher, a înlocuit o fundaţie panameză care făcea plăţi lunare membrilor săi apropiaţi ai familiei cu un trust cu sediul în Dakota de Sud, în SUA.

Fără taxă de timbru la cumpărarea biroului lui Blair

Nu există nicio sugestie în documentele Pandora că Tony şi Cherie Blair îşi ascund averea. Dar documentele arată de ce taxa vamală nu era plătibilă atunci când cuplul a cumpărat o proprietate de 6,45 milioane de lire sterline.

Fostul prim-ministru laburist şi soţia sa Cherie au achiziţionat clădirea din Marylebone, centrul Londrei, în iulie 2017, cumpărând compania offshore care o deţinea. Este legal să achiziţionezi astfel de proprietăţi în Regatul Unit, iar taxa de timbru nu trebuie să fie plătită – dar Blair a criticat anterior lacunele fiscale. Casa din Marylebone, centrul Londrei, găzduieşte acum firma de consultanţă juridică a doamnei Blair, care consiliază guverne din întreaga lume, precum şi fundaţia ei pentru femei.

Dna Blair a declarat că vânzătorii au insistat ca tranzacţia să aibă loc prin intermediul companiei offshore. Ea a spus că au readus proprietatea în conformitate cu normele Regatului Unit şi vor fi obligaţi să plătească impozitul pe câştigurile de capital dacă o vor vinde în viitor.

Proprietarii finali ai proprietăţii erau o familie cu legături politice în Bahrain – dar ambele părţi spun că iniţial nu ştiau cu cine au de-a face.

Alte documente arată cum familia Aliyev, guvernantă a Azerbaidjanului, a achiziţionat în secret proprietăţi din Marea Britanie folosind companii offshore. Dosarele arată cum familia – acuzată de multă vreme de corupţie în naţiunea europeană – a cumpărat 17 proprietăţi, inclusiv un bloc de 33 de lire sterline în Londra pentru fiul preşedintelui Heydar Aliyev, în vârstă de 11 ani. Clădirea din Mayfair a fost cumpărată de o companie frontală deţinută de un prieten de familie al preşedintelui Ilham Aliyev în 2009. A fost transferat o lună mai târziu la Hedyar.

Cercetarea relevă, de asemenea, cum un alt bloc de birouri deţinut de familia din apropiere a fost vândut către Crown Estate pentru 66 milioane de lire sterline în 2018. Crown Estate a declarat că a efectuat controalele cerute de lege la momentul cumpărării, dar acum analizează problema. Guvernul britanic declară că combate spălarea banilor cu legi şi aplicări mai dure şi că va introduce un registru al companiilor offshore care deţin proprietăţi în Marea Britanie atunci când parlamentul o va permite. (Paul D.).

Citeste in continuare

Anchete

Peste 9 ani de închisoare pentru femeia care a lovit intenționat un polițist

Avatar

Publicat

pe

De

Tribunalul Buzău a făcut dreptate pentru colegul nostru din cadrul Biroului Rutier Buzău, care anul trecut a fost lovit intenționat cu mașina de o femeie din Buzău. Dupa ce acesta, aflat pe motocicletă,  a efectuat semnalul regulamentar de oprire, observând defecţiuni la sistemul de semnalizare, femeia de 32 ani a incercat să scape, lovindu-i motocicleta, care a fost proiectata intr-un  taxi  care circula din sens opus.

Astfel că magistrații Tribunalului Buzău au hotărât, în baza art. 257 alin. 1 şi 4 C.pen., cu referire la art. 32, alin. 1 C.pen., raportat la 188 alin. 1 şi 2 C.pen., condamnarea inculpatei Vlădescu Anda Ioana la pedeapsa de 9 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj calificat la data de 19.08.2020, în dauna victimei Popa Adrian Dumitru.

În același timp, instanța obligă inculpata să plătească părţii civile Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău suma de 83807,78 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru daune materiale. În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.1349, art.1357 C.civ., obligă inculpata să plătească părţii civile Popa Adrian Dumitru suma de 200.000 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru daune morale.

La acel moment, Adrian nu s-a  pierdut cu firea, a indepărtat curiosii din jurul focului si a anunțat colegii despre caracteristicile autoturismului. La scurt timp dupa mobilizarea echipajelor din teren, femeia a fost  identificata intr-o benzinarie, unde probabil se ascundea. Aceasta a fost retinuta si a fost  acuzata in acest moment de savarsirea infractiunii de “tentativa de omor” si “parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei. Motivul invocat de femeia care a lovit pe colegul nostru a fost de-a dreptul halucinant, aceasta declarând la acel moment că se grăbea să ajungă la București.

Acesta trebuie să fie un semnal de alarmă pentru curajoșii care încearcă să lovească sau să omoare un polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Numai anul trecut, peste 200 de polițiști au fost ultragiați de persoane certate cu legea sau de cei care au doar drepturi, nu și obligații, precizeaza cei de la  Sindicatul Europol. (Irinel I.).

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Exclusiv6 ore ago

La Poliția Locală Ploiești, contractul și acordul colectiv de muncă s-a prelungit în condițiile si dispozitiile art 20 din Legea 55/2020/Directorul Albu Catalin nu ar fi vrut alt contract colectiv de munca deoarece sindicatele solicitau zile libere in plus

Starea de alerta a fost benefica, pana acum, pentru climatul si linistea din Politia Locala Ploiesti. Prin disp. art. 20...

Exclusiv14 ore ago

Consiliul Local Ploiesti a fost pacalit sa aprobe un Regulament de Functionare si Organizare al Politiei Locale Ploiesti plin de contradictii, omisiuni si greseli, in totala contradictie cu prevederile si dispozitiile legii de functionare si care pot avea ca efect atragerea in zona penala a functionarilor publici

Delirul deciziilor la Politia Locala Ploiesti ce confirma (in)competenta „crasa” (III) Haosul de la Politia Locala Ploiesti In articolul „Port...

Exclusiv2 zile ago

Port ilegal de uniforma la Politia Locala Ploiesti/Delirul deciziilor la Politia Locala Ploiesti ce confirma (in)competenta „crasa” (II)

Reamintim ca, prin Raportul de „specialitate” nr 1672/25.08.2021 al Politiei Locale Ploiesti, condusa de plantatul cu mintea creata, edilul a...

Exclusiv3 zile ago

EXCLUSIV/Dosarul privind vaccinările fictive ia amploare/Asistenți medicali si doctori din Spitalul Județean de Urgență Ploiești urmeaza a fi retinuti saptamana viitoare

Potrivit unor surse judiciare, asistenți medicali si doctori din Spitalul Județean de Urgență Ploiești  implicaţi în această reţea in care...

Exclusiv3 zile ago

„Rocada” la conducerea A.P.M. Prahova/Florin Diaconu pe „faras”!

Iata ca ultimele articole pe aceasta tema ce au fost cel publicate de Incisv de Prahova in data de 03.09.2021–„...

Exclusiv3 zile ago

O piedica enorma in realizarea drepturilor politistilor o constituie secretizarea abuziva a normelor administrative emise de Guvern ( HG-uri) sau MAI ( OMAI-uri) avand ca obiect de reglementare, drepturi salariale

Secretizarea abuziva a normelor de salarizare se practica in MAI din urmatoarele motive: 1. De departe, cauza principala este banul,...

Exclusiv4 zile ago

Delirul deciziilor la Politia Locala Ploiesti ce confirma competenta „crasa”/(In)Competenta lui Albu Catalin tradusa doar prin calitatea de sot al Simonei Albu – city-manager

În Primăria Ploieşti sunt cel puţin 9 cazuri COVID active, potrivit informaţiilor comunicate miercuri de viceprimarul Daniel Nicodim pentru „Telegrama”....

Exclusiv5 zile ago

BULLYINGUL DE LA FICȚIUNE LA REALITATE/CONSILIUL NAȚIONAL pentru COMBATEREA DISCRIMINĂRII a stabilit că sunt întrunite elementele constitutive ale faptei de discriminare, aplicând persoanei reclamate- șeful unei structuri de poliție, sanctiunea amenzii în cuantum de 2000 de lei

În urma demersurilor SPR Diamantul, CONSILIUL NAȚIONAL pentru COMBATEREA DISCRIMINĂRII prin hotărârea nr. 611 din data de 25.08.2021, a stabilit...

D.N.A.6 zile ago

Scheleţii (cu Damf Penal) din dulapul premierului desemnat /Dacian Ciolos a fost implicat direct in procesul de absorbtie a fondurilor comunitare si in punerea pe picioare a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)

Din evaluarea CV-ului fostului premier, Dacian Colos,  rezulta unele aspecte interesante: 2005 – 2007: Consilier al Ministrului Agriculturii si purtator...

Exclusiv6 zile ago

Klaus Iohannis a desemnat pe cineva in calitate de – premier desemnat – Pe Cumintenia Pamantului si pe firul rosu/Ciolos si spirala salarii-pret

Serios Klaus? Pe tipul care nu stie diferenta dintre debitor si creditor l-ai desemnat tu sa fie premier (vedeti video)?...

Exclusiv1 săptămână ago

Doctorand la SRI/Așa faci din prietenul lui Hayssam șef de partid, compromițând ideea de opoziție în România/Rețeta imposturii, cu personaje manipulabile de carton

Securitatea aka Sistemul când pune șefi de partid în România tot timpul îi alege pe cei mai proști și cu...

Exclusiv1 săptămână ago

„Lucrurile nu se schimbă de la un an la altul”/IN CĂUTAREA ȘEFULUI IDEAL…

Vremurile prin care trecem au nevoie de șefi puternici, care să inspire, care să determine echipa să-l urmeze , pentru...

Exclusiv1 săptămână ago

Ce au in comun cei doi fosti PMP-isti – Andrei Volosevici si Elena Udrea?/In afara de traseism politic?/Cele mai uimitoare și bizare coincidențe intre cei doi fosti PMP-isti!/Articol pentru cunoscatori si pentru cei din sistemele de siguranta nationala

Coincidența „sistemului” Unii oameni nu cred în coincidenţe, dar viaţa este plină de ele. Există o listă mare dintre cele...

Exclusiv1 săptămână ago

In trecut si in prezent, CCR a dat si da solutii dupa cum bate vantul/Cand minte CCR?/Cand zice ca salarizarea necesita lege organica sau cand zice invers?

Referitor la reglementarea salarizarii functionarilor publici prin ordonante si nu prin lege organica, aveti mai jos, doua decizii contradictorii, la...

Exclusiv2 săptămâni ago

Consilierii PMP și PSD vor să preia spațiul centrului de tineret/Amenajat de un ONG, un centru de tineri din Prahova e luat de consilierii locali PMP si PSD ca să facă ședințe, cununii și folclor

Un spațiu dezvoltat de ONG-ul Curba de Cultură într-o comună din Prahova, cu fonduri europene, pentru activități dedicate tinerilor din...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!