Connect with us

Actualitate

Efectul Brâncuși | Agenţia AMOS News

Incisiv

Publicat

pe

Recitirea splendidului articol dedicat de Andre Marga în paginile electronice ale cotidianului – Agentiea de presă – Amos News, o sinteză a problematicilor multiple cu care se încruciseazà criticii de artà, teoreticienii acesteia și interpreții artei de pe platformele istorie și filosofiei culturii, categorie reprezentatà cu  rigoare și deplinà întelegere a șocului produs în arta modernà de demersurile creatoare de càtre autor*,   m-au îndemnat să reiau în aceste pagini unele dintre remarcile dintr-un text semnat de mine în urmà cu cinci ani tot în cadrul rubricii editoriale din aceastà publicație. El repropunea reîntregirea imaginii despre efectele “contaminatoare” pe care arta concetàțeanului nostru le-a avut asupra regândirii modalitàților expresive ale sculpturii în spații culturale și geografice îndepàrtate unele de altele – Europa, Statele Unite, Asia – și în țara sa de origine a Maestrului, în care i-a fost sàrbàtorità , în zilele trecute,  împlinirea a 145 de ani   de la naștere.  

Trei ar fi elementele poeticii lui Brancusi care au fost “prizate” în orientàrile  unor artiști contemporani cu el, cât și în cele ale unor numeroși urmași.

Primul constà în conștientizarea faptului cà simplificarea formei, purificarea sa de elementele superflue, sintetizeazà exprimarea și o readuce la forma purà, originarà a materiei (umanà/neumanà) reprezentatà.

Al doilea constà în renunțarea la reprezentarea figurativà a realității în favoarea unei proiecți esențializate a obiectelor, capabilà sà sugereze o potențialà formà primordialà a figurii reprezentatà (umanà/neumanà).

Al treilea constà în identificarea sensului efortului eliminàrii reprezentàrii aparenței materiale (umanà/neumanà) în favoarea unei imagini idealizate și reductive cu un demers creator capabilà sa-i simbolizeze într-o manierà  sugestivà esența. Nu trebuie ignorat faptul cà primele opere pariziene ale lui Brancuși se pretau deja unor interpretàri ce modificau complet cadrul criteriilor de apreciere a valorii  operei de artà, cadru încà țintuit în plurisecularul exercițiu al concilierii rigorii necesare a formei cu necesara capacitate sugestivà a reprezentàrii, exercițiu niciodatà dispàrut de pe scena artisticà in ciuda asaltului la care a fost supus de primele miscàri avangardiste. Nu întamplàtor tocmai unii colegi sculptori si pictori ai lui Brancuși au înțeles înainte de alții artisti și critici sensul mesajului transmis de tehnica de reprezentare vizionarà a acestuia, de convingerea Maestrului român cà o formà esențializatà este în mod potențial expresia unui fenomen în devenire și cà a sesiza în manierà sinteticà momentul cheie, trecàtor, al tranziției dinamic-static-dinamic ar putea deveni poarta de intrare în artà a unor proiecții artistice în stare sà înzestreze opera cu sugestii lirice și alegorice, întàrite de  grija pentru tratarea cu înțelepciune a  raportului între suprafatà și luminà.

Cu timpul s-a creat in Franța în jurul lui Brâncuși o adevàratà familie spiritualà alcàtuità din personalitàți ale càror opere au devenit puncte de referințà pentru arta din secolul XX.  Este vorba de Jean Arp (1887-1966), Etienne Hajdu (n.1907 , Emile Gilioli (1911-1977), Maurice Lipsi (1898-1985), Antoine Poncet (n. 1928). Influența lui Brâncuși confruntatà în opera lui Henri Georges Adam (1904-1967) este evidentà în sculptura Le signal (1959-1969 aflatà la Le Havre, în care accentul este pus pe sugestiile simbolice ale unduirii formelor.

În bronzurile sale aurii luxemburghezul Lucien Wercollier (1908-2002) a încercat, sub influența lui Brâncuși, sà în puține dintre operele sale au fost asimilate mai ales lecțiile tehnice rezultate din studiul operelor lui Brâncuși, fàrà însà a sesiza efectele în plan plastic ale temeiniciei reflecției acestuia asupra raportului între încàrcàtura emotivà și spiritualà a obiectului –  parte integrantà și impalpabilà a esenței sale – și forma sa.

În sculptura englezà o personalitate puternicà atentà la sugestiile brancușiene a fost Barbara Hepworth (1903-1975), care a vizitat pentru prima oarà atelierul din Montparnasse in 1932. William Turnbull (1922-2012) a reținut din limbajul lui Brâncuși noutatea formalà și în consecințà operele sale au o sintaxà în care este mai puțin evidentà logica creativà care la Brâncuși are ca finalitate punerea în evidențà a energiei generatoare de forme conținutà de expresiile plastice esentiale.

Numerosi artiștiști. Este vorba, in majoritatea cazurilor, de un proces de luare în posesie, de însușire a unor stileme noi într-un context de folosire a unor tehnici expresive și tehnice doar parțial adăugate /corespunzàtoare aprofundàrii temei de fond a artei lui Brâncuși: proiectarea existenței obiectului de reprezentat într-un arhetip timp/formà.

Printre acesti artisti se numàrà Alberto Viani (1906-1989), Andrea Cascella (1919-1990) și Pietro Cascella (1921-2008) ca și Arnaldo Pomodoro și alți artiști minori care însà ilustreazà un fenomen: cel al “modei eseței”. Contactul cu opera lui Brâncuși a stimulat în operele unor sculptori cu o solidà culturà artisticà, precum este cazul lui Pietro Cascella, càutàri expresive mergând în sensul redàrii tensiunii spirituale generatà de intuirea prezenței sale  într-o matrice /  matrix.

Operele cubanului Agustin Càrdenas (1927-2001) sunt si ele interesante datorità legàturilor care pot fi stabilite între formele totemice din arta tradițional-popularà din insula sa natalà și arta popularà româneascà, ale càrei simplificàri decorative au inspirat unele ludice simplificàri geometrice si antropomorfice brâncușiene, prezente și in cele 40 de motive decorative  ale antablamentului  Poarta sàrutului din Ansamblul de la Targu Jiu. Cardenas a tràit și s-a format pe deplin ca artist la Paris: contactul sàu cu opera lui Brâncuși a fost mediat însà de opera lui Arp, ca și în cazul Barbarei Hepworth.

În Japonia poetica lui Brâncuși a influențat cercetàrile unor artiști importanți ca Shinkichi Tajiri (1923-2009), Taro Okamoto (1911-1996), Kiyoshi Takaahashi (n. 1925), Kankaro Kimura (n. 1928). La întrebarea de ce artiștii japonezi au fost atrași de arta lui Brâncuși nu se poate ràspunde decât intrand în mecanismele specifice de esențializare ale expresiaei care au marcat timp de secole arta japonezà și care sunt profund înràdàcinate, ca factor intrinsec de orientare creatoare, în modalitatea de raportare și a artistilor japonezi moderni la confruntarea cu problematicile reprezentàrii.

Mesajul operei lui Brâncuși nu se naște din terenul unei filozofii sau al unei concepții despre viațà fără deschideri universalistice, cum în multe cazuri s-a întamplat în limbajele curentelor mișcàrilor avangardiste artistice din secolul al XX-lea, apàrute pe terenul cultural euro-american. Pulsația universalistà a càutàrii esenîelor care stràbate toatà arta lui Brâncuși se regàsește exemplar în opera unui elev al sàu și tânàr prieten, sculptorul niponic-american Isamu Noguchi (1904-1988). Lucràrile lui Noguchi par adeseori pàrți complementare ale naturii asupra càrora forța primarà a elementelor a acționat pentru a le transforma în forme perfecte sau doar pentru a làsa un semnal misterios.

In primele douà decenii dupà cel de al doilea Ràzboi Mondial, in România poetica lui Brâncuși a fost consideratà decadentà și ca atare interzisà din cultura oficialà panà in 1964, an în care complexul monumental de la Târgu Jiu a fost valorizat dupà ani de pàràsire și au fost eliminate interdicțiile difuzàrii reproducerilor operelor lui Brâncuși aflate in muzeele occidentale.

Opera sculptorului, care deja – cu contribuția voluntar-involuntarà a detractorilor academici și persecutorilor politici – se bucura de o imensà popularitate în propria tarà, influențase enorm dezvoltarea artisticà a multor sculptori din diferite țări. În România un mànuchi de artiști de mare talent au tulburat, în anii și în deceniile succesive deschiderii politice din 1964, sustinuți de critici instruiți și generoși, cadrul triumfalistic și retoric al realismului socialist recurgand la un limbaj abstract, apropiat în multe cazuri de elementele sintetice și morfologice ale operei lui Brâncusi, în special acelea derivate din – sau chiar cu origine  în – arta popularà româneascà. Evocàm aici doar cateva figuri fațà de care cultura românà nu poate avea decat o imensà gratitudine. 

George Apostu (1934-1986) și-a tràit ultimii ani de viațà in exil la Paris, fàrà sà se îndepàrteze de spiritul arhaic al formei riguros conceputà ca un simbol cu puternice capacitàti emotive. Timpul cu el a fost neiertàtor. Într-o viațà scurtà a creat opere a càror  pregnanțà sinteticà și capacitate expresivà îl așeazà printre cei mai interesanți sculptori din Europa anilor ’60, ’70, ’80.  Pentru punerea în valoare a operei sale in Romania s-a fàcut și se face prea puțin.  Nu insist deoarece nu recuperarea valorilor culturale ale României, – acelea care obligate de efective persecuții sau de tot atatea obtuzitàți agresive sà ia drumul bejeniei, au fost neglijate in țarà și în virtutea cinicului principiu “cine este afarà este în afarà, cine este înàuntru este înàuntru” – este subiectul acestor rânduri.

Ovidiu Maitec (n.1925) si Gheorghe Iliescu Càlinesti (n.1932) au încercat la rândul lor să concilieze simbolistica universului mitic al lui Brâncuși, redus la puține figuri, cu bogàția sugestiilot culturii populare. Constantin Lucaci (1923-2024) a recuperat dimensiunea cosmicà a viziunii lui Brâncuși într-un context tehnologic extrem de modern, recurgând la o simbologie îndràzneațà, pusà în evidențà de lumina reflectatà a suprafețelor de oțel inoxidabil. Cu Càlinescu si Lucaci am avut raporturi de profundà amiciție, cu Apostu aproape fràțești.

În ultimele douà decenii de existențà a blocului socialist și în contextul ultimelor prelungiri ale conflictului, niciodatà stins definitiv, între ràbufnirile dirigismului artistic și tendințele artistice inovatoare, arta lui Brâncuși  a jucat în mediile culturale și artistice din unele țàri din Europa Centralà si Orientalà – și mai ales in România – rolul de ochean prin care a fost întrezàrit noul orizont al libertàții de gândire. Ar trebui explorat cred critic acest capitol al migrației spiritului artei brâncușiene din România càtre Europa Occidentalà în deceniile anterioare anului fatidic 1989 si dupà. Artiști români de mare talent au bântuit prin Europa purtând cu ei neliniști originare și dorința de sublimare, care privea adeseeori nu doar persoana ci și forma artisticà.  Amintesc doar trei, apartinand a trei generatii diferite. În primul rand pe amicul Victor Roman (1937-1995), coleg si prieten , plecat fàrà întoarcere în 1968 la Paris.Talentul sàu excepțional l-a plasat rapid printre cele mai de seamà nume ale sculpturii internaționale.  A fost uitat pe nedrept in România, unde o selecțe din operele sale au revenit doar în anul trecut, între februarie și martie, cu concursul familiei, la Institutul Maghiar de la București unde s-a și organizat ad-hoc un fel de mini colocviu critic, cu concursul rectorului fostului Institut de Arte Plastice “N. Grigorescu” pe care îl absolvise cu un an mai tarziu decât prietenul sàu Apostu, in 1960.  Despre el a scris o frazà memorabilà un alt prieten foarte apropiat al nostru, fizicianul Basarab Nicolescu, și el din 1968 in Franta: “Victor Roman, recunoscut ca mare sculptor în Franţa, era cel mai ungur dintre români şi cel mai român dintre unguri. Corpul uman e la el creuzet alchimic, iar cavitatea şi ţărâna sunt condiţia zborului. Triada sa secretà : pătratul, cercul şi cilindrul.”

Din generatia imediat urmàtoare generatiei lui Apostu, Càlinesti si Victor Roman face parte Nicolae Rosu, in Germania din 1973. Problematica esențializàrii formei și a reducerii la simbol și-a pus-o încà din anii în care a fost activ in România. De altfel nici el nu este un brâncușian propriu zis ci un artist ce a reflectat asupra exprimàrii sintetice și posibilitàțile de sugerare a expansiunii în spațiu a formelor printr-un tacit dialog al suprafețelor și volumelor cu lumina astfel încat sș fie exaltatà o intrinsecà monumentalitate a obiectului.

Un reprezentant de seamà al  “noului val” care, dupà 1989, a debordat cu energie în cultura și arta românà și europeanà, dupà o lungà confruntare, în umbra atelierelor proprii cu problematicile tehnico-artistice ale reprezentàrii și sensurilor demersului creator, este Ștefan Râmniceanu (n. 1954). Emigrat si el în 1990, dar prezent în spirit in România. Ramniceanu s-a dovedit a fi artist de extraordinarà versatilitate tehnicà, capabil sà converteascà stileme spectaculoase, deja cunoscute și acreditate de practica artisticà, în expresii proprii, simplificate, cu încàrcàturà emoționalà întàrità de sublimàri ale unor elemente lexicale  derivate din arta religioasà.

Modul in care a abordat Brâncuși problematica esențializàrii limbajului sculpturii este încà actualà și la reinterpretarea creatoare a viziunii sale artistice au contribuit și contribuie din plin, pe plan internațonal, o pleiadà de artiști de primà màrime, printre care efectiv stràlucesc artiști români pe care din pàcate patria de adopțiune a maestrului de la Pestisani, sau alte patrii de adopțiune, îi prețuiesc mai mult decat sunt prețuiti în locurile de baștinà. Dar acesta este un alt discurs.

* Andrei Marga,  “Eliberarea în suișul operei lui Constantin Brâncuși”Amoos News 19 febr. 2021.  Cf.: https://www.amosnews.ro/eliberarea-suisul-operei-lui-constantin-brancusi-2021-02-19 .  Textul a fost publicat initial in  cartea lui Andrei Marga, Profunzimile artei, Libris, Brașov, 2020, pp.125-133

*  Grigore Arbore, “Brâncuși și esențializarea simbolică a limbajului sculpturii”.

  Cf. https://www.amosnews.ro/brancusi-si-esentializarea-simbolica-limbajului-sculpturii-2016-07-06 

Citeste in continuare
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

8 ȘTIRI DE LA ORA 8. Anca Dragu: „Nu cred că vom trece la pașaportul COVID. Personal, nu susțin un asemenea demers”

Incisiv

Publicat

pe

De

Președintele Senatului, Anca Dragu, nu susține introducerea pașaportului COVID și nu consideră că România va adopta o asemenea măsură.

Anca Dragu nu susține ideea implementării pașaportului COVID

„Nu cred că vom trece la acest paşaport COVID-19. Personal, nu susţin un asemenea demers”, a declarat Anca Dragu, duminică seara, într-o intervenţie la Antena 3, citată de stirileprotv.ro.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: „Vedem un trend ascendent al ratei de infectare. Sunt 2.326 de clase care funcționează în sistem online”

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a declarat că sunt 2.326 de clase la nivel național care funcționează în sistem online, în urma unor depistări de cazuri de COVID-19 în rândul cadrelor didactice și al elevilor, dintr-un total de 136.000 de clase.

Medicul Radu Țincu: Al treilea val va fi diferit. Virusul se va transmite accelerat în rândul persoanelor tinere

Radu Țincu, medic primar de Terapie Intensivă la Spitalul de Urgență Floreasca, precizează că al treilea val pandemic va fi unul ”oarecum diferit față de cele precedente”.

Angajată a serviciului de Ambulanță, despre un coleg care a transportat o bolnavă în spate: „A făcut ceea ce puțină lume ar fi făcut… un gest eroic”

O angajată a serviciului de Ambulanță românesc scrie, pe Facebook, despre un coleg de-al său care a transportat o bolnavă în spate, că a făcut un gest eroic.

Șelly, criticat dur de Mircea Badea, după distracția cu maneliștii! „Dezbaterea poate să înceapă!”

Mircea Badea l-a criticat dur, duminică seara, pe vloggerul Șelly, care, la împlinirea vârstei de 20 de ani, a organizat o mare petrecere alături de maneliști, încălcând normele anti-COVID.

Dacia, afectată de lipsa componentelor electrice. Producția va fi oprită două zile, în 5 și 8 martie

În martie, Dacia va avea două zile fără producţie, care se adaugă celor trei din februarie. Astfel, uzina pierde producţia a 6.500 de maşini sau aproape 100 mil. euro valoare de piaţă, luând în calcul un preţ de 15.000 de euro cu TVA.

Ca-n traficul din Rusia! Un șofer a fost blocat și amenințat cu pistolul pe un drum din Dolj (VIDEO)

Urmărire ca în filme! O întrecere între două autoturisme a declanșat un conflict de neimaginat pentru un tânăr din Bucuresti. Ionuț Rotaru a relatat cum a fost amenințat cu pistolul în trafic, pe un drum aflat în lucru, în județul Dolj.

Globurile de Aur 2021. „Nomadland”, cel mai bun film (dramă) al anului / „The Queen’s Gambit”, cea mai bună miniserie tv / Actorul Chadwick Boseman, premiat postum

Globurile de Aur 2021. „Nomadland” a fost desemnat cel mai bun film – dramă al anului. La categoria cea mai bună miniserie / lungmetraj TV a triumfat „The Queens Gambit”.

Citeste in continuare

Actualitate

Globurile de Aur 2021. „Nomadland”, cel mai bun film (dramă) al anului / „The Queen’s Gambit”, cea mai bună miniserie tv / Actorul Chadwick Boseman, premiat postum

Incisiv

Publicat

pe

De

Globurile de Aur 2021. „Nomadland” a fost desemnat cel mai bun film – dramă al anului. La categoria cea mai bună miniserie / lungmetraj TV a triumfat „The Queens Gambit”.

 • Cel mai bun film – dramă: „Nomadland”
 • Cea mai bună miniserie / lungmetraj TV: „The Queen’s Gambit”
 • Cel mai bun film – comedie/musical: „Borat Subsequent Moviefilm”
 • Cel mai bun regizor: Chloe Zhao („Nomadland”)
 • Cel mai bun actor într-un film-dramă: Chadwick Boseman („Ma Rainey’s Black Bottom”)
 • Cel mai bun actor într-un film – comedie/musical: Sacha Baron Cohen („Borat Subsequent Moviefilm”)
 • Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Andra Day („The United States vs. Billie Holiday”)
 • Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/musical: Rosamund Pike („I Care a Lot”)
 • Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya („Judas and The Black Messiah”)
 • Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jodie Foster („The Mauritanian”)
 • Cel mai bun scenariu: Aaron Sorkin („The Trial of the Chicago 7”)
 • Cea mai bună coloană sonoră: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste („Soul”)
 • Cel mai bun cântec original: „Io Si”, interpretat de Laura Pausini în filmul „The Life Ahead”
 • Cel mai bun film străin: „Minari” (SUA)
 • Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Soul”
 • Premiul onorific Cecil B. DeMille: Jane Fonda

Globurile de Aur 2021. Ediția din acest an a galei Globurile de Aur va avea loc în noaptea de duminică spre luni (va debuta luni, la ora 3:00, ora României). Va fi ediția cu numărul 78 și va fi organizată în condiții de pandemie. Este o gală mult așteptată, pentru că sezonul premiilor în cinematografia americană începe cu Globurile de Aur și prefațează Oscarurile. Ceremonia va fi prezentată de actriţele Tina Fey şi Amy Poehler.

Pregătirile, în desfășurare

Pregătirile sunt în toi la New York pentru gala Globurilor de Aur, deşi pandemia le-a pus multe beţe în roate organizatorilor. Au fost nevoiţi să amâne decernarea cu două luni, în speranţa ca se va ieşi din lockdown. Au avut ghinion, aşa că anul acesta nu va fi o ediție la fel de animată ca anii trecuți, potrivit Mediafax.

De altfel, nominalizările pentru Globurile de Aur au fost anunțate la începutul lunii virtual, o premieră, de actrițele Sarah Jessica Parker, de șase ori câștigătoare a acestui trofeu, și Taraji P. Henson, și ea recompensată cu un Glob de Aur.

Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur se va desfășura, la rândul ei, altfel decât suntem obișnuiți: virtual, în două locații, la Los Angeles și la New York. Este de așteptat ca nominalizații să apară prin teleconferință, de oriunde în lume s-ar afla ei. Michael Douglas împreună cu soția Catherine Zeta-Jones, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, Kate Hudson, Margot Robbie sunt printre starurile care vor anunța câștigătorii

Predicțiile Variety

Citeste in continuare

Actualitate

Copiii vor fi vaccinați anti-COVID în SUA! Anunțul lui Anthony Fauci

Incisiv

Publicat

pe

De

Copiii sub 12 ani ar putea fi vaccinați în SUA începând cu anul viitor! Declarațiile au fost făcute de imunologul Anthony Fauci. Actualmente, toți marii jucători de pe piața vaccinurilor studiază oportunitatea de a vaccina copiii.

Niciunul dintre cele trei vaccinuri autorizate în SUA – Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson) nu poate fi administrat sub vârsta de 16 ani, informează știrileprotv.ro.

Fauci, consilier la Casa Albă, a estimat că minorii sub 12 ani vor fi vaccinați probabil la finele lui 2022.

De asemenea, liceenii vor fi vaccinați încă din această toamnă, a declarat duminică Faucy, potrivit AFP și Agepres.

Fauci a declarat pentru NBC că unele companii pharma studiază reducerea „treptată” a vârstei minime de vaccinare.

Cât de eficient este vaccinul AstraZeneca pe noile tulpini COVID? Răspunsul profesorului Cherecheș (VIDEO)

Profesorul de sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai, Răzvan Cherecheș, explică, într-o filmare publicată pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății, în ce măsură funcționează vaccinul AstraZeneca pe noile tulpine de COVID.

Lockdown de Paște? Autoritățile vorbesc tot mai des despre restricții!

Numărul infectărilor cu COVID crește din nou și mai mulți specialiști nu exclud un nou lockdown de Paște, similar cu cel din 2020!

Valeriu Gheorghiță: Fiecare persoană se va putea înscrie pentru vaccinul împotriva Covid după 15 martie

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a anunţat duminică după-amiaza că lista de aşteptare pe platforma de programare pentru vaccinare va fi disponibilă din 15 martie. Acesta a precizat ca fiecare persoană va avea posibilitatea să opteze pentru un centru de vaccinare și „va putea vizualiza câte persoane se află în față”.

Acesta a mai spus că etapa a treia a strategiei de vaccinare ar putea debuta în aprilie.

„În ceea ce priveşte etapa a treia, posibilitatea de programare a persoanelor va fi disponibilă chiar după 15 martie şi, acest lucru este important, în momentul în care va fi disponibilă acea listă de aşteptare, iar vaccinarea efectivă cred că va debuta în aprilie, aşa cum am anunţat”, a precizat coordonatorul campaniei de vaccinare.

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Exclusiv1 oră ago

„Macelul” de la varful M.A.I din razboiul chestorilor va trece prin Prahova si in executia pregatita se va trece direct la jugulara cu acest dosar

Joac-o p-asta! Monitorizarea unei reveniri la sefia Politie dintr-un oras din Prahova, revenire „sustinuta” de un secretar de stat din...

Exclusiv2 zile ago

Ce ascunde CV-ul lui Nicu Marcu de la ASF?/Hoțul de cuvinte de la ASF și opera ,,științifică” a autorului Nicu Marcu/Primul articol, furat/Al doilea nu există/Al treilea…/Documente

Necunoașterea limbii engleze în timp ce publica (peste) 20 de articole ,,științifice” în limba engleză (și le prezenta) este un...

Exclusiv3 zile ago

Epoletii din spatele acestor contracte/ZONA LIBERA GIURGIU/ZONA UNDE SE ASCUND CLANURILE DE INFRACTORI (II)

MAFIA DIN PORTUL GIURGIU II ZONA LIBERA GIURGIU: cazul Savin Bogdan Mihail ZONA UNDE SE ASCUND CLANURILE DE INFRACTORI CAZUL...

Exclusiv4 zile ago

EXCLUSIV/Au inceput tunurile/jafurile in ministerele coordonate de USR/”Damf” puternic de “servicii”/Claudiu Nasui si Societatea Nationala a Sarii SA – “Salrom”, tun de peste 1 milion de euro

In plina pandemie conducerea Societatii Nationale a Sarii SA – “Salrom”, cu sediul administrativ in Splaiul Unirii nr.76, Corp A,...

Exclusiv5 zile ago

Incredibil: Acum normele de competenţă ale instanţelor judecătoreşti din România le stabileşte Parchetul European/Desfiinţaţi instanţele

Judecătoarea Adriana Stoicescu: A trecut complet neobservată legea 6 din 18.02.2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a...

Exclusiv5 zile ago

Gândiți-vă, că dacă nu era documentată această exmatriculare, unii dintre ei ar fi ajuns procurori/Sau să vă judece, judecători/Alții, poate ar fi ajuns procurori șef DNA

Fără îndoială, știrea zilei de ieri este că 49 de studenți de la facultatea de Drept a Universității București, din...

Exclusiv6 zile ago

Decizia apare exact in momentul in care fostul contabil de la paduri, Nicu Marcu, impopotonat Presedinte ASF si cu director de cabinet un general SRI si care a facut parte din securitatea anti-NATO a lui Ceaușescu inainte de 1989, vor sa impuna scumpirea RCA

Opriti-l! Nefrecventabilul parlamentar PNL, Florin Roman, care a fost si autorul unui proiect de lege prin care vrea sa nationalizeze...

Exclusiv1 săptămână ago

Practici prin care s-a sifonat banul public la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti (CSM)! (I)

Entitatea ale cărei patrimoniu şi interese au fost păgubite/lezate este Clubul Sportiv Municipal Ploieşti (CSM), structură sportivă de drept public...

Exclusiv1 săptămână ago

Manual de musamalizare a ilegalitatilor comise la CSM Ploiesti care au dus la sifonarea banului public/Emiterea de adrese oficiale cu continut FALS/Andrei Volosevici ia masuri?DNA ia notite si verifica?

Conducerea PNL Prahova sabotata de mafia/incompoetenta din institutiile din subordine ”Să terminăm cu pilăraia, mafia şi nepotismul” –, este contrazisă...

Exclusiv1 săptămână ago

N-am înțeles în ce calitate se implică ambasada SUA, adicătelea niște funcționărași de mâna a 7-a ai Departamentului de Stat, în politica penală a statului român/S-au dus peste MJ, DNA, CSM etc

N-am înțeles în ce calitate se implică ambasada SUA, adicătelea niște funcționărași de mâna a 7-a ai Departamentului de Stat,...

Exclusiv2 săptămâni ago

Cum de nu a vazut BNR operatiunile prin care, ING Bank Romania falsifica destinatia de export a motoarelor de Boeing, astfel incat, pe legaturi securiste ante-1989, sa ajunga in Iran, tara aflata sub embargou?

Cand bancile se inchina la stat, oare chiar s-au prostit analistii financiar-bancari din bancile din Romania? Eu nu cred. Desi.. Două...

Exclusiv2 săptămâni ago

Economia României a scăzut ,,doar” cu -3,9% în 2020, ceea ce realmente reprezintă o ,,performanță” fantastică: care nu există în realitate, plăsmuită, ireală

Pe ,,surse alternative”, economia a scăzut cu 3,9% în 2020. Premierul are dreptate: e o performanță ,,fantastică” Căderea economiei cu...

Exclusiv2 săptămâni ago

Când a mințit?/ Florin Cîțu, după incendiul de la Matei Balș, 29 ianuarie 2021

Când a mințit? Florin Cîțu, după incendiul de la Matei Balș, 29 ianuarie 2021: ,,Deși au fost alocate resurse importante...

Exclusiv2 săptămâni ago

De ce existenta SIIJ trebuie sa-i preocupe pe toți cetățenii, nu doar pe magistrați?/Dacă vom accepta ca judecătorul care ne soluționează cauza să fie cercetat de aceeași structură de parchet care ne cercetează și pe noi…

Pe înțelesul tuturor: Ce face SIIJ? Cercetează penal numai presupusele infracțiuni săvârșite de judecători și procurori, indiferent că este o...

Exclusiv2 săptămâni ago

Oare care o fi realitatea cu SIIJ -ul?/ „Nu îmi plac bălăriile pe post de argumente/Așa că mă gândii să verific dacă sunt bălării sau nu/Și-mi ieșii că ar cam fi”

Oare care o fi realitatea cu SIIJ -ul? Am văzut că argumentele pentru desființarea SIIJ ar fi: 1. E ineficientă...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv