Connect with us

Anchete

Avocatul Cristian Winzer a descoperit chestiuni revoltătoare în proiectul de lege privind desființarea SIIJ

Publicat

pe

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

” ”Motivarea coerentă” și ”fundamentarea temeinică” a proiectului de lege privind desființarea SIIJ, adoptat astăzi de guvern: ”numeroase voci din România au cerut desființarea”….

1. Cu titlu preliminar, trebuie observat caracterul extrem de sumar al instrumentului de prezentare și motivare și lipsa de fundamentare temeinică a proiectului de act normativ. Astfel, chiar dacă propunerea legislativă conține pretinse fundamentări (fiind îndeplinită, din punct de vedere formal, cerința impusă de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în sensul existenței unui instrument de motivare), acestea sunt profund DEFICITARE, în raport de cerințele obligatorii de calitate și predictibilitate a legii, impuse de dispozițiile art. 1 alin. (3) și (5) din Constituție, cu raportare la cele ale art. 30-32 din Legea nr. 24/2000, echivalând cu LIPSA MOTIVĂRII. Or, FĂRĂ a rezulta cu claritate cerințele care au reclamat intervenția legislativă, FĂRĂ a exista o motivare coerentă, NU se poate cunoaște rațiunea legiuitorului, care este ESENȚIALĂ pentru înțelegerea, interpretarea și aplicarea acesteia.

Potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, ”Proiectul de act normativ TREBUIE să instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă. Soluțiile pe care le cuprinde trebuie să fie TEMEINIC FUNDAMENTATE, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român și cerințele corelării cu ansamblul reglementărilor interne și ale armonizării legislației naționale cu legislația comunitară și cu tratatele internaționale la care România este parte, precum și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

”Mențiuni precum ”numeroase voci din România au cerut desființarea Secției speciale” NU doar că nu pot reprezenta o fundamentare a legii, dar echivalează cu însăși LIPSA de motivare a soluției legislative!

CARACTERUL SUMAR al instrumentului de prezentare și motivare, precum și LIPSA DE FUNDAMENTARE TEMEINICĂ a actelor normative au fost sancționate de Curtea Constituțională în jurisprudența sa, în raport cu aceleași exigențe de claritate, predictibilitate a legii și securitate a raporturilor juridice impuse de art. 1 alin. (5) din Constituție, cu invocarea deopotrivă a normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Astfel, prin Decizia nr. 710/2009, instanța de control constituțional a reținut că „în expunerea de motive NU se regăsește motivarea asupra niciuneia dintre soluțiile preconizate, ceea ce ESTE CONTRAR prevederilor constituționale și legale mai sus indicate” [ale art. 29-31 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (referitoare la motivarea proiectelor de acte normative, sub aspectul instrumentelor de prezentare și motivare, precum și al cuprinsului și redactării motivării) și ale art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală (…)].

Tot astfel, prin Decizia nr. 682/2012, Curtea a constatat că „dispozițiile art. 6 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, instituie OBLIGAȚIA FUNDAMENTĂRII ACTELOR NORMATIVE. (…) LIPSA UNEI FUNDAMENTĂRI TEMEINICE a actului normativ în discuție determină, pentru motivele arătate, ÎNCĂLCAREA prevederilor din Constituție cuprinse în art. 1 alin. (5) potrivit cărora, «În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie», precum și ale art. 147 alin. (4) potrivit cărora deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii.” (pct. 2.21 și 2.22) Față de obiectul inițiativei legislative, pronunțat tehnic, de strictă specialitate, Curtea constată că și în prezenta cauză MOTIVAREA FORMALĂ, FĂRĂ O TEMEINICĂ FUNDAMENTARE A LEGII CRITICATE, AFECTEAZĂ CALITATEA ȘI PREDICTIBILITATEA SA, cu consecința încălcării prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituție.”Prin Decizia nr. 139/2019, Curtea Constituțională a statuat și următoarele: ”FUNDAMENTAREA TEMEINICĂ a inițiativelor legislative reprezintă o EXIGENȚĂ impusă de dispozițiile constituționale menționate, întrucât PREVINE arbitrarul în activitatea de legiferare, asigurând că legile propuse și adoptate răspund unor nevoi sociale reale și dreptății sociale. Accesibilitatea și previzibilitatea legii sunt cerințe ale principiului securității raporturilor juridice, constituind garanții împotriva arbitrarului, iar rolul controlului de constituționalitate este de a asigura aceste garanții, opuse oricărei intervenții legislative arbitrare. Astfel fiind, Curtea reține că LIPSA MOTIVĂRII SOLUȚIILOR LEGISLATIVE este de natură să aducă atingere și dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Constituție, care consacră statul de drept și principiul dreptății (…).”

2. Se amintește în nota de fundamentare, în termeni sumari, că demersul de constituire a Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție ”a fost consemnat ca fiind constituțional”. Era obligatoriu însă (în raport de dispozițiile art. 147 alin. (4) din Constituție, care stabilesc caractul definitiv și general obligatoriu al deciziilor instanței de contencios constituțional) ca inițiatorii proiectului de act normativ să aibă în vedere și să arate că, prin Decizia nr. 33/2018, Curtea Constituțională a României a RESPINS, ca neîntemeiate, obiecțiile de neconstituționalitate formulate, arătând că prin înființarea acestei secții cu competență exclusivă în efectuarea urmăririi penale NU sunt încălcate nici prevederile Constituției României și nici tratatele internaționale la care România este parte. Curtea a confirmat inclusiv OPORTUNITATEA înființării noii structurii, complet depolitizată, reținând că aceasta ”constituie o GARANȚIE legală a principiului independenței justiției, sub aspectul componentei sale individuale, independența judecătorului. Se asigură, pe această cale, o PROTECȚIE adecvată a magistraților împotriva presiunilor exercitate asupra lor, împotriva abuzurilor săvârșite prin sesizări/denunțuri arbitrare și se asigură o practică unitară, la nivelul acestei structuri de parchet, cu privire la efectuarea actelor de urmărire penală pentru infracțiunile săvârșite de magistrați”. (para. 141 din Decizie).

3. Aprecieri în sensul că ”parametrii în care aceasta își desfășoară activitatea contravin modului de organizare a parchetelor în România” NU au fundament logic, prin raportare la împrejurarea că anterior înființării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (Legea nr. 207/2018), în cadrul D.N.A a funcționat, CONTRAR modului de organizare a parchetelor (începând cu data de 31.01.2014), Serviciul pentru Combaterea Corupției din Justiție (SCCJ) – înființat prin Ordinul nr. 10 al Procurorului șef D.N.A. și având ca atribuție instrumentarea cauzelor penale având ca obiect infracțiuni săvârșite de magistrați sau în legătură cu aceștia.Iar ”parametrii” în care și-a desfășurat activitatea acest serviciu au fost amplu evidențiați prin Raportul inspecției judiciare privind ”Respectarea principiilor generale care guvernează activitatea Autorității judecătorești în cauzele de competența D.N.A. vizând magistrați sau în legătură cu acestea”, validat în 2019 de CSM: în perioada 01.01.2014 – 31.07.2018 au fost înregistrate la nivelul structurilor D.N.A. 1.459 de dosare vizând 845 de procurori și 1.443 de dosare vizând 1.962 de judecători (în raport menționându-se în mod expres că ”NU există posibilitatea efectuării unui calcul exact al numărului total de judecători vizaţi în dosarele de urmărire penală analizate”)! Documentul arată că în perioada existenței acestui serviciu au existat numeroase abuzuri și presiuni, fiind indicate, printre altele, ”situații de solicitare de la instanțele de judecată a dosarelor civile/penale ce se aflau pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de stadiul de soluționare, în vederea efectuării urmăririi penale în cauzele privind magistrații, ce se poate constitui într-un POTENȚIAL FACTOR DE PRESIUNE asupra judecătorilor învestiți cu soluționarea respectivelor dosare”, respectiv ”solicitări de preluare a unei cauze penale de către DNA structura centrală, în raport de modul de soluționare de către judecător a unor cereri de prelungire a mandatelor de supraveghere tehnică vizând magistrați, fapt ce poate constitui un POTENȚIAL FACTOR DE PRESIUNE asupra judecătorului vizat”.

Dincolo însă de această chestiune, aprecierile în cauză NU au nici fundament juridic, în contextul în care, astfel cum a statuat Curtea Constituțională prin Decizia nr. 33/2018, ”atâta vreme cât respectiva structură de parchet nu are o consacrare constituțională, fiind înființată și funcționând tot ca rezultat al opțiunii legiuitorului ordinar, aspectele legate de competențele sale rămân în sfera de decizie a legiuitorului, în temeiul prevederilor constituționale cuprinse în art.131 alin.(2), potrivit cărora ”Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii.” (para. 128 din Decizie).

4. Critica potrivit căreia ”apare atipică reglementarea numirii agenților și ofițerilor de poliție judiciară și a specialiștilor de către un procuror-șef de secție din cadrul unui parchet” este lipsită nu doar de motivare, cât și de raționament tehnico-juridic, pe fondul existenței unor situații identice la nivelul altor structuri de parchet care sunt înființate și care funcționează pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. O simplă analiză comparativă relevă că această modalitate de reglementare este una la fel de ”atipică” precum numirea în funcții a ofiţerilor şi a agenţilor de poliţie judiciară detașați în cadrul D.N.A., prin ordin al procurorului şef al acestei direcții (cum statuează dispozițiile art. 10 alin. (5) din O.U.G. nr. 43/2002 privind D.N.A.). Oricum, Ministerul justiției NU a explicitat/argumentat ”atipicitatea”.

5. Cu privire la ”argumentele” vizând o pretinsă ”încălcare a principiului separației carierelor” magistraților, se poate lesne observa că sunt ”fundamentate” doar prin preluarea expunerilor opiniei separate a judecătorilor Livia STANCIU și Simina TĂNĂSESCU la Decizia nr. 547/2020 a CCR, ceea ce NU le poate însă conferi, automat, motivarea coerentă și fundamentarea temeinică necesare (mai ales pe fondul neprezentării de argumente concrete).

6. Critica vizând împrejurarea că ”numirea și revocarea conducerii Secției se realizează de către Plenul CSM, din care fac parte și judecători” este profund neîntemeiată și NU poate fi reținută.Aceasta în condițiile în care chiar prima recomandare a Comisiei Europene din Raportul MCV din 15 noiembrie 2017 reiterează o recomandare făcută de instituția europeană în rapoartele sale anterioare privitoare la România, respectiv aceea de a ”[…] pune în practică un sistem robust și INDEPENDENT de numire a procurorilor de rang înalt, pe baza unor criterii clare și transparente, cu sprijinul Comisiei de la Veneția, recomandând inclusiv revizuirea prevederilor art. 132 alin. (1) din Constituţia României si modificarea Legii nr. 303/2004, astfel încât avizul CSM să capete caracter OBLIGATORIU.” Deopotrivă, se ”uită”, extrem de convenabil, faptul că prin Avizul 924/2018, referindu-se la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, Comisia de la Veneția a arătat că ”DECIZIA privind orgnizarea și structura Ministerului Public aparține autorităților naționale competente”, a salutat ”preocuparea legiuitorului de a asigura, în contextul noii secții propuse, garanții procedurale efective magistraților”, menționând că ”este vorba în special de implicarea CSM în numirea procurorului șef al Secției, precum și a procurorilor din cadrul Secției, prin intermediul unui concurs de proiecte organizat de o comisie specială înființată în cadrul Consiliului. Același mecanism este preconizat și pentru revocare. Participarea plenului (i.e. judecători și procurori) este importantă întrucât Secția, deși va fi condusă de un procuror șef, va investiga atât procurori cât și judecători”. Mai mult decât atât, era necesar a se arăta că NU a existat vreo solicitare/recomandare a Comisiei de la Veneția în sensul desființării secției, ci doar recomandarea unor ”consultări suplimentare, efective și cuprinzătoare, cu corpul profesional”, în legătură cu această structură a Ministerului Public.

7. Se invocă o pretinsă ”imunitate de jurisdicție penală de facto a procurorilor din cadrul SIIJ, în unele situații”, FĂRĂ a se explicita natura acestei ”imunități” și FĂRĂ a se exemplifica acele ”situații”. Dacă am avea în vedere alegațiile inițatorului proiectului de act normativ și le-am raporta la nivelul judecătorilor, am putea aprecia, spre exemplu, că judecătorii de la nivelul ÎCCJ judecați pentru săvârșirea unor infracțiuni au acceași ”imunitate de jurisdicție penală de facto” în fața colegilor judecători învestiți cu judecarea cauzelor (potrivit dispozițiilor art. 40 alin. (1) C.Proc.Pen., Înalta Curte de Casație și Justiție judecă, (atât în primă instanță, cât și apelurile împotriva hotărârilor penale pronunțate în primă instanță de Secția penală a Î.C.C.J.) infracțiunile săvârșite de judecătorii ÎCCJ). Or, acest lucru NU este posibil într-un stat de dret, unde justiția se înfăptuiește în numele legii, fiind unică, imparțială și egală pentru toți. După cum NU putem suplini prin prezumții lipsa de consistență, argumente și fundament a proiectului de act normativ (atât în sens general, cât și în sens special, în raport de această pretinsă ”imunitate de jurisdicție penală de facto a procurorilor din cadrul SIIJ”).

8. Reluarea chestiunilor care țin de ”definirea noțiunii de procuror ierarhic superior” nu poate fi primită, în condițiile în care, prin Decizia nr. 547/2020, instanța de control constituțional a statuat deja în acest sens, obligația legiuitorului fiind în sensul remedierii punctuale a problemelor care țin de încălcarea principiului controlului ierarhic superior, iar NU a însăși desființării secției.

9. Din perspectiva oportunității, în nota de fundamentare a proiectului de act normativ se arată că ”se desprind concluzii relevante în sensul necesității desființării acestei structuri”, arătându-se că ”Secția nu a avut rezultate deosebite” și fiind făcute mențiuni ”sub aspect statistic”. Or, expunerea este extrem de tendențioasă, nu doar în raport de faptul că NU se menționează pe ce criterii/argumente au fost ”fundamentate” aceste ”concluzii relevante”, ci și în raport de realitatea obiectivă, reprezentată de faptul că cei 7 procurori care activează în cadrul SIIJ au avut de soluționat 6.636 dosare (medie de aproximativ 900 dosare/procuror), 2.984 fiind înregistrate doar în anul 2020, iar 3.652 fiind rămase/preluate din 2019. Deopotrivă, deși ”sub aspect statistic” Ministerul justiției înțelege să se raporteze ”la data de 01.12.2020”, în ceea ce privește dosarele soluționate, se are în vedere doar ”semestrul I 2020”, perioadă în care se menționează că ”au fost soluționate 212 cauze, dintre care una prin rechizitoriu, iar 211, prin clasare”. Cifrele NU corespund însă celor REALE/oficiale (a se vedea raportul SIIJ, transmis către CSM în cursul acestei luni), care confirmă că ”în cursul anului 2020 au fost soluționate pe fond un număr de 552 de dosare din care 2 rechizitorii, prin care au fost trimiși în judecată 3 inculpați. Într-un număr de 550 de cauze, procurorii Secției au dispus soluții de clasare.”

10. Se indică pretinse ”opinii în sensul desființării SIIJ” care ar fi fost ”exprimate și cu ocazia consultărilor efectuate cu privire la modul de implementare a recomandărilor europene, puncte de vedere în acest sens fiind solicitate ÎCCJ, CSM, PÎCCJ, DNA, DIICOT, SIIJ si asociațiilor magistraților” și sunt exemplificate 5 (cinci) ”argumente aduse de entitățile consultate în favoarea desființării”. Aceasta FĂRĂ a se enunța că cel mai important dintre avize (al CSM, care este, potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Constituție, garantul independenței justiției) a fost NEGATIV. Prin acest aviz, CSM confirmă că proiectul de lege vizează schimbarea competenței de efectuare a urmăririi penale în cauzele privind infracțiunile săvârșite de magistrați, dosarele urmând a reveni la alte parchete, între care și DNA. În acest context, se arată că ”soluția normativă propusă NU este însă, însoțită de instituirea unuor GARANȚII menite să dea eficiență principiului independenței justiției, prin asigurarea unei protecții adecvate a judecătorilor și procurorilor împotriva unor eventuale PRESIUNI exercitate asupra lor.”Deopotrivă, CSM critică extrem de dur ministrul justiției, arătând că abordarea acestuia în legătură cu proiectul de lege ”denotă o NEÎNȚELEGERE a semnificației reale a principiului independenței justiției, care, în esența lui, este menit să protejeze, în primul rând, CETĂȚEANUL, iar nu judecătorul sau procurorul.

Judecătorul este ultima redută în SPRIJINUL cetățeanului, în demersul firesc al acestuia de valorificare și apărare a drepturilor și intereselor sale legitime. Or, NUMAI un judecător independent, care beneficiază de garanții adecvate, poate răspunde acestui deziderat al cetățeanului și, în egală măsură, al statului de drept. Judecătorul trebuie să acționeze în conformitate cu LEGEA, fără a fi afectat de vreo TEMERE că ar putea fi supus unor proceduri declanșate de unul dintre participanții din cauza pe care o instrumentează, în scop de INTIMIDARE. (…) Tot astfel, și procurorii trebuie să își desfășoare activitatea în condiții de independență, protejați de orice formă de PRESIUNE nejustificată.” Plenul CSM reține și că ”este dincolo de orice discuție necesitatea prevederii unor GARANȚII ADECVATE pentru asigurarea unei reale independențe a justiției și obligația legiuitorului de a reglementa astfel de garanții”, amintind că, potrivit proiectului promovat de ministrul Stelian Ion, se ajunge la ”suspendarea din funcție a unui judecător sau procuror doar prin efectul aprecierii EXCLUSIVE a procurorului care dispune trimiterea în judecată.

”Sunt reiterate și aspectele reținute de Plenul CSM în Hotărârea nr. 225/15.10.2019, prin care a fost aprobat Raportul Inspecției Judiciare nr. 5488/IJ/DIJ/1365/DIP/2018 privind ”respectarea principiilor generale care guvernează activitatea Autorității Judecătorești în cauzele de competența DNA vizând magistrați sau în legătură cu aceștia”, CSM concluzionând, în urma examinării acestui raport, ”în sensul că, din perspectiva respectării garanțiilor prevăzute de lege pentru magistrații implicați în cauzele aflate pe rolul Direcției Naționale Anticorupție, se poate constata existența unor DEFICIENȚE ÎNSEMNATE în ceea ce privește efectuarea actelor de urmărire penală într-o serie de cauze.

”Mai mult decât atât, NU sunt indicate acele asociații ale magistraților care au fost consultate (cu atât mai mult cu cât informațiile publice sunt în sensul exprimării, de către majoritatea acestor asociații, a unor critici puternice față de proiectul de lege privind desființarea SIIJ) și nici dacă toate entitățile consultate au adus argumente doar în favoarea desființării secției (ceee ce pare, oricum, o UTOPIE)…”, a explicat avocatul Cristian Winzer.

https://www.dcnews.ro/avocatul-cristian-winzer-a-descoperi-chestiuni-revoltatoare-in-proiectul-de-lege-privind-desfiintarea-siij_802768.html?fbclid=IwAR2yXV0R1xf0MGt7ZEwbiumaQFKJ4vYPaWIhGSGxv0AGOZD42rfZNJmewdU

 

Anchete

Nicusor promitea in 2012 ca in maximum 6 luni de la preluarea mandatului va aduna toti cainii fara stapan din oras

Publicat

pe

De

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Tragedia acestor zile, cu o femeie ucisa de caini in Bucuresti, readuce pe tapet o problema pe care actualul primar general Nicusor Dan (foto) promitea s-o rezolve inca din 2012, anul in care a candidat prima oara la Primaria Capitalei. Este vorba, bineinteles, de problema cainilor vagabonzi, dezvaluie Lumea Justitiei.

Dupa cum vedeti in inregistrarea video a unei emisiuni de pe Gandul.ro (click aici), Nicusor promitea in 2012 ca in maximum 6 luni de la preluarea mandatului va aduna toti cainii fara stapan din oras (vezi facsimil). Intre timp, vedem cu toti ce s-a intamplat. Concluziile va apartin. (Irinel I.).

Citeste in continuare

Anchete

Cum de au furat mașina de poliție de sub nasul agenților?

Publicat

pe

De

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Păi e destul de simplu. Atunci când faci compromisuri pentru instituție, atunci când îți asumi să te expui doar pentru că „șeful” așa a dispus, ajungi să fii singurul „vinovat” de ceva ce era foarte predictibil să se întâmple.
Sâmbătă seara, patrula de poliție din zona Lehliu, IPJ Călărași, a fost trimisă la un conflict între mai multe persoane care se amenințau cu acte de violență. Imediat ce au ajuns în zonă, au observat aproximativ 15 persoane, multe dintre ele în stare de ebrietate, care erau la un pas de o încăierare.
S-au dat jos din „autospeciala” de poliție pentru a documenta cauza conflictului iscat. Doar că, profitând de faptul că polițiștii erau în spatele mașinii de poliție, înconjurați de mai multe persoane, unul dintre protagoniști s-a urcat la volan și a plecat cu „autospeciala” de poliție aproximativ 300 de metri până când a fost oprit tot de polițiști. În acest sens, s-a întocmit dosar penal pentru „furt calificat” și „conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice”, pentru că, evident, temerarul avea la bord mai multe pahare de băuturi bahice.
Acum, pentru toți cei care au întrebat: „cum de este posibil așa ceva?!”, le spunem un detaliu foarte relevant, despre care instituția nu pomenește nimic. „Autospeciala” de poliție avea de aproximativ 3 luni probleme cu bateria, care nu se încărca în mers și polițiștii au ajuns de mai multe ori să ceară curent de la alți șoferi pentru a o porni. Mai mult, a fost sesizată și în scris instituția despre această defecțiune, însă fără să rezolve într-un fel problema. Iar polițiștii care foloseau în patrulare această mașină de poliție, de frică să nu rămână în câmp, pe teren și în alte locuri unde aveau spețe, lăsau motorul pornit, dezvaluie cei de la sindicatul Europol.
Oare cum era dacă polițistul ar fi oprit motorul „autospecialei” și conflictul cu cele 15 persoane ar fi degenerat și trebuiau să se retragă până primeau sprijin de la alte patrule? Oare cine răspundea în cazul în care am fi avut din nou polițiști vătămați sau chiar deposedați de armament, așa cum s-a mai întâmplat, doar pentru că nu puteau să părăsească incinta pentru că…nu pornea motorul „autospecialei”? Vă spunem noi singura variantă de răspuns, tot polițiștii din teren pentru că nu s-au „orientat” corespunzător.
Chiar și după ce l-au oprit pe cel ce urcase la volanul „autospecialei”, când au intenționat să plece de la fața locului și să-l conducă la sediu pe autor, ghiciți ce…au pornit mașina cu ajutorul cablurilor „împrumutând” curent de la un cetățean din zonă, mai dezvaluie sursa citata! (Cristina T.).
Citeste in continuare

Anchete

4.471 de „autospeciale” vor fi achiziționate de M.A.I.

Publicat

pe

De

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

La data de 18.01.2023, Direcția Asigurare Logistică Integrată din cadrul D.G.L. a M.A.I. a postat pe S.E.A.P. – Sistemul Electronic de Achiziții Publice(fostul SICAP) un anunț de participare prin care intenționează să achiziționeze mii de autovehicule pentru structurile M.A.I., dezvaluie cei de la sindatul Sidepol.

Mai exact D.A.L.I. va achiziționa în cadrul unui acord cadru un număr de autovehicule începând de la minimul de 446 până la maximul de 4471 în funcție de contractele subsecvente ce vor fi semnate de către beneficiarii finali, în speță:

 • Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.);
 • Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (I.G.J.R.);
 • Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (I.G.P.F.);
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.);
 • Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. (I.G.Av.);
 • Inspectoratul General pentru Imigrări (I.G.I.);
 • Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.);
 • Direcția Generală de Protecție Internă (D.G.P.I.);
 • Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (D.G.P.C.Î.);
 • Instituțiile Prefectului (I.P.).

Cele câteva mii de autovehicule se vor achiziționa sub forma a 17 loturi în funcție de tipul lor și beneficiarul care le-a solicitat în cadrul acordului cadru, D.A.L.I. având calitatea de lider a achiziției în asociație cu celelalte arme, structuri și instituție menționate anterior.

 

Din analizarea caietului de sarcini reiese că Poliției Române îi revin expres 4 loturi din cele 17, mai exact:

 • Autoturism 4×2 benzină neinscripționat la un preț de ≈ 11.300 EURO/buc. – cel mai probabil Logan, min. 87 C.P., cat. M1, caroserie AA, iar ca dotări: ”covorașe față spate și cric”;
 • Autoturism 4×4 benzină neinscripționat la un preț de ≈ 18.700 EURO/buc. – cel mai probabil Duster, min. 147 C.P., cat. M1G, caroserie AC/AF(break), 4×4, iar ca dotări: ”covorașe față spate și cric”, sistem stroboscoape + acustic și o priză suplimentară pe partea stângă a șoferului(?!);
 • Autoturism 4×4 motorină neinscripționat la un preț de ≈ 18.300 EURO/buc. – cel mai probabil Duster, min. 107 C.P:, cat. M1G, caroserie AC/AF(break) 4×4, iar ca dotări: ”covorașe față spate și cric”, sistem stroboscoape + acustic și o priză suplimentară pe partea stângă a șoferului;
 • Autoturism benzină 4+1 locuri neinscripționat la un preț de ≈ 22.500 EURO/buc. – min. 124 C.P., cat. M1, caroserie AF sau AC(SUV), cutie manuală/automata 6+1, sistem stroboscoape + acustic;

Toate cele 4 loturi vor fi achiziționate fără alte mijloace sau dotări specifice cum ar fi cele de telecomunicații în standard TETRA, caroserie specială, motorizare specială, tabletă, radar mobil, kit specific, ș.a.m.d…

Desigur așa cum era de așteptat, e vorba doar de simple autovehicule destinate pieței civile la care vor fi atașate stroboscoape și sirene. Cam acesta este nivelul de standardizare al M.A.I. când vine vorba de autovehicule destinate muncii operative, orice altă dotare precum o stație, o tabletă, un kit specific în funcție de structura beneficiară fiind echipamente de vis pentru angajatul instituției în anul 2023.

De altfel, nu putem să nu remarcăm că Poliția Română este în continuare privată de autospeciale sau autovehicule și altele decât Logan sau Duster, mijloacele de mobilitate pentru transport câini fiind destinate doar Poliției de Frontieră și Jandarmeriei, iar VAN-urile aproape tuturor structurilor mai puțin I.G.P.R.

Vom continua să milităm pentru tehnică modernă și condiții eficiente de muncă, chiar dacă zecile de solicitări și adrese pe care le-am înaintat până în prezent au fost tratate, în majoritatea cazurilor, cu superficialitate și indiferență, mai precizeaza cei de la sindicatul Sidepol.

Așa trebuie să arate interiorul unei autospeciale de poliție. (Paul D.).

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Exclusiv4 zile ago

Haos si bataie de joc la Parcul Industrial Ploiesti

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinSoferii si/sau investitorii care pătrund in Parcul Industrial Ploiesti trebuie să dea dovadă de multă înţelegere şi să acorde...

Exclusiv4 zile ago

Mai lipsește ca un „șef de inspectorat al județului” să programeze și partidele de sex, să aleagă genul copiilor polițiștilor, numele cățeilor de companie, etc

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Cum e să stai peste 2 ani la conducerea unui inspectorat de poliție fără să știi denumirea exactă...

Exclusiv4 zile ago

Fiecare polițist trebuie să se uite pe fluturașul de salariu la valoarea salariului brut și să împartă la trei pentru a vedea suma maximă (33%) care nu va fi supusă impozitării și contribuțiilor sociale

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinModificările  aduse Codului Fiscal începând  cu data de 01.01.2023 au adus schimbări în ceea ce privește modalitatea de decontare...

Exclusiv6 zile ago

„La noi, nea Nero ăsta nu poate sa dea foc nici la CAF 2!”

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIeri, liderul PNL Ploiești, Roberta Anastase, a criticat activitatea primarului Volosevici pe care l-a acuzat că ”a generat doar...

Exclusiv6 zile ago

La IPJ Brașov cerul a tunat și a adunat camarila atotputernicului și atotștiutorului pentru a decide soarta oamenilor din subordine

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Ridicol sau dispreț? Nu de puține ori mi-a fost dat să văd oameni mici cocoțați în funcții mari....

Exclusiv1 săptămână ago

Nea’ Oaie de la MOVILA VULPII s-a suparat ca magarul pe sat si a trecut la amenintari/Tupeul Magarului (II)

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIn articolul precedent am precizat ca, echipa de la ”Incisiv de Prahova” primește amenințări în fiecare zi. Am învățat...

Exclusiv2 săptămâni ago

Nea’ Oaie de la MOVILA VULPII s-a suparat ca magarul pe sat si a trecut la amenintari/Probabil i se trage de la prea multa omletă

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinEchipa de la ”Incisiv de Prahova” primește amenințări în fiecare zi. Am învățat să trăim cu amenințările/combinatiile și să...

Exclusiv2 săptămâni ago

Căprării ieftine specifice stagiului militar din anii comunismului sunt validate efectiv prin dispozițiile de sancționare disciplinară emise de către șeful IPJ Caraș-Severin

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinDacă ești polițist și ajungi să lucrezi la IPJ Caraș-Severin și dorești să-ți faci datoria prin aplicarea legii față...

Exclusiv2 săptămâni ago

O neglijenta si un abuz in serviciu savarsit de numita Tasma V. Tania, agent sef principal la Penitenciarul Ploiesti, poate costa statul roman

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinO neglijenta si un abuz in serviciu savarsit de numita Tasma V. Tania, agent sef principal la Penitenciarul Ploiesti,...

Exclusiv2 săptămâni ago

Structura de acțiuni speciale din cadrul DGPMB ar trebui să reprezinte un etalon pentru restul țării

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinLa data de 12 ianuarie 2023, începând cu ora 12:00 Sindicatul Europol a participat la ședința privind analiza activităților...

Exclusiv2 săptămâni ago

Merge inginer de orice fel, teatru, pictor, popa, orice!

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Pentru curiosi, in foto aveti o fisa de post pentru sef IPJ! Observati ca sunt bune orice fel...

Exclusiv2 săptămâni ago

A transmis o petiție ministrului Lucian Bode cu aspectele pe care le-a perceput

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinDe-a lungul timpului, Sindicatul Europol a prezentat condițiile inumane în care colegii lor sunt nevoiți să-și desfășoare activitatea, a...

Exclusiv2 săptămâni ago

Interlopul „Maradin”/CRIMINAL feroce sau victima a sistemului?/Interviu eveniment

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinTrăim o perioadă în care frica sau cel puţin neliniştea sunt la ordinea zilei. Nu cred că e vorba de...

Exclusiv3 săptămâni ago

Cine se mai afla in spatele”Bombei ecologice de la Pleasa”: un personaj de la DIICOT, tatal personajului cu firma de deratizare si contracte cu administratia Volosevici/Contracte de „parandarat”?

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinCine se mai afla in spatele”Bombei ecologice de la Pleasa”? Investigatia noastra a identificat un personaj de la DIICOT....

Exclusiv3 săptămâni ago

Cine blocheaza plata permanentei de la domiciliu?

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Ce structura din aparatul central solicita, in 2018, ministrului Carmen Dan, sa nu fie promovat niciun proiect de...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!