Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/ MAFIA LUI SORIN BLEJNAR SI RADU NEMES CU PRODUSE PETROLIERE A FOST ACOPERITA DE AUTORITATI TIMP INDELUNGAT/ S.R.I. A FOST PARTE SAU A „INFORMAT”?/DOCUMENTE

Publicat

pe

Va prezentam un Raport al Curtii de Conturi din 23 iunie 2009 care demonstreaza ca, ilegalitatile mafiei petrolului erau cunoscute/protejate de autoritati. Cu aproximativ un an de zile, un afacerist prahovovean a sesizat organele de cerecetare penala expunand schema mafiei. Nu a fost crezut si probabil, au vrut sa il scoata nebun.

Cert este faptul ca, Raportul Curtii de Conturi a Romaniei nr 30493/23 iune 2009 a fost musamalizat de organele de cerecetare penala timp de cca 8 ani de zile. Cine a avut interesul sau cine a ordonat aceasta musamalizare? De ce institutiile si reprezentantii acestora care au favorizat mafia lui Sorin Blejnar si Nemes Radu nu sunt pusi sub acuzare? Tot la S.R.I. gasim raspunsul….(Ec Adrian Radu)

Va rugam sa ne scuzati pentru eventualul disconfort creat prin transformarea documentului din Pdf in Word, apar greseli care nu pot fi modificate!

Subsemnaţii leiuşanu Cristian Dumitru şi Dună iVlircea. având funcţia de audiluri publici externi în cadrul Deparlameniului 2 al Curţii de Conturi a României. în temeiul Legii nr. 94/1992. republica^- cu modificările şi completările ulterioare şi a delegaţiilor de control nr. 30 062/09.02.2009, 30.062/04,05.2009, 30.062/18.05.2009. am efectuai în perioada 11.02.2009 – 79 05 2009, controlul respectării prevederilor legale privind formarea, evidenţierea, urmărirea şi încas>area veniturilor bugetului de stat pe anul 2008 administrate şi gestionate de Autoritara Naţională a Vămilor, cod lî scai 4192650. din Bucureşti, strada Matei Mii Io. nr. 13.

Controlul s-a efectuai la sediul central al A.N.V . din Bucureşti, strada Matei MilIo. nr. 13. ş; la scdiu! din Bucureşti, strada Alexandru Ivusiuc. nr. 54-40. M/ctor 6.

în perioada supusă controlului şi in timpul controlului, conducerea executivă a persoanei juridice verificate a fost asigurată de:

Până ia data de 02.02.2009 03.02. 2009 – Prezent Până la data de 28.02.2009 02.04.2009 – Prezent

Domnul Diaconu.GeJu                Vicepreşedinte A NAI’

Domnul Mărginean Radu I raian        Vicepreşedinte ANAP

Domnul Sfeatcu Petre                   Director economie

Doamna Cîavrilaş Luminiţa            Director economic

Cu privire la modul în care au fost autorizaţi anumiţi agenţi economici ca aritrepozitari şi modul în care structurile competente au urmărit respectarea de către aceştia a obligaţiilor şl prevederilor legale.

Prin adresa nr. 438/23.03.2009 (anexă, pag. 811-815). Camera de Conturi Timiş, £ semnalal, echipei Curţii de Conturi aliată in control la \NV. aspecte identillcate cu ocazii controlului la DKAÜV Timişoara, aspecte pentru care nu există posibilitatea clarificării la riivelul ret

 

are antrepozit fiscal la Craiova). cu alic societăţi comerciale care au sedii în alte localităţi, respecţi’ SC Sl-OV OII. LINE SRL din Arad. SC LCO OIL RLCICLINC SRL din Argeş. SC’ ECO LED Mjmf SRL din Năvodari, ete.
Prin tema de studiu nr. 10/2008 (anexă, pag. 8UI-8U4) întocmită de Cumparmnen’ lnformaţii Vamale din cadrul DRAOV Craiova se precizează că ţinând cum şi de pusibilinn

[risculţ cu unele produse acnzabi le să primească oile destinaţii decât cele dei lurule şi având în vedere ş i unele in/onuaţii legale de modul iu mre Sun leliUea Comerciala OSC’AR DOWfNSl RLAM SRL. tu sediul III lot iiiitatco Alăguicn. slr A.’omisidor nr l-t. ¡ud llpiv CUI I.AJ916JO se aprovizionează şi livrează produse aicizabile udate in reguli suspensn. s-a considerai CU este necesară demararea Uliul Studiu iii /irnin- ,u operaţiunile derulate de acest operator.

Pnn Raportul nr. 3334/1 I. I I.JUUM (anexă, pag. 805-Sllp întocmit de către Serviciul Aniitraudu I-¡.scală şi Vamală dm cadrul Direcţiei Regionale pciiiru Accize şi Operaţiuni Vamale I unişoaiu. se apieuază că penii li aspectele consemnate in acest raport s unt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de consultare Ue grup organizat m \edereo eouuterii <./<_• infrui’iiuiu respectiv infracţiunile sancţionate de ari. 296′ ia iji din Legea ‘1/200d privind Codul l’iscal şi ort. 9(1) hi. fa) din Le pe a 24I/2UU5 pentru prevenirea w i onihalei ea evaziunii Jiscale.

Propunem să se dispună DJAUY Arini îndeplinirea demersurilor de sesizare a arcanelor de urmărire penală in /epatară cu suspiciunea de \a\ nrşire a unor lapte penale de natură să aducă atingere gravă bugetului de stat . .

Ca urmare, echipa Curţii de Conturi care a deslăşurat controlul la nivelul ANV, a analizat şi aprofundat aspectele semnalate şi. a constatat următoarele:

Referitor la:

V modul cum au fost respectate prevederile legale. de către reprezentanţii structurilor competente, cu ocazia eliberării autorizaţiilor

şi ulterior,

r modul cum. reprezentanţii acestora, au respectat pi e\edenic legale, de serii ¡care a modulul cum agenţii economici respectă condiţiile autorizării acordate.

Deţinerea unei autorizaţii de antrepozit local produse energetice, presupune ca

– antrepozitului autorizat poate să achiziţioneze, sa deţină, să producă, sa transforme şi să expedieze produse energetice în regim suspensiv, respectiv lara plata accizei, pentru cate acesta a fost autorizat;

in ceea ce priveşte transportul produselor acci/ahile. în regim suspensiv. acesta se poate efectua numai pe bază de Document Administram de însoţire (DAI).

în cazul în care livrarea se tace către un consumator Iiiiai trebuie eleetuaia plata accizei aletenie mărfurilor livrate. Plata se lave de către consumatorul Imal. in numele antrepo/.itarului vanzâioi. înainte de ieşirea produselor energetice din antrepozitul local.

1 Descrierea generică a unor fenomene referitor la legalitate şi regularitate (rezultată din analiza documentelor anexate, datelor si informaţiilor din bazele de dale)

In urma analizei eleciuale asupra avtmlâţii de ..Inspecţie fiscală” desfăşurate de ANV în anul 2008. coroborat eu aspecte idenlilicalc dm analiza activităţii „serviciului autorizări”, s-au

constatat următoarele:

 • au existat cazuri când ..serviciile de aiilori/.ari” dm cadrul structurilor icriioriale ale ANV cu ocazia analizelor şi întocmim Notelor şi i el eratelor in vederea acordării autorizam cj antrepozit fiscal. pentru unu agenţi economici, au formulat propuneri favorabile, deşi I

 

 

momentul acela, respectivii agenţi economici nu îndeplineau condiţiile precizate de lege (tîe nu deţineau spaţiile corespunzătoare, lie nu deţineau instalaţiile corespunzătoare, tîe nu aveau rezervoarele calibrate, eicî):

 • deşi unii agenţi economici, care deţineau autorizaţii de untrepuzilari. nu au depus situaţiile centralizatoare cu privire la achiziţia şi livrarea produselor energetice în/din antrepozitul listai. DJAOV – urile nu s-au uutosesizat şi nu au efectuat controlul acestora, pentru a verifica dacă sunt respectate condiţiile în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea în baza autorizaţiei deţinute.

Prin acest mod de îndeplinire a atribuţiilor ce Ic reveneau salariaţilor din structurile ANV, există posibilitatea creării condiţiilor pentru ca unii agenţi economici, să se sustragă de la plata obligaţiilor către bugetul de stat, după cum urinează:

 • de regulă un antrepozitar autorizat, care urmăreşte să vândă către consumatorii li na! i. dar să se sustragă de la plata accizei la bugetul de stai. interpune intre e! şi consumatorul final, un alt antrepozit, intermediar, nou autorizat, care ..funcţionează” pentru o perioadă de numai 3-4 luni. pentru a se sustrage controlului;
 • de regulă, în intervalul perioadei celor 3-4 luni, nu şe plăteşte acciza la bugetul de stat, iar antrepozitarul intermediar şi consumatorul final nu mai sura găsiţi la sediul social declarat;

livrările” efectuate de antrepozitarul intermediar către consumatorul final se fac numai scriptic, în realitate produsele energetice fiind livrate direct Je antrepozitul iniţial către orice alt consumator final, iară a se mai emite mc un document pentru marfa astfel scoasă in piaţă deoarece scriptic ea fusese livrată către antrepozitele intermediare;

 • rolul jucat de antiepozitul intermediar este acela de a prelua obligaţia plăţii accizei asupra sa. obligaţie pe care acesta în fapt nu o respectă, insă astlel. activ naica antrepozitului iniţial pare că se deslâşuară in condiţii Je legalitate, in sensul ca peniru livrările catre antrepozitul intermediar nu datorează accize;
 • în ..activitatea” sa. antrepozitul intermediar care v inde (scriptic) către consumatorii finali, do regula, nu evidenţiază, nu declară şi iui plăteşte acuza aderentă produselor energetice comercializate.
 • practic, interesul de a funcţiona această schemă este. in lăţit, al antrepozitului iniţial, care urmăreşte ea. prin parcurgerea acestor paşi. să continue să rămână pe piaţă, curat, şt ca un principal competitor care îşi deslâşuară întreaga activitate cu respectarea legii, in cununiile în care toţi ceilalţi parteneri ai lui (anirepozitari intermediari precum şi consumatorii finali cărora aceştia le-au livrat produsele; dispar. Peniru aceasta, de regulă, se pare că se procedează în felul următor:
 • se utilizează societăţi comerciale care nu mai destăşoura activitate dar care depun situaţiile financiare la organele llseale şi la Registrul Comerţului sau se mhmţcază noi societăţi:
 • se schimbă denumirea societăţilor comerciale respective, se cesionează părţile sociale deţinute de asociaţii persoane li/icc române către persoane lizice si tai ne. se muta sediul social la adresa antrepozitului:
 • SC autorizează astfel de societăţi        comerciale ea antrepozite fiscale de depozitare/producţic. care depun situaţiile privind mişcările de produse energetice aferente antrepozitului autorizat numai pentru prunele 1-2 luni. după care nu le mai depun:

după obţinerea auwriza|,c, de anirepu/n lisei,I de depozitare sau pruduepe-. societăţile achiziţionează, in regim suspensiv. Je la un alt antrepozit Usca! de produci,e/dtpoznare. produse eneraeuee pe care le Irerewi ullcnor unei suc,elan ea.a nu funcţionează la sediul social dcUcifui.

o

\i

111 Jee‘’1 liniP (iiK’Aim luni). reprezentanţii structurilor cuinpeieme nu urmăresc depuneieu siluaţnlur prmm.1 mişcările de prodixe energetico şi/sau încasarea contravalorii acuzei alereme Íi\ rarilor din antrepozitele fiscale cân e lumeţul de slut deşii euu aniiepozile noi şi traii/acţionau cantităţi mari Je produse enereelice

în unele cazuri, deşi auirepu/iiele uu mai îndeplineau coneliinle de aumnzare ^an societăţile comerciale chiar nu mai deţineau annepo/iiul fiscal. aceştia nu s-au autosesizal în vederea rev ocării auiun/.aţiei deşi :

” entităţile de produse energetice achiziţionate depăşeau capacităţile declarate de producţie/’depo/itare ale antrepozitului lîn coiidunle în care ieşirile ar fi eenerai încasări de accize Iu lumeţul de stat):

 • active ale antrepozitelor erau instrămate prin vânzare. existând cazuri în care era vândut întregul antrepozit. Iară a se păstra dreptul de utilizare al capacităţilor de depozitare/prodocţie. In acest caz. se pare ea agentul economic untrepozilar i amanea fără capacitate de depozitare sau pixidrieţie. iar realitatea tranzacţiilor acestuia, putea sa nu se mai confirme.

In lapt, produsele energetice suni produse eu risc mare de liaiiJă fiscală, moli\ pentru care. legislaţia fiscală dispune o supraveghere smelă. mai ales că. atât cantităţile tranzacţionale cat si accizele datorate bugetului de stal înregistrează, de regula, valori Ioane mari. Acest risc. nu poate fi prevenit decât printr-o activitatea de urmărire şi supraveghere permanentă a antrepozitelor fiscale şi a mişcării produselor energetice iniix* acestea, pieemn şi o abordare mai operativă a controlulu 1 activităţii acestora.

Dacă organele liscale. şi-ar li îndeplinit eu celeritate atribuţiile pe care le aveau potrivit legii, ar fi putut surprinde fenomenul in la/a incipientă, deoarece aşa cum am arătat mai sus. viteza de reacţie a unor astfel de societăţi este foarte, mare. practic iu a ircia sau a patra lună. după ce aduc preludien de valon semnificaiive bugetului de stat. dispăruţii mai pol li controlate).

in acest context, reprezentanţi; structurilor competente, ai trebui să declanşeze eu lapiditaie uisţieciii fiscale. încă din pruna sau a doua lună de luncţionare a antrepozitelor de produse energetice, la orice suspiciune care poale li determinata nun ales daca acestea nu efectuează plata accizelor aferente produselor energetice Inraie, precum şi dacă nu-şi depun situaţiile lunare prevăzute de lege. Dar. în cele mai multe cazuri, organele vamale au eleeiuat inspecţii fiscale la astfel de agenţi economiei, după câteva luni. când aceştia iu; mai iuncţionau si erau de negăsit la sediile sociale declarate: pe cale de consecinţa, obligaţiile de plată privind accizele au Just stabilite numai pe baza documentelor de care dispuneau organele vamale la acel moment, adică din orice alie surse sau pe baza ridc*Ior de control încheiate de anumite instituţii ale statului tex. Garda Financiară).

11 Legea sau altă reglementare care se releră la cele prezentate

«- Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, eu modificările şi completării» ulterioare

AUT. 1.83:  I) Ora e uni re/mziiur uuiurizui urc ubiiputni tic u imle/iliui nniniluurele ccnnfir:

 1. să înştiinţeze (u<loril<i[ile /iacale competente eu privire lu orice extindere sau modijtau propuse) a structurii antrepozitului fiscul. precum şi a modului de operare în acesta, care¡¿oa afecta cuantumul garanţiei constituite puirn n im-,eilenho In ui.
 2. j) să înştiinţeze autoritatea fiscală compélala despre once modificare adusă dalelor ,n,fiule baza cărora a Just emisă autorizatul de antrepozitul, m lei nun c t < t J( <i a înregistrării modificării’,

– ARI.. 185: ..(!) Autoritatea fiscală competentă punic auula autorizaţia pentru un antrepozit /¡.scul alunei când ¡-au Just uf urile infunmi(ii inexacte sau incúmplele în ¡epatară cu a aruncarea antrepozitului fiscal.

(2j Auiui hulea fiscală competentă punte re eu ca uuturiz<i[ia pentru un anirepo:u fiscul in urmai oare le situaţii:/…J

<J unitepu-itarul autorizat nu respectă aneare dintre cerinţele prevăzute la ari. 133 sau la art. tlj când anlrepozilurul încheie un act de vânzare u locului.

(■ij iu propunerea organelor de control, autoritatea /¡scală competentei poale suspenda autorizaţia pentru un antrepozit fiscul, asi/el

 1. a) Pe o perioadă de 1-6 luni. in cazul în cure s-a emisiunii săvârşirea uneia dintre laptele contravenţionale ce atrag suspendarea autorizaţiei.

(V) In cazul m care antrepozilarul autorizat doreşte să renunţe ta autorizaţia pentru un antrepozit fiscul, acesta are obligaţia să notifice ucesi fapt la autoriiuieu fiscală competentă cu cel puţin 60 de zile înainte de dala de la care renunţarea la autorizaţie îşi produce efecte.

 • AR 1. 197: .. (!) Orice plătitor de accize poartă răspunderea pentru calcularea corecta şl plata la termenul legal a accizelor către bugetul de stat şi pentru depunerea la termenul legal a declaraţiilor de accize la autoritatea fiscală competentă, conform prevederilor prezentului titlu şi celor ăle legislaţiei vumule în vigoare
 • l unar, până Ut data de /5 a fiecărei luni, pentru ¡una precedentă, antrepozitarH autorizaţi

pentru producţie sunt obligaţi să depună la autoritatea fiscală competentă o situaţie, care să conţină informaţii cu privire la stocul de muierii prime şl produse finite la începutul lunii, achiziţiile de materii prime, canthalea fabricată în cursul lunii, stucul de produse finite şi materii prime lu sfârşind lunii de raportare şi cantitatea de produse livrate, conform modelului prezentat în norme ”      …….

 • 198: ,,{!) Antrepuzitarul autorizat după acceptarea condiţiilor de autorizare a antrepozitului fiscal operatorul înregistrat, operatorul neînregistral şl reprezentantul Jiscul au obligaţia depunerii la autoritatea fiscală competentă a unei garanţii, conform prevederilor din norme, care să asigure piula accizelor care pat deveni exigibile f… j
 • Valoarea garanţiei va fi analizată periodic, pentru a reflecta orice schimbări m volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat”.
 • HG. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Punctul 20: (I) Orice antrepozilar autorizat trebuie sa asigure o garau pe cuie sa acopere riscul ueplăpi accizelor pentru produsele acciza bile produse si/sau depcnjuiijjţ in fiecate antrepozit fiscal.

(2) Orice antrepozilar autorizat trebuie sa asigure o garanţie care sa acopere riscul neplăţi, accizelor pentru produsele accizabde deplasare m regimjşjjşjjejpşrv-

(3! Un antrepozitul- autorizai penirn producţie. iransjui mau si sau depu nea c de pi

„, ^rv:                                                               *

accizelor aferente mediei ieşirilor unuaie de pi uclusc acei- uni calendarlsiici

 1. ih) Garanţiile constituite de către unirepozhuni autorizaţi se depun Iu uutoritaiea fiscala leriloi iuta în termen de 15 zile de la datu când devine valabila autorizaţia. A uiorituieu fiscală teritorială. în termen de 5 zile lucniluare. va transmite originalul documentului care atestă
constituirea garanţiei la organul fiscal la care este înregistrat antrepozilarul autorizat ca plătitor de impozite, taxe şi alte contribuţii. iar a copie a duci,meniul,u va // transmisă Ui autoritatea fiscală cure a emis autorizaţia.

(Iti)-Nivelul garanţiei se analizează semestrial de către autoritatea fiscală teritorială, în vederea actualizării în funcţie de schimbările Intervenite în volumul afacerii, în naivitatea antrepozitarului/operatorului înregistrat sau în nivelul accizei daturate. în acest sens, dJUreppztturul uulonzut/ooeratorul înregistrai trebuie să depună semestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului, la autoritatea fiscală teritorială, o declaraţie privind informafiile necesare analizei. Cuuninniul garanţiei stabilite prin acluaUzure se va comunica antrepuziturului autorizat/operator uhu înregistrai prin decizie emisă de autoritatea fiscală teritorială, care vu face parte integrantii din autorizaţia de anirepoz ‘n fiscul. O copie a deciziei se transmite şi autorităţii fiscale centrale. Termenul de constituire a garanţiei astfel stabilită vu fi de ce! mult 50 de zile de tu datu comunicării

 • OMEF rir. 1.459/2006 privind înfiinţarea Registrului naţional al operatorilor de produse accizabiie armonizate şi aprobarea procedurii de înfiinţare şi actualizare a acestuia – Anexă, secţiunea C: ..Actualizarea bazelor de date cu informaţii referitoare la starea autorizaţiilor emise persoanelor autorizate ca antrepozitari şi operatori înregistraţi, precum şi a locurilor autorizate ca antrepozite ¡¡scale, locaţiilor în cure se realizează recepţia produselor accizabiie de către operatorul înregistrat

I Pentru măsurile dispuse prin decizii ale Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a imporiuiorilur de ¡modlise accizabiie supuse marcării

1.1. Direcţia de autorizări. ..pentru fiecare decizie in termen de ceI mult 5 zile lucrătoare de Iu dala semnării acesteia, transmite decizia autorităţii fiscale leriioru.de competente in administrarea antrepozitcirului autorizai, operatorului înregistrat, după cum urmează

 1. prin poştă electronică in vederea comunicării acesteia unt re păzit arului uutorizut/upei aturului înregistrat şi pentru ducerea Iu îndeplinire a prevederilor cuprinse iii conţinutul deciziei tonjotm prevederilor legale în vigoare:
 2. prin poştă. în vederea înmânării originalului deciziei anirepozilarului aulurizul’uperalurului înregistrat.

1.2. Autorităţile fiscale teritoriale competente, după primirea decimei, procedea-ă după cum urmează

deciziei către antrepozilarul Ordonanţei Guvernului nr. modificările şi completările
 1. a) în cei mult două zile lucrătoare asigură comunicarea

auiorizal/operatoriil înregistrat, in cunlormiiaie cu prevederile 92/2U03 privind Codul de procedură /¡scală, republicată, cu ulterioare: b) notifică Direcţia de autorizări despre dau, ¡a care decizia a fost comunicata, astfel cun

această dală este reglementată prin Ordonanţa Guvern,dai nr. 92/2UIG. republicata, c,

modificările şi cumpleiările ulterioare in cel mult 24 de ore de la da,a comun,cam. prin adrese

transmisă uliii prin poştă, căi şi prin puşiu electronica.

 • ■ • •   / iui /Ieridei asigură înmunureu acesteia imtrepoziturul

epiupă primirea originalului duiji ,               •

uutorizaCoperutorului înregistrat.

 1. Direcţia de autorizări, după primirea notificării privind data comunicării, pentru fiecare decizie, în termen de cel mult J zile lucrătoare, actualizează bazele de date, cu înregistrarea corespunzătoare a menţiunii „nevalid”, precum şi completarea menţiunilor solicitate conform secţiunii E pct. 2.2 Ut. a. I). ”

«’ HG nr. 1,861/2006 pentru mucii Ucu rea şi completa rea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5 71/2003 [)rivincJ Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 4-1/2004.

– Punctul 8(0) din Norme metodologice: „8(9) .1 utorilatea fiscală teritorială verifică real¡tatea şi exactitatea informaţiilor şi a documentelor depuse de antrepozitarul autorizat propus. Se au în

vedere în special îndeplinirea condiţiilor prevăzute la ari. IUI) din Leuca nr. 57J/2UU3 privind Ludul Jiscut, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi capacitatea antrepozîlarului autorizat propus de a îndeplini condiţiile prevăzute la ari. J8J alin. (!) iu. b), c) şi d) din Lenea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu inudi/icările şi completările ulterioare.

 • Norme cu privire la evidenţa şi circulaţia corespondenţei şi a celorlalte lucrări în Direcţia Generală a Vămilor, anexă la Ordinul circular nr. 7/27.02.2001 emis de directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor

/ întreaga corespondentă adresată Direcţiei Ccneru/e a I ămilur. de alte instituţii publice, persoane juridice şi fizice, se primeşte prin următoarele compartimente. în funcţie de car ac le rid acesteia:

 1. prin Registratura Generală corespondenţa cu caracter nesecrei şi secret de serviciu.
 2. prin Biroul de documente secrete corespondenţa cu caracter secret.
 3. prin Secretariatul Directorului General corespondenţa adusă de curieri speciali şi corespondenţa cu caracter „personal destinată Directorului Uenerat

2 Se interzice primirea corespondenţei de către alte compartimente din direcţia generală, in afara celor prevăzute la pct. I. precum şi direct de funcţionarii in competenţa cărora revine rezolvarea diverselor cereri…

* Regulamentul de Organizare şi l uneţionare al ANV

Serviciul supraveghere prod,use acciza bile:

 1. a) Coordonează activitatea de supraveghere a mişcării produseloi accuabtle in regim fiscal suspensiv şi cea de investigare cu privire la deţinerea, producerea, mişcarea şi comercializarea produselor supuse acuzăm. Ici nivel naţional.
 2. c) Constată şl aplică sancţiuni contravenţionale şi face propuneri cu privire la suspendarea, anularea, revocarea autorizaţiei, uri sesizarea ailor organe competente pentru continuarea verificărilor şi aplicarea măsurilor ce se impun după caz, anine, când consună, direct sau prin structurile subordonate, mcalcarec

dispoziţiilor legale:

hi Propune norme şi meloduiugu ele lucru in ceea ce pliveşte operatorilor cu produse supuse accizeloi.

Biroul Gestiune Riscuri din cadrul S.S.R.A.

 1. ci) Efectuează (utilizând sistemul înlonnalic uileiţrat i amuli analize cu privire la im fie ut cu produse accizabile şi propune, ui luncile de ac easla. măsuri în consecinţă;
 2. b) Monitorizează bazele de dale ut /.unire la produsele auizabilc create la /inelul S.S f} A în sî opul identificării sisiemaln e a posibilelor riscuri a asipuru punerea în prac’lică a tuturor masurilor necesare /lenirii a limita expunerea la namile idcnii/imie.
 3. i) Colectează dote şi m/ormaţii. analizează si endiieaza riscurile specific e activităţii şi realizează analize şi evaluau de risc îu sprijinul proc eselor de luare a deciziilor.
 4. e) Organizează. la nivel iiaţiunal. activitatea: di’ •zcslumare a riscurilor pentru domeniul produselor accizabile:
 5. J) I i opune aleile şi consemne in .cdcii a /nex ciunt w . > ‘mthilerii fraudelor iii domeniul produselor accizabile;

ţţ) Realizează controlul şi evaluarea periodic ă a proc esului de analiză de risc şl a rezultatelor obţinute, pentru domeniul specific de activitate:

Serviciul autorizări

Atribuţii şi sarcini:

 1. u) cooperează cu celelalte structuri ale autorităţii carnale a/sau după caz. in condiţiile lepii. eu alic instituţii publice pentru aplicarea w respectarea replcmciuănlor iii domeniul imunizării upcraiorilor de ¡traduse supuse accizelor.

sl urmăreşte pentru îndeplinirea atribuţiilor spectjicc respee tarea repulilar stabilite iii c eea c e priveşte circuitul interii al documenielar:

III Aspecte rezultate în urma verificărilor după cum urmeaza

Astfel, există suspiciunea că unele societăţi comerciale, toate autorizate ca antrepozite fiscale, au creat şi utilizai un sistem de comercializare a produselor energetice accizabile, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi I \ A, către bugetul de stat.

în continuare prezentăm schematic un caz care a putut li analizai de către echipa de control, dar fără a exclude posibilitatea existenţei şi a altor antrepozitari care ar li putut avea relaţii comerciale cu societăţile menţionate mai jos. m scopul sustragerii de la plata accizelor şi TVA, către bugetul de stat.

Antrepoziia r intermediar 1

Sediul

Judeţ

Date despre autoriza|ii:

– tipul autorizaţiei

– dală emitere

– dala de la care este valabiJâ

– dalâ suspendare

– dală revocare

Perioada în care SC OSCAR

downstream sri

a transmis produse energetice.

.! anirepuzitarilor respectivi

Cant. transmisă ide OSCaI în

: antrepozit (tone)

Date despre societă(i

|

U i 2 3 [ ~ 4” ~ 5
SC ECO LE DO NET SRI, CT Antrepozit fiscal de PRODUCŢIE

– emisă la 29. 1 1.200-1

I – valabilă din 01 12.200-1

– revocată U5.12.2007

1 ” ■ ‘ ‘ ‘

13.00-15.1 0.2007 (cea. o lună)

6.215

1

j

|

i

i

SC ECO OIE RECICUNG S RL AG Antrepozit lîscal de PRODUCŢIE

– emisă la 18.12.2007

– valabila clin 1.01.2008

– revocată 15.10.2008

23.01 -17.04.20U8 (cea. 3 luni) 8.920 –    Erau societăţi ! care nu mai

aveau activitate dar depuneau situaţiile financiare la organele fiscale şi la ORC.

–  S-a schimbat numele societăţi şi asociaţii (din persoane fizice române, cu persoane lîziee străine)

SC SLOV 01L UNE S RL A R Antrepozit fiscal de DEPOZI TARE

– emisă Iu ? U .1.2008

– valabilă din Uî.0-1.2008

– suspendată din 8.08.2008

– revocată 12.0.3.2000

13.05-06.08.2008 (cea. 3 luni) 12.806,9
SC VALKAR SRL CT

1

Antrepozit fiscal de DEPOZITARE]

– emisă la 25.01.2008

•• soc. a solicitai revocarea 3.1 1.2008

i

■ revocată 12.11.2008

1 9.08-29.1 J .2008 j

i

(cea. 3 luni)

i

ţ

-4-4.371

j

1

!

SC EXCELLA REAL GRUPSRL CT Antrepozil lîscal de PRODUCŢIE i – emisă la 12.1 1.2008

|

19.12.20U8-U1.04.20091 (cea. 3 luni)

1

42.832

i

….. _L

Societate nou înfiinţată

 

 • aşa cum se observă din reprezentarea schematică (şi clin coloana 4 a tabelului). SC OSCAR DO WNSTRLAM SRL a transmis produse energetice. în regim suspensiv, către antrepozitele intermediare. în perioade de timp succesive, de unde ar rezulta că s-a urmărit asigurarea unei continuităţi în acest
 • ulterior, antrepozilarii iîscaii intermediari, livrau produse energetice, fie în aceeaşi stare (dacă erau antrepozite de depozitare), fie prelucrate (dacă erau antrepozite de piodueţie). altor societăţi.

Mai jos redăm aspectele reţinute în urma analizei dosarelor de autorizare pentru societăţile amintite mai sus precum şi analizei datelor din baze di dale ale A.<\ .

 

 

 

‘Î1!
Saortateai X «m utilizatori filiali |
SCIRUSi ENERGETIC INPUSTRY SRL

Bucureşti

NU FUNCŢIONEAZĂ

Rqmenco 3 .4M t U f CL G 13.02.<rM2.M.®* Gpa Aero Product Sri >
RfHtèfha^îïal^nnce 5î’0 iMtCXG corn. M. Kogiilniceanu
29.09,03-2±U.«9 Constanţa ;
—■…………………………. v<

 

SCUSCAR DOWNSTREAM SRL – Ilfov cu Antrepozit fiscal <Je ilqjozitaie – In Craiova dai caie dqiozilcazn pi ochise cueişetice şi in antrepozitele fisoilc ale SC’ CIL TERMINAL SA – Con.sliuiC.i

O

O

r*

O

îl

cr

O
»X. \         ….

<P X 1 —V •

a.

S‘#< ie4.it ea Q uu

utilizatori final

A IV, r„
Aşa cum am redat în schema de mai sus, funcţionarea sistemului a constat în următorii paşi:

1)   SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, importa produse energetice la punctul vamal din Constanţa;

2)  acesta depozita produsele în depozitul său propriu din Craiova judeţul Dolj şi/sau în antrepozitul fiscal al SC OIL TERMINAL SA din judeţul Constanţa;

3)  ulterior SC OSCAR DOWNSTREAM SRL livra respectivele produse energetice, din aceste depozite, în regim suspensiv de la plata accizelor, către antrepozite fiscale autorizate printre care şi antrepozitele fiscale intermediare menţionate mai sus (cele colorate cu roşu).

4)     Activitatea de comercializare de produse energetice de către SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, prin intermediul antrepozitelor intermediare, a fost întotdeauna d< foarte scurtă durată (câteva luni) astfel încât să nu poală fi urmărită sau controlată de cătn autoritatea fiscală (în ceea ce priveşte intrările şi ieşirile de produse accizabiile), iar conforn reprezentării grafice de mal sus, au fost folosite ca antrepozit intermediar, după cum urmează.

… J. .

So<br<*t’ea Z S4U utilizatori rurali

SC UNION TRANS GLOBAL SRL

Bucureşti

NU FUNCŢIONEAZĂ

Procedeul utilizat, poate fi reprezentat grafic astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Date despre societate

-denumirea iniţială a societăţii a fost SC INTERNATIONAL VALKAR SRL. cu sediul în Bacău, str. Florilor, nr. 8,bl.8, sc. 1:5, et.-b ap. 13 şi avea ca asociat unic pe Boboc Florin (cu domiciliul în Bacău) (anexă, pag. 29-32):

 • în 05.2008 societatea şi-a schimbai denumirea înf SC VALKAR SRL iar sediul social în judeţul Constanţa, comuna Nicolae Bălcescu. unde îşi avea punctul de lucru(anexă, pag. 117- 128);

-în 15.09.2008, conform cerii (leatului constatator nr. 15886/15.09.2008 emis de ORC (anexă, pag. 134-137), se precizează că numărul de ordine al societăţii în Registrul Comerţului a lost atribuit în data de 19.05.2008; şi are administratori pe Culiu George şi Boboc Florin, Boboc Florin fiind în acelaşi timp şi asociat unic:

 • în 10.2008, l-rose Michuel cetăţean de naţionalitate germană devine asociat unic (anexă, pag. 1 76-177).

r Cu privire la dosarul de autorizare

Intre documentele existente la dosarul de autorizare, prezentate de societate în vederea autorizării ca antrepozit fiscal de depozitare produse energetice, –au regăsit următoarele:

« ceru ea de acoidare a autorizaţie, de antrepozit liseul de depozitare, depusă de societate în data de 11,.12.200 7 (anexă, pag. 59-61), pe care este menţionat ea reprezentant legal sau persoană de contact Nemeş Radu iar ea administrator Boboc Florin:

 • > contractul de vânzare cumpărare din data de 0.5.1 1.2007 (anexă, pag. 14-23). din cure rezultă eă a achiziţionat, în data de 05.1 1.2007, de la Consiliul Locul al comunei Nicolae Bălcescu. suprafaţa de 7000 mp pentru care a plătit suma de 3710 lei.

Cantitatea estimată de depozitare este de 908.7 tone. iar cantitatea estimată pentru anul 2008 de SC INTERNATIONAL. VALKAR SRL este de 10.000 tone, respectiv 8.000 tone motorină E4.3 şi 2000 tone motorină li 4.4. (anexă, pag. 8-9).

Dat fiind faptul eă societatea era implicată într-un caz de transport fraudulos de produse accizabile s-a efectuat mai întâi un control de către DGFP Bacău – AFP Bacău în perioada 07.01 -11.01.2008 şi 14.01.2008. în vederea clari licări i acestui aspect (anexă, pag. 89- 94). în actul de control se consemnează eă potrivit dreptului conferii Re C udul de procedură fiscală, in urma celor documentar regăsite. …. că s-a identificat provenienţa cantităţii de 3/.970 litri de motorină euro diesel de la un antrepozit de producţie.

Emitere autorizaţie. Prin adresa înregistrată la ANV sub nr. 6205/01.02.2008 (anexă,

pag. 98-101). DRAOV Cluj solicită luarea deciziei de autorizare după analizarea procesului verbal

de inspecţie fiscală a DGFP Argeş.

Comisia de autorizare decide lunctionarea antrepozitului liscal de depozitate eliheiându-se agentului economic autorizaţia nr. RO0I17813DDUI/2S.U 1-2UUM (anexă, pag. 113)

Modificare autorizaţie.

Prin adresa SC VALKAR SRL nr 130/29.U5.20UK (anexă, pag. 140) înregistrată la DIAOV Constanţa sub nr 8.25W03.1I6.20U8. societatea a comunicai ca ţ.-a schimbat ŞJiu soeia de pe raza judeţului Bacău in judeţul Constanţă, punctul de lucru, dcvenmd as,Ici sediul şocat.

 

F-aţâ de această solicitare, reprezentanţii DJAOV Constanţa, prin adresa nr. 10.059/06.08.2008 (anexă, pag. 141). sub semnătura domnilor Claudius Gheorghiu – director executiv, [enjs Cristian •- şei birou autorizări şi Mocanu Ionel Daniel, au comunicat societăţii comerciale VALKAR SRL că trebuie să mai pună la dispoziţie unele documente, in vederea

completării dosarului pentru modificarea autorizaţiei de antrepozit fiscal, ca urmare a modificării sediului social.

Cu adresa nr. 289/15.09.2008 (anexă, pag. 143), Înregistrată la DJAOV Constanţa sub nr. 14.261/15.09.2008. SC VALKAR SRL a transmis copii ale documentelor solicitate pentru modificarea autorizaţiei de antrepozit.

In data de 16.09.2008. după analiza documentelor depuse de societate, domnii (ene Cristian şi Mocan u ionel Daniel, au întocmit Referatul FN/16.U9.2008 (anexă, pag. 163). prin care aceştia consideră oportună cererea societăţii comerciale Je modificare a autorizaţiei de antrepozit fiscal şi au propus înaintarea dosarului la comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. După cum este menţionat în cuprinsul acestui referat, domnii ‘[’ene Cristian şi Mocanu ionel Daniel au precizat că noul sediu social al societăţii care este în acelaşi timp şi punct de lucru, se află situat în sat Niculae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, zona CFR, judeţul Constanţa.

Prin adresa nr. 14261/17.09.2008 (anexă, pag. 164) DJAOV Constanţa a transmis la ANV dosarul eu documentele în vederea modificării autorizaţiei de antrepozit fiscal, ca urmare a schimbăm denumirii societăţii şi a sediului social al acesteia.

în data de 22.09.2008 este întocmită nota nr. 5371U/S.A, 22.09.2008 (anexă, pag, ¡65-167) pentru comisia de autorizare în vederea modificării autorizaţiei pentru noile schimbări de nume şi sediu ale SC VALKAR SR L la solicitarea acesteia, cerere formulata în 29.05.2008.

r Cu privire la activitatea desfăşurată de agentul economie antrepozitar » Modificări intervenite în dreptul de proprietate al SC VALKAR SRL asupra activelor

antrepozitului

în dauji de 19.08.2008, în baza contractului de vânzare cumpărare (anexă, pag. 320-327), SC VALKAR SRL, reprezentată prin unic asociat şi administrator Boboc Florin, a vândut către SC EXCELLK REAL GRUP SRL. reprezentată de cei doi asociaţi Culiu Gheorghc şi Nemeş Diana Mariaj, prin. mandatar Nemeş Radu, o parte din mijlucele fixe (corpul de eonsttucţie C I şi rezervoarele C4. C5. C9, CI2. CI3. bazinul de Filtrare Cil) şi 3.857 mp teren intravilan în satul Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu. str. Silozului nr. 21. lot 2 judeţul Constanţa.

Prin contractul de vânzare cumpărare din data de 03.11.20U8 .(anexă, pag. 446-4K2). SC. VALKAR SRL a vândut către SC EXCEL LA REAL. GRUP SRL restul de teren şi rezervoarele C2. C3. C6, C7, C8.

» Acţiunile de control întreprinse de organele vamale

o echipă de conlrol IbrmatS din. domnii IJulcaru Alexandru ti Oarţtmr Kăr.van. inspectori ai DJAOV Constanţa a efectuai in data de USdUffi» un conlrol „top,na, ,a.rx». P»g- 173-1751 al stocurilor de produse accmate. la SC Valkar SRL. precum ş, a documentelor de

provenienţă a acestora.

n data de; 06.1 1.2008. D.J.AOV Constanţii prin adresa nr 64062/06.1 1.2008 (anexă, pa«. 170) a solicitat revocarea autorizaţiei SC V’ALKAR SRL. deoarece societatea. începând cm data de 19.05.2008 nu a depus situaţiile eeniralizaloare cu prime la upruviziunureu şi livrarea produselor energetice în:din antrepozitul /isca/

C onstatările echipei Curţii de Conturi rezultate din aspectele prezentate mai sus

Controlul s-a efectuat de către reprezentanţii D.I.YOV Constanţa în data de 05.i 1.2008, dată la care SC V’ALKAR SRL tiu mai definea antrepozitul fiscal, deoarece în data de 03.1 1.2008 vând usc tot antrepozitul către SC KXCELLA REAL CRUP SRL (menţionăm ca mare [tarte dintre mijloacele fixe lu.sescrn vândute încă din data de

 • şi apioi în data de 03.1 1.2008)

De asemenea, deşi încă din data de 19.05.2008 societatea nu a depus situaţiile centralizatoare cu privire la aprovizionarea şi livrarea produselor energetice în/din antrepozitul fiscal., totuşi abia în data de 6.11.2008, deci după cea. 6 luni de zile, reprezentanţii autorităţilor competente au solicitat rev ocarea autorizaţiei.

Din analjiza actului de control (anexă, paj,;. 173-175) a rezulta! că stocul la data de

 • a foşt de 136,58 tone motorină, echipa de control’inopinat a determinai o diferenţă între stocul scriptic şi stocul faptic de 3.082 litri, respectiv 2582.72 kg. la data de 05.1 1.2008. deşi în fapt diferenţa este de 565,586 tone, astfel:

Echipa de control inopinat pivci/.ca/ă că. cantitatea .¡pan izionată ele ia SC OSCaR DOWNS I RE’. AM SRL. este Jc 314.4 14 tone motorină im loc de 341,414 tone cât a fost în fapt (anexă, pa». 798-799)) ca fiind singurele achiziţii şi că a vândut in aceeaşi zi cantitatea de 463,898 tone către SC BNC Shippmg <L I radine SRL.

Insă dini datele obţinute de la ANA din baza de dale a aplicaţiei informatice RO-DAI, rezultă cjă SC VALKAK SRL a primit de ia SC OSU AR UU\\ NS I RI..AM SRL in data de 03.1 1.2008 cantitatea de 565,7 tone (anexă, pag. 799) deci eu 224,286 tone mai mult decât a’ găsii ccmpa de comro; ti DJ.\U\ Constanţa, iar pe perioada 3-4 noiembrie caniilateja primită a fost de 907 tone (anexă, pag. 798), deci o diferenţă de 565,586 tone (907 tone – 3 14,4 14 tone).

 • Pe perioada 03.11.20U8 – U8.I2.20U8. deci după dala formulării adresei de renunţare la autorizaţia de antrepozit fiscal. SC VAL.K.AR SRL. a mai primit de la SC OSUAR DOWNSTREAM SRL cantitatea de 16.221 tone motorină nemarcală. fără să mai deţină antrepozitul sau să mai aibă drept de folosinţa asupra acestuia (anexa, pag. 800)
 • Prii, adresa nr. 33703.1 1.2(108. înregistrată la D.IAOV Constanţa sub nr. 17286/10.11.2008 (anexă, pag. 181) administratorului societăţii, cetăţeanul german fROSE MICHAEL a solicitat revocarea autorizaţiei datorită /aptului cu echipamentele şi instala pile u/erente antrepozitului uu Just înstrăinate prin vânzare cumpărare

,• Astfel, solicitarea de revocare a autorizaţiei s-a făcut de către societate cu doua zile înaintea efectuării controlului. Mai mult trebuie precizat faptul că aşa cum am a ratat mai sus, în data de 03.11.2008 societatea vânduse absolut toate activele către SC LX CELLA REAL CRUP SRL. Procedând astfel, administratorul societăţii a încălcat prevederile Legii nr 571/2003 privind codul fiscal, art. 185 alin. (9) care precizează că „ni cazul ,n care antrepozitarul autorizat doreşte să renunţe la autorizaţia pentru un antrepozitJtscal fesuiiue Mim* «< iwli/îce acefal» h autannuea JUcală earnpetenm cu cel puţin 60 a,,™,»«* /„ care                                        Iu aararkalie !fl pnnlaee efeae”. In .«ta*. •'”’!> O*-»“ ‘

faptul ca, deşi asuda,ul a da,a, sulicarca cu dJ.ll.2IHI«. accasla a lus. mrcS,sua,a la

DJAOV în data de HJ.Il.2UU8.                                                \

In aceeaşi zi, când solicitarea de revocare a lost înregistrată la DJAOV Constanta, respectiv UM Lj2008 janexă, pag. 182). DJAOV Constanţa, urmare adresei societăţii, revine la adresa sa nr. 1 /086/05.1 1.2008 prin cure u propus revocarea autorizaţiei pe motiv că aceasta nu a depus la DJAOV Constanţa situaţiile centralizatoare referitoare Iu achiziţiile şi livrările de produse ac ci za bile stipulate la punctul 9 alin. (5) din HG nr. 44.2004 precum şi jurnalele privind intrările şi ieşirile de combustibil pentru motor destinate utilizărilor exclusive pentru nave potrivit prevederilor de la punctul 23.1 alin. (9) Jm acelaşi act norn,iati\.

lot în aceeaşi zi a Cost întocmită Nota nr. 6468U/64.962/65.648/SA/RD/l0.11.2008 (anexă, pag. 18J-185) pentru comisia pentru autori/area operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, care în data de 12.11.2008 decide revocarea autorizaţiei.

liste semnificativ de subliniat laptul că DJAUV Constanţa a trimis prin fax în data de 10.11.2008 ora 14:19 (anexă, pag. 181), către ANV. propunerea de revocare pentru antrepozitul SC VALKAR SRL înregistrată sub nr. 17.286/1U. 11.2008 . înregistrată la ANV sub nr. 65648/10.11.2008, dar Iară să poarte ştampila de registratură a ANV, deci tară a respecta circuitul normal al documentelor, iar Direcţia de specialitate care asigură secretariatul acesteia trebuia să pună la dispoziţia membrilor Comisiei cu cel puţin două zile .lucrătoare înainte, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de secretariatul acesteia.

* în acest context, subliniem şi faptul că în şedinţa Comisiei din data de 12.11.2008 este revocată autorizaţia SC VALKAR SRL şi tot în aceeaşi dată este emisă autorizaţia nr. RQ01223 i 3PP01 pe numele SC EXCEL LA REAL CRUP SRL. pentru acelaşi amplasament şi aceleaşi mijloace t’ixe.

Potrivit Procesului verbal al şedinţei comisiei pentru autorizarea operatorilor cu produse supuse accizelor armonizate din dala de 12 1! .2008 (anexă, pag. 818-821). a fost aprobată ordinea de zi suplimentată (anexă, pag. 816-817) cu unanimitate de voturi.

Qbieetol supliineillării ordinii de zi l-a constituit revocarea autorizaţiei SC VALK.AR SRL şi autorizarea SC.’ EXC’ELLA REAL CRUP SRL.

Deoarece pe ordinea de zi suplimentară eliberarea autorizaţiei pentru SC LXCELLA RLAU GRUP SRL. era prima iar revocarea autorizaţiei SC VALKAR SRL era pe locul doi. conform procesului verbal de şedinţă, s-a solicitai inversarea societăţilor de pe ordinea de îl suplimentară. Comisia sesizând laptul că nu se putea autoriza o societate pe un amplasament pentru care era valabilă o autorizaţie aparţinând altei societăţi.

Autorizaţia SC VALKAR SRL a Ibst revocată în data de 12.11.2008 aceasta, conform deciziei comisiei, a produs electe până la data comunicării, respectiv 08.12.2008. de unde iczultâ că pentru intervalul de timp 01,12.2008 – 08.12.2008, doua societăţi au avut calitatea di antrepozitari pentru acelaşi antrepozit 1 isca 1

» Deşi decizia de revocare a lost emisă în dala de 12.11.2008 (anexă., pag. 186-187). AN V Direcţia Tehnici de Vămuire şi Tarif Vamal a transmis originalul deciziei nr. 163 de revocare a autorizaţiei SC VALKAR SRL către DJAOV Constanţa. în data de 2_7_.JJ_.2008 cu adresa nr. 6573°/SA/27.11.2008 (anexă, pag. 188), iar ulterior. în data de 09JJJ0ML DJAOV Constanţa a transmis Direcţiei Tehnic, de Vămuire şi larii Vamal dovada comunicăm decme, de revocare a autorizaţiei către societate eu adresa nr. 18844/10.12.2008 (anexă, pas. 104)

Este de semnala, eâ exemplarul prin care se tace această dovadă este o lotocop,e a decime,

de revocate pe cate este aplicată, in onşinal. semnam,a VALKAR SRL şi este menţionat tot m oiigmal I HIMI

1(3 12 11.2 (HM.

Pe lângă acest document, la dosarul de autorizare a fost identificată o fotocopie a deciziei de revocare a autorizaţiei în care pe lânuri cele menţionate mai sus este specificat ÎN DATA 08.I2.200Hiar. această fotocopie a fost transmisă prin fax în data de 16.12.2008 de către DJAOV Constanţa Biroul Autorizări.

Astfel, comunicarea s-a iacul cu întârziere de oca. .22 de zile, in condiţiile în care potrivit OMEF nr. 1.459/2006 ..privind infiin(areu Repistrului milionul al operatorilor tle produse uccizabjle armonizate şi aprobarea procedurii de injim[ure şi actualizare a acestuia „. comunicarea se face în cel mult 5 zile de la dala semnării deciziei. Faptul că nu s-au respectat aceste prevederi, a făcut posibil ca în acest interval de întârziere societatea să mai primească importante cantităţi de produse energetice de la SC OSCAK DOWNSTREAiVJ SRL, practic intr-un regim legal din acest punct de vedere, deoarece revocarea este aplicabilă de la data la care i-a fost comunicată, dar în fapt, în mod nelegal deoarece societatea nu mai deţinea antrepozitul care aşa cum am menţionat mai sus era vândut încă din data de 03.11.2008, deci nici legal şi nici fizic societatea nu mai putea desfăşura activ itate specifică unui antrepoz.it.

Este semnificativ de subliniat faptul că pentru ca această motorină să fie transportată InA regim suspensivi trebuia să fie confirmat DAI – ul şi din baza de dale RO-DAl rezultă că acesta a    /

fost confirmat, ori această confirmare presupune că trebuie reţinută răspunderea in sarcina / reprezentantului structurii ANV care a lacul această confirmare aşa cum rezultă din toate / considerentele prezentate.                                                                                                           v J

I oate aceste fapte prezentate puteau li şi trebuiau sesizate atât de către inspectorii care au efectuai controlul cât şi de către inspectorii cu atribuţii în supravegherea mişcării produselor energetice.

 • Potrivit deciziei de impunere nr. 58/31.03.2009 (anexă, pag. 197-202) întocmită de reprezentanţii DRAOV Constanţa, prin care au fost stabilite obligaţii suplimentare de plată în sarcina SC VALK.AR SRL., societatea a achiziţionat in regim suspensiv pe perioada mai 2008 – decembrie 2008 can.li.Laiea…d.e. .45.819,425 tone produse energetice (motorină) de la diverşi furnizori, antrepozite fiscale.

Din bazele de date furnizate de ANV din aplicaţia mlurmatică RO-DAl a rezultat că mimai în perioada august 2008 – decembrie 2008 SC V.ALK.AR SRL a primit cantitatea de 44.371 tone mqtorină nemarcată de la SC Oscar Downstream SRL (anexă, pag. 789-79/) şi 2.657 tone motorină Remarcată de la SC Oii Terminal SA (anexă, pag. 788).

Din aceste date echipa de control a Curţii dc Conturi reţine I a pi ul că inspectorii vamali, prin controlul efectuat au constatai că în antrepozit ar fi intrai o cantitate mai mica decât cea rezultată din RO-DAl, ori aceasta nu poate li explicată decât prin faptul că. controlul s-a făcut nedocurnentat.

De asemenea, din analiza achiziţiilor de produse în regim suspensiv, conlorm RO-DAl efectuate de către SC VALK.AR SRL a rezultat laptul că acesta. în unele dimie zile. a piirml motorină nemarcalâ în cantităţi cu mult mai mari decât capacitatea acestuia de depozitare.

respectiv:

Data primirii produselor energetice Tipul produsului primit i Cantitate UM produse ______ prim ite Capacitate de depozitare Deficit de depozitare
03.09.2008

15.09.2008

Motorină nemureai Motorină nemureai tone î ‘’63 “urne ‘ __ 2 539________ 908.7

908.7     908 7

2.65-1

2.650__

…… 3.033

01.10.2008 ___

‘ 09.To.2008 01.12.2008

Motorină nemureai Motorina nemureai Motorină nemarcag tone ■’ tone o 9.>4 tone ■■ -S>bj__________ 908.7

91)8,7__

6.045 __

3.034

 

Din datele din tabelul de mai sus rezultă că SC V’ALKAR SRL. avea o capacitate de depozitate cu mult mai mica decât caniită|ile primite în antrepozit.

I entiu ca această motorină să lie transportata in regim suspensiv trebuia să lie confirmat DaI-uI şi din baza de date RO-DAI rezultă că acesta a fost confirmat, ori această confirmare presupune că trebuie reţinută răspunderea în sarcina reprezentantului structurii ANV care a lacul această confirmare aşa cum rezultă din toate considerentele prezentate.

I oaie aceste fapte prezentate puteau şi trebuiau-sesizate atât de eătrc inspectorii caro au efectuat controlul cât şi de către inspectorii eu atribuţii in supravegherea mişcării produselor energetice.

SC EXCELLA REAL CRUP SRL – CUI 2-41 29623

r Date despre societate (anexă, pag. 345-361) societatea a fost înfiinţată la data de (J1.07.2UU8 sat Nicolae Băleescu, comuna Nieolae Băle eseu, Zona CFR, judeţul Constanţa;

 • asociaţi;
 • • Guliu George – 5%

– Nemeş Diana Marina – 95%

 • administrator: Nemeş Radu

>• Cu privire la dosarul de autorizare

Intre documentele existente la dosarul de autorizare, prezentate de societate in vederea

autorizării ea antrepozit fiscal de producţie produse energetice, s-au regăsii următoarele:

v contractul-dc vânzare cumpărare, din cure rezultă că. in dala de I9.U8.20US (anexă, pag. 321- 327), societatea reprezentată de cei doi asociaţi Guliu Gheorghe şi Nemeş Diana Maria. prin mandatar Nemeş Radu, a achiziţionat de la SC V’ALKAR SRL, reprezentată prin unic asociat şi administrator Boboc Florin, o parte din mijlocele lixe ( corpul de construcţie CI şi rezervoarele C4, C5, C9. C12. CI3. bazinul de filtrare CI 1 şi 3.857 mp teren intravilan în satul Nicolae Băleescu. comuna Nicolae Băleescu. str. Silozului nr. 21. lot 2 judeţul Constanţa.

Lotul 2 care face obiectul acestui contract de vânzare cumpărare a rezultat în baza Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 2820/19.U8.2UU8 la BNR fiorin Vişan / C onstanţa.

Totodată, din contractul de vânzare – cumpărare, rezulta eă SC Valkar SRL. a dobândit construcţiile prin construire, în baza autorizaţiei de construire nr. 1 /07.U2.20U8 şi a procesului verbal de recepţie finală nr. 424-4/22.05.2DU8 ambele emise de primăria comunei Nicolae Băleescu.

antractul de vânzare cumpărare din data de U3.11.2UU8 (anexă, pag. 448-452). prin caie SC XCELLA REAL GRUP SRL a achiziţionat de la SC VALKAR SRL restul de teien şi

izervoarcle C2. C3, C6. C7. CS.

c asemenea. I. dosarul dc amur,zur,-, „lupa Curpi dc Comun a .dcmM,« Imocop» » d uleiine de verificare metrologica emise da Ubonmirul de melmlogie al .

TAR SRL, după cum urmează:

. buletinul dc verificare metrologici nr.                                 !“*•IW>

 

 

 

 

 

– buletinele metrologice cu numerele U082467. 0082469. UU82468 dm data de 07.08.2008 (an^exă, pag. 203-20:5) pentru mijloacele fixe aparţmand SC LXCLLLA RFAl GRUP

1 îecizâm ca nici unul dintre buletinele de \ criticare meirolugică menţionate mai sus nu pot li reale, deoarece, aşa cum se vede au fost eliberate Iu datele de U9.U5.2U08 şi 07.08,2008. iar societatea nu le deţinea la aceste date. ele hind achiziţionate de la SC VALK.AR SRL în data de 19.08.2008, De asemenea, în opinia echipei de control a Curţii de Conturi respectivele buletine de verificare par a li contrafăcute, din următoarele considerente:

caracterele cu care este scrisă denumirea societăţii di Icră de toate celelalte caractere cu care sunt scrise celelalte dale din acestea:

lima punctată de sub denumirea societăţii nu mai este continuă, creând impresia că în câmpul rezeivai denumim societăţii s-a şters cu pasta corectoare o menţiune iniţială (menţionăm că nu au putut lî ridicate exemplarele originale deoarece la dosarul de autorizare există doar fotocopii).

v au mai fost identificate la dosarul de autorizare. 15 certificate de calibrare (anexă, pag. 207- 268) tot în fotocopie, emise de acelaşi SC TIMaROM STAR SRL şi ceea ce este de semnalat este faptul că în opinia echipei de control şi acestea sunt contrafăcute, deoarece pe toate acestea, intersectarea semnăturii cu amprenta ştampilei este identică, de unde. în opinia echipei de control, rezultă că aceasta a l’osl copiată pe fiecare exemplar în parte.

Mai mult, cerţiiicatele de calibrare au fost emise Jupă cum urmează:

■ 5 certificate           în data de  16.0-4.2008             (anexă,   pag.   259-268, 238-249).

 • 2 certificate în dala de  05.2008 (anexă,      pag.   250-258).
 • 8 certificate în data de  08.2008 (anexă,      pag.   207-237).

deşi SC HXCELLA REAL GRUP SRL s-a înfiinţat la dala de 01,07.2008, iar rezervoarele şi instalaţiile au fost cumpărate de la SC VAI.RAR SRL abia in dala de 19.08.2.008 conform contractului de vânzare cumpărare.

s

Trebuie menţionat faptul că. referitor la toate aceste documente, echipa de control iurmată din domnii Ţetne Cristian şi Mocanu Daniel, care a întocmii referatul nr. 15.264/09.10.2008 urmare căruia a propus autorizarea societăţii SC LXCLLLA RL.AL GRUP SRL, putea şi trebuia să observe că nu erau reale, cu atât mai mult cu cât. acestea sunt enumerate în actul de control

întocmit urmare deplasării la faţa locului aşa cum se alirmă.

v In data de 10.09.2008. conform Proceselor verbale de prelevare (anexa, pag. 607-629) încheiate la SC LXCLLLA REAL GRUP SRL. domnii Răzvan Garţone – reprezentant ai autorităţii vamale şi Ghiţulescu Bogdan prelevaior. au prelevat probe de produse energetice ce urinau a ii produse în antrepozitul fiscal al SC LXCLLLA REAL GRUP SRL..

Trebuie menţionai faptul că la data de 10.09.2008 când domnii Răzvan Garţone şi ihiţulescu Bogdan au prelevat probele respective SC LXL LI.LA REAL GRUP SRL nu avea cum 5 producă produse energetice, deoarece nici nu solicitase şi nici nu era beneiiciată de autorizaţie e producător de produse energetice, la dosarul de autorizare iui a lost identificai nici un ieterat în aza căruia societatea să poată desfăşura activitatea în regim de probe tehnologice sub coiuiolul utontăţii fiscale teritoriale, iar în această situaţie, reprezentantul DJAOV Constanţa uebuiu să unoascâ că societatea nu este autorizată şi trebuia sa se autosesizeze şi să inlomiczc oi0une e e ispeeţie vamală. Tot în acest context, precizăm faptul că aceeaşi persoană, respectiv domnu •¿van Garţone după ce a făcu, prelevarea de probe dm data de .10.09,2008 (cons.derandu-sc ca fost efectuată pentru SC EXCELLA REAL GRUP SRL), toi el. aşa cum am atauu mai sus. in azul SC VAL.RAR SRL. a efectuat controlul şi la aceasta societate in data dc 03.                                                                                                                     •

consecinţă, faptul ca s-a deplasat la aceeaşi adresă pentru cele două societăţi treburi ^–,.1 –

suspiciuni referitor la cine este în l’apt proprietarul activelor.                              ” ” ICe

In fapt, reprezentanţii DJAOV Constanţa, prin toate controalele pe care le-au făcut şi cercetarea tuturor documentelor analizate trebuiau să cunoască faptul că cele două societăţi au autorizaţii pentru aceeaşi locaţie, asociaţi şi administratori comuni şi în consecinţă să ia măsurile necesate pentru clarificarea situaţiei celor două societăţi în ceea ce priveşte proprietatea activelor, capacitatea acestora, iar propunerile formulate să lîe conform realităţii şi cu respectarea leuii. jn lealitate, teprezentanţii societăţilor au prezentat date nereale iar reprezentanţii DJAOV Constanţa, prin documentele pe care le-au întocmit au tăcui ca toate aceste nereguli să se perpetueze de la o structură la alta din cadrul ANV, până la momentul în care s-a aulosesizal DTVTV cu ocazia cercetai 11 documentelor SC EXCELLA RE-.AL GRUP SRL. Aceştia au sesizat inadvertenţele,

motiv pentru care au cerut clarificarea acestora deoarece, dm documentaţia pe care DJAOV Constanţa a transmis-o. rezulta că practic.SC EXCELLA REAL GRUP SRL. pentru deslâşurarea activităţii sale folosea acelaşi sediu social sau/şi o parte a mijloacelor fixe ale SC VALKAR SRL. Ori în cazul în care SC? EXCELLA REAL GRUP SRL preluase o parte din mijloacele fixe, DIVIV a avut suspiciuni în ceea ce priveşte relaţiile dintre cele două societăţi şi realitatea documentelor referitoare la fiecare dintre acestea.
 • Emitere autorizaţie. în data de 02.10.2008 sub nr. 15264 (anexă, pag. 369-371) a fost înregistrată cererea privind acordarea autorizaţiei de antrepozit fiscal a SC EXCELLA REAL GRUP SRL. pentru un amplasament. Pe aceasta este înscris ca reprezentant legal şi administrator Nemeş Radu.

Trebuie menţionat faptul că la această dală. 02.10.2008. când a solicitat autorizarea. SC EXCELLA REAL GRUP SRL, în fapt era valabilă autorizaţia SU VALKAR SRL pentru aceleaşi mijloace şi acelaşi amplasament (aşa cum am arătat mai sus. o parte dintre mijloacele lîxe şi a amplasamentului au intrat în proprietatea SC EXCELLA REAL GRUP SRL de la SC VALKAR SRL. abia în data de 03.11.2008).

in data de 03.10.2008 o echipă a DJAOV Constanta – Biroul Autorizări, formată din inspectorii lene Cristian şi Mocanu Daniel, a efectuat u verificare la locul propus pentru autorizare, respectiv la sediul social al SC EXCELLA R.EAI. GRUP SRL. respectiv sat Nieolae Bălcescu, comuna Nicolae Băleescu, zona CER, judeţul Constanţa (anexă, pag. 3,4-378).

Este de menţionat faptul că domnii j ene Cristian şi Mocanu Ionel Daniel, sunt aceleaşi persoane, care în data de 16.09.2008. au întocmii Referatul FN/1 6.09.2008 (prezentat mai sus când am redat aspecte referitoare la SC VALKAR SRL), prin care au considerat oportună cererea SC VALKAR SRL de modificare a autorizaţiei de antrepozit fiscal şi au propus înaintarea dosarului la comisia de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

Prin urmare, domnii j ene Cristian şi Mocanu Ionel Daniel trebuiau să cunoască 1 aptuI că, la aceeaşi adresă şi în acelaşi timp funcţiona ca antrepozit fiscal şi SC VALKAR SRL., respectiv sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae bălcescu, /unu C. IDC.jiidclAL^AiilSfAPiA^‘11 consecinţă prin formularea propunerii favorabile de autorizare pentru SC hXCbLLA REAL GRUP SRL. aceştia propuneau acordarea de autorizaţie de antrepozit fiscal in condiţiile în care pentru aceeaşi locaţie era validă o autorizaţie aparţinând altei societăţi.

Controlul făcut de domnii j ene Cristian şi Mocanu Damei se poate considera cel puţin superficial, mai ales în contextul in care se alirmă că s-au deplasat la laţa locului şi deci trebuiau vcrif.ee toate date şi documentele prin care să se asigure că propunerea pe cure o lormuleaza

este cea corectă şi

 

rln daUa de —pag. 36-4) inspectorul lene Cristian din cadrul DJAOV Onstanţa a primi! dosarul privind acordarea Autorizaţiei de antrepozit fiscal de la SC FXC’FI I \

Ki-.AL CRUP SRL Consuma pomru a ,1 „an*»« la ANV Comisia do au.ornuro a upaaa.urilo, de produse supuse accizelor armonizate.

In aceeaşi zi, respectiv U9.1U.2UU8. echipa de control a întocmit referatul nr. 15264/09.IU.2UU8 (anexă, pa». 374-378) prin care a propus înaintarea dosarului cererii la Comisia de autorizare a operatorilor înregistrau de produse supuse accizelor armonizate considerând oportună emiterea autorizaţiei de antrepozit fiscal.

Tot in aceeaşi zi, DJAOV Constanţa prin adresa nr. I 3 o()2/(J9.1U,2UU8 (anexă, pa». 381). tiansmisâ la ANV, consideră oportună emiterea autorizaţiei de antrepozit fiscal.

In urma analizei dosarului de către Direcţia Tehnici de Vămuire şi Tarif Vamal (DTVTV) s-au constatat unele inadvertenţe, pentru care. în data de 23.1 U.2UU8. prin adresa nr. 59jj5/SA/RD/23. I 0.2008 (anexă, pa». 386-388). au solicitat clarificări de la DJAOV Constanţa, respectiv:

s-a constatat că adresa locaţiei antrepozitului iui apare in certificatul constatator eliberai de Oficiul Registrului Comerţului şi la dosar nu se găseşte dovada declarării acestuia nu se precizează dacă locaţia antrepozitului pentru care se solicită autorizarea este diferită de locaţia antrepozitului fiscal al SC VAI.KAR SRL

planul de încadrare in zonă depus de SC HXCF1.1.A RL.Al. GRUP SRL. este acelaşi cu cel depus la autorizare de către SC VAI.KAR SRL

provenienţa a 15 rezervoare axând in vedere că prin contractul de vânzare cumpărare din data de 19.08.2008 au Ibst achiziţionate numai 7 dintre acestea.

nu au fost prezentate buletine metrologice pentru toate rezervoarele deţinute de SC EXCEL LA RL.Al. GRUP SRL.

In urma depunerii restului de documente de către SC.’ LXCLLLA REAL GRUP SRL aceeaşi echipă, de control. respectiv l ene Cristian şi Mocanu Daniel, prin releratul nr. RC 15 – 915/06.11.2008 (anexă, pag. 459-462) revin asupra referatului nr. 15264/09.10.2008 în care descriu noua situaţie în vederea autorizării antrepozitului Iisca!.

Tot în data de U6.I1.2UU8 DJAOV Constanţa transmite prin adresa nr. 171 13/06.1 1.2008 şi ANV o înregistrează sub nr. 64961/06.11.2008 (anexă, pag. 463) transmite completarea dosarului de autorizare şi consideră oportună din nou emiterea autorizaţiei de antrepozit lîscal SC EXCEL.I..A REAL GRUP SRL.

Prin anexa nr. I ataşată la cerea lorinulată de societate, se precizează cantităţile anuale estimate a fi produse (anexă, pag. 454) respectiv:

900 tone/an – ulei uşor.

5920 tone/an ulei greu.

2000 tone/an motorine.

respectiv un total anual de 8.82U tone/an de produse energetice.

o nouă cerere de acordare a autorizaţiei de aniiepoz.it RFA1. GRUP SRL. cerere cure a fost înregistrată
DTVTV. DJAOV Constanţa, in data de 06.1 1-2UU8, eu u transmis către DIVI V. în completarea dosarul de
¡n urma solicităm lormulaie de adresa nr. 17.113 (anexă, pag. 463). autorizare, următoarele:
fiscal, formulată de SC LXCELLA la DJAOV Constanţa. în dala de

Pe baza acestor estimări, s-a stabilit valoarea garanţiei m sumă de 6C82U euim

06.11.2008 sub nr. 171 13 (anexa, pa«. 455-458). IV acea.’,tu este înscris, de asemenea, ca reprezentam legal $i administrator Nemeş Radu.

buletinul de verificare metrolugieă nr. UU82478/29.1U.20U8 (anexă, pag. 393) eliberat de laboratorul de metrologie al SC TIMA ROM S I AR SRI şi certificatele de calibrare emise în 2.9.1 0,2008 în număr de 7 pentru 7 rezen mire (anexă, pag. 394-425).

factura seria AMGFC. nr. UUUI IU27 din 05.IU.2UU8 (anexă, pag. 426) emisă de AC AMU OIL SRL Constanţa prin care este achiziţionat un rezervor vertical

declaraţie de anunţare adresă activităţi proprii de birou şi pentru lirmă din data de 05.11.2008, depusă de Nemeş Radu (anexă, pag. 435-437).

Direcţia Tehnici de Vămuire şi I arii Vamal a întocmit Nota nr. 59.3.>5/SA/RD/U7.11.2008 (anexă, pag, 464-474). în atenţia comisiei pentru autorizarea operaioiiloi de pioduse supuse accizelor armonizate prin care se propune aprobarea cererii SC hXC LI.LA REAL CRUP SRL de autorizare ca antrepozit fiscal de producţie produse energetice.

Este semnificativ de subliniat faptul că DJAOV Constanţa a trimis în data de 06.11.2008, cu adresa nr. 171 13/06.11.2008, către A.NV- Direcţia Tehnici de Vămuire şi Tarif Vamal, documentaţia depusă de SC EXCELL.A REAL GRUP SRL în completarea dosarului de autorizare, înregistrată la ANV sub nr. 64.961/06.1 1.2UÜ8. dar Iară să poarte ştampila de registratură a ANV, ca şi în cazul prezentat mai sus referitor la SC VALK.AR SRL

Rezultă astfel că şi in acest caz. asemănător celui prezentul eu privire Iu SC VAL.RAR SRL. nu s-a respectat circuitul normal al documentelor, pe c.ata de 12.11.2008 lnrui programată şedinţa Comisiei, iar Direcţia de specialitate care asigură secretariatul acesteia trebuia să pună la dispoziţia membrilor cu cel puţin două zile lucrătoare înainte, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de secretariatul comisiei.

in data de 12.11.2008 este emisă autorizaţia nr RUO 122313ITU1 pe numele SC EXCELL.A REAL GRUP SRL. (anexă, pag. 475).

r- Cu privire la activ itatea desfăşurată de agentul economic antrepozitar

Conform datelor obţinute din baza de date a aplicaţiei informatice RO-D.Al. SC EXCELL.A REAL GRUP SRL. a primit pe perioada 19.12.2008 – 02.04.2009 cantitatea totală de 51.387 tone produse energetice din care 40.166 tone motorină nemareată. 2.667 tone benzină de la SC OSCAR DOWNSTRF.AIVI SRL şi 7.493 forte combustibil lichid greu de la SC GPA

AURO PRODUSC’l SRL.. 1.062 tone motorină nemareată de la SC OIL. TERMINAL SA (anexă, pag. 778-787).

Dm analiza dalelor a rezultat că SC LXCLI.I.A RLAl GKLP SRL a primit iri reuni suspensiv de la SC OSCAR DOYv N S I REA N-l SRL eaniuăţi de motorină nemareată şi benzini cate depăşeau capacitatea de depozitare a antrepozitului Discul. in acest sens exemplificăm ci cantităţile primite conform tabelului de mai jos:

Data primirii produselor energetice

i_______

1 if)nl produsului primii l M C aníllale prud usc primite Capacitate ! de

depozitare

Deficit de depozitare
______ 04.02.2U09 Motorină nemareată IU MC 2.075 1 908,7 r 1 166
05.02.2009 Motorină nemareată ionc „2.044 T 9U8.TÎ’ 1.135
20.02.2009 Motorină nemareată tone 2.037 f – —’ţ~
20.02.2U09 Benzină tone . 1.999 ] 908.7 j 1 3.127
27 02.2009 Benzină lunc 668 1 j
27.02.2009 Motorină nemareată lonc 3.926 ; V08.7 ; 3.685

 

Mai mul!, m dala de 2U.U2.2im. pe lângă cantităţile menţionate in tabel, conform DAI .societatea a mai primii în amrepo/.n şi camunica de 1.495 lonc combustibil lichid greu. conducând la un delicii de depozitare de pesie 4.6UU lonc. iar exemplele pui continuu.

Sinteza constatărilor echipei Curţii de Conturi urmare analizei comparative a datelor şi informaţiilor cuprinse în cele două dosare de autorizare, respectiv cel al SC V’ALK.AR SRL şi cel al SC EXCELLA REAL CRUP SRL:

societăţile au declarat, la autorizare, cantităţi de produse aeei/.abile mai mici pentru a nu constitui garanţiile la nivelul real al volumului de activitate.

toate adresele, analizele şi Notele întocmite şi efectuate de reprezentanţii structurilor ANV. urmare a depunerii documentaţiei complete. în vederea autorizării ca antrepozit fiscal s-au tăcui în 1-2 zile pentru SC EXCELLA REAL GRUP SRL şi intr-o singură zi pentru SC VALKAR SRL. iar în ceea ee priveşte comunicarea revocării autorizaţiei SC VALKAR SRL aceasta s-a făcut in circa o lună de zile ceea ce a tăcut ca pentru acelaşi antrepozit fiscal, pentru aceeaşi perioadă de timp. să lîe valabile două autorizaţii a două societăţi diferite, dintre care una era proprietar integral asupra tuturor terenurilor şi instalaţiilor iar cealaltă nu avea nici măcar dreptul de folosinţă a acestora: acest aspect a permis ca SC VALKAR SRL să primească pe perioada U3.ll 08.I2.2UU8 cantitatea de 16.221 tone motorină nemarcată, tară a mai deţine activele necesare depozitării.

– mai mult. SC EXCELLA REAL. GRUP SRL a primit de la SG (3PA AURO PRODUCT SRL. şi deţinut produse energetice t.î47U (L4.7). respectiv combustibil lichid greu, cantitatea de 7.492.5 tone pe perioada 10.U2 – U2.U4.2UUV fără a 11 autorizată pentru acest produs.

încadrarea produselor energetice produse Je SC EXCELLA RE Al.. GRUP SRL. pe coduri de produs, s-a efectuai de către ANV tll bll/d c’CfllIll’dldui Oe analiză e 11 bei ale de Laboratorul Vamal Central (anexă, pag, 273-281) in baza probelor prelevate de către DJAOV Constanţa şi Ja cererea acesteia, in data de 1U.U9.2UU8. Iţind de semnalat laptul că la dala respectivă instalaţia nu era în funcţiune pentru că nu avea autorizare pentru funcţionare, nu era proprietatea SC EXCELLA REAL GRUP SRL, iar la dosarul de autorizare nu a fost identificat nici un referat în baza căruia societatea să poată desfăşura activitatea în regim de probe tehnologice sub controlul autorităţii Escale teritoriale, iar în această situaţie, reprezentanţii DJAOV Constanţa trebuia să cunoască că societatea nu este autorizată şi trebuia să se autosestzeze şi să informeze organele de inspecţie vamala.

Pentru doi dintre anirepoziiari. respectiv SC SLOV OIL LINE SRL şi SC. LCO OIL RECI CLI NC SRL, s-a constatat că. în fapt. cumpărătorii produselor respective, nu funcţionau la sediul social declarat, respectiv :

* referitor la SC SLOV Ol L LLNK,SRL, Aj~.iul eare cru un aiurco^

S-a constatat că aceasta vindea produsele energetice, pe care le achiziţiona in baza autorizaţiei de antrepozit fiscal către SC UNION I RANS UI.U13AL SRL din Bucureşti. Aceasta presupune că produsei*.’ erau importate Io Constanţii ide tain OSC.-lkj. tiau nun.lt uit Craiom tcumpacnd OSCAKl. apel la Anul llu ŞUII’,. ,ur ci, cuc ¡napul apr, Hccur,?, Ha UN ¡OS), traseu cure. urajic. .ve prezintă ostiei

 

MM
‘ 3 I

V.__ J

\ mDs
CS                  \                   v/L ^

MiJ

\             N

V            ^

‘v ; mm V.

\

O r

DJ>t-                GR

FR

-CjJ
3aii Q,–
zj
sv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mişcarea produselor între primele trei locaţii, dispersate la mari distanţe, s-a. făcut în regim suspensiv (deoarece primul era importator «nr. 1», următoarele două «nr. 2 şi nr. 3», erau antrepozitari) şi numai pentru vânzarea către cea de-a patra societate, SC UNION TRANS GLOBAL SRL din Bucureşti (cumpărător care nu era antrepozitar «nr.4») ar îl trebuit plătită acciza, în numele vânzătorului SC SLOV OIL LINE SRL din Arad, înainte de scoaterea din antrepozitul de la ARAD «nr.3», însă, urmare analizei documentelor, s-a constatai ei acciza nu a fost plătită. Urmare unui control efectuat de Garda Financiari la SC UNION TRANS GLOBAL SRL – CUI 23418453, s-a constatat că nu funcţionează la sediul social.

Totodată precizăm că:

 • SC SLOV OIL LINE SRL din Arad, a primit autorizaţia de antrepozitar emisă la 7.03.2008 cu valabilitate de ia 01.04.2008
 • SC UNION TRANS GLOBAL SRL, potrivit datelor de ia ORC, a fost înfiinţată la data de 03.2008;
 • tranzacţiile SC SLOV OIL LINE SRL cu SC UNION TRANS GLOBAL SRL au fost în perioada 05-06.08.2008;

SC SLOV OIL LINE SRL care deţinea autorizaţia de antrepozit, nu a depus situaţiile centralizatoare cu privire la aprovizionarea şi livrarea produselor energetice în/din antrepozitul fiscal, decât pentru lunile mai şi iunie, iar pentru lunile iulie şi august nu a mai depus aceste „situaţii”, şi cu toate acestea, reprezentanţii DJAOV Arad nu s-au autosesizat şi nu au efectuat o inspecţie Fiscală a acesteia.

 • deşi acciza aferentă tranzacţiilor efectuate în luna mai, în sumă de 2.727.494 iei, trebuia virată la buget înainte de fiecare livrare efectuată până la data de 31.05.2008 şi trebuia să se regăsească în „Situaţia încasărilor din accize” comunicată de DGFI> Arad către DJAOV Arad la începutul lunii iunie, în fapt ca sumă plătită figurează numai suma de 99.613 lei. în consecinţă DJAOV Arad trebuia să se autosesizeze şi să efectueze ele îndată o inspecţie Fiscală, cu atât mai mult cu cât, agentul economic era nou autorizat ca antrepozitar şi cu toate acestea tranzacţiona cantităţi mari de valori semnificative, valoarea accizelor aferente tranzacţiilor între cele doua societăţi era de 13.966.897 lei (la cate s-au calculat majorări de întârziere de 1.297.577 lei). însă valoarea accizelor nu a fost virată la bugetul de stat;

în ceea ce priveşte modul în care reprezentanţii structurilor ANV, au respectat prevederile legale de verificare a modului în care agenţii economici respectă condiţiile autorizării acordate, s-au constatat următoarele:

 

 

 

 • La dala. de 03.10.2008 inspectorii vamali de la D.JAOV Arad au încheiat un raport de inspecţie fiscală referitor la activitatea SC SLOV OII. LIN fi SRL, au consemnat toate aspectele precizate mai sus, au propus numai demararea procedurii de declarare a contribuabilului ca inactiv şi dispunerea de măguri asigurătorii. Prin respectivul raport de control s-a determinat valoarea debitelor restante în sumă totală de 14.148.274 iei , reprezentând accize, la care s-au calculat majorări în sumă de 1.311.181 lei, rezultând un prejudiciu total de 1:5.459.455 lei (14.148.274 lei-*-1.31 1.181 lei).

Cu adresa nr. 11.818/14.08.2008 (anexă, pag. 1092-1093) DJAOV Arad a sesizat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad în legătură cu faptul că nu s-a putui lua legătura cu nici un reprezentant legal al contribuabilului şi administratorul societăţii nu a dat curs solicitării organelor de inspecţie fiscală de a se prezenta in vederea inspecţiei fiscale la DJAOV Arad…, iar cu adresa nr. 11818/18.10.2008 (anexă, pag. 1091) se transmite către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad obligaţiile fiscale rezultate în urma inspecţiei fiscale efectuate de DJAOV Arad.

Urmare acestui control s-a executat garanţia constituită de societate in valoare de 1.029.832,78 lei (echivalentul a 255567 curo).

» Ulterior, în data de 11.11.2008 a mai fost întocmit un Raport de către DRAOV Timişoara, prin care s-au constatat aceleaşi aspecte, iar propunerea finală a fost de a dispune D.JAOV Arad îndeplinirea demersurilor de sesizare a organelor de urmărire penală.

 • > referitor la SC RCO OII., RECICLINC SRL Argeş. care era un antreţxjzitar de

producţie

Intre documentele puse la dispoziţie de ANV, s-a regăsit Nota de Constatare tir. 4454/12.09.2008 (anexă, pag. ^55-876) a Gărzii Financiare Secţia Argeş, din care rezultă că această societate este implicai ^ intr-un circuit al produselor energetice cu punct final la SC TRUST ENERGETIC INDUS .-pY SRL Bucureşti, societate care nu funcţionează la sediul

gâsttâ Ui

se di ul soci-âl

 

SC ARICLEt/- Bacău
Sooe tale e*r«: nu a fost

Financiare Secţia Argeş, tiu rezultat următoarele:

– SC ECO OII, RECICLING SRL a achiziţionat, pe perioada 01.01.2008 – 17.04.2008. de la SC WIN LAND INVESTIŢII IMOBILIARE SRL din Constanţa, societate înfiinţată în anul 2007 şi administrată de Vargt Zoltan cu domiciliul in Ungaria, asociat şi administrator al
societăţii, cantitatea de 18.978,3 tone păcurină necon formă iar de la SC OSCAR® DOWNS l RtAM SRL cantitatea de 8.920,615 tone motorină:

-furnizorul lui SC WINI.ANL) IX\ I S ii II: IMOBILIARI;. SRL pentru acest produs a fost SC ARICLEHA SRL din Bacău. societate care nu-şi desfăşoară ud ¡vital eu Iu sediul social declarat;

 • potrivit Gărzii Financiare Secţia Argeş. SC !.(.() OII. REC IC I.INCi SRL. s-a aprovizionat cu păcurină ele la un operator economic care uri a putut li identificat la sediul social declarat şi care nu a depus la organele fiscale teritoriale declaraţiile şi situaţiile financiare prevăzute de lege.
 • Potrivit rapoartelor de producţie, pe perioada 23.01.2008 – 17.0-4.2008 a lost produsă cantitatea de 24.947 tutu* combustibil lichid ECO TF.RM tip 14 pentru care s-a utilizat 17.856 tone păcurină şi 8.776.13 tone motorină:

-contorul rapoartelor de producţie, pentru realizarea şi obţinerea combustibilului lichid L.coterm lip B. au avut loc operaţiuni de ¡decantare, separare, condiţionare şi amestec a materiilor prime în proporţie de L. respectiv o parte componentă de amestec motorină şi 2 părţi componentă de amestec păcurină:

 • produsul finit, in cea mai mare parte, a lost livrat către SC TRUST ENERGETIC INDUSTRY SRL Bucureşti care nu funcţionează la sediul social declarat, deşi operatorul economie a depus la organul lîseal teritorial declaraţiile şi deconturile legale.

Pe lângă cele prezentate mai sus, in continuare, redăm .şi alte constatări ale echipei Curţii de Conturi, referitoare la flecare dintre societăţile implicate în circuitul prezentat mai sus:

sc oscar now.vsTkl am srl – cui 13991630

r Date de identificare referitoare la SC OSCAR DOYVi\S I RhAM SRL. (anexă, pag. 1079-1090)

 • CC! – 13.99.1630
 • denumirea iniţială a societăţii a lost SC OSCAR H. DRINKS SRL. cu sediul in judeţul S1 fo\. comuna Măgurele, str. Atomiştilor nr. ¡12 – 14: activitatea principală era fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cod CAEN I 391
 • in prezent denumirea este SC OSCAR DOW NS1 RhAM SRL., cu acelaşi sediul social: activitatea principală s-a schimbat (din 2003) in comerţ ca ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazaşi şt al produselor derivate cod L AEN 5151.

‘r Cu privire la dosarul de autorizare

Emitere autorizaţie. Societatea a lost ţ autorizată, pentru două antrepozite Escale, respectiv:

-Autorizaţia de antrepozit fiscal de depozitare nr. ROO1 01 5 I I 61)190 E’ 19.02.2007. valabilă de la data de 01.03.2007 pentru locaţia din Craiova, str. Calea Sevcrmului nr. 56A. judeţul Dolj (anexă, pag. ll)73):

– Autorizaţia de antrepozit fiscal de depozit are nr. ROO 1 01 508DD01/19.02.200 1. valabilă de la data de 01.03.2007 pentru locaţia d|n Braşov, str. Turnului nr. 5. judeţul Braşov (anexă, pag. 1 074).

Conform dosarului de autorizare, cănitlatpIc anuale estimate de produse encigeiice. în vederea stabilirii cuantumului garanţiei au lost:

 

Denumire produs eiieruenc (fanlilăţi i linie aii)

ajjlori/.aie pe Iicearc anirepo/il

TOTAL
Cra o v ;i Braşov
Motorină – l>i Ş i : ooo; 15.600 ! 27.600 :
Benzina eu plumb I/-1.1 1 200 1 200 : 2.400
Benzină Iară plumb L-l.2 6.000 : 3 600 : 9.600 i
TOTÂ1. 19.200 20.400 39.600 ;
deci un tuta! genera! de 39.600 tone produse energetice pe an.

 

 

Nivelul garanţiei, conform cu estimările societăţii pentru cele două antrepozite, a losi stabilit la suma de 413.870 L.uro şi respectiv 419.101 Euro.

Revocare autorizaţie. Menţionăm că autorizaţia de antrepozit fiscal pentru locaţia din Braşov a fost revocată în luna septembrie 2008. la solicitarea antrepozilarului SC OSCAR DOWNSTREAM SRL (anexă, pag. 1068-1072).

SC ECO LE DO NET SRL – CLI 15050813

^ Date despre societate (anexă, pag. 655-682)

-denumirea iniţială a societăţii a losi SC L. EDO NLI SRL. (eoni. actului constitutiv nr. 6604/05.1 1.2002). cu sediul social in Bucureşti, str. Rretoricnilor. nr. 2 sector 5:

 • ulterior denumirea >-a schimbat in SC LCU ii.EDO NLI SRL. (eoni. actelor adiţionale nr. 20/08.04.2004 şi nr O I 5.10.2004 i. iar sediul social in Bucureşti, b-dul Dacia. nr. 81A. sector 2:

-prin actul adiţional la actul constitutiv. s-a schimbat din nou sediul social al SC ECO LEDO NEl SRL. in ¡ud. Constanţii. Oraş Năvodari, str L zmei nr. IA., iar acest sediu a devenit adresa antrepozitului fiscal;

 • structura asociaţilor (cont. certificat constatator nr. 302.126/05.1 1.2004):
 • Rac/ Peier Altila cu cetăţenie romană şi domiciliul în Ungaria cu 35%
 • Oanţă Dor ci cu 65%
 • administrator Ristin Pompiliu cu cetăţenie română şi domiciliul in Canada.

r Cu priv ire la dosarul de autorizare

intre documentele existente la dosarul de autorizare, prezentate de societate iri vederea autorizării ca antrepozit fiscal de producţie produse energetice, s-au regăsii următoarele;

v contractul de vânzare cumpărare din 22′ 06.2004 (anexa, pag. 653-6M). in baza căruia societatea a achiziţionai de la primăria Oraşului! Năvodari, terenul intravilan in supralafâ de 8.267.24 mp situat in Năvodari, str. Uzinei nr. IA. judeţul Constanţa cu speetjieupu că pe acest teren se afla construcţia cu destina pe de Instala pi de recuperare şi i econdi ponut e a produselor petroliere prnprieltiteii S( /:( t) ¡Jj.DlJ \hl SA/, dohcindil plin LOnitaclul di vâniare-ciiinpurure nr. 1 3 I 2/2 1.05.21)04 încheiat cu Si PUI ROL. L’UL.l. SRL. (anexă, pag. 643-646). respectiv o construcţie cu dcsiniape instalaţii de recuperare şi recondi Donai e u

produselor petroliere (lnnd terminată in proporţie de 87 /u).

❖ contractul de vânzare cumpărare nr. 76/19.07.2004 (anexa, pag. 647-652), pe baza căruia societatea a achiziţionat dc la SC LL BRIM.N SA mai multe utilaje.

Emiterea auton/.afci. in data de 29.1 1.2(104 comisia dc autorizare a decis funcţionarea antrepozitului fiscal de producţie prin eliberarea autorizaţiei m. 648/_).l U_004 cu valabilitate dc la 01.12.2004.

Revocarea autorizaţiei, Prin decizia nr. 534/05.1 2.2007 (anexă, pag. 639-642), comisia de autorizare revocă autorizaţia emisă anirepo/jlarului SC ECO LEDO NET SRL pentru nerespectiirea prevederilor un. Itfj, Hi. a/, Ut. j) şt Iii. I) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. prin care se precizează: …4/7. 153 (!) Orice antrepozitul’ autorizai urc obligaţia de u îndeplini urinăiocirelc eerin(e. uj să depună Ici auioriiaiuu /¡scală competentă, dacă se consideră necesar o garanţie, in cazul producţiei, transformării şi deţinerii de produse accizahde precum şi o garanţie obligatorie pentru circulaţia acestor produse, in condiţiile stabilite pnn norme: fi să înştiinţeze autoritatea fiscală competentă despre orice modificare tninsă dalelor iniţiale m buza cărora a fost emisă autorizaţia de antrepozitul’, in termen de 30 de zile de la dala înregistrăm modificării. h să se conformeze cu alte cerinţe impuse prin norme

Cu privire la activitatea desfăşurată de agentul economic antrepozitar

La dosarul de autorizare a lost identificată o sesizare penală nr. 5497/04.1 0.2006 (anexă, pag. 630-638) formulată de DGFP Prahova către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, împotriva reprezentanţilor legali ai SC ECO LEDO NET SRL care au achiziţionai în perioada 01.08.2006 – 07.08.2006. de la SC AD I SERV SRL Ploieşti, firmă cure nu deţinea calitatea de antrepozit fiscal de producţie, cantitatea de 304.9 tone şlani petrolier, deşi operaţiunea este interzisă potrivit art. 239 din Legea ar. 371/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare care precizează: An 23/ tiA Se interzice orice operaţiune comercială cu uleiuri minerale care nu provin din antrepozite fiscale de producţie. <2/ Prin excepţie de Iu prevederile alin. (/j toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare, in alte locaţii decât antrepozitele fiscale de producţie, pot li cedate sau vaniliile numai in vederea prelucrăm şi numai către un antrepozit /¡scai de producţie in condiţiile ¡nevăzute de norme ” şi conlorm art. 296 alin. I Iii. k) din acelaşi act normativ reprezintă ijn trac ţiu ne.

i n data de 27.06.2007. SC ECO LEIX) NET SRL a vândut către SC ROM ECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL anexă, pag. 707-717). imobilul situat in Năvodari nr. IA. judeţul Constanţa compus din teren intravilan in suprafaţă de 8.267,24 mp şi construcţiile cu destinaţia Instalaţii de recuperare şi recundiţionare a produselor petroliere. Toate aceste construcţii. SC ECO LLDO NET SRL le-a dobândit prin cumpărare de la SC PETROL FULL SRL, iar acesta din urmă. la rândul său le-a dobândit in baza Autorizaţiei de construire nr. 143/1998 emisă de Primăria Năvodari.

Pe perioada 13.09 – 15.10.2007 SC ECO LE DO NET SRL. a achiziţionai de la SC OSCAR DOWNSTRE.AM SRL cantitatea de 6.215 tone motorină (anexă, pag. 811-815) nemarcată, dar dat fiind faptul că la data liv rărilor de motorină nemarcată electuate de SC OSCAR DOWNSTREAM SRL către SC ECO LE DO NHL SRL. aceasta din urmă nu mai deţinea capacităţile de producţie şLsau depozitare, nu rezultă destinaţia reală a acestor produse energetice.

SC ROiVILCO INTERNATIONAL. SERVICE COMPANY SRL – CUI 8257647

‘r Date despre societate (anexă, pag. 618-632)

– iniţial societatea s-a numit SC MAU 130 SERVICE SRL şi a lost inliinţată în anul 1996. cu sediul social in Bucureşti, sir. Moroieni.; nr 46. sector 2 şi asociat unic Stoica Marian

Dragoş:

o A

in dala de 21.05 2007. se schimbă denumirea societăţii in’ SC ROMECO INTERNATIONAL SRVICI: COMPANY Sili., si i-ş, cxtinde’ohiectul de activitate la act ivită p CU produşi’ energetici1, şi se schimbă! structura asociaţilor:

 • • Negul Gheorghe IO1’.,.

Stoica Marian Drugoş –

 • Merai Katalm 15%.

■ Paraipan Eugenia 5%

in data de 20.09.200/ se hotărăşte schimbarea sediului social Iu adresa antrepozitului Jiscal pentru care a solicitat şi obţinut autoriza pa;

~ la data de 08.02.200,S. s-a schimbat structura asociaţilor (eoni’, cerţi ficatul ui constatator nr. 1829/08.02.2008) astfel:

 • BARKIN V i NI URkS LII.) cu sediul in Scychcllcs. Crystal Ol’liccs. ol Center. Victoria Mahc cu 85%:
 • Merai Katalin cu I 5%.

-la data de 08.12.2008 se schimba din nou structura asociaţilor (el. certificatului constatator nr. 20656/08.1 2.2008 i des ine:

 • BARKIN VENIUREŞ L I O cu sediul in Scychcllcs. Crystal Offiecs. ol Center. Victoria Mahc cu 85%

-SC GOEDBERG BUSINESS CORPORATION cu sediul in Scychclles. Crystal Ofticcs. ol Center. Victoria Vlahe cu 15%

-administrator devine Nea eşti Nicolae

r Cu privire la dosarul de autori/are

In data de 27.06.2007. potriv it contractului de vânzare cumpărare din aceeaşi dată (anexă, pag. 707-717). SC ROM ¡(O IN TERN \TIONAl SERV ICI COMPANY SRI a achiziţionat de la SC ECO Eh DO NE I SRI imobilul situat in Năvodari nr. IA. judeţul Constanţa compus din teren intravilan in suprafaţă de S.2f>7.24 mp şi construcţiile cu destinaţia Instalaţii de recuperare si recondiiionare a produselor petroliere I oale aceste; construcţii vânzătorul. SC ECO EE.DO NEI SRL. le-a dobândit prin cumpărare de la SC PETROL. ITT.E SRI. care le-a dobândii în baza Autorizaţiei de construire nr 145M998 emisă de Primăria Năvodari.

Din acest contract rezultă că ia momentul vânzării construcţia este neterminată, lîind finalizată în proporţie de 87%.

Din adresa (anexă, pag. 706) Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă Dobrogea al judeţului Constanţa către SC ROMECO INTERNAI IONAE SERVICE COMPANY SRL. rezultă că obiectivul Instalaţie de recuperare şi recondiiionare u produselor petroliere este realizat parţial. în localitatea Năvodari, str. Uzinei, nr IA

Agenţia de Protecţie a Mediului Constanţa a emis autorizaţia de mediu nr. şl 1/22.08.2005 (anexă, pag. 700-705) pentru SC ECO I.EDO NE T SRI. pentru Instalaţia tehnologică de reciclare

a reziduurilor petroliere.

în 15 februarie 2008. SC ROMECO INTERNATIONAL. SERVICE COMPANY SRL depune cererea cu privire la acordarea Autorizaţiei ide antrepozit liscal (anexă, pag. 699).

Potrivit autorizaţiei de mediu nr. şll 22.08.2005. revizuita in data de 30.07.2008.

Prin Avizul fiscale avizează din
nr ! 7‘ ”’4.03.2008 (anexă. pag. 695-697). comisia de avizare antrepozite punct de vedere tehnic documentatul întocmită de agentul economic SC
ROMECO INTERNATIONAL SRVICI: COMPANY SRL

capacitatea declarată a instalaţiei este de 9 tone’zi

 

Prin Decizia nr. 076 28.03.2008 (anexă, pag. 688-69-1). Comisia de autorizare decide

autorizarea SC ROMECO INTERNATIONAL SRVICL COMPANY SRL ca antrepozit fiscal de

producţie produse energetice, tiind emisa in acest sens la data de 01.04.2008 Autorizaţia de

antrepozit fiscal nr. ROOI I 8′) 13PPGI–’28.03.2008 cm valabilitate de la 01 04 „>008 (anexă nae 684-687).                                                                                                            ■ ‘ l b’

SC ECO LEDO NE I SRL a deţinut calitatea ¿ie antrepozitar. autorizaţia fiind revocată, la propunerea D.IAOV Constanţa, prin decizia nr. 534 ‘0b. I 2.2007 pentru ne re specia re a de către societate a prevederilor ari. 183 lit. a) – nedepunerea garanţiei actualizate. Iu. j) neanunţurea schimbăm administratorului iu. li                    ncdcţmcrca iiji proprictaie sau in leasing a instalaţiilor şi

echipamentelor necesare deslăşurării producţiei.

r Cu privire la activ itatea desfăşurată ţie agentul economic antrepozitar

în perioada 13.02 – 04.04.2009 SC ROMLCU INTERNATIONAL. SRVICE COMPANY SRL. a livrat in regim suspensiv de la plata accizelor, către SC EXCLLLA REAL GRUP SRL. cantitatea totală de cca. 3.500 tone combustibil lichid uren. dar având in vedere că. capacitatea de producţie a antrepozitului este ele numai 9 tone/zi. rezultă că nu putea li obţinută in această perioadă cantitatea livrată.

SC ECO OII. KEC1CUM. SRL Cil 20138092

r Date despre societate (anexă. pag. 858-863)

 • SC ECO OIL. RECICLINu SRL. a fost inliinţjaiă in decembrie 2006 cu sediul social in judeţul Dâmboviţa. localitatea Targovişie sir. PIl. Ditcscu Stan nr. 1-3. I..a această dată administrator şi asociat unica fost CristeiiA’¡cuine Cătălin:
 • in data de 14.03.2008 Toţii Horgosi Jtnws. cetăţean maghiar, elevi ne asociat unic al societăţii şi administrator, iar sediul social este mutat la panelul de lucru acolo unde a fost autorizat antrepozitul fiscal de produc pe, respectiv judeţul Argeş. Comuna Lunca Corbului, sat Silişiem (potrivit istoricului nr. 1716/18.04.2008. cu privire la societate, transmis Gărzii Financiare – Secţia Argeş de către Oliciul Registrului Comerţului).

r- Cu privire la dosarul de autorizare

între documentele existente la dosarul de autorizare, prezentate de societate in vedeiea autorizării ca antrepozit 11scai de producţie produse energetice, s-au regăsit următoarele.

v au fost identificate două coniracte care au acelaşi număr şi aeeeaşi data. respectiv ni. 1/15.01.2007. încheiate cu SC TRANS BITUM 2(j>U(> SRL Piteşti. CUI 17533539. dar obiectul contractului este diferit, după cum urmează:

– unul dintre contracte, anexă la adresa Oliciului Registrului (. omerţului ni. 1 716/18.04.2008 (anexă, pag. 850-863) către Secţia Gărzii. financiare Argeş, unde la ari. _ obiectul contractului, prevede: Obiectul prezentului contract il constituie ¡tichii iei cu unui teren in suprafaţă totală de 10.497 mp simui in lipiciul ■trge.y Comuna Lunca Corbului, sat Siliştcni

… al doilea contract, auil in vedere la autorizare, unde la ari. 2 obiectul contractului (anexa, pag. 826-827). prevede: Obiectul contractului îl constituie închirierea unui teren m suprafaţă de 10.49 7 mp şl a clădirilor aflate pe acesta t conform proces al ai verbal de adjudecare nr 61 J/<v V din 13 II 2tKI6>/ silitul m judeţul Argeş. Comuna Lunca Corbului, sal Silişicni

v o declaraţie pe proprie răspundere dală de C. risiea Nicolae Călăi in (anexă, pag. 825) (asociat unic şi administrator al societăţii), prin care declară pe propria răspundere că utilajele (I buc. separator-decantor. 2 buc rampă încărcare, linii tehnologice, li lire de separare, pasarele ) executate in cadrul instalaţiei de reciclare rc/iduun(petroliere de la punctul de lucru declarat, au fost confecţionate în regie proprie.

v un ..Memoriul tehnic’ (anexă, pag. 855-835) cu descrierea procedurii de menţinere a evidenţei cantitative şi valorice a produselor din antrepozit cal şi a celor livrate, care este semnat de Niţu Lucian – expert contabil, Este de semnaiat faptul ca acest ..memoriu tehnic”. în partea de subsol a paginii poartă aceleaşi însemne ca ş documentaţia tehnică a SC GPA AERO PRODUCT SRL, respectiv Ed.l/Rev.O – (16.21106 PO-GPA 4.2.2-03 (anexă, pag. 962-987).

un „Memoriul tehnic” (anexă, pag. 856-849) ipecesar obţinerii avizului tehnic instalaţie reciclare reziduuri petroliere nesemnat de reprezentanţi ai societăţii. Potrivit memoriului tehnic, capacitatea instalaţiei a fost proiectată pentru o capacitate de reciclare de aproximativ 15.500 tone/an reziduuri petroliere, urmând să realizeze, in combinaţie cu motorină, o producţie de maxim 54.000 tone/an combustibil lichid LCO I rKM tip A.B.C.D.

v „Schema tehnologică” dar care nu este semnată sau ştampilată de nici o persoană (anexă, pag. 822).

v „planul de situaţie” care este realizat şi \aulicul de aceeaşi persoană care este şi şej de proiect (anexă, pag. 825-824)

Emiterea autorizaţiei. Prin Av izul nr. I 72 |22.1 1.2007 Comisia de avizare antrepozite fiscale avizează din punct de vedere tehnic documcnupia imocmiui de SC ECO OIL RHCIC1.ING SRL. pentru obţinerea autorizaţiei de antrepozit fiscal amplasat in Comuna Lunca Corbului, sat Silişteni. judeţul Argeş.

Prin .Autorizaţia nr ROOI I 7503P P(l I/I 7.1 2.2007 (anexă, pag. 864) emisă la data de 18.12.2007 cu valabilitate de la 0I U 1.2008 SC ECO OIL RHCIC’LING SRL. este autorizată ca antrepozit fiscal de producţie.

Revocarea autorizaţie. Prin Decizia nr. 144/15.10.2008 (anexă, pag. 1075-1078) este revocată autorizaţia de antrepozit fiscal a SC ECO OII. Rb.CICUNG SRL.

r Cu privire la activ itatea desfăşurata de agentul economie antrepozitar

Semnalăm faptul că potrivit memoriului tehnic, capacitatea instalaţiei a fost proiectată pentru o capacitate de reciclare de aproximativ 15.500 tone/an reziduuri petroliere, urmând să realizeze, in combinaţie eu motorină, o producţie de maxim 54.000 tone/an combustibil lichid ECO TERM tip A.B.C.D.

Luând în considerare, capacitatea ce prelucrare de 15.000 tone/an, icz.ultă că SC ECO OIL. RECICLING SRL a prelucrat, pe o perioadă de 5 luni. o cantitate de reziduuri petroliere cat mtr- un an.

In ţapi. potrivit documentelor analizate, amrepoxitarul a produs cantitatea de 24.947 tone combustibil lichid ECO 1 t.RM tip B. respecta 73.37% din capacitatea anuală de producţie, numai în luni. rezultă că în mod real era imposibil să realizeze acest procent pe această perioadă.

In condiţiile in care s-ar accepta această producţie in termen de trei luni. ar rezulta că. capacitatea anuală de producţie a antrepozitului ar li de 2.2 ori mat mare decât cca proiectată, de unde tezultă că documentele puse la dispoziţie de către anirepozitar si analizate de comisarii Gărzii Financiare nu reflectă realitatea.

Mai mult. capacitatea de depozitare a materiilor prime (reziduuri petroliere) este asiuurată de două rezervoare de câte 60 mc (anexă. paj». 844).: respecto capacitatea totală de cca. 105 tone. iar potrivii Gărzii Financiare – Secţia Argeş (anexă, paj». 865-876). ui ocazia inventarierii efectuată in ziua de I Ud 2ttt)<S in prezenţa directorului de vânzări dl Lipn.şieanu Crisiinel s-a consialal in rezervoarele de depozitare a niateriii prime cantitatea de 365 tune pâcurină. rezultând astfel discrepanţe foarte mari între diatele tehnice din dosarul de autorizare şi datele constatate şi prezentate de Garda Financiară – Secţia Argeş.

SG SLOV OII. LINE SRL – CUI 154)06818

r Date despre societate (anexă, pag. 887-894)

– denumirea iniţială a societăţii a lost SC C OÍS VIFTICS STAR GROUP SRL. cu sediul în Arad, str. Felcacului nr. I. axând ca administrator pe Soceu .Adrian, tar asociaţi pe Suciu leodor şt Socea Adrian:

 • in dala de 09.05.2007. potrivit referatului nr. 6304.01.2008. societatea şt-a schimbat denumirea in SC SLOV OII.. 1.INF SRL. ultimul asociat unic al societăţii Iţind persoana fizică Seres Jozscf domiciliat in Ungaria.

r Cu privire hi dosarul de autorizare

Intre documentele existente la dosarul Jej autorizare, prezentate ele societate in vederea autorizării ea antrepozit li scai de depozitare produ.se energetice, s-au regăsit următoarele:

v cererea formulată de societate pentru acordarea autorizaţiei de antrepozit liscal de depozitare produse energetice, depusă in data ele I 3.1 2.2007 (anexă. pag. 884-886):

 • F contractul de comodat nr. 01 UI.08.20U7 (anexă, pag. 904-905). prin care Lakatos lunatic şi Lakatos Virau, persoane li/.tce cetăţeni romani dau spre folosinţă gratuită imobilul eu anexe situat in comuna Livada, sat Sânleani CI nr Mol. către SC Sl.OV OII. LINL SR!. cu sediul social in comuna Livada sat Sânleani judeţul Arad reprezentata prin Setes Joz.set.

v un ..iVlemoriul tehnic pentru avizarea antrepozitului liscal dar care tui este întocmit, şi avizai de o persoană de specialitate (anexă, pag. 895-903).

Emiterea autorizaţiei. în data de 12.05.2008 este emisă autorizaţia de antrepozit fiscal nr. ROOI 1 8702DD01/07.03.2008 (anexă. pag. 881-883). pe numele SC SLOV OIL LINE SRL. cu valabilitate de la 01.04.2008

Cu privire la activitatea desfăşurată de agentul economic antrepozitar
Suspendarea

antrepozit liscal de d deoarece nu a plătit,

autorizaţiei. Prin Decizia nr 4/BA/08.U8.2008 se suspendă autorizaţia de epo/nare. începând eu dada de 08.08.2008 până la plata accizelor restante. la data scadentă, accizele .datorate.

 

[.a data de 03.10.2008, inspectorii vamali de la DJ.AOV Arad au încheiat un raport de inspecţie liscală (anexă, pag. 1094-1107) referitor la activitatea SC SLOV OII. UNI.- SRL., prin care au determinai valoarea debilelor restante in Mimă totală de 14.148.274 lei . reprezentând accize, la care au calculat majorări in sumă de 1.3 li 1.181 lei. rezultând un prejudiciu total de 15.459.4?5 lei (14.148.274 Ici- 1.3 1 l.l 81 ). Urmare acestui control s-a executat garanţia constituită de societate în valoare de 1.029.832,78 lei techivalentul a 255567 euro).

Revocarea autorizaţiei. Prin Nota nr. 75246/!SA/04.()3.2009 (anexă, pag. 877-878). ANV Direcţia Tehnici de Vămuire şi larii Vamal a propus comisiei pentru autorizări revocarea autorizaţiei de antrepozit liseal de depozitare penlnii nereconstititirea garanţiei in termen de 30 de zile de la data executării garanţiei constituite la autorizare, urmare căreia, prin Decizia nr. 168/12.03.2009 (anexă, pag. 879-880) se revocă autorizaţia de antrepozit fiscal.

SC GPA AURO PRODUCT SRL, care livrează produse energetice către SC EXCELLA REAL GRUP SRL

r Date despre societate (anexă, pag. 906-928)

 • societatea a fost înfiinţată în luna decembrie 2005. cu sediul social în municipiul Constanţa şi asociat unic Dabă Vasile:
 • în data de 09.05.2007 societatea şi-a schimbat sediul social la punctul de lucru din comuna Mihail Kouălniceanu. iar potrivit cert ficatului constatator din 05.07.2007. şi-a schimbat şi asociaţii, aceştia devenind Pufeanu Gheorghe şi Palpuc Alexandru cu cate 50%. iar Dabă Vasile a devenit administrator.

^ Cu privire la dosarul de autorizare

Societatea şi-a declarai…un punct de lucru in amplasamentul din judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălnieeanu. str I ador Vladimneveu nr 4. proprietatea SC PI-, I ROM A VIA I ION SA. in vederea autorizării ca antrepozit lisea. de producţie produse energetice If O-G. II’O-P şi ITO-A. care au fost încadrate de către ANV Direcţia Tehnici de Vămuire şi larii vamal la categoria păcură (1:4.7).

Pentru activitatea de birou. SC GPA AURO PRODUCT SRL a închiriat in luna august .2006 de la SC SIROM IMPIX SRL. (anexă, pag. 94 1-942) un container.

Rapoartele de încercare şi de laborator, identificate la dosarul de autorizare au lost efectuate pe baza probelor prelevate de către SC’ GPA Ah RO PRODUC I SRL

în vederea autorizării, societatea a propus ca depozitul pentru materia primă să lie un rezervor (FG3) cu capacitatea de 10.000 mc. din care este utilizată numai o capacitate de 1.000 mc, conform contractului încheiat cu SC PL I ROM AVIA I ION SA. iar depozitul pentru produsul linii să fie tot un rezervor (R14) cu capacitatea de 10.000 mc din care este utilizata numai capacitatea de 1.000 mc potrivit aceluiaşi contract (anexă, pag. 929-940).

De asemenea, două rezervoare cu capacitatea de 100 mc sa lie iolosite pentru depozitarea componentelor de dilulie. iar un rezervor eu capacitatea de 60 mc pentru apa chimie impură.

Conform procesului tehnologic descris pentru separarea apei din materia prună (n.n.
in ..Autorizaţia de mediu” (anexă, pag. 946-951). reziduuri petroliere) se ut dizeuză drept eleat util <>

Antrepozitul de producţie produse energetice urma a lolosi- diept matei n punic, leziduun petroliere şi uleiuri minerale uzate.

 

soim ic de clorurâ de sodiu. Se amestecă produsul mpp ele 4h. se lasă la decantai, după cure se verifică prudul de separare a hidrocarburi; de a/ki Dacă apa este lipsită de hidrocarburi şi neemulsionuta. se trimite la se purul arul de produse petroliere, dacă apa este emulsională şi. sau cu conţinui de hidrocarburi se prelunpeşlc timpul de decantare, cu produsul din vasul I se alimentează vasul 2 unde se tace o prohă de casa >densitate. in/luinabi/iiute. congelare, apă. sedimente). după care se sluhttcşfc reţetaru! produsuliii. in funcţie de cerinţe f/FO-A. IFO-P IFO- CjJ şi se dozează componenta de di/itţte (motorina, cainhuslihil ttp F). omopenizureu acestora se t eah..ează ici a temperatură constantă de l(lJC prin i eeircularca intrepii mase de produs, după 24h, se a ti a Uzează produsul si este dirijat în rezervoarele de depozitare sau direct la rampa de distribuţie produs finii.

Antrepozilarul a înlocuit rezervoarele inchmaie de la SC PFTROM AVlATION SA cu rezervorul R 15 cu capacitatea de 60 mc pentru materie primă, cu rezervorul R4 cu capacitatea de 100 mc pentru produsul finit, iar urmare acestor modificări a rămas disponibil pentru motorina utilizată ca materie primă rezervorul R3 cu capacitatea de 100 mc.

( onfbrm documentelor din dosarul de autorizare. SC GPA Al.RO PRODUCI SRL. achiziţionează materia primă de ia SC FljLL. PILOT SRL Constanţa, reprezentată de Papuc Alexandru în calitate de administrator, eu care are încheiat şi contractul de vânzare-cumpărare produse petroliere nr. 14/01.06.2006 (anexă. pap. 94045).

SC GPA A13RO PRODUCT SRL. nu a desfăşurat, conform notei explicative din data de 29.09.2006. până la această dată. activităţi generatoare dc venituri.

in dala de 19.12.2006 a Ibst emisă autorizaţia dc antrepozit fiscal nr. R00095913PPO1/20.10.2006 cu valabilitate de la data de 01.01.2007.

Ulterior emiterii autorizaţiei de antrepozit l’isbal de producţie, pe lângă produsele pentru care a obţinut autorizare. SC GPA AFRO PRODl C I SRL a solicitat încadrarea produsului If O 30 pe care ANV l-a încadrai la codul tarifar 27.1 (j). 19.4.5. iar comisia de avizare l-a asimilat produsului motorină din punct de vedere al stabilirii accizelor aferente.

in data de 18.12.2007 este modificată autorizaţia de antrepozit fiscal de producţie prin adăugarea unui nou cod dc produse pe lângă 1-4.7 păcura, respectiv produsul f.4.9 motorină, cu valabilitate de la 01.01.2008

r Cu privire la activitatea desfăşurată de agentul economic antrepozitul

Conform datelor obţinute din baza de date a aplicaţiei informatice RO-DAI. SC. GPA AFRO PRODUCT SRL. a primit in regim suspensiv, pe perioada 23.09 2008 – 18.03.2009. cantitatea totală de 13.624 tone produse energetice din care 10.163 tone motorină nemarcaia şi 3.461 tone combustibil lichid greu (anexă, pag. 1047-1059).

Din analiza datelor a rezultat că. pentru cantitatea de 7.796 tone motorină ncmarcalâ. SC GPA AFRO PRO DU SCI SRL figurează in DAI atât ea expeditor cât şi ca destinatar şi deci nu se cunoaşte provenienţa acestui produs, iar SC GPA AFRO PRODUC I SRL. iui a efectuat impoituii de motorină în această perioadă.

Restul cantităţii de motorină nemarcată este primită de la SC M&D SFA 1ARERS SRL (2.006 tone) şi de la SC’ PF I ROM SA (361 tone).

în ceea ce priveşte livrările dc produse energetice in regim suspensiv, pentru perioada analizată, acestea au tos. numa, către SU ROMI.,CC) IN U RNA NONAI. SFRVICF COMPANY SRL. (550 tone combustibil lichid greu) şi SC i.\( FI.FA Rl.AF OIU I MG- (cea. .. ) to.u combustibil lichid greu pe perioada 12.02 2009 – 02.04.2009) (anexa, pag. 1060 1067)

Semnalăm faptul că. in aceeaşi perioadă dc timp. 12.02.2009 – 02.04.2009 ¡n care societatea a livrat în regim suspensiv cantitatea de •7.500 tone combustibil lichid greu (păcură E4 2). aceasta a achiziţionat de la SC ROMECU INTbRNA l’IONAl. SERVICE COMPANY SRI cantitatea de 3.461 tone din aceiaşi produs.

în data de I5.I0.200X SC GP.\ Al RO PRODUCT SRI. a primit la antrepozitul fiscal cantitatea de 188 tone motorină nemarcaiu. in data de 14.10.2008 a primit cantitatea de 258 tone motorină nemarcată. în data dc 15.10.2008 a primit jeantiunea de 200 tone motorină şi având în vedere (aptul că potrivii procesului tehnologic

omogenizarea semifabricatelor cu motorina se realizează la o temperatură constantă de 40°C prin recireularea întregii mase dc produs.

după 24h. se analizează produsul şi este dirijat in rezerv oarele de depozitare sau direct la rampa de distribuţie produs linii.

aceste operaţiuni se lac in rezervorul R2 eu capacitatea de 100 mc. din cadrul instalaţiei.

rezultând astfel că. în realitate nu se poale depozita toată cantitatea de motorină primită rezervorul R3 in care se depozitează motorina având capacitatea de doar 100 mc. respectiv cea. 84 tone. rezultând un deficit de capacitate, aferent celor trei zile consecutive, de cea, 436 tone.

MENŢIUNI:

Aspectele reţinute mai sus, au fost posibile şi ca urmare a faptului ea unii reprezentanţi ai societăţilor implicate în acest circuit erau asociaţi, administratori sau directori în celelalte societăţi, aşa cum redăm sugestiv gratie astfel:

 

Lipoşteanu Cristinel, in acelaşi timp:

 • director de vânzări la SC ECO OiL R.LCICLÎNG SRL,
 • administrator la SC TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL Popescu Narcis, în acelaşi timp:
 • administrator şi asociat la SC IRANS BI1UM 2000 SRL de la care SC ECO OIL RECICLING SRL a închiriat .terenul aferent antrepozitului;
 • administrator la SC TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL ia care este asociat Popescu Narcis, la SC ROSEXIM COMA LIMENT 2000 SRL, la SC EURO SAIMAR SRL şi

Nemeş Radu, în acelaşi timp:

_ asociat unic şi administrator la SC TRI IN VEST STANDARD SRL Piteşti cu obiectul principal de activitate cod CAEN 5151 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şt gazoşi şi al produselor derivate, cu sediul social pe str. Petrochimtştilor, aceeaşi pe care îşi au sediul social societă tile la care sunt asociaţi Lipoşteanu

Cristinel şi Popescu Narcis.

Administrator la SC EXCELLA REAL GRUP SRL

CONSTRUCT 2000 SRL, iar
m
Uleiuri lubrifiante recepţionau- in ¡ucaliiaie tNTREI’OZlTPRoMi’rŢifl

M. k’ogâlnictnimi –     –- Aţin

Constanta

INCH IR.CE RE TEREN
■BaSmi
ANTREPOZIT -fRODl’C’ŢIE LN’AOTP.
—ungă—
.SOl TETATE TRANSPORT
Între ASQClAŢI/AI)MI^STRATOm

I SCTRJ INVEST STANDARD SRL I ]_                         .ARGEŞ

Li’ I -ii i |u oiill\f eiiei „elice j li aii\|iui Oile lie SC TRANS j

––– rrnTTT“-„––

ANTREPOZIT PRORl ( ŢIE ACTIV \y

Papuc Alexandru în acelaşii timp:

 • Asociat cu Popescu Narcis la SC TRANS AUTO Lipoşteanu Cristinel este administrator
 • asociat la SC GPA AERO PRODUCT SRL

 

Pe parcursul controlului, au losi dale Mole de re laţii domnilor Mateiciuc Alexandru l anexă, pag. 589-606), Gheorghiu Clauriius (anexă, pag. 570-588), Garţone Răzvan (anexă, pag. 555-569), Butcaru Alexandru (anexă. pag. 541-554), lene Cristian (anexă, pag. 524- 540), Moca nu Daniel (anexă, pag. 507-525). Berescu C’osmin (anexă, pag. ‘762-777), Mutescu Simion Mareei (anexă, pag. 735-736) şi duamnelor Ion Moniea (anexă, pag. 737-7761), Prasacu Cuţa (anexă, pag. I 108-1 III)

De asemenea au fost dale note de religii şi membrilor Comisiei de autorizare (anexă, pag. I 1 12-1 120). prin intermediul ANV. dar acestea nu au transmise de către ANV. deoarece aşa cum este menţionat şi in adresa m 273%-15.05.2<H’9. reprezentanţii ANV au considerat că nu au competenţa de a comunica documentele transmise întrucât persoanele in cauză au lacul parte dintr-un organism colectiv de decizie constituit ia nodul Ml P tund angajaţi ai ministerului şi nu ai AN V.

Menţionăm că pentru SC B XC BL I..A REAli. GRUP SRL. SC VAl.KAR SRL. SC ROM ECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL. SC GPA AERO PRODUCT SRL., potrivit Procesului verbal din 15.04.2009 (anexă, pag. 1123-1126) Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a ridicai copii după dosarele de autorizare precum şi documente originale din acestea.

întrucât constatările cuprinse in prezenta Notă. reprezintă abateri pentru clarificarea cărora se impune efectuarea do verificări de către alte instituţii, solicităm ca MTP şi/san ANAT prin structurile acestora să efectueze verificări de specialitate la societăţile comerciale, a aspectelor reţinute, iar prin structurile interne de control, să eljecluezc verificări asupra modului in care personalul structurilor competente şi-au îndeplinii atribuţiile şi sarcinile de serviciu.

Prezenta, Notă a fost întocmită m 2 exemplare şi a losi înregistrata la ( mica dc Conturi sub

 1. 333.3.>…….. din *?5. din care un exemplar x-a li transmis către MLR şi/sau

ANAT

Auditori publici externi

 

 

 

 

 

 

ORDIN DE PLATA ** IBBK197 PLATITI *■**424,67 LEI,
ADICA: 1 patnisutedoattaacla.ipatrusi67»lel _____ . .. . __ □
plătitor. pgciar~ccwi^sTRt!SH~5ror
EXECUTAT
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: COD IBAN PLĂTITOR:
1399L630
ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucureşti
CODUL B.IC:
INGBROBU
RO91INGB0001008149928910

Semnătura

DELA: INS     Bucureati

CODUL BIC:
NORMAL URGENT

Tipul transferului:

TREZROBU
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 139 91630 COD IBAN BENEFICIAR:
04.08.2009
RO!) 3TREZ 70020140101O3XXX

BENEFICIAR: [ HOGETÜL DE STAT

Data emiterii:

TREZORERII

ACCIZE PT BOTORINA – LIPEA MARFA RO DAI: ROCT19 7ORATO0098914
04.08.2009

REPREZENTÂND:

Data debitării:

ORDIN DE PLATA Nr IBBK1Í57 PLATITI ***202,57 LEI.
, doiauI:e3diaT57TCSr

AUILA.

■ ■ i – – – _

P L ATITOR: [ 09CRT DOwNBTrEaM 5TTE~

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALA: COD IBAN PLĂTITOR
R091INGBOOO10 0814-9928911)
DE LA:
IfcJG Bank Bucureşti
BENEFICIAR:      BOGEÜL DE STAT
13991630
CODUL BIC:
INGBROBU
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 13991630 COD IBAN BENEFICIAR:
EXECUTAT

ING Ăi)

ING Bani: N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti
S cm
NORMAL

Tipul transferului: J ~j

URGENT

 

CODUL. BIC:
R064TREZ7002010010101XX7C
TREZROBU
04.08.2009
Data emiterii:
LA:
REPREZENTÂND:
TREZORERII

TVA DE PLATA – LIPSA HARPA RO DAI : ROCT1970BAT000989IM
Dala debitării: 04.08.2009

ACEST DOCUMENT ESTE EMIS ELECTRONIC

 

‘ ACEST DOCUMENT ESTE EMIS ELECTRONIC

iiectia Judeţeană ptr Accize si Operaţiuni Vamale Doy a*î!
Direcţia Judeţeană ptr Accize si Operaţiuni Vamale Constanta
Str. Vespasian, nr 58, etaj 1 -2, sector 1, 010924, Bucureşti Tel:+40 21 318,26.22/23/24 Fax: +40 2.1 318.26 25 E-mail: office@oscars ro

Q)Oscar Downstream

Ref : RO-DAI : ROCT1970NAT00098914 – (DAI : DAM 0171455/27.07.2009 )

Declaram prin prezente ca la data de 27.07.2009 , cu nota de greutate nr. 303/27.07.2009, societatea OSC AR Downstream SRL a expediat din Oii Terminal Constanta o cantitate de motorina ULSD 10 ppm- + BIO, cu destinaţia : Antrepozit fiscal OSC.AR Downstream Craiova, calea Severimlliii nr. 56 A.

.La destinaţie , s-a recepţionai marfa cu un minus de 350 kg ( respectiv 417 ltr la 15 grade Celsius ) drept ptr care s-a întocmit Proces Verbal de constatare si PV de recepţie , documente semnate de către participanţii la operaţiunea de receptive.

Contravalorile accizei si a TVA-ului, aferente cantitatii constatate minus , s-au plătit lin data de 04.08.2009 ( se anexeaza copiile OP-urilor).

La recepţie in antrepozitul fiscal s-au Întocmit documente aferente constatării minusului , iar cantitatea minus a fost inserata si pe verso DAi-ului care a insotit marfa (se anexeaza).

 

 

 

Actualitate

Gama de Conveioare și Lifturi Hidraulice de la SKBS România: Calitate și Performanță Garantată

Publicat

pe

conveioare romania

SKBS România se afirmă pe piața echipamentelor industriale printr-o diversificată gamă de conveioare și lifturi hidraulice, proiectate pentru a îmbunătăți eficiența operațiunilor de logistică și producție. În acest articol, vom analiza avantajele și caracteristicile acestor echipamente, explicând de ce SKBS România este partenerul de încredere pentru afacerea ta.

De ce să Alegi Gama de Conveioare și Lifturi Hidraulice de la SKBS România?

Fiabilitate și Rezistență

Produsele SKBS România sunt recunoscute pentru durabilitatea lor, fiind fabricate din materiale de înaltă calitate. Aceste echipamente sunt concepute să reziste în condiții de utilizare intensivă, garantând o funcționare pe termen lung fără probleme.

Eficiență Operațională Superioară

Gama de conveioare și lifturi hidraulice de la SKBS România este optimizată pentru performanță maximă. Datorită tehnologiei avansate, aceste echipamente permit manipularea rapidă și eficientă a materialelor, reducând timpul de operare și costurile asociate.

Adaptabilitate și Versatilitate

Indiferent de dimensiunea și tipul materialelor transportate, gama de conveioare și lifturi hidraulice oferită de SKBS România poate fi personalizată pentru a satisface nevoile specifice ale fiecărei afaceri. Aceste soluții flexibile maximizează eficiența și productivitatea.

Tipuri de Conveioare Disponibile la SKBS România

Conveioare cu Bandă

Concepute pentru transportul produselor de dimensiuni variate și forme diverse, conveioarele cu bandă oferite de SKBS România asigură o mișcare lină și continuă a materialelor. Acestea sunt ideale pentru diverse aplicații industriale.

Conveioare cu Role

Aceste conveioare sunt perfect adaptate pentru transportul produselor grele sau voluminoase. Sistemele cu role de la SKBS România sunt robuste și eficiente, capabile să manipuleze sarcini mari fără dificultăți.

Conveioare Modulare

Pentru flexibilitate maximă, conveioarele modulare sunt alegerea perfectă. Acestea permit configurarea și extinderea sistemului în funcție de cerințele specifice ale fiecărui proiect. SKBS România oferă conveioare modulare care pot fi integrate cu alte echipamente pentru soluții personalizate.

Lifturi Hidraulice de la SKBS România

Lifturi Scissor (Foarfecă)

Aceste lifturi sunt ideale pentru ridicarea și poziționarea precisă a încărcăturilor. SKBS România oferă lifturi scissor cu capacități variate de ridicare, adaptabile pentru diverse aplicații industriale.

Lifturi cu Platformă

Proiectate pentru ridicarea materialelor la diferite niveluri, lifturile cu platformă sunt echipate cu sisteme de siguranță avansate, asigurând o operare sigură și eficientă.

Lifturi Verticale

Pentru transportul materialelor pe verticală în spații limitate, lifturile verticale sunt soluția ideală. SKBS România oferă lifturi verticale fiabile și eficiente, potrivite pentru depozite și unități de producție.

De ce să Colaborezi cu SKBS România?

Expertiză și Profesionalism

Echipa de specialiști de la SKBS România, cu vastă experiență în domeniu, se angajează să ofere soluții personalizate și suport tehnic de înaltă calitate.

Tehnologie de Vârf

Utilizând tehnologii de ultimă generație, SKBS România asigură performanța și fiabilitatea echipamentelor sale. Investițiile constante în inovație permit companiei să ofere produse de top, adaptate nevoilor pieței.

Servicii Complete

SKBS România oferă nu doar echipamente de calitate, ci și servicii complete de instalare, mentenanță și suport tehnic. Astfel, fiecare client beneficiază de soluții integrate și eficiente.

Concluzie

SKBS România se remarcă prin gama sa variată de conveioare și lifturi hidraulice de înaltă performanță. Cu o combinație de fiabilitate, eficiență și flexibilitate, aceste echipamente sunt alegerea ideală pentru orice afacere care dorește să-și optimizeze operațiunile. Alegând SKBS România, investiți în calitate și profesionalism, asigurând succesul pe termen lung al afacerii dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii despre gama de conveioare și lifturi hidraulice de la SKBS România, vizitați site-ul nostru oficial și descoperiți soluțiile adaptate nevoilor dumneavoastră.

Citeste in continuare

Actualitate

Cum să alegi o pompă de stropit de calitate? 6 criterii de luat în considerare

Publicat

pe

O pompă de stropit este esențială pentru întreținerea eficientă a grădinii sau culturilor tale, asigurând distribuția uniformă a pesticidelor, fertilizanților sau a apei. Iată care sunt principalele criterii pe care ar trebui să le iei în considerare pentru a face cea mai bună alegere!

1. Tipul pompei

Pe piață există diferite tipuri de pompe de stropit, iar printre cele mai cunoscute se numără cele cu acțiune manuală și versiunile cu acumulator. Cele dintâi sunt compacte și ușor de transportat, fiind ideale pentru grădini mici și plante de interior. Cu toate acestea, acestea pot necesita un efort fizic semnificativ, ceea ce le face mai puțin potrivite pentru suprafețe mari sau pentru persoanele cu probleme de mobilitate. Pe de altă parte, modelele cu acumulator sunt mai puternice și pot acoperi suprafețe mai mari, dar sunt, de asemenea, mai costisitoare și pot necesita întreținere specializată.

2. Capacitatea rezervorului

Acesta influențează cât de mult poate stropi pompa într-o singură încărcare, devenind astfel un factor cheie în funcționarea eficientă a sistemului de irigare. Factorii care influențează alegerea capacității rezervorului includ dimensiunea și tipul grădinii, frecvența de udare necesară și disponibilitatea apei. Dacă ai o grădină mare sau o livadă, vei avea nevoie de o pompă cu un rezervor de capacitate mare.

Un rezervor prea mic poate necesita umpleri frecvente, consumând timp prețios și creând inconveniențe. Alegerea echilibrului dintre capacitate și greutate este o altă considerație importantă. În timp ce un rezervor de capacitate mai mare poate stoca mai multă apă, acesta poate deveni dificil de transportat.

3. Materialul pompei

Plasticul, de exemplu, are avantajul de a fi mai ușor și mai ieftin comparativ cu alte materiale. Cu toate acestea, este puțin durabil decât oțelul inoxidabil sau aliajele de aluminiu. Pe de altă parte, oțelul inoxidabil este cunoscut pentru rezistența sa la coroziune și uzură. Totuși, aceste versiuni sunt mai grele.

Materialul pompei poate avea, de asemenea, un impact asupra considerațiilor de mediu și de sănătate. Unele materiale pot fi mai ecologice decât altele. De exemplu, o pompă de stropit din plastic este potrivită pentru stropirea plantelor comestibile, în timp ce un model din oțel inoxidabil este adecvat pentru utilizarea de substanțe chimice puternice.

4. Presiunea de lucru

Reprezintă forța cu care apa este împinsă prin furtunul pompei. Acesta este un parametru esențial în funcționarea și performanța pompei, având un impact direct asupra vitezei și distanței la care apa poate fi stropită. Presiunea determină viteza și distanța la care apa poate fi stropită. Pentru aplicații de stropire la distanță mare sau pentru distribuirea apei la înălțimi mai mari, va fi necesară o pompă cu o presiune de lucru mai mare.

Cu toate acestea, presiunea prea mare poate duce la irosirea apei și la deteriorarea plantelor, în timp ce o presiune prea scăzută poate duce la o udare ineficientă. Unele modele permit reglarea presiunii, oferindu-ți astfel mai multă flexibilitate în utilizare. Această caracteristică poate fi deosebit de utilă în cazul grădinilor cu plante de diferite tipuri și dimensiuni, permițându-ți să ajustezi presiunea în funcție de nevoile specifice ale fiecărei plante.

5. Ușurința în utilizare și ergonomia

Designul ergonomic al unei pompe de stropit este esențial pentru a asigura manevrabilitatea acesteia. O pompă de stropit de înaltă calitate ar trebui să vină cu un manual ce oferă instrucțiuni clare și precise despre montarea, utilizarea corectă și sigură, precum și despre întreținerea și depozitarea acesteia. Funcțiile automate sau semi-automate pot îmbunătăți semnificativ experiența utilizatorului. Acestea pot include setări prestabilite pentru diferite tipuri de irigare, un sistem de auto-curățare sau un mecanism de oprire automată.

6. Accesoriile incluse

Poți găsi pompe de stropit ce vin dotate cu duze suplimentare și alte unelte care ajută la întreținere sau îmbunătățesc funcționalitatea pompei. Accesoriile de calitate superioară vor rezista mai mult timp la uzură și vor contribui la o performanță optimă a pompei. Alegerea unei pompe de stropit care vine cu un kit complet de accesorii îți va economisi timp și efort.

 

Ținând cont de criteriile enumerate mai sus, vei putea să faci o alegere informată și să te bucuri de o grădină bine întreținută și sănătoasă. Nu uita să alegi un model de pompă de stropit care să fie calitativ!

Citeste in continuare

Actualitate

România preia conducerea grupării navale NATO SNMCMG-2 din Mediterană

Publicat

pe

De

Forţele Navale Române vor asigura pentru o perioadă de şase luni comanda grupării navale permanenta a NATO din Mediterană, de luptă contra minelor, prin comandorul Sebastian Barote, locţiitorul comandantului Divizionului 146 Nave Minare-Deminare.

Ofiţerul român se va afla la bordul Puitorului de mine şi plase 274, care va pleca joi, 20 iunie, din Portul militar Constanţa, anunţă MApN.

În perioada iulie – decembrie 2024, gruparea navală permanentă a NATO de luptă contra minelor, sub comandă românească, va executa misiuni specifice în bazinul Mării Mediterane.

La bordul navei vor fi 85 de militari români şi străini. La misiunea Standing NATO Mine Countermeasures Group Two mai participă nave din Italia, Spania şi Turcia.

Puitorul de mine şi plase „Viceamiral Constantin Bălescu”, număr de bordaj 274, a intrat în serviciul Marinei Române în 1981 şi a fost reparat ultima oară la începutul acestui an, la Şantierul Damen din Mangalia, pentru aproape 10 milioane lei.

Anul trecut, România a cumpărat două nave britanice „vânător de mine”, HMS Blyth (lansată la apă în 2000) şi HMS Pembroke (lansată la apă în 1997), la mâna a doua, pentru 150 milioane euro.

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, fost HMS Blyth în Marina Regală Britanică, a intrat de anul trecut în dotarea Marinei României, urmând ca anul acesta să vină şi a doua navă. (F. Jipa).

Sursă foto: SMFN

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv17 ore ago

Sefa SRU de la IPJ Vaslui a incalcat de mai multe ori un text foarte clar dintr-o lege in vigoare

Abuzatoarea de la IPJ Vaslui, dezvaluie Emil Pascut de la Sindicatul Diamantul! Conduita abuziva a sefei de resurse umane de...

Exclusiv2 zile ago

„La IPJ Galati au nevoie de timp suplimentar, ca sa activeze fiecare, cate doua celule nervoase”

La Galati, exista sefi cu creier de broasca testoasa, dezvaluie cei de la Sindicatul Diamantul! Desi termenul limita de actualizare...

Exclusiv3 zile ago

Sună toaca prin toată armata

Conform promisiunilor făcute de un reprezentant al guvernului delegației protestatarilor din data de 07.06.2024 din fața Palatului Victoria, Guvernul urma...

Exclusiv3 zile ago

Hora șmecheriei/Mafia deșeurilor și statul paralel/Mafia deșeurile prin turnătorul șef reușește sa închidă firma Gentoil/Care este legătura între firma Geodis și Recop?

Returo este un mecanism sofisticat, profitabil pentru unii, complicat pentru alții, care învîrte bani și adună ambalaje. SGR Returo au...

Exclusiv3 zile ago

„Alba neagra” cu drepturile si libertatile cetatenesti/Amantlâc la o Sectie de poliţie dintr-un oras din Prahova (III)

Ziarul Incisiv de Prahova continua sa dezvaluie o investigatie complexa, in mai multe episoade, pentru a deslusi impreuna cu dumneavoastra...

Exclusiv4 zile ago

Maurul – Gerard Georgescu- și-a făcut datoria, inca o data!/Semnal de alarma privind razbunarea „Wlăduț & Volosevici” si Organigrama Politiei Locale Ploiesti

Maurul – Gerard Georgescu, pe pagina sa de socializare: „Eu am fost bucuros că Volosevici a plecat, dar bucuria a...

Exclusiv7 zile ago

Paraciosul si sifonul politistilor corupti din IPJ Prahova a facut un accident grav azi in Ploiesti/Solicitam oficial testul antidrog pentru Catalin Muresan cel din mafia deseurilor

Mureșan Catalin de la Recop Pleasa care este implicat în mafia deseurilor a accidentat pe trecerea de pietoni o persoana,...

Exclusiv7 zile ago

Cum ajunge la Vaslui, sef serviciu resurse, o incompetenta si ” sora” de incompetenta, la IPJ Braila

Cum ajunge la Vaslui, sef serviciu resurse, o incompetenta? Se numeste Sandu Monica, comisar sef, dezvaluie Emil PASCUT de la...

Exclusivo săptămână ago

„Alba neagra” cu drepturile si libertatile cetatenesti/Amantlâc la o Sectie de poliţie dintr-un oras din Prahova (II)

Comportamentul abuziv al politistilor fata de cetateni care in general respecta legea si comportamentul favorabil fata de infractori! Despre politisti corupti din...

Exclusivo săptămână ago

Mafia deșeurilor, statul paralel și politicienii

Mai multe spitale din Prahova dau contractele, la troc, unui personaj controversat Amenință șantajează sau mituiesc pe cei ce nu...

Exclusivo săptămână ago

De ce ai nevoie de sefi sa propuna cand e clar ca beneficiarii sunt personalul de conducere si consilierii de integritate?

S-a emis ordinul MAI nr. S/84/31.05.2024 pentru completarea OMAI S /7/2018 cu reglementari privind acordarea majorarii anticoruptie de 12.5% din...

Exclusivo săptămână ago

PROMO/Amantlâc la o Sectie de poliţie dintr-un oras din Prahova. Soţul înşelat a utilizat iar politia si subordonatii in scop de razbunare (I)

Comportamentul abuziv al politistilor fata de cetateni care in general respecta legea si comportamentul favorabil fata de infractori! Despre politisti corupti din...

Exclusivo săptămână ago

Coruptul putinist „Capitan la 15 ani” si un nou comportament deviant/Simte ca are politia pe urmele sale?

Reamintim ca, coruptul putinist „Capitan la 15 ani” s-a autoinvitat, acum ceva timp, la o petrecere a politistilor din activitate,...

Exclusivo săptămână ago

Sindicatul Europol face apel către conducerile armelor, să ia de URGENȚĂ toate măsurile pentru înlocuirea politistilor care se află în aceste momente în așteptare pentru predarea sacilor cu buletinele de voturi!

Tocmai s-au făcut 24 de ore de când zeci de mii de polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi și pompieri, sunt...

Exclusivo săptămână ago

Sindicatul Diamantul a reusit declasificarea ROF-urilor IPJ. Test rapid de incompetenta

Sindicatul Diamantul a reusit declasificarea ROF-urilor IPJ. Test rapid de incompetenta la responsabilii cu aplicarea legii 544/2001.   ROF declasificat...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv