Connect with us

Administratie

“România nu acceptă de bunăvoie să cedeze o porţiune din teritoriul său, ci doar „se supune forţei”

Publicat

pe

Congresul de pace de la Berlin avea să fie prefaţat de încheierea unor acorduri bilaterale secrete între Puterile europene direct interesate. Disensiunile grave între „garanţii” ordinei europene vor determina ca fiecare putere în parte să-şi rezerve „deplina libertate de apreciere şi de acţiune” . La 30 mai 1878 avea să se semneze între Anglia şi Rusia un protocol, prin care Bulgaria urma a fi divizată în două provincii şi erau limitate anexiunile ruseşti în Asia. Referitor la sudul Basarabiei, Cabinetul londonez, în pofida simpatiei manifestate de opinia publică în favoarea cauzei româneşti, îşi dădea acordul său tacit . A urmat o înţelegere anglo-austro-ungară (6 iunie) cu privire la restrângerea teritorială a Bulgariei până la nordul Munţilor Balcani şi la răsărit de Morava, reducerea ocupaţiei ruse pe teritoriul bulgar la 6 luni şi ocuparea de către austrieci a Bosniei şi Herţegovinei. Astfel, Austro-Ungaria s-a transformat dintr-un „campion al Turciei” într-un „co-partajant” cu Rusia şi Anglia . De asemenea, prin tratatul cu Imperiul Otoman (4 iunie), diplomaţia britanică, care nu-şi făcuse prea mari scrupule din a ameninţa Poarta cu o atitudine potrivnică la Congres, avea să dobândească insula Cipru . Toate acestea demonstrau, o dată în plus, că Puterile europene îşi urmăreau propriile interese în dauna statelor mici. Acum, Bismarck, satisfăcut de cursul evenimentelor, putea să-şi asume rolul de „samsar cinstit” – dar care s-a dovedit a fi unul interesat şi subiectiv – la masa verde a tratativelor.
Răspunzând unei interpelări în Adunarea Deputaţilor privind atitudinea României la Congresul de la Berlin, primul ministru I.C. Brătianu avea să sublinieze cu fermitate că Guvernul nu este dispus la nici un fel de concesii faţă de sudul Basarabiei şi că „oricine va fi acela care va reprezenta ţara noastră la Congres, nu va putea să se pună pe un alt tărâm şi să primească alte condiţiuni, decât acele pe care le voieşte ţara întreagă”. Brătianu, departe de a fi convins că justiţia divină sau justiţia umană „vor domni totdeauna în areopagul european”, promitea că „cel puţin vom veni cu drepturile noastre intacte…”, întrucât „acela care ştie să-şi păstreze viitorul liber, numai pentru acela va fi viitor” .
În preajma întrunirii Congresului, Puterile europene refuză însă a lua în consideraţie admiterea delegaţilor români, sub pretextul că independenţa României nu fusese recunoscută . Un alt argument invocat era acela că la respectivul for urmau să participe doar semnatarii Tratatului de la Paris din 1856 .
Cu toată opoziţia Cabinetelor europene, Domnitorul decide, totuşi, să-i trimită la Berlin pe M. Kogălniceanu şi Ion Brătianu, deşi îşi exprima convingerea că niciuna dintre Marile Puteri nu va susţine România; cu toate acestea, cei doi delegaţi aveau instrucţiuni precise să persevereze şi să reziste la toate sugestiile privind orice tranzacţie în problema Basarabiei, iar dacă se va decide la Congres „spolierea României”, reprezentanţii noştri trebuiau să protesteze energic, aceasta fiind singura cale de urmat, în deplin acord cu voturile Camerelor române . Înainte de a pleca spre Berlin, primul ministru I. C. Brătianu îşi manifesta neliniştea, în prezenţa consulului englez la Bucureşti, faţă de posibilitatea unei ciocniri armate cu trupele ruse din ţară, lăsând să se înţeleagă că un sprijin din partea Cabinetului de la St. James ar fi de dorit, sprijin ce s-ar putea concretiza prin facilitarea obţinerii a 10.000 de carabine pentru dotarea cavaleriei .
Temerile premierului român nu erau deloc neîntemeiate sau exagerate, întrucât la vremea respectivă un număr destul de mare de militari ruşi se aflau efectiv pe teritoriul românesc. De pildă, în Moldova şi Basarabia erau concentraţi aproximativ 20.000 de oameni, iar între Giurgiu şi Bucureşti alţi 20.000 .
Pe de altă parte, M. Kogălniceanu depunea eforturi stăruitoare pentru a obţine admiterea la lucrările preconizatului Congres european. Într-o depeşă adresată agenţilor diplomatici în străinătate, ministrul român de Externe reitera opinia Cabinetului de la Bucureşti, potrivit căreia Tratatul de la San-Stefano – fiind întocmit fără participarea României, deşi anumite articole o priveau în mod direct – „nu prezintă valoare pentru noi”. Totodată, trebuia subliniată ideea că Puterile europene nu vor putea dispune „de noi fără voia noastră”, chiar dacă prin Tratatul şi Convenţia de la Paris ele „au recunoscut practic drepturile noastre ab antiquo”. Un asemenea mod de a privi lucrurile trebuia să caracterizeze linia de conduită a reprezentanţilor noştri diplomatici, obiectivul limpede al acestora fiind acela de a obţine admiterea la Congres nu ca o „Mare Putere semnatară a Tratatului de la Paris, ci ca stat în numele căruia nu se poate trata fără noi” .
Deşi îşi pierduse încrederea într-o atitudine pozitivă a Cabinetelor europene în ce priveşte statutul de neutralitate şi problema sudului Basarabiei, ministrul român de Externe dorea să afirme cu claritate că România nu acceptă de bunăvoie să cedeze o porţiune din teritoriul său, ci doar „se supune forţei” . Pe de altă parte, Brătianu îi scria, la 3 iunie 1878, reprezentantului român la Viena, Ion Bălăceanu, că Guvernul princiar „nu va ceda nici o părticică din Basarabia, nici chiar pentru cele mai strălucite compensaţii”. România dispunea de 60.000 de oameni înarmaţi, ţara fiind pregătită a se ridica pentru a-şi apăra dreptul său . Demersurile româneşti vor găsi o tot mai redusă audienţă, pe măsură ce Puterile europene, cu excepţia Franţei şi Italiei, stabiliseră deja bazele înţelegerii prin acorduri bilaterale.
La 1/13 iunie 1878 aveau să se deschidă lucrările Congresului de pace de la Berlin, cu scopul – mărturisit de Prinţul Bismarck, în calitate de preşedinte – de „a supune opera de la San-Stefano liberei discuţii a Cabinetelor semnatare tratatelor de la 1856 şi 1871”, precum şi de a asigura pacea „printr-o înţelegere comună şi pe baza unor noi garanţii”. Se înţelege de la sine că totul era spre beneficiul Marilor Puteri şi în dauna statelor mici, ce nu îşi puteau proteja interesele. În condiţiile amintite mai sus, reiese cu claritate că forumul european întrunit la Berlin nu reprezenta altceva decât „o solemnă reprezentaţie”, după ce „piesa fusese în aproape toate amănuntele ei, aranjată dinainte în culise” . Vom reuşi astfel să înţelegem conduita reprezentanţilor Puterilor europene în timpul şi la sfârşitul Congresului.
Chiar în ziua deschiderii solemne a respectivului areopag european, Carol I considera că există puţine speranţe pentru păstrarea Basarabiei . Tot acum, plenipotenţiarii României adresau o scrisoare oficială lui Bismarck, solicitând să fie admişi „pentru a expune şi apăra drepturile ţării lor”, exprimându-şi, totodată, speranţa că diplomaţii întruniţi la Berlin vor binevoi „să-i asculte mai înainte de a delibera asupra intereselor românilor” . Intuind sensul realităţilor, Carol I aştepta cu „îngrijorare şi încordare” deciziile Congresului. „Basarabia – aprecia Domnitorul într-o epistolă către tatăl său – este un preţ de pace foarte comod, care nu costă nimic Puterile Mari şi la care Rusia ţine mai mult decât la cele mai multe foloase câştigate în ultima campanie” . Ion C. Brătianu, în urma consultărilor particulare cu participanţii la Congres, scria din Berlin lui C. A. Rosetti că singurul care îi spusese adevărul fusese cancelarul Bismarck, ce avea interesul ca România să primească schimbul teritorial propus de plenipotenţiarii ruşi, ceea ce ar fi făcut ca sarcina sa la Congres să fie mult mai facilă. Englezii ne sacrificaseră cu mult timp înainte, însă se foloseau de revendicările româneşti pentru a vedea, de fapt, pe deplin realizate dorinţele lor.
La 13/25 iunie 1878, Carol I elabora, la Cotroceni, un memoriu al cărui scop nu era precizat şi care prezintă un interes deosebit prin ideile pe care le conţine . Aici, Domnitorul îşi exprima dezamăgirea faţă de intenţia Congresului de la Berlin de a încheia pacea cu orice preţ, înţelegerea Marilor Puteri realizându-se pe seama statelor mici, ale căror interese erau sacrificate. Aşadar, cedarea sudului Basarabiei era deja stabilită, punând România în situaţia de a se pronunţa asupra acestei chestiuni spinoase: fie să accepte tranzacţia şi să recunoască principiul unei spolieri, fie să-şi apere drepturile, refuzând orice compensaţie şi protestând împotriva unui act injust. În respectivul context internaţional, Carol I aprecia că forţa prima dreptul, însă va veni o zi când dreptul va fi mai puternic. Independenţa fusese singurul nostru scop şi a fost cucerită pe câmpul de luptă, orice sporire de teritoriu neconstituind obiectul ambiţiilor româneşti. Exista însă şi un mijloc de a ieşi cu onoare din acest război, fără a supăra prea mult Puterile europene, oferind, totodată, o reală satisfacţie ţării: organizarea Bulgariei, care „dădea de furcă Marilor Puteri”. În opinia şefului statului, nu era imposibilă ipoteza ca acestea să se adreseze României, pentru împlinirea unui asemenea scop, în numele Europei. În această eventualitate, Domnitorul considera că nu trebuia să refuzăm, iar dacă cedarea Basarabiei depindea de acest lucru, puteam accepta cu condiţia ca în ziua în care Bulgaria s-ar detaşa de noi, Rusia să se angajeze în faţa Europei că ne va retroceda Basarabia. Cu alte cuvinte, Bulgaria ar constitui un gaj, România transformându-se într-un veritabil supraveghetor al păcii în Orient, dobândind un prestigiu european de necontestat.
Aşa cum se poate observa, un asemenea proiect, de extindere a autorităţii României şi asupra Bulgariei, în condiţiile date, nu era însă viabil, Puterile europene neavând intenţia de a-l aborda. Cât priveşte Rusia, cu siguranţă că aceasta s-ar fi pronunţat categoric împotrivă. Scopul său evident era atunci acela de a institui şi de a menţine un control deplin asupra acestei provincii de la sud de Dunăre.
Problema audierii plenipotenţiarilor români la Congres a constituit subiectul şedinţei din 17/29 iunie 1878 şi a fost susţinută de unul dintre reprezentanţii Angliei, marchizul Salisbury, care invoca în sprijinul iniţiativei sale faptul că emisarii greci s-au bucurat de această favoare, deşi nu au participat efectiv la război . În cursul aceleiaşi şedinţe era supus dezbaterii şi conţinutul art. 5 din Tratatul de la San-Stefano, prin care se recunoştea independenţa României şi dreptul la despăgubiri. Aducând în centrul atenţiei problema retrocedării sudului Basarabiei către Rusia şi formulând anumite obiecţii în acest sens, lordul Beaconsfield era îngrijorat, de fapt, de restrângerea dreptului de liberă navigaţie pe Dunăre. Liniştindu-şi colegul de dezbateri în privinţa libertăţii comerţului, contele rus Şuvalov încerca să-i convingă pe distinşii interlocutori că „problema Basarabiei” nu este una de „ambiţiune şi de interes”, ci o „cestiune de onoare” pentru Guvernul Imperial.
Gorceakov adăuga la rândul său că cele trei districte basarabene fuseseră cedate Moldovei prin Tratatul din 1856, act internaţional încălcat de români în 1859, când au înfăptuit unirea, şi în 1866, o dată cu alegerea Principelui Carol. Cu alte cuvinte, el dorea să sublinieze că nu rămăsese mai nimic din amintitul Tratat, şi dacă s-a tolerat nesocotirea lui de către români, Puterile europene nu s-ar putea opune acum, după un război victorios împotriva Porţii, intenţiei Rusiei de a reanexa sudul Basarabiei. Lansându-se în „observaţii psihologice”, octogenarul cancelar, care ceva mai târziu avea să considere rezultatul Congresului drept „pagina cea mai neagră” din cariera sa de diplomat, constata, nici mai mult nici mai puţin, ingratitudinea românilor faţă de „serviciile” Rusiei în decursul unui secol, „toate drepturile şi privilegiile României” fiind asigurate „prin sângele rus”.
Hotărât să nu cedeze în privinţa anexării sudului Basarabiei, Gorceakov căuta să sugereze avantajele pe care le-ar obţine statul român primind în schimb Dobrogea şi Delta Dunării. O astfel de soluţie era considerată indispensabilă stabilirii unor bune raporturi între cei doi vecini şi pentru consolidarea păcii în Orient.
Mihail Kogălniceanu şi Ion C. Brătianu, în cursul unor noi întrevederi cu diplomaţii acreditaţi la Congres, au primit din partea tuturor „manifestări de simpatie”, care se dovedeau a fi însă „pur convenţionale”.
Chiar înainte cu câteva ore de a fi audiaţi în plenul Congresului, delegaţii români au reuşit să obţină o audienţă, anterior evitată, la lordul Beaconsfield, care, deşi ascultase cu atenţie opiniile acestora, aprecia cu cinism că „în politică ingratitudinea este adesea preţul celor mai bune servicii” .
La 19 iunie/1 iulie 1878, plecând de la premisa că drepturile României trebuie apărate cu fermitate chiar şi atunci când sorţii sunt împotrivă , emisarii Principelui Carol I aveau să expună şi să argumenteze în faţa reprezentanţilor Congresului „opiniunile şi aprecierile Guvernului lor asupra punctelor Tratatului de la San-Stefano privitoare la dânşii”. Cu acest prilej, Mihail Kogălniceanu va face un scurt expozeu asupra drepturilor şi cerinţelor României. Încă de la început, el a ţinut să sublinieze că nici o parte din teritoriul naţional nu putea fi înstrăinată, invocând argumente de ordin istoric în ce priveşte Basarabia, amintind despre angajamentele asumate prin Convenţia din 4/16 aprilie 1877 de către Rusia, precum şi despre solicitarea venită din partea acestuia de a participa armata română, alături de cea rusă, la operaţiunile militare de dincolo de Dunăre. În egală măsură, a insistat asupra rolului important jucat de trupele române şi de enormele sacrificii umane şi materiale. Toate acestea îndreptăţeau România să solicite:
– interzicerea dreptului de trecere pe teritoriul românesc a trupelor ruse ce se retrăgeau din Bulgaria, urmând să utilizeze în acest scop doar calea maritimă;
– posesiunea deplină asupra insulelor şi a gurilor Dunării, inclusiv Insula Şerpilor, aşa cum fusese prevăzut, iniţial, în 1856;
– despăgubire de război proporţională cu efectivul militar angajat în conflict şi pagubele suferite de pe urma acestuia;
– recunoaşterea definitivă a independenţei şi garantarea neutralităţii.
Ion C. Brătianu avea să adauge la cele spuse de colegul său că deposedarea de o porţiune din teritoriul românesc „nu ar fi numai o durere adâncă pentru naţiunea română, ci ea ar dărâma în sânul ei orice încredere în tăria tractatelor şi în sfânta pază, atât a principiilor de dreptate absolută, cât şi a drepturilor scrise” .
Departe de a lua în consideraţie cerinţele româneşti, Tratatul de pace de la Berlin, semnat la 1/13 iulie 1878, preconiza, printre altele, recunoaşterea independenţei României (art. 43), însă în anumite condiţii socotite de guvernanţii de la Bucureşti drept „dureroase”. Statul român era silit să acorde drepturi civile şi politice străinilor de alt rit decât cel creştin (art. 44) şi să cedeze sudul Basarabiei, ce revenea Rusiei (art. 45). Drept „compensaţie” pentru pierderea districtelor basarabene, prin Tratat se prevedea că Dobrogea, în fapt străvechi teritoriu românesc, împreună cu Delta Dunării şi Insula Şerpilor aveau să intre în componenţa României (art. 46) . Profund dezamăgit de rezultatele Congresului şi de izolarea diplomatică în care se afla România, Carol I îi scria tatălui său: „E trist când Europa sileşte pe un stat tânăr, dornic de înaintare, care şi-a dovedit tăria şi puterea într-un războiu sângeros, să cedeze o provincie” .
De altfel, în tot timpul domniei sale, Carol I avea să rămână vizibil marcat de această ştirbire a integrităţii teritoriale, pe care el jurase să o apere, conform textului Constituţiei din 1866. Pe măsură ce opinia publică din ţară a luat cunoştinţă de prevederile Tratatului de la Berlin, atmosfera în interior devine tot mai tensionată, reproşându-i-se lui Kogălniceanu faptul că nu ar fi apărat cu suficientă fermitate drepturile României , ceea ce, fireşte, nu se adeverea. La un moment dat, convins că sudul Basarabiei era pierdut, Kogălniceanu înclinase spre o înţelegere cu Rusia pentru a obţine o însemnată compensaţie teritorială dincolo de Dunăre , însă, cum opinia sa nu a prevalat, a acţionat în conformitate cu indicaţiile Cabinetului din care făcea parte. Aşa cum avea să consemneze şi consulul englez la Bucureşti, „Guvernul şi susţinătorii lui continuă să vorbească cu voce tare de refuzul oricărui fel de compromis şi de rezistenţă până la extrem” .
În perioada următoare, eforturile diplomaţiei româneşti aveau să se concentreze în direcţia recunoaşterii independenţei de către Puterile europene şi a îndeplinirii clauzelor Tratatului de la Berlin. Fără a-şi asuma angajamente în scopul garantării în colectiv a aplicării lui , Puterile semnatare vor recunoaşte unilateral şi condiţionat independenţa României. ( Sorin Liviu Damean).

 

Administratie

Raport privind activitatea Poliției de Frontieră Române în semestrul I al anului 2024

Publicat

pe

De

Analiza activității Poliției de Frontieră Române în semestrul I al anului 2024

Începând cu anul 2024, Poliția de Frontieră Română a continuat să își îndeplinească atribuțiile conform legislației naționale, concentrându-se atât pe optimizarea supravegherii și controlului la frontieră, cât și pe combaterea eficientă a infracționalității transfrontaliere.

Implicarea activă a Poliției de Frontieră în implementarea unui control sistematic în toate punctele de trecere a frontierei și intensificarea supravegherii frontierei de stat au condus la o scădere considerabilă a fluxului de migranți către Europa occidentală prin România. Principalul obiectiv al Poliției de Frontieră rămâne integrarea României în Spațiul Schengen, cu accent pe finalizarea procesului de aderare.

Pentru a atinge acest obiectiv, sunt evaluate periodic performanțele structurii aeroportuare și se elaborează documente procedurale interne care vizează diverse activități, inclusiv escortarea aeriană, controalele la aerodromuri și heliporturi, precum și verificările în porturile maritime. Deși polițiștii de frontieră din aeroporturi și porturi maritime nu mai efectuează controlul de frontieră pentru călătorii din spațiul Schengen, ei colaborează cu alte autorități pentru a verifica identitatea persoanelor și a preveni infracțiunile.

În cele trei luni de la implementarea aplicației eDAC, între 31 martie și 30 iunie 2024, polițiștii de frontieră au efectuat peste 427.000 de verificări, stabilind valabilitatea documentelor de călătorie.

Traficul de persoane și mijloace de transport

În prima jumătate a anului 2024, Poliția de Frontieră a înregistrat aproximativ 28.300.000 treceri de persoane, dintre care 13.700.000 pe sensul de intrare și 14.600.000 pe cel de ieșire. Situația traficului pe secțiuni de frontieră este următoarea:

 • Ungaria: 8.600.000
 • Ucraina: 2.270.000
 • Moldova: 4.430.000
 • Bulgaria: 4.470.000
 • Serbia: 1.500.000
 • Aeroportuară: 6.900.000
 • Maritimă: 120.000

Se observă creșteri ale traficului prin punctele de trecere la segmentele de frontieră cu Ungaria (+17%), Serbia (+11,7%) și Bulgaria (+10,2%). În ceea ce privește mijloacele de transport, aproximativ 8.800.000 au trecut prin punctele de trecere, înregistrând o creștere de 9,4% față de anul precedent.

Infracțiuni constatate de Poliția de Frontieră Română

În primele șase luni din 2024, au fost constatate 16.759 de fapte ilegale (6.489 infracțiuni și 10.270 contravenții). Dintre infracțiuni, cele mai frecvente au fost migrarea ilegală de persoane (3.657), fals și uz de fals (514), precum și infracțiuni la regimul circulației și traficului de droguri (322).

În aceeași perioadă, au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare de peste 8.000.000 lei, majoritatea la frontiera cu Republica Moldova.

Combaterea migrației ilegale

Fenomenul migrației ilegale a luat amploare, în special în contextul migrației forțate în Europa. În prima jumătate a anului 2024, polițiștii de frontieră au depistat 2.138 cetățeni străini încercând să treacă ilegal frontiera, reprezentând o scădere de 72% comparativ cu anul precedent.

Măsuri de combatere a infracționalității transfrontaliere

Poliția de Frontieră a continuat să acționeze împotriva traficului de bunuri și a contrabandei cu țigări, confiscând 1.334.000 pachete de țigări și bunuri în valoare de aproximativ 231,3 milioane lei. De asemenea, au fost înregistrate 297 de fapte de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală.

Concluzii

Poliția de Frontieră Română își reafirmă angajamentul de a întreprinde măsuri ferme pentru a depista și reține persoanele implicate în fapte ilegale, contribuind astfel la asigurarea securității naționale și a cetățenilor. (Sava N.).

Citeste in continuare

Administratie

Recomandări pentru românii care participă la Jocurile Olimpice de la Paris

Publicat

pe

De

Pentru a asigura o experiență plăcută și sigură, jandarmii și polițiștii de frontieră români vor fi prezenți la Paris pentru a oferi sprijin cetățenilor români și autorităților franceze pe tot parcursul Jocurilor Olimpice.

Ministerul Afacerilor Interne le recomandă spectatorilor români următoarele:

 • Păstrați un act de identitate: Asigurați-vă că aveți asupra dumneavoastră un act de identitate, deoarece acesta poate fi solicitat pentru accesul în locațiile evenimentului.
 • Prezentarea timpurie: Veniti din timp, începând cu ora de deschidere a porților, pentru a evita aglomerația în jurul punctelor de intrare.
 • Respectați forțele de ordine: Urmați indicațiile forțelor de ordine și evitați implicarea în conflicte de orice natură.
 • Informați-vă despre locațiile competițiilor: Familiarizați-vă cu locul unde se va desfășura evenimentul, competițiile având loc în diverse locații.
 • Raportați faptele antisociale: Dacă observați fapte de natură antisocială, solicitați sprijinul forțelor de ordine din zonă.
 • Semnalați bagajele abandonate: Avertizați imediat despre prezența unor bagaje sau colete ce par abandonate.
 • Răbdare la controalele de securitate: Manifestați răbdare în timpul controlului preventiv al bagajelor, având în vedere că accesul cu bagaje voluminoase sau obiecte periculoase este interzis, inclusiv materiale pirotehnice sau băuturi alcoolice.

De asemenea, menționăm că organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob sunt interzise, la fel ca incitarea la ură națională, rasială sau religioasă. Este interzisă și promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni contra păcii și omenirii.

Dacă doriți să susțineți pe cei 107 sportivi români calificați la Jocurile Olimpice de la Paris, îi puteți încuraja în următoarele locații: Stade de France, Hôtel de Ville, Trocadéro, Esplanade des Invalides, Arena Paris Nord, Roland Garros, Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Colline d’Élancourt, Bercy Arena, Porte de la Chapelle Arena, Arena Paris Sud 6, Champ de Mars Arena, La Défense Arena, Aquatics Centre, Grand Palais, Arena Paris Sud 4 și Pont Alexandre III.

Vă recomandăm să consultați harta disponibilă pe site-ul organizatorilor: anticiperlesjeux.gouv.fr, pentru a vă planifica deplasările în Paris și în Île-de-France.

În caz de urgență care necesită intervenția autorităților franceze, sunați la numărul de urgență 112, mai transmite sursa citata.

Ministerul Afacerilor Interne se angajează să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere proprietatea publică și privată, să gestioneze situațiile de urgență, să mențină ordinea publică și să prevină și combată faptele antisociale, conform competențelor legale. (Paul D.).

Citeste in continuare

Administratie

România, progrese semnificative în justiție, conform raportului Comisiei Europene

Publicat

pe

De

„Comisia Europeană a publicat raportul referitor la statul de drept, iar acesta este cel mai bun raport de până acum în domeniul justiției. După închiderea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), acest raport pozitiv reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale Ministerului Justiției în ultimul an,” a declarat Alina Gorghiu, ministra Justiției.

Progresele semnificative realizate în îndeplinirea recomandărilor din 2023 referitoare la sistemul judiciar includ: demararea consultărilor instituționale pe evaluarea Panelului de experți în raport cu opinia Comisiei de la Veneția, stabilizarea reformei judiciare și implementarea Legilor Justiției, îmbunătățiri în eficiența controlului jurisdicțional efectuat de Înalta Curte de Casație și Justiție, progrese în ceea ce privește resursa umană din sistemul judiciar, eforturi notabile pentru digitalizarea acestuia și reformarea sistemului de acordare a ajutoarelor publice judiciare pentru cetățeni.

Raportul include, de asemenea, progrese și în cadrul anticorupție, conținând elemente precum implementarea la termen a Strategiei Naționale Anticorupție, stabilitatea numărului de procurori DNA conform angajamentului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), un bilanț pozitiv în combaterea corupției, inclusiv în cazurile de corupție la nivel înalt, și progrese în funcționarea sistemului post-SIIJ, reflectate în modificarea Legii 49/2022 prin Legea 213/2024.

„Acest rezultat remarcabil este rezultatul muncii constante și efortului colectiv al multor instituții. Vreau să le mulțumesc colegilor din Ministerul Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public și întregului sistem judiciar pentru buna colaborare. În această perioadă, dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene a fost constant și de substanță și le mulțumesc și lor pentru sprijin,” a adăugat Gorghiu.

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv14 ore ago

Angajații Arhivelor Naționale primesc noi atribuții, dar fără soluții pentru inechitatea salarială.

Angajații din Arhivele Naționale au primit, peste noapte, noi atribuții, fără a fi consultate, conform Sindicatului Europol. O modificare puțin...

Gemevo Gemevo
Exclusivo zi ago

Irigatoarele bucale: Soluția eficientă pentru persoanele cu aparate ortodontice sau lucrări dentare

Menținerea unei igiene orale impecabile este esențială pentru toată lumea, dar este deosebit de importantă pentru cei care poartă aparat...

Exclusiv2 zile ago

CSM Ploiești în criză: „MILITIANUL” Dănuț Burghelea, favorit pentru funcția de director în mijlocul controversei

CSM Ploiești a „anunțat” (pe şestache) organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de director al instituției, fără a consulta aleșii...

Exclusiv3 zile ago

Confruntările de putere în subteranele Administrației Locale din Neamț

Când Șoarecele se Crede Leu Un grav accident în județul Neamț l-a pus într-o situație dificilă pe prefectul interimar –...

Exclusiv3 zile ago

Controverse în Legislația Rutieră: Confuzie și Presiune Asupra Polițiștilor Rutieri, dezvăluite de Sindicatul Europol

Sindicatul Europol a atras atenția asupra unei situații tensionate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și IGPR, referitoare la neactualizarea procedurilor...

Exclusiv3 zile ago

Conflicte Sindicale și Lipsa Transparenței în Administrarea Financiară la SC Hale și Piețe SA Ploiești

Sindicatul Administrației Publice și Asistenței Sociale „Alexandru Ioan Cuza” (SAPAS), reprezentat legal de către Președinte – domnul Radu Florian Constantin,...

Exclusiv4 zile ago

„Alba neagra” privind drepturile și libertățile cetățenești/Intrigă la o Secție de Poliție dintr-un oraș din Prahova (V)

Avem informații detaliate conform cărora, pentru a acoperi posibile abuzuri ale agentului de poliție Picior Alexandru de la Poliția Boldesti-Scaieni,...

Exclusiv4 zile ago

Ancheta complexă: Scandalul implicării politice și economice la Șantierul Naval 2 Mai și cheltuielile bugetare sub semnul întrebării

Pe data de 04 iulie 2024, ziarul nostru, Incisiv de Prahova, a publicat un articol intitulat „Jocuri dubioase politico-economice: Oprea...

Exclusiv4 zile ago

Opacitatea sumelor: RetuRO și enigma mafiotă de spălare de bani a sistemului de Garanție-Returnare

Conform dezvăluirilor din serialul nostru de la Incisiv de Prahova (aici, aici, aici, si aici, ), Returo este o schemă subtilă...

Exclusiv4 zile ago

Clarificarea informațiilor despre rațiile militare etichetate în limba română și pregătirea pentru exercițiul național din septembrie

Contextul clarificărilor: Deputatul Dumitru Coarnă a adresat o interpelare Ministrului Apărării legată de informațiile apărute despre rațiile militare etichetate în...

Exclusiv4 zile ago

Semnalare de fapte suspecte în dosarul despăgubirilor imobilelor: se apelează la Integritatea Judiciară

D. Ș., cu domiciliul în Orașul Otopeni, ne atrage atenția noua si Inspectorului șef al Inspecției Judiciare asupra unor posibile...

Exclusiv4 zile ago

Turbulențe și incertitudini în privința aplicării ordonanțelor privind testările antidrog pentru polițiștii rutieri din România

In cadrul unei intervenții la Digi 24, Cosmin Andreica, reprezentant al Sindicatului EUROPOL, a subliniat încă o dată faptul că...

Exclusiv4 zile ago

Controverse și acuzații în mediul poliției Neamț: de la proteste la posibile acte de corupție

Se pare că verificările privind protestul considerat „neautorizat” în fața sediului IPJ Neamț sunt efectuate de către comisarul șef de...

Exclusiv5 zile ago

Despre comunicare și diferențiere în scrierea publică: o analiză a Comunicatului Poliției Române

Prin școala generală am învățat că există diferențe de limbaj – extindem termenul la noțiunea de ”comunicare” – pentru diverse...

Exclusiv5 zile ago

Nemulțumiri profunde ale Polițiștilor din Constanța: Protest major împotriva Reorganizării IPJ și a condițiilor de muncă

Polițiștii din Constanța anunță un protest masiv: nemulțumiri profunde privind reorganizarea IPJ și condițiile de muncă, dezvaluie Sindicatul Politistilor- Sidepol....

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv