Connect with us

Featured

Salut fuziunea prin absorbție dintre Partidul Umanist Social Liberal și Partidul Re:Start România și configurarea unor politici social-liberale care să slujească în principal cetățenilor României

Publicat

pe

Delegații Partidului Puterii Umaniste (social liberal) au aprobat, cu unanimitate de voturi, fuziunea cu Partidul Re:Start România, în cadrul unui congres extr aordinar desfășurat online, joi, 26 august.
Cele două formațiuni politice fuzionează prin absorbție, proces prin care Partidul Re:Start România este absorbit de către Partidul Puterii Umaniste (social liberal). După votul dat în cadrul PPU (social liber al) a avut loc o ședință comună a congreselor extraordinare ale celor două partide politice, lucrări care s au desfășurat în cvorumul statutar prevăzut în statutele PPU (social liberal) și PRR.

Doctrina Umanismului Pragmatic fiind o doctrină politică nouă consider că este bine să fie promovată prin orice mijloc.

                                                                                                                    Umanismul

Preocuparea pentru elaborarea unei noi doctrine porneşte de la constatarea eşecului formulelor politice existente în prezent, respectiv capitalismul şi comunismul. Dacă eşecul comunismului a devenit evident în 1989-1991, el restrângându-şi mult aria de întindere, eşecul capitalismului, azi aparent triumfător, e mai puţin evident, dar la fel de real. Constatăm că actuala ordine mondială nu mai corespunde nevoilor omului. Are loc pe scară largă fenomenul transformării mijloacelor în scopuri şi cel mai pregnant exemplu este cel al transformării banilor, dintr-un mijloc pentru facilitarea relaţiilor economice între oameni, implicit pentru măsurarea contribuţiei fiecăruia la valoarea adăugată, într-un scop în sine. Omul a devenit sclavul banului. Omenirea a evoluat tehnic, dar a involuat moral. Actuala democraţie a devenit formală, falsă, păstrând doar aparenţa unei democraţii reale, dar în realitate ea nu mai reprezintă adevărata opţiune a popoarelor. In toate ţările, criteriul politic de selecţie a oamenilor prevalează asupra criteriului valorii umane; efectul acestei stări de lucruri este perspectiva scăderii, pe termen mediu, a binelui social, prin scăderea calităţii actului de condu­cere în toate sistemele, fie ele politice, economice, sociale, comu- nicaţionale etc. Sistemul tradiţional de valori tinde să fie distrus, omul şi familia nu mai contează, iar comunităţile naţionale sunt ameninţate să dispară sub presiunea globalizării.

Umanismul îşi propune să apere omenirea de excesele indi­vidualismului extrem, ca şi de cele ale colectivismului extrem, către care au tins succesiv, legic, într-o oscilaţie întreţinută, societăţile de până acum. El va menţine societatea într-un punctde funcţionare optim din punct de vedere al binelui social, inter­mediar între individualism şi colectivism, care va evita şi exacer­barea criteriului profit, şi exacerbarea criteriului egalitate, ambele cu efecte nefaste asupra binelui social. Modalitatea prin care umanismul va realiza acest obiectiv este identificarea, selectarea, cultivarea şi utilizarea valorii umane. El porneşte de la realitatea că actualmente valoarea umană este, din diverse motive, valorifi­cată într-o proporţie foarte mică, iar cheia de boltă a umanismului este concepţia că succesul unei societăţi este dat de măsura în care ea ştie să utilizeze valoarea umană din propriile rânduri. Societatea umanistă va fi organizată de aşa manieră încât cei mai mulţi oameni să desfăşoare acţiuni în consens cu înclinaţiile lor, la un nivel corespunzător intensităţii acestor înclinaţii, iar de pe urma acestor activităţi să urmeze rezultate utile pentru societate. Armonizarea concretă între aceste înclinaţii şi trebuinţele socie­tăţii, acoperirea nevoilor umane pentru satisfacerea cărora nu există suficientă apetenţă vocaţională din partea membrilor socie­tăţii sunt probleme pe care le va soluţiona tehnologia modernă; în acest fel, tehnologia, armonios aplicată, nu va mai sta la baza involuţiei moral-umane a omului, ci dimpotrivă. Ca orice concepţie doctrinară majoră de altfel, umanismul este chemat să aducă în acord modelele teoretice cristalizate la un moment dat din trecut ale organizării sociale cu realităţile survenite în societate în ultimele decenii, cu evoluţia acesteia, şi în particular cu evoluţia tehnologiei, determinantă pentru cea a întregii societăţi.

Din punct de vedere individual umanismul înseamnă o revoluţie morală, din punct de vedere comunitar, umanismul înseamnă fundamentalismul bunului-simţ.

Pentru a utiliza cvasiintegral marea “rezervă de valoare” actualmente nefolosită a societăţii, umanismul va trebui să organizeze, prin revoluţie nonviolentă, o societate total diferită de toate cele existente până azi, o societate greu de imaginat pornind de la modelele curente. încercarea de a descrie acest tip de societate e dificilă şi riscantă, putând duce la percepţii greşite din cauza tendinţei omului de a gândi inerţial, prin extrapolarea prejudecăţilor zilei de azi, iar încercarea de a motiva aceste schimbări este imposibilă înainte ca cititorul să asimileze principiile expuse pe larg în doctrina umanistă dez­voltată. Ne vom asuma totuşi riscul de a încerca schiţarea câtorva elemente ale acestei noi societăţi.

Sistemul politic umanist, de pildă, se va baza pe forme re­voluţionare de reprezentare democratică cum ar fi:

  • votul fracţionat, ce acordă fiecărui cetăţean posibilitatea de a-şi distribui votul proporţional cu intensitatea intenţiilor sale de vot, adică a simpatiilor sale politice, care pot fi multi­ple. El poate acorda fracţiuni de vot unuia sau mai multora dintre candidaţi, după cum e deplin sau doar parţial convins de oportunitatea respectivei alegeri. Fracţiuni din dreptul de vot pot fi eventual utilizate ca voturi negative, pentru blocarea unei opţiuni care i se pare cu deosebire inoportună.
  • votul electronic direct, pornind de la ideea că tehnologia informatică actuală sau viitoare va permite, în condiţii de per­fectă corectitudine a scrutinului, exprimarea directă a opiniei întregului electorat, în chestiunile de interes public, inclusiv legiferarea. Se elimină astfel democraţia prin intermediari, cu veşnica lor tentaţie de a falsifica mandatul primit de la alegători şi de a-1 considera un cec în alb în baza căruia să acţioneze conform intereselor proprii.
  • votul electronic continuu, prin care susţinerea sau respin­gerea unei anumite opţiuni politice, de exemplu a unui guvern, să fie exprimate în orice moment de timp doresc alegătorii. Astfel, dacă un guvern decepţionează, electoratul nu trebuie să mai aştepte sfârşitul ciclului electoral pentru a-1 debarca, ci el cade în momentul în care susţinerea sa populară basculează dinspre majoritate înspre minoritate.

Toate aceste măsuri vin în întâmpinarea principiului umanist conform căruia statul este al oamenilor, nu oamenii sunt ai statului.

Un al exemplu de abordare novatoare structural îl poate constitui legislaţia penală din societatea umanistă. Pornind de la principiul general că societatea umanistă foloseşte din plin tehnologia modernă pentru micşorarea incertitudinii în relaţiile dintre oameni, în linii mari legislaţia penală va cunoaşte trei tipuri principale de infracţiuni:

  • nerespectarea de contract
  • violarea transparenţei informaţiei
  • manipularea de masă.

Se poate arăta că, într-o organizare a societăţii înalt tehnologizată şi respectând principiile umaniste, majoritatea faptelor considerate ca infracţiuni împotriva individului sau societăţii în actualele legi penale pot fi subsumate unuia sau mai multora dintre aceste cazuri.

Această abordare vine în întâmpinarea principiului uma­nist „Toleranţă zero faţă de corupţie”.

Societatea umanistă va cunoaşte şi o revoluţionare a insti­tuţiilor. Printre instituţiile executive umaniste putem enu­mera:

  • Ministerul de Stat al Valorii, cu subdiviziunile sale axate pe Identificarea Valorii, Cultivarea Valorii şi Exploatarea Valorii.
  • Ministerul Achiziţiei şi Prelucrării Informaţiei, care va avea ca obiectiv micşorarea incertitudinii.
  • Ministerul Armonizării Producţiei cu Consumul, care va evita şi supraproducţia din capitalism, şi penuria din comu­nism.
  • Ministerul Anticorupţiei.
  • Ministerul Convecţiei Sociale, care va veghea la armo­nizarea dintre valoare şi responsabilităţile sociale pe de o parte, dintre merit şi recompensă pe de altă parte.

Menţionarea acestui din urmă minister şi a funcţiilor sale ridică pe bună dreptate întrebarea: cine va conduce structurile politice, economice etc. ale societăţii umaniste? Pe ce criterii vor fi selecţionaţi aceşti oameni? Criteriul de bază este cel al performanţelor demonstrate în activitatea lor în societate; această abordare este dezvoltată de doctrina umanistă în con­ceptul complex de valoare confirmată sau consacrată. O problemă specifică este cea a interrelaţionării dintre purtătorii valorii confirmate şi societate: aceasta se face prin intermediul unui număr de emuli, mai mare sau mai mic, care transformă purtătorul valorii confirmate într-o adevărată “locomotivă” a societăţii, urmând ca şi poziţia sa informală şi chiar formală în societate să fie dată de numărul şi performanţa acestor emuli.

Obiectivul final al acestor abordări este transpunerea în viaţă a principiului de organizare socială umanist: „Mai puţină politică, mai multă competenţă”.

In privinţa instituţiilor puterii juridice, faptul că numărul de infracţiuni de tipul celor de azi, implicit numărul de procese de tipul celor de azi, va scădea foarte mult în primul rând ca urmare a diminuării incertitudinii juridice, nu va conduce la o scădere a prezenţei, pregnanţei şi autorităţii curţilor de justiţie. Vom avea însă curţi specializate pe problematica viitorului, şi probabil rolul lor se va schimba, ponderea activităţii trecând de pe coercitiv pe preventiv şi deliberativ-director. Vor fi prezente în societatea umanistă instituţii juridice precum:

  • Curtea pentru Bioetică
  • Curtea pentru Creaţie şi Proprietate Intelectuală
  • Curtea pentru Protecţia Specificităţii şi Diversităţii Cul­turale
  • Curtea pentru Delicte Ecologice sau Contra Generaţiilor Viitoare
  • Curtea pentru Ciber-Etică.

In continuare vom schiţa câteva principii de abordare a fis­calităţii în societatea umanistă. Se va introduce de pildă o cotă de impozit la dispoziţia contribuabilului, respectiv: pentru o parte din contribuţia sa, contribuabilul decide singur aplicaţia, respectiv sectorul bugetar în care aceasta va fi vărsată. Un alt exemplu este, alături de impozitul progresiv pe venit, impozi­tul regresiv pe aportul de cunoaştere: societatea va impozita mai puţin un produs care reprezintă un aport important, reutilizabil, de cunoaştere, şi mai mult unul care aduce puţină cunoaştere suplimentară. In sfârşit în materie de impozitare indirectă, în locul Impozitului pe Circulaţia Mărfurilor (ICM) specific societăţilor privilegiocratice (în care valoarea supremă este poziţia în societate) şi al Taxei pe Valoare Adăugată (TVA), specific societăţilior arghirocratice (în care valoarea supremă este banul), se va introduce Taxa pe Tulburarea Armoniei (TTA) , care va penaliza produsele ce tulbură armo­nia socială: sunt fabricate prin utilizarea unui efect de scală dăunător pentru loialitatea competiţiei, distrug specificitatea şi diversitatea culturală, sunt antiecologice, afectează coeziu­nea socială (de exemplu, generează sau stimulează polarizările exagerate), presupun eforturi mari şi nevocaţionale din partea celor ce le fabrică etc.

Societatea umanistă se bazează pe un tip nou de coeziune socială care depăşeşte bipolaritatea antagonică dintre muncă şi capital înlocuind-o cu triada armonică iniţiativă-capital- muncă. Categoriile productive ale societăţii, respectiv clasa salarială şi clasa antreprenorială, nu mai sunt în raporturi antagonice, ci armonice, orientate spre crearea de valoare adăugată. Ele însă intră în raporturi antagonice cu cei care concep dobândirea de valoare prin preluare, nu prin creare de valoare nouă.

Suntem conştienţi că schiţa de societate prezentată mai sus este predominant afirmativă, ea descrie o realitate viitoare fără a o motiva coerent şi mai ales fără a demonstra dialectica şi sta­bilitatea funcţionării ei, cu atât mai puţin oportunitatea ei. Răspunsurile la aceste probleme se găsesc, cum am arătat, în doctrina umanistă care urmează, iar abordările practice privind revoluţia umanistă şi construcţia umanistă în România sunt prezentate şi ele în partea a patra a lucrării noastre.

Exclusiv

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți a tăiat anvelopa unei mașini de poliție.

Publicat

pe

De

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți, în timp ce se plimba pe străzile din orașul Lupeni, județul Hunedoara a tăiat anvelopa unei mașini de poliție, dezvaluie cei de la sindicatul Europol.
De ce se pot întâmpla astfel de fapte?
Este simplu, autorii morali ai infracționalității stradale de acest gen ar putea fi considerați parlamentarii României care au modificat legislația, dezincriminând portul de arme albe în spațiile publice.
Ca urmare a unei astfel de decizii, orice dezaxat se poate plimba pe drumurile publice cu un cuțit sau macetǎ asupra sa fără ca polițiștii să poată dispune vreo măsură împotriva acestuia.
În prezent, portul cuțitului, pumnalului, boxului sau alte asemenea obiecte anume confecționate pentru înțepare, tăiere sau lovire este incriminat doar dacă autorul este depistat la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în localuri publice(restaurante/terase, instituții publice, mijloace de transport în comun).
Pentru fapta comisă, individul riscă un dosar penal pentru infracțiunea de distrugere prevazută de art. 253 din Codul Penal pentru care legiuitorul a prevăzut pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, context în care nu poate fi dispusă măsura arestării preventive.
Dacă bărbatul în cauză ar fi distrus, spre exemplu, 10 mașini de poliție sau alte 10 autoturisme aparținând cetățenilor de bună-credință, consecințele faptelor acestuia ar fi fost aceleași – cercetare în stare de libertate, continuând astfel să reprezinte un pericol public, mai precizeaza cei de la Europol. (Sava N.).
Citeste in continuare

Exclusiv

Ordinul ministrului bate fisa cadru de la DOP

Publicat

pe

De

Sunt IPJ-uri care au inteles ca ordinul MAI 62/2018 trebuie pus in executare, inclusiv pentru sefii de post, indiferent de prostiile scrise de DOP in fisa cadru a sefilor de post, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. Si au trecut deja sa modifice fisele de post pentru orice functie de sef, acolo unde s-a omis in trecut.
E clar pentru oricine cu doi neuroni functionali ca ordinul ministrului bate fisa cadru de la DOP.
DOP, in piramida structurii ministerului, sunt niste nimeni (comparativ cu ministrul MAI), a cinspea roata la caruta IGPR, nici macar a aparatului central.
Ei sunt deja in culpa si trebuie sanctionati disciplinar. E problema celor care le sunt sefi (Despescu, Benone, Miritescu) sa ii invete pe cei de la DOP, respectul pentru ordinele ministrului si pentru carte.
Pe langa destepti, tot la ipjuri, sunt altii inca grei de cap, care proceseaza mai greu, care socotesc pe degete, cu abacul, care refuza sa inteleaga un lucru simplu.
Ordinul MAI 62/2018 reglementeaza atributii, ordinul S/7/2018 reglementeaza altele ( drepturi salariale).
Voi, sefii de ipjuri, inclusiv sefii de personal, trebuie sa va asigurati ca art.26 din OMAI 62/2018, este pus in executare perfect. Ca altfel sunteti in abatere.
Discutia pe dreptul la majorarea anticoruptie este una separata, care nu va priveste pe voi si nici nu reprezinta obiectul ordinului 62/2018.
Pe acordarea majorarii de 12,5%, vor aparea procese si acolo se va transa aspectul litigios al dreptului la majorare. E o alta treaba.
Deci acolo, pe patratica voastra, aveti obligatia sa bagati inclusiv in fisele de post ale agentilor sefi de post, atributii anti-coruptie. De buna voie. Ca asa zice ordinul ministrului pe care aveti obligatie sa il executati inca din 2018.
Va spun cinstit, e nevoie sa faceti asta ( sa nu uitam totusi ca sunteti obligati legal sa o faceti) ca sa mearga mai usor, la instanta, procesele reclamantilor. Deci macar asa puteti sa va reparati o parte din vina, mai precizeaza Emil Pascut. (Sava N.).
Citeste in continuare

Featured

ANRE s-a săturat de atâtea plângeri împotriva furnizorilor de energie și gaze

Publicat

pe

De

Plângerile consumatorilor casnici, dar și non-casnici, față de abuzurile furnizorilor de energie și gaze se vor face către ”abuzatori”, se arată într-un proiect de ordin al ANRE. Depunerea sesizării la ANRE va mai fi posibilă doar cu dovada răspunsului primit de la furnizori, fără să se instituie vreun termen în acest sens. Autoritatea a simțit nevoia să modifice reglementările, din cauza creșterii numărului de reclamații înregistrate la această instituție.

(Preluare National – Claudia Marcu):

Criza facturilor uriașe la energie și gaze. ANRE a dat amenzi pentru neaplicarea schemei de sprijin/Ce societăți au fost sancționateLuând exemplul ANPC, care a tăiat total legătura și contactul cu victimele din rândul consumatorilor, ANRE s-a gândit să emită un proiect de ordin prin care să-i trimită pe reclamagii în curtea celor la adresa cărora sunt făcute plângerile. Numai după obținerea unui răspuns scris oficial, dacă va fi obținut, pentru că nu se instituie niciun termen, consumatorul abuzat poate depune o sesizare la ANRE.

”Prin prezentul proiect de ordin s-a avut în vedere modificarea unor prevederi din Procedura privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei, generate de creșterea numărului de reclamaţii înregistrat la ANRE de la data aprobării actului normativ, a propunerilor primite din partea auditorilor interni, a modificărilor de natură informatică intervenite în organizarea instituției, care au generat si schimbări în stocarea si arhivarea dosarelor reclamaţiilor, şi mai ales a situaţiilor din practică ca urmare a aplicării prevederilor actului normativ”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordin al ANRE.

Potrivit acestuia, petiţia, sesizarea sau reclamaţia adresată ANRE, care nu conţine anexat răspunsul formulat de participantul la piaţa de energie/titularul de licenţă/titularul de atestat/titularul de autorizaţie sau de dovada transmiterii solicitării către acesta, se redirecţionează către reclamat în vederea soluționării și emiterii unui răspuns către petent, cu informarea ANRE.

Clasări rapide

Reclamația adresată ANRE trebuie să cuprindă cel puţin elementele de identificare ale solicitantului, ale persoanei reclamate și descrierea speţei. În situaţia în care ANRE solicită completări sau clarificări a documentaţiei, se consideră data de începere a analizei atunci când solicitantul completează documentaţia. În situaţia în care reclamaţia nu cuprinde toate aceste elemente sau solicitantul nu transmite clarificările necesare analizei, aceasta nu va fi considerată completă şi nu va fi supusă analizei ANRE, fapt care conduce la clasarea acesteia prin emiterea unui răspuns în acest sens.

Totodată, sesizările și reclamaţiile în care se utilizează un limbaj neadecvat, trivial, injurios la adresa persoanelor reclamate sau a reprezentanţilor ANRE, și cele în care nu se specifică situaţia reclamată, nu necesită răspuns şi se clasează. Tot la coșul de gunoi vor ajunge și sesizările anonime sau cele în care nu sunt menţionate datele de identificare a solicitantului sau a locului de consum, precum și adresele care conţin corespondență între petiționar și reclamat şi prin care nu se adresează o solicitare ANRE.

Termen de prescripție

Potrivit reglementărilor în vigoare, plângerile ale căror fapte depăşesc 36 de luni de la data săvârşirii nu vor mai fi soluționate de ANRE. De asemenea, plângerile trimise spre soluţionare instanţelor judecătoreşti sau unor entităţi juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluţionare şi ANRE.

”Pe perioada soluţionării plângerilor de către ANRE, efectele acţiunilor titularilor de licenţe/autorizaţii/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanţilor pot fi suspendate de către autoritate, cu excepţia celor care, prin neaplicarea lor, ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil”, mai arată ANRE.

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv23 de ore ago

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți a tăiat anvelopa unei mașini de poliție.

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți, în timp ce se plimba pe străzile din orașul Lupeni, județul Hunedoara...

Exclusiv23 de ore ago

Ordinul ministrului bate fisa cadru de la DOP

Sunt IPJ-uri care au inteles ca ordinul MAI 62/2018 trebuie pus in executare, inclusiv pentru sefii de post, indiferent de...

Exclusiv2 zile ago

WHITE TOWER (XXXI – a)/Sub protectia politistilor corupti, gruparea de criminalitate economico-financiar organizata (din dosarul WHITE TOWER) a pus „laba” si pe Termo Ploiesti!/Cum au picat pe interceptări și cine plimba stick-ul cu caietul de sarcini cu preturi gata aranjate …?

De aproape un an, scandalul WHITE TOWER tine prima pagină a ziarelor locale și naționale, dar autoritățile par a închide...

Exclusiv2 zile ago

„Dorel” de la Dolj/DGF cloceste si livreaza inselaciunea

Nici  IPJ Dolj nu a auzit de expresia ” salariul de functie in plata”! DGF cloceste si livreaza inselaciunea iar...

Exclusiv3 zile ago

WHITE TOWER (XXXI)/Modalitatea cum pseudo-ziarisul narcoman, santajist si spagar, Catalin Stavri, locotenenul procurorului „Portocala” a incercat sa il pacaleasca pe procurorul de caz, dupa ce primise MITA mai multe apartamente, prin sotia si mama sa

Scandalul WHITE TOWER este departe de a se termina prea curând. Procurorii fac audieri pe bandă rulantă, iar surse judiciare...

Exclusiv3 zile ago

Avem și noi Mafie?/Fostul politist Frangulea Alexandru – alias „Capitan la 15 ani” a protejat afacerile murdare ale sefilor SRI Prahova

Realitatea este insa ca in nici o tara din lume lupta impotriva infractorilor nu se poate duce cu politisti si...

Exclusiv3 zile ago

Garda de Mediu Prahova si IPJ Prahova nu sunt interesate de sănătatea populației!?/Este o problema de siguranta nationala, de SRI!

In parcarea de la Kaufland Comarnic stationeaza autoturisme cu deseuri periculoase în ele, mai exact cu deseuri medicale? Ce rețele...

Exclusiv3 zile ago

Administrația Națională a Penitenciarelor contabilizează, controlează, sancționează și pe alocuri delirează !

ANP are  un  director al Direcției de Siguranță și Regim Penitenciar capabil să gestioneze situațiile de criză? https://youtu.be/MuYmQpRkw6Q?t=3 Din câte...

Exclusiv3 zile ago

Conform DGF, excelenta a crescut in ianuarie 2024 prin magie, fara sa fie implicat programul de salarizare MAISAL. Asta probabil ca au auzit ei prin targ ca niste fosti sefi BCCO ii ameninta cu plangeri penale pentru modificarea ilegala a programului informatic

Daca nu poti sa-i convingi, zapaceste-i! Un fost sef de financiar mi-a explicat magistral, in cateva cuvinte, tehnica lui Grecu,...

Exclusiv3 zile ago

„Șefii din poliție au imunitate/Îi sfătuim pe agenții de siguranță să refuze să mai semneze procesele-verbale de instruire! Și așa spun procurorii și judecătorii că n-au nicio valoare juridică”

Un procuror și un judecător au „legiferat” falsul intelectual la Poliția Roman! S-a creat un precedent extrem de grav, dezvaluie...

Exclusiv3 zile ago

USR-iștii și toți confrații lor au pentru polițiști și militari o ”vitrină” goală, din care străbate un miros urât de medicamente netestate suficient și înghițite odinioară

USR-iștii au fost cei mai nerăbdători să se arunce în cursa euro-parlamentarelor, de departe un soi de pizdulicea măcelarului (pentru...

Exclusiv5 zile ago

Breaking News/Dupa ce a fost bătut cu simț de răspundere, coruptul putinist „Capitan la 15 ani”,  a stabilit un nou record mondial la…fuga

Politist corupt pensionar, fost sef al SERVICIULUI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE si fost sef al Serviciul Județean Anticorupție Prahova a...

Exclusiv6 zile ago

Capii rautatilor sunt in aparatul central iar DOP si comisiile de la IPJ, doar pionii dirijati sa va faca paguba!

Din greseala in greseala, spre victoria ( paguba) finala, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. Sau cum s-au transformat...

Exclusiv7 zile ago

In 2018 și 2019 numărul pensionărilor în Poliție, Jandarmerie, ISU este vădit insignifiant în raport cu creșterile bruște din anii următori, 2020, 2021, 2022, 2023!

Am extins investigațiile vizând dinamica pensionărilor de la Poliția Română, la Jandarmeria Română și Pompieri. Trebuie să mărturisesc întâi că...

Exclusiv7 zile ago

De ce le este rușine unor șefi din Poliția Română să poarte uniforma?

O simplă poză la prima vedere cu o oarecare activitate a Carabinierilor italieni la care sunt prezenți la fața locului...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!